322. На відміну від кейнсіанської теорії, теоретики „економіки пропону-вання":
а) вважають, що сукупний попит залежить від сукупного пропонування;
б) заперечують необхідність державного регулювання обсягів націона-льного виробництва і зайнятості, які визначаються ресурсними мож-ливостями кожної економіки;
в) основою економічного зростання вважають заощадження та інвести-ції, а зниження податкових ставок - умовою збільшення сукупногопропонування;
]¦) всі відповіді правильні.
323. Сучасний монетаризм:
а) виник як реакція на недооцінку кейнсіанською теорією ролі грошовогофактора в економіці та негативні наслідки активного використання векономічній політиці кейнсіанських рекомендацій;
б) вважає головною причиною макроекономічних коливань зміни у гро-шовому пропонуванні;
в) вважає головним об'єктом державного контролю грошове пропону-вання; д^сі відповіді правильні.
324. Прихильники теорії „раціональних очікувань" твердять, що:
а) суб'єкти поводяться раціонально - збирають і осмислюють інформа-цію щоб правильно оцінювати наслідки економічної політики;
б) усі товарні й ресурсні ринки є конкурентними, отже, всі ціни є гнуч-кими;
в) на підставі своїх прогнозів економічні суб'єкти можуть заздалегідьнейтралізувати негативні впливи державної політики на рівень свогодобробуту; г) всі відповіді правильні.
325. Теоретики „економіки пропонування" вважають, що стагнація еко-номіки є наслідком:
а) недостатності заощаджень та інвестицій;
б) деформації ринку і витіснення приватних інвестицій державними;
в) високого рівня оподаткування прибутків корпорацій;
г) всі відповіді правильні.
326. Теоретики „неокласичного синтезу":
а) намагаються інтегрувати всі економічні вчення, які ірунтуються нанеокласичній ідеології;
б) визнають плюралізм підходів до формування реальної економічноїполітики;
в) допускають можливість застосування будь-яких моделей і методів
державного впливу на економіку за умови збереження ринкового мс-ханізму саморегулювання; /г))всі відповіді правильні.
327. Інституціональні концепції:
а) грунтуються на позаекономічному тлумаченні господарських проце-сів;
б) об'єднані спільною методологією, а не єдиною теорією;
в) пов'язують економічні проблеми з соціальними, політичними, право-вими, етичними та ін;
^г^сі відповіді правильні.
328. Трансакційні витрати - поняття, запроваджене Р. Коузом, - це:
а) додаткові витрати фірм, пов'язані з реалізацією виробленої продукції;
б) додаткові витрати держави, пов'язані з регулюванням економічної ді-яльності ринкових суб'єктів;
в) додаткові витрати фірм, пов'язані зі встановленням прав власності тазаходами, спрямованими на зменшення втрат від зовнішніх ефектів;
г) Шїьтернативні витрати помилкового вибору фірм чи держави.
329. Лауреатом Нобелівської премії з економіки 1984 р. за фундамента-льний внесок у створення Системи національних рахунків став анг-лійський економіст:
а)Р.Коуз; б) Р. Стоун; в)Дж. Хікс; г) С. Кузнєц.
330. Засновником неоінституціоналізму вважають лауреата Нобелівськоїпремії з економіки, присудженої йому за праці з проблем трансак-ційних витрат і прав власності:
^Р.Коуза; б) Дж. Б'юкенена; в) Р. Лукаса; г)Г. Беккера.
331. Автором теорії суспільного вибору є американський економіст, лау-реат Нобелівської премії з економіки:
а) Р. Коуз; б)дж. Б'юкенен; в) Дж. Неш; г) Дж. Стігліц.
332. Автором теорії „довгих хвиль" економічної динаміки був:
а) Й. Шумпетер; б)Р. Харрод; в) Е. Хансен; ^М.Кондратьєв.
333. Авторами концепції „людського капіталу" є американські економіс-ти, лауреати Нобелівської премії з економіки:
' а) Р.Коуз та Р.Лукас; (^(Г.Беккер та Т.Шульц;
в) Дж.Неш та М.Фрідмен; г) Т.Сарджент та Н.Уоллес.