Koen1(проти годинникової стрілки).
Матриця обертання А має вигляд
,
а її характеристична матриця А1:
.
Характеристичні числа при цьому зображатимуться як


де

.
Характеристичні вектори та при цьому

,
Матриця характеристичних векторів та її обернена матриця зображатимуться відповідно

та
.
Діагональна матриця прийме вигляд

Переходячи до тригонометричної форми представлення комплексних чисел

,
де


отримаємо, що після ітерацій діагональна матриця набере вигляду
,
а фундаментальна матриця
.
Розв’язком системи рекурентних рівнянь () буде вектор
,
aбо система функцій та