Завдання 4.
За допомогою методів еліміювання проаналізувати вплив факторів на обсяг випуску продукції. Порівняти ефективність методів. Зробити висновки.
Таблиця 4.1
Основні техніко-економічні показники
Показник
Умовне позна-чення
Значення показника
ВідхиленняПлан 0
Факт 1
Абсолютне «+», «-»
Відносне,%

Середньо- спискова чисельність робітників
Ч
996
990
-6
-0,6

Середня к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником
Д
221
220
-1
-0,4

Тривалість робочого дня
Т
7,7
7,8
0,1
1,28

Середньодобовий виробіток 1 робітника
В
2,8
2,0
-0,8
-40


МЕТОД ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК
Овп=Ч*Д*Т*В - факторна модель
Овп о=Чо*До*То*Во=996*221*7,7*2,8=4745700,9(тис.грн)
Овп о1=Ч1*До*То*Во=990*221*7,7*2,8=4717112,4 (тис.грн)
Овп о2=Ч1*Д1*То*Во=990*220*7,7*2,8=4695768 (тис.грн)
Овп о3=Ч1*Д1*Т1*Во=990*220*7,8*2,8=4756752(тис.грн)
Овп 1=Ч1*Д1*Т1*В1= 990*220*7,8*2,0= 3397680(тис.грн)
¤Овп ч= Овп о1- Овп о =4717112,4 – 4745700,9=-28588,5 (тис.грн)
¤Овп д= Овп о2- Овп о1 =4695768 – 4717112,4 =-21344,4 (тис.грн)
¤Овп т= Овп о3- Овп о2 = 4756752- 4695768 = 60984(тис.грн)
¤Овп в= Овп 1- Овп о3 = 3397680 – 4756752=-1359072 (тис.грн)
Балансова перевірка:
¤Овп= Овп 1 -Овп о=3397680 - 4745700,9 =-1348020,9(тис.грн)
¤Овп= ¤Овп ч+ ¤Овп д+ ¤Овп т+ ¤Овп =-28588,5+(-21344,4)+ 60984+(-1359072)=-1348020,9 (тис.грн)
Таблиця 4.2
Розрахунок впливу факторів на обсяг виробленої продукції методом ланцюгових підстановок
№ підст
Факторні показники
Результуючий показник
Зміна результ. показника
Назва фактора


Ч
Д
Т
В
0
996
221
7,7
2,8
4745700,9
-
-

1
990
221
7,7
2,8
4717112,4
-28588,5
¤Овп ч

2
990
220
7,7
2,8
4695768
-21344,4
¤Овп д

3
990
220
7,8
2,8
4756752
60984
¤Овп т

4
990
220
7,8
2,0
3397680
-1359072
¤Овп в


Висновок:
Аналіз виробленої продукції свідчить, що його приріст у наслідок зміни двох факторів становить
Зменшення обсягу випуску продукції на 1348020,9 тис.грн відбулося за рахунок факторів:
зменшення середньоспискової чисельності робітників на 18 осіб дало зменшення обсягів виробництва продукції на 28474,2 тис.грн, що становить 0,6%;
зменшення середньої к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником на 1 день дало зменшення обсягів виробництва продукції на 18868,9 тис.грн, що становить 0,4%;
збільшення тривалості робочого дня на 0,1 год дало збільшення обсягів виробництва продукції на 60138,9 тис.грн, що становить 1,28%;
зменшення середньодобового виробітку 1 робітника на 0,4грн дало зменшення обсягів виробництва продукції на 1903398,68 тис.грн, що становить 40%.
2)МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ
¤Овп ч=(Ч1-Чо)*До*То*Во=(990-996)*221*7,7*2,8= -28588,56(тис.грн)
¤Овп д=Ч1*(Д1-До)*То*Во=990*(220-221)*7,7*2,8= -21344,4(тис.грн)
¤Овп т=Ч1*Д1*(Т1-То)*Во=990*220*(7,8-7,7) *2,8= 60984(тис.грн)
¤Овп в=Ч1*Д1*Т1*(В1-Во)=990*220*7,8*(2,0-2,8)= -1359072(тис.грн)
Овп о=Чо*До*То*Во=996*221*7,7*2,8=4745700,9(тис.грн)
Овп 1=Ч1*Д1*Т1*В1=990*220*7,8*2,0=3397680(тис.грн)
Балансова перевірка:
¤Овп= Овп 1 -Овп о=3397680-4745700,9=-1348020,9 (тис.грн)
¤Овп= ¤Овп ч+ ¤Овп д+ ¤Овп т+ ¤Овп в=-28588,56 +(-21344,4)+ +60984 +( -1359072 )=-1348020,9 (тис.грн)
Таблиця 4.3
Розрахунок впливу факторів на обсяг виробленої продукції методом абсолютних різниць
Факторні показники
Зміна результативного показника
Назва факторного показника

Ч
Д
Т
В
¤Овп


-6
221
7,7
2,8
-28588,56
Зміна середньоспискової чисельності робітників, ¤Овп ч

990
-1
7,7
2,8
-21344,4
Зміна середньої к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником, ¤Овп д

990
220
0,1
2,8
60984
Зміна тривалості робочого дня, ¤Овп т

990
220
7,8
-0,8
-1359072
Зміна середньодобового виробітку 1 робітника, ¤Овп в


Висновок:
Зменшення обсягу випуску продукції на -1348020,9 тис.грн відбулося за рахунок факторів:
зменшення середньоспискової чисельності робітників на 18 осіб дало зменшення обсягів виробництва продукції на 28474,2 тис.грн, що становить 0,6%;
зменшення середньої к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником на 1 день дало зменшення обсягів виробництва продукції на 18868,9 тис.грн, що становить 0,4%;
збільшення тривалості робочого дня на 0,1 год дало збільшення обсягів виробництва продукції на 60138,9 тис.грн, що становить 1,28%;
зменшення середньодобового виробітку 1 робітника на 0,4грн дало зменшення обсягів виробництва продукції на 1903398,68 тис.грн, що становить 40%.
3)МЕТОД ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ
¤Ч%=Ч1-Чо/Ч1*100%=-0,6%
¤Д%=Д1-До/Д1*100%=-0,4%;
¤Т%=Т1-То/Т1*100%=1,28%;
¤В%=В1-Во/В1*100%=-40%.
¤Овп ч= Овп о*¤Ч%/100%=4745700,9*(-0,6%)/100%=-28474,2(тис.грн)
¤Овпд=(Овпо+¤Овпч)\100%*¤Д%=(4745700,9-28474,2)/100%*
*(-0,45%)=-21227,5(тис.грн)
¤Овп т= (Овп о+ ¤Овп ч+ ¤Овп д)/100%*¤Т%=(4745700,9-28474,2-
-21227,5) /100%*1,28%= 60108,7 (тис.грн)
¤Овп в=(Овп о+ ¤Овп ч+ ¤Овп д+¤Овп т)\100%*¤В%=(4745700,9-28474,2-21227,5+ 60108,7) /100%*(-40%)= -1902443,16 (тис.грн)
Балансова перевірка:
¤Овп= Овп 1 -Овп о=3397680-4745700,9=-1348020,9(тис.грн)
¤Овп= ¤Овп ч+ ¤Овп д+ ¤Овп т+ ¤Овп в=-28474,2 -18868,9+60108,7 -1902443,16=-1832729,2(тис.грн)
Таблиця 4.4
Розрахунок впливу факторів на обсяг виробленої продукції методом відносних різниць
Відносне відхилення
Зміна результативного показника
Назва факторного показника

¤Ч%
¤Д%
¤Т%
¤В%0,6
-
-
-
-28474,2
¤Овп ч, зміна середньоспискової чисельності робітників

-
0,4
-
-
-18868,9
¤Овп д, зміна середньої к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником

-
-
1,28
-
60138,9
¤Овп т, зміна тривалості робочого дня

-
-
-
40
-1903398,68
¤Овп в, зміна середньодобового виробітку 1 робітника


Висновок:
Зменшення обсягу випуску продукції на 1832729,2тис.грн відбулося за рахунок факторів:
зменшення середньоспискової чисельності робітників на 18 осіб дало зменшення обсягів виробництва продукції на 28474,2 тис.грн, що становить 0,6%;
зменшення середньої к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником на 1 день дало зменшення обсягів виробництва продукції на 18868,9 тис.грн, що становить 0,4%;
збільшення тривалості робочого дня на 0,1 год дало збільшення обсягів виробництва продукції на 60138,9 тис.грн, що становить 1,28%;
зменшення середньодобового виробітку 1 робітника на 0,4грн дало зменшення обсягів виробництва продукції на 1903398,68 тис.грн, що становить 40%.
4)ІНДЕКСНИЙ МЕТОД
Іч= Ч1*До*То*Во/Чо*До*То*Во=990*221*7,7*2,8/996*221*7,7*2,8=
=0,99
Ід= Ч1*Д1*То*Во/Ч1*До*То*Во=990*220*7,7*2,8/990*221*7,7*2,8=
=1
Іт= Ч1*Д1*Т1*Во/Ч1*Д1*То*Во=990*220*7,8*2,8/990*220*7,7*2,8=
=1,01
Ів= Ч1*Д1*Т1*В1/Ч1*Д1*Т1*Во=990*220*7,8*2,0/990*220*7,8*2,8=
=0,71
Балансова перевірка:
Іовп= Іч*Ід* Іт* Ів=0,99*1*1,01*0,71=0,7
Іовп=Ч1*Д1*Т1*В1/Чо*До*То*Во= Овп 1 /Овп о=3397680/4745700,9=
=0,7
¤Овп ч= Ч1*До*То*Во-Чо*До*То*Во= 990*221*7,7*2,8-996*221*7,7*2,8=-28588,5 (тис.грн)
¤Овп д= Ч1*Д1*То*Во-Ч1*До*То*Во=990*220*7,7*2,8-990*221*7,7*2,8=-21344,4(тис.грн)
¤Овп т= Ч1*Д1*Т1*Во-Ч1*Д1*То*Во=990*220*7,8*2,8-990*220*7,7*2,8= 60984 (тис.грн)
¤Овп в= Ч1*Д1*Т1*В1-Ч1*Д1*Т1*Во=990*220*7,8*2,0-990*220*7,8*2,8=-1359072 (тис.грн)
Балансова перевірка:
¤Овп= Овп 1 -Овп о=3397680 - 4745700,9 =-1348020,9(тис.грн)
¤Овп= ¤Овп ч+ ¤Овп д+ ¤Овп т+ ¤Овп в=-28588,5+(-21344,4)+ 60984+(-1359072)=-1348020,9 (тис.грн)
Висновок:
Зменшення обсягу випуску продукції на 1348020,9 тис.грн відбулося за рахунок факторів:
зменшення середньоспискової чисельності робітників на 18 осіб дало зменшення обсягів виробництва продукції на 28474,2 тис.грн, що становить 0,6%;
зменшення середньої к-сть днів, відпрацьованих 1 робітником на 1 день дало зменшення обсягів виробництва продукції на 18868,9 тис.грн, що становить 0,4%;
збільшення тривалості робочого дня на 0,1 год дало збільшення обсягів виробництва продукції на 60138,9 тис.грн, що становить 1,28%;
зменшення середньодобового виробітку 1 робітника на 0,4грн дало зменшення обсягів виробництва продукції на 1903398,68 тис.грн, що становить 40%.
Загальний висновок:
Порівнюючи ефективність методів еліміювання, найкращими є:
метод ланцюгових підстановок,
індексний метод,
метод абсолютних різниць.
Оскільки вони дають максимально точні значення. А метод відносних різниць не дає максимальної точності, лише приблизне значення.