4. Склад та порядок формування фінансових звітів установи
На підставі даних бухгалтерського обліку всі підприємства зобов’язані складати бухгалтерську, фінансову, податкову, статистичну звітність.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності так рух коштів підприємства.
Фінансова звітність підприємства заповнюється та подається відповідно до встановлених порядків та термінів розроблених і затверджених відповідними міністерствами і відомствами України.
Залежно від звітного періоду звітність поділяють на:
річну;
квартальну;
місячну.
Положення ( стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі балансу ( форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати ( форма № 2-м) та порядок заповнення статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. Решту форм річної звітності підприємство не складає.
Так, квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.
Правильність складання фінансових звітів визначається за допомогою перевірки та порівняння окремих показників відповідних форм, відповідно до встановлених рекомендацій.
Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал. Баланс суб’єктів малого підприємництва ( ф.№ 1-м) має таку ж структуру та нумерацію статей, що й баланс ( ф.№1) , лише розділи містять менше статей. Техніку заповнення статей балансу за даними обліку показано в таблиці 4.1.
Таблиця4.1
Техніка заповнення показників балансу за даними обліку
Стаття звіту
Код рядка
Підстава для заповнення (дані обліку)

1
2
3

Основні засоби:
Залишкова вартість

120

10-131

Знос
121
10

Первісна вартість
122
131

Інші необоротні матеріальні активи:
Залишкова вартість

130

11-132

Первісна вартість
132
132

Матеріали і продукти харчування
150
23

Малоцінні швидкозношувані предмети
160
22

Дебіторська заборгованість
180
36

Інші кошти
220
33

Рахунки в казначействі
250+260
32

Видатки загального фонду
290
80

Видатки спеціального фонду
300
81

Фонд у необоротних активах
330
401

Фонд у малоцінних швидкозношуваних предметах
340
41

Результат виконання кошторису за загальним фондом
350
431

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
360
432

Кредиторська заборгованість
420


Розрахунки зі страхування
424
65

Розрахунки зі заробітної плати
425
66

Розрахунки за іншими операціями
429
67

Доходи загального фонду
450
70

Доходи місцевого бюджету
452
702

Доходи спеціального фонду
460
71

Доходи за коштами як плата за послуги
461
711


Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства у звітному періоді. Звіт про фінансові результати заповнюється на основі інформації за рахунками 7, 8 та 9 класів. Для визначення чистого прибутку ( збитку) звітного періоду послідовно зіставляють доходи і витрати від різних видів діяльності. Техніку заповнення статей звіту про фінансові результати за даними обліку показано в
таблиці 4.2.
Таблиця4.2.
Техніка заповнення показників звіту про фінансові результати за даними обліку
Стаття звіту
Код рядка
Підстава для заповнення (дані обліку)

1
2
3

Основні засоби:
Залишкова вартість

120

10-131

Знос
121
10

Первісна вартість
122
131

Інші необоротні матеріальні активи:
Залишкова вартість

130

11-132

Первісна вартість
132
132

Матеріали і продукти харчування
150
23

Малоцінні швидкозношувані предмети
160
22

Дебіторська заборгованість
180
36

Інші кошти
220
33

Рахунки в казначействі
250+260
32

Видатки загального фонду
290
80

Видатки спеціального фонду
300
81

Фонд у необоротних активах
330
401

Фонд у малоцінних швидкозношуваних предметах
340
41

Результат виконання кошторису за загальним фондом
350
431

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
360
432

Кредиторська заборгованість
420


Розрахунки зі страхування
424
65

Розрахунки зі заробітної плати
425
66

Розрахунки за іншими операціями
429
67

Доходи загального фонду
450
70

Доходи місцевого бюджету
452
702

Доходи спеціального фонду
460
71

Доходи за коштами як плата за послуги
461
711