1. Що таке маркетинг?
активний контроль за ринком і цінами у відповідності до попиту та пропозиції;
заходи проти економічних криз і забезпечення відповідності попиту та пропозиції;
комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, який охоплює всі стадії руху товару.
2. Маркетинг починається з :
рекламної кампанії;
розроблення і виробництва товару (послуги);
дослідження ринку та потреб споживачів.
3. Що таке попит?
фінансово забезпечена потреба в товарах чи послугах;
потреба у вирішенні матеріальних чи духовних проблем;
потенційна потреба споживачів в товарах (послугах).
4. Ринковим орієнтиром товарної концепції маркетингу є:
а) вивчення споживчих запитів;
б) створення ефективної системи збуту;
в) вивчення попиту споживачів.
5. Ринковим орієнтиром соціально-етичного маркетингу є:
а) вивчення і задоволення потреб та запитів споживачів;
б) вивчення і задоволення потреб та запитів суспільства;
в) вивчення і задоволення потреб та запитів підприємства.
6. Ринковий попит - це:
а) готовність споживачів придбати товар за ціною, яка пропонується ринком;
б) стан готовності потенційних споживачів придбати товар;
в) готовність споживачів придбати товар за конкретною ціною.
7. Попит на товари, яких немає на ринку, називається:
латентним;
нульовим;
креативним.
8. Латентний — це попит, який:
а) зароджується;
б) зменшується;
в) зростає.
9. Основними особливостями послуги є:
а) нематеріальність, зміна якості в часі;
б) невіддільність від джерела, неможливість зберігання;
в) як „а” та „б”.
10. Товар з погляду маркетингу — це:
а) будь-який продукт, призначений для реалізації;
б) продукт праці, призначений для продажу;
в) результат досліджень, розробок та виробництва.
11. Ринок покупців — це ситуація, коли:
а) пропозиція перевищує попит;
б) попит перевищує пропозицію;
в) пропозиція дорівнює попиту.
12. Цільовий ринок підприємства — це ринок:
а) споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства;
б) на якому підприємство реалізує свою продукцію;
в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.
13. Конверсійний маркетинг — це система дій за умов:
а) негативного попиту;
б) ажіотажного попиту;
в) спадаючого попиту.
14. Демаркетинг — це система дій за умов:
а) надмірного попиту;
б) нерегулярного попиту;
в) оманливого попиту.
15. Нераціональному попиту відповідає:
а) синхромаркетинг;
б) протидіючий маркетинг;
в) ремаркетинг.
16. Маркетингова суміш — це:
а) продукт, збут, просування, комунікації;
б) розподіл, ціна, продукт, реклама;
в) продукт, розподіл, просування, ціна.
17. Предметом маркетингових досліджень є:
а) конкретна маркетингова проблема;
б) суб’єкт системи „підприємство – ринок – економіка”;
в) визначення конкурентних позицій підприємства.
18. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація:
а) первинна;
б) вторинна;
в) нормативна.
19. Для визначення реальної місткості ринку використовують формулу:
Qp=R–E+F+Д–Ео+Fо;
Qp=Р+R–E+F+Д(–М)–Ео+Fо;
Qp=Р+R+E–F+Д(–М)–Ео+Fо.
20. Що розраховують за формулою ?
потенційну місткість ринку;
місткість ринку проникнення;
місткість монопольного ринку.
21. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:
товарною;
функціональною;
видовою.
22. Маркетингова система „4Р” включає:
товар, ціну, продаж, просування;
ринок, товар, ціну, збут;
товар, ціну, місце, просування.
23. Первинною називають інформацію, яка:
зібрана вперше для будь-якої конкретної мети;
вже існує і була отримана раніше для іншої мети;
отримана безпосередньо в межах підприємства.
24. Вторинною називають інформацію, яку:
можна отримати за межами фірми з урядових і поза урядових джерел;
зібрали вперше для будь-якої конкретної мети;
отримали раніше для іншої мети.
25. Процес маркетингового дослідження розпочинається з :
збору та аналізу вторинної інформації;
визначення проблеми дослідження;
визначення методів дослідження та можливостей підприємства для їх проведення.
26. Товар — це те, що:
а) потрібно споживачам щоденно;
б) створює прибуток підприємству;
в) виготовляється підприємством для продажу.
27. Маркетингова товарна політика включає:
а) планування, модифікування та обслуговування товарів;
б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;
в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.
28. Згідно з конкуренцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:
а) розроблення та дослідження товару;
б) впровадження товару на ринок;
в) зростання ринку збуту.
29. Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у загальному вигляді можна виразити формулою:
а) корисний ефект / вартість споживання > max;
б) вартість споживання / корисний ефект > max;
в) вартість споживання / корисний ефект > min.
30. Характеристика асортименту товарів:
а) широта, довжина, глибина, густота;
б) широта, густина, глибина, гармонійність;
в) широта, довжина, глибина, гармонійність.
31. Доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями— це:
а) диверсифікація;
б) диференціація;
в) концентрація.
32. Логічно послідовним є планування нової продукції за такими рівнями:
а) товар за задумом, товар з підкріпленням, товар у реальному виконанні;
б) товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням;
в) товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, товар за задумом.
33. Позиціювання нового товару — це:
а) сегментування ринку;
б) визначення рівня сприйняття споживачів нового товару;
в) пошуки належного місця товару на ринку, виходячи з його сприйняття споживачами.
34. „Візитною карткою” будь-якого товару є:
а) упаковка;
б) етикетка;
в) товарна марка.
35. Вдалість товарної марки (S) описується формулою:
а) S=К+D+C;
б) S=К(D(C;
в) S=К(D+C.
36. Ринкова ціна — це:
а) грошова вартість товару (послуги);
б) фінансові витрати на створення товару ринкового попиту;
в) мотивована й обґрунтована грошова вартість товару.
37. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:
а) чистої монополії;
б) олігопольному;
в) досконалої конкуренції.
38. Цінова еластичність попиту — це:
а) залежність ціни товару від величини обсягів попиту;
б) відношення зміни попиту від зміни ціни;
в) відношення зміни попиту від зміни ціни з врахуванням вихідної кількості попиту й вихідної ціни.
39. Цінова стратегія проникнення на ринок характеризується початковими цінами:
а) низькими;
б) високими;
в) вигідними підприємству.
40. Значення точки беззбитковості Q можна визначити за формулою:
а) Q=F/P-V;
б) Q=F/(P-V);
в) Q=F+P-V.
41. Які цінові умови відносяться до поняття „Інкотермс”?
а) FAS; FOB; FOR; CIF;
б) франко-станція;
в) франко-порт.
42. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:
а) реклама, пропаганда, товарна марка, газети, журнали;
б) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;
в) рекламні звернення, товарні марки, персональний продаж.
43. Велика інформативність, широке охоплення споживачів, довірчий характер — це переваги:
а) реклами;
б) пропаганди;
в) персонального продажу.
44. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:
а) визначення цілей реклами;
б) ідентифікація цільового ринку;
в) попередні асигнувань.
45. Вибираючи носіїв реклами, орієнтуються на такі головні їх види:
а) засоби масової інформації;
б) вуличну рекламу та презентаційні заходи;
в) рекламні листи, газети, журнали.
46. Короткотермінові заходи, спрямовані на з’ясування реакції ринку на пропозицію підприємства — це:
а) пропаганда;
б) прямий маркетинг;
в) стимулювання збуту.
47 Основним недоліком знижок як засобів стимулювання є:
а) низький рівень сприйняття споживачем;
б) можливість зниження іміджу товару;
в) великі витрати.
48. У західній практиці роботи з покупцем використовують тести:
а) DESIRE;
б) MADDEN;
в) DECISION.
49. З-поміж способів подолання заперечень покупців найбільш ефективним способом є:
а) умовляння та наполягання;
б) рішуче відхилення заперечень;
в) погодження з запереченням, але обернення його на свою користь.
50. Найвідомішим засобом прямого маркетингу є:
а) пряме поштове звернення;
б) телемаркетинг;
в) електронний маркетинг.
51. Для підприємств з великим асортиментом рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:
а) функціональна;
б) товарна;
в) орієнтована на ринки.
52. Вибір суб’єктів каналу розподілу — це:
а) визначення типів та видів посередників, які працюватимуть у ньому;
б) пошуки потенційних посередників;
в) вибір оптимальних варіантів посередників.
53. Процес визначення та оцінки про співвідношення фактичних показників з плановими — це:
а) контроль маркетингової діяльності підприємства;
б) ревізія маркетингової діяльності підприємства;
в) контролінг.
54. Найбільш сучасною концепцією організації маркетингу на підприємстві є:
а) відділ збуту;
б) маркетингово-збутовий відділ;
в) відділ маркетингу.
55. Розрізняють 3 базисних типи каналів розподілу:
а) інтенсивні, селективні, ексклюзивні;
б) торговельні, збутові, сервісні;
в) прямі, опосередковані, змішані.
56. Основні напрямки ревізії маркетингу — це:
а) ревізія маркетингового середовища та стратегії маркетингу;
б) ревізія служби маркетингу;
в) ревізія функціональних складових маркетингу.
57. Для підприємств з незначним асортиментом продукції рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:
а) функціональна;
б) орієнтована на споживачів;
в) орієнтована на ринки.
58. Довжина каналу розподілу — це:
а) кількість наявних у ньому проміжних рівнів;
б) кількість посередників на проміжних рівнях;
в) кількість підприємств проміжної торгівлі у ньому.
59. Суб’єкти каналів розподілу — це:
а) товаровиробники та посередники;
б) товаровиробники та споживачі;
в) контактні організації та організації сприяння.
60. Ключовим поняттям маркетингової політики розподілу є:
а) реалізація виготовленої продукції;
б) формування каналів розподілу;
в) формування логістичних схем.
61. Торгові дома створюють для:
а) інвестування капіталу у виробництво;
б) торговельно-посередницької діяльності;
в) як „а”, так і „б”.
62. Контроль ефективності рекламних витрат (КР) здійснюється за формулою:
а) Кр=РВ+Q;
б) Кр=РВ-Q;
в) Кр=РВ/Q.
63. Для досягнення віддалених ринків порівняно дешевими є:
а) прямі канали;
б) опосередковані канали;
в) як прямі, так і опосередковані канали
64. Які види збутової діяльності породжують критику системи маркетингу?
а) обмежені гарантійні зобов’язання;
б) недобросовісна і агресивна реклама;
в) введення в оману споживачів щодо якості товару.
65. Які критичні зауваження породжує упакування товару?
а) низька якість і дизайн;
б) відхилення від європейських стандартів;
в) забруднення навколишнього середовища.
66. У чому полягає недобросовісність стосунків з конкурентами?
а) поглинання конкурентів (рейдерство);
б) нав’язування асортименту;
в) призначення цін на рівні конкурентних.
67. Які види незаконної маркетингової діяльності можуть мати місце в товарній політиці підприємства?
а) порушення прав споживачів;
б) відхилення від стандартів якості та безпеки товару;
в) нав’язування асортименту (номенклатура).
68. Які критичні зауваження породжує реклама?
а) її необґрунтована вартість;
б) агресивність та недобросовність;
в) неповага до споживача.
69. Контроль різних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:
а) ;
б) ;
в) .
70. Співпрацю в каналах розподілу можна забезпечити:
а) створенням вертикальних маркетингових систем;
б) створенням горизонтальних маркетингових систем;
в) адміністративним регулюванням.
71. Контроль валового прибутку підприємства (ПВ) здійснюється за формулою:
а) ПВ=Q-C;
б) ПВ=Q+C;
в) ПВ=Q/C.
72. Власники потужних складських господарств — це:
а) брокери;
б) консигнатори;
в) трейдери.
73. Головною передумовою створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві є:
а) наявність коштів та кадрів;
б) знання поведінки споживачів;
в) доскональне знання кон’юнктури ринку.
74. Контроль зростання ринку (Р) здійснюється за формулою:
а) ;
75. Головна проблема комбінованих (змішаних) каналів розподілу:
а) складність управління;
б) недосконалість організаційної структури;
в) адміністративне втручання.