27. До засобів праці належать:
а) сировина, штучні матеріали, вторинна сировина;
б) сировина, робоча сила, машини;
. (в) машини, устаткування, виробничі будівлі, споруди, дороги; г) комплектуючі вироби, товарні запаси на складах.
28. Виробничі відносини - це система відносин, які виникають:
а), між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання; б) між людьми і природою; в) між засобами виробництва і людьми; г) між людьми в процесі виробницгва матеріальних благ.
29. Згідно з трудовою теорією вартості, гроші виникли:
а) стихійно в процесі розвитку відносин обміну і поділу праці;
б) як результат певної економічної угоди між людьми;
в) природно, тому що золото і срібло за своєю природою є грошима;
г) внаслідок домовленості між урядами різних країн.
30. При поверненні позики, сплаті податків, оплаті комунальних послуг
гроші виконують функцію:
а) міри вартості; б) засобу обігу;
в) засобу нагромадження; ^ (г^)засобу платежу.
31. Під час купівлі-продажу товарів у роздрібній торгівлі гроші вико-нують функцію:
а) міри вартості; (б^ засобу обігу;
в) засобу нагромадження; г) засобу платежу.
32. Згідно з законом грошового обігу, кількість грошей, необхідних дляобігу:
а) прямо пропорційна сумі цін реалізованих товарів і обернено пропор-ційна кількості оборотів однієї грошової одиниці;
б) прямо пропорційна обсягу вироблених в економіці товарів і оберненопропорційна їх цінам;
в) обернено пропорційна сумі цін реалізованих товарів і прямо пропор-ційна кількості оборотів однієї грошової одиниці;
г) обернено пропорційна обсягу вироблених в економіці товарів і прямопропорційна їх цінам.
33. Під час інфляції найшвидше знецінюється:
а) пакет акцій; б) запас готівкових грошей;
в) нерухомість; г) транспортний засіб.
14
34. Згідно з теорією К. Маркса, капітал - це:
О (арпевне виробниче відношення, при якому знаряддя праці, гроші, товари слугують знаряддям привласнення частини чужої неоилаченої праці;
б) товар тривалого використання;
в) засіб інвестування і розширення виробництва;
г) засіб зайняти корисною діяльністю працьовитих людей.
35. Вартість робочої сили визначається:
а) вартістю зароблених благ;
б) вартістю засобів існування робітника та його сім'ї, які забезпечуютьвідтворення робочої сили нормальної якості;
в) вартістю предметів споживання;
г) вартістю фізичного мінімуму засобів існування робітника.
36. Згідно з теорією додаткової вартості К.Маркса, необхідний робочийчас - це частина робочого дня:
а) ттротягом якої робітник відтворює вартість власної робочої сили;
б) протягом якої робітник створює додатковий продукт;
в) необхідна для виробництва заданого обсягу продукції;
г) протягом якої робітник відтворює вартість авансованого капіталу.
37. Згідно з теорією К.Маркса, в умовах капіталістичного товарного ви-робництва споживна вартість робочої сили полягає у здатності робі-тника:
а) створювати блага; б> створювати додаткову вартість;
в) створювати споживні вартості; г) створювати суспільну вартість.
38. Згідно з теорією К.Маркса, постійний капітал - це:
а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;
б) частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;
в) витрати виробництва, які не змінюються зі зміною обсягу виробницт-ва;
г) частина капіталу, яка перетворюється на предмети праці.
39. Згідно з теорією К.Маркса, змінний капітал - це:
а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва; б)частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;
в) витрати виробництва, які змінюються зі зміною обсягу виробництва;
г) витрати на фіксовані ресурси, які не змінюються зі зміною обсягу ви-пуску.
15