Зведена таблиця показників фінансового стану ДП «Соснівський лісгосп» протягом 2008-2010 років
№ п/п
Показники
Цифровий розрахунок
Призначення та характеристика показника2008 р
2009 р
2010 р


1
Коефіціент абсолютної ліквідності (Ка.л)
Ка.л=23/
1781=0,013
Ка.л=(1+354)/1752=0,203
Ка.л=1/1954=0,0005
Характеризує готовність негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. З наведених розрахунків видно,що протягом 2008 та 2010 років підприємство в змозі ліквідувати власну заборгованість. В 2009 р цей показник коливається в межах критичного значення і показує погіршення платоспроможності на підприємстві.

2
Коефіціент швидкої ліквідності (Кш.л)
Кш.л=(2267-(349+12+
144+63))/
1781=0,95
Кш.л=(2813-(385+41+217+46))/1752=1,21
Кш.л=(2782-(469+279+363+40))/
1954=0,83
Показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Порівняно із 2009 роком, в 2010 р зменшується коефіцієнт платоспроможності підприємства. В 2010 р, цей показник досяг критичного значення, тобто менший за 1, тому платоспроможність підприємства значно погіршилась.

3
Коефіціент покриття(коефіцієнт поточної ліквідності), (Кп.л)
Кп.л=2267/
1781=1,27
Кп.л=2813/
1752=1,61
Кп.л=2782/
1954=1,42
Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Розрахункове значення цього показника у 2010 р. зменшується порівняно з попереднім роком, що свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.

4
Співідношення короткострок. дебіторської та кредиторської заборгованості (Кд.к)
Кд.к=(1648+3+4+21)/
(458+205)=2,53
Кд.к=(1714+6+12)/(188+
215)=4,29
Кд.к=(1491+70+34)/
(440+194)=2,52
Показує здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. Збільшення даного показника свідчить про необхідність підприємства зменшити розмір як дебіторської, так і кредиторської заборгованості.

5
Коефіціент манерності власного капіталу (Км)
Км=(3449+
796-3895)/ (3449+796)=0,08
Км=(3480+
183+723-3397)/(3480+183+723)=
0,23
Км=(3580+8+736-3527)
/(3580+8+
736)=0,18
Показує частку власних обігових коштів у власному капіталі. Збільшення даного показника у 2009 році, свідчить про збільшення підприємством можливості вільно маневрувати власними коштами.

6
Коефіціент фінансової незалежності(автономії або концентрації аласного капіталу), (Кавт)
Кавт=(3449+796)/6162=0,69
Кавт=(3480+
183+723)/
6210=0,71
Кавт=(3580+8+736)/
6309=0,69
Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових коштів. Розрахункове значення даного показника в 2009 р показує що підприємство має найбільшу фінансову стійкість. Протягом 2008-2009 рр дані значення є меншими, тобто зменшується фінансова стійкість підприємства та збільшується його незалежність перед кредиторами проте вони знаходяться в межах нормативного.

7
Коефіціент забезпеченості власними обіговими коштами запасів (Кзап)
Кзап=(3449+796-3895)/
(349+12+
144+63)=
0,62
Кзап=(3480+183-3397)/
(385+41+217+46)=0,34
Кзап=(3580+8-3527)/ (469+279+363+40)=
0,05
Показує наскільки запаси,що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування. Зменшення даного показника в 2010 р, показує,що запаси на підприємстві менш забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування, порівняно з 2008 та 2009 рр.

8
Коефіціент фінансового левериджу (Фл)
Фл=136/
(3449+796)=0,03
Фл=72/(3480+
183+723)=
0,02
Фл=31/(3580+8+736)=
0,01
Характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Оскільки на підприємстві присутні довгострокові зобовязання, то відповідно присутній і фінансовий ризик пов'язаний з ними. Зменшення даного показника свідчить про зниження фінансового ризику.

9
Коефіціент фінансової стійкості (Кф.с)
Кф.с=(3449+796+
136)/6162=0,71
Кф.с=(3480+
183+723
+72)/6210=
0,72
Кф.с=(3580+8+736+31)/6309=0,69
Показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Розрахункові значення даного показника не знаходяться в межах нормативного, що свідчить про відсутність на підприємстві стабільних джерел фінансування, результатом чого є зменшення фінансової стійкості.

10
Коефіціент фінансової залежності(Кф.)
Кф.з= 6162 /(3449+
796)=1,45
Кф.з= 6210
/(3480+
183+723)
=1,42
Кф.з= 6309 /(3580+8+736)=1,46
Показує скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу. Цей показник обернений до коефіцієнту автономії. В 2009 р, даний показник зменшується, що свідчить про покращення ситуації на підприємстві. Збільшення даного показника в 2010 р, свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

11
Коефіціент фінансової стабільності(фінансування), Кф.с
Кф.с=(3449+796)/(136+1781)=
2,21
Кф.с=(3480+
183+723)/
(72+1752)=2,4
Кф.с=(3580+8+736)/
(31+1954)=2,18
Показує забезпеченість заборгованості власними коштами; перевищення власних коштів над позичковими свідчить про фінансову стійкість підприємства. В 2008 р, підприємство найбільш забезпечене власними коштами, що збільшує його фінансову стійкість.

12
Коефіціент співвідношення власних і залучених коштів (Кз/в )
Кз/в=(136+
1781)/ (3449
+796)=0,45
Кз/в=(72+
1752)/ (3480+
183+723)=
1,42
Кз/в=(31+
1954)/(3580+8+736)=
0,46
Показник доповнює коефіцієнт автономії. Показує скільки позикових коштів припадає на одиницю власного капіталу. Найвище значення даного показника спостерігаємо у 2009 р, що свідчить про зниження фінансової стійкості підприємства.

13
Коефіціент концентрації позикового капіталу (Ккпк)
Ккпк=(136+
1781)/6162
=0,31
Ккпк=(72+
1752)/6210
=0,29
Ккпк=(31+
1954)/6309=
0,31
Показує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних фінансових ресурсів. Розрахункові значення даного показника протягом 2008-2010 рр знаходяться в межах критичного. У 2009 р, зменшується кількість позикового капіталу на одиницю фінансових активів.

14
Коефіціент манерності власного капіталу (Км)
Км=(3449+
796-3895)/ (3449+796)=0,08
Км=(3480+
183+723-3397)/(3480+183+723)=
0,23
Км=(3580+8+736-3527)
/(3580+8+
736)=0,18
Показує частку власних обігових коштів у власному капіталі. Значне зростання даного показника в 2009 р свідчить про покращення фінансового становища підприємства, порівняно із 2008 та 2010 роками.

15
Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності (Рзв)
Рзв=73/6162=0,012
Рзв=35/6210
=0,006
Рзв=18/6309=0,003
Показує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи. В 2008 р підприємство отримує найбільший прибуток від звичайної діяльності. свідчить про найвищу рентабельності активів за прибутком.

16
Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком (Ра)
Ра= 73/6162
=0,012
Ра= 35/6210
=0,006
Ра=18/6309=0,003
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів. Покращення фінансово-економічного становища підприємства в 2008 р, свідчить про найбільшу віддачу від одиниці інвестованих коштів.

17
Рентабельність власного капіталу (Рв.к)
Рв.к=73/3449=0,02
Рв.к=35/3480
=0,01
Рв.к=18/3580=0,01
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу. В 2010 р підприємство отримує 0,01 прибутку на од. власного капіталу, що на 0,01 менше порівняно із 2008 р.

18
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації (Чр.п)
Чр.п=5336/24299=
0,22
(Чр.п)=4575/23903=0,19
(Чр.п)=6667/28301=0,24
Показує, скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки. Починаючи з 2009 р, зменшується кількість прибутку від реалізації товарів, робіт,послуг. В 2010 р підприємство отримало найбільший прибуток на одиницю виручки що складає 0,24.

19
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (Чч.п)
Чч.п=73/
24299=
0,003
(Чч.п)=35/
23903=0,001
(Чч.п)=18/
28301=
0,001
Показує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. Протягом 2009-2010 рр, рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком підприємства була рівна 0,001. Значення даного показника є низьким..

20
Період окупності капіталу (Ток)
Ток=6162/73=84
(Ток)=6210/35=177
(Ток)=6309/18=350
Показує за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком. В 2010 р кошти інвестовані в капітал окупляться підприємству за 350 років, тобто за досить тривалий термін, тобто перспектива окупності інвестованих коштів майже відсутня.

21
Період окупності власного капіталу (Тв.ок)
Тв.ок=3449/73=47
(Тв.ок)=3480/35=99
(Тв.ок)=3580/18=199
Характеризує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком. Відповідно, в 2008 р чистий прибуток компенсує власний капітал за 47 років. Значення даного показника є досить високим, що носить негативний характер для діяльності підприємства.

22
Співідношення сплачених відсотків і прибутку (К%п)
К%п=0/730
К%п=0/35=0
К%п=0/18=0
Характеризує скільки припадає сплачених відсотків за кредити і позикові кошти на одиницю прибутку; яку частину ефекту «з’їдає» ціна кредиту. Розрахункове значення даного показника становить 0, оскільки підприємство не є учасником фондового ринку, відповідно відсутні % за кредит.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства
САМОСТІЙНА РОБОТА
з дисципліни „Проектний аналіз ”
Підготувла:
студентка ФЕіП, 4 курсу,
групи ЕП-44
Ткачук О.М.
Перевірила:
доц. Зарівняк. І.І
Рівне 2011