Практична робота №7
Тема: Графічний метод розрахунку нелінійних електричних кіл постійного струму.
Мета: Навчитись проводити розрахунки нелінійних електричних кіл графо-аналітичним методом.
Завдання.
Послідовно з лампою розжарювання ввімкнений реостат, опір якого R (рис 1). Визначити струм та напругу на кожній ділянці кола, якщо напруга мережі U. ВАХ лампи задана таблично (таблиця 1). Вихідні дані для розрахунків приведені в таблиці 2.
Ом, В
Л
I
R

UМ UR
Рис 1
Таблиця 1
U [B]
0
20
40
60
80
100
120
140

I [A]
0
0,1
0,25
0,45
0,7
1
1,35
1,6


Таблиця 2
№ варіанту
R, [Ом]
U, [Ом]

01
65
120

02
75
120

03
85
110

04
100
140

05
90
110

06
60
90

07
65
80

08
65
90

09
95
110

10
90
130


Приклад розрахунку
1. За даними таблиці 1 будуємо ВАХ для лампи розжарювання, задавшись відповідним масштабом: mU = 10 B/см, mI = 0,1 A/см.
2. За другим законом Кірхгофа запишемо рівняння:
(1)
Будуємо графік, який виражає цю залежність.
а) При ; В.
Відкладемо на осі абсцис відрізок ОА, що відповідає напрузі
В
б) При В; А
Відкладаємо відрізок ОВ, який в масштабі дорівнює струмові А
в) З’єднуємо точку А і В і одержуємо графік для рівняння (1)
г) Точка перетину графіків «С» визначає єдиний режим кола:
- ордината точки «С» дає струм А
- абсциса ОД визначає напругу В
- напруга на реостаті В

Зміст звіту:
Електрична схема
Вихідні дані
Графічний розв’язок на міліметровому папері.
Роботу розробив: викладач Щупляк Н. М.