Практичне заняття на тему «Аналіз ділової активності»
Мета : Дослідити ділову активність на підприємстві ______________ ____________________________________
Таблиця 1
Аналіз структури оборотних активів за видами
Показники
Роки
Відхилення


2004
2005
2006
2005/2004
2006/2005

Оборотні активи , всього, тис. грн..


виробничі запаси


незавершене виробництво


готова продукція


товари


дебіторська заборгованість


грошові активи


інші оборотні активиРис. 1. Аналіз структури оборотних активів за видами
Таблиця 2
Структурно-динамічний аналіз оборотних активів за характером участі в операційному циклі
Показники
Роки
Відхилення


2004
2005
2006
2005/2004
2006/2005

Оборотні активи , що обслуговують операційний цикл


Оборотні активи , що обслуговують виробничий цикл


Оборотні активи, що обслуговують фінансовий циклРис. 2. Структурно-динамічний аналіз оборотних активів за характером участі в операційному циклі
Таблиця 3
Аналіз тривалості складових операційного циклу


Показники
Роки


2004
2005
2006


Ко*
То*
Ко
То
Ко
То

Грошові коштиМатеріальні запасиДебіторська заборгованістьготова продукціянезавершене виробництвоОпераційний циклКредиторська заборгованістьФінансовий циклВиробничий цикл* Ко – коефіцієнт оборотності; То – тривалість обороту, днів.
Таблиця 4
Аналіз ділової активності ______________________
Назва показника
Формула для розрахунку
Результат
Відхилення2004
2005
2006
2005/2004
2006/2005

1. Коефіцієнт оборотності активів
Ф2р.035/Ф1 (р.280гр3+р.280гр.4)/2


2.Коефіцієнт обо-ротності дебіторсь-кої заборгованості
Ф2р.035/Ф1 (?р.150+р.210)гр3+ (Ір.150+р.210)гр.4/2


Коефіцієнт оборот-ності кредиторської заборгованості
Ф2р.035/Ф1(?р.520+р.600)гр3+(?р.520+р.600)гр.4/2


4.Строк погашення дебіторської заборгованості
Тривалість періоду/ коеф.оборотності дебіторської заборгованості


5.Строк погашення кредиторської заборгованості
Тривалість періоду/ коеф.оборотності кредиторської заборгованості


6.Коефіцієнт обо-ротності матеріа-льних запасів
Ф2 р.040/Ф1 (?р.100+р.140)гр3+( ?р.100+р.140)гр.4/2


7.Коефіцієнт обо-ротності основних засобів
Ф2 р.035/Ф1 р.031гр3+р.031гр.4/2


8.Коефіцієнт обо-ротності власного капіталу
Ф2 р.035/Ф1 р.380гр.3+р.380гр.4/2


Висновки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________