Тема №7. Інновації.
1.Заг х-ка інновацій.
2.Поняття про НТП і його осн напрямки.
3.Організаційний прогрес.
4.Визначити ефективність технічного і організаційного нововведень.

1))Заг х-ка інновацій.
Інновації або нововведення - це впровадження в госп практику новин. Джерелом новин є інноваційні процеси, які представляють собою сукупність прогресивно якісно нових змін, виникають у часі і просторі.Всі новини або інновації поділяють на такі групи: технічні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні. Технічні інновації виявляються у формі нових продуктів або виробів, технологій їх виготовлення та створення нових засобів в-ва. Організаційні інновації пов’язані з розробкою нових організаційних структур управління у сфері в-ва і науки. Економічні інновації пов’язані із удосконаленням госп механізму управління наукою і в-вом при реалізації таких ф-цій: планування госп діяльності, фінансування, мотивація і оплата праці, оцінка результатів ефект діяльності. Соц. Інновації пов’язані із активізацією людського чинника, шляхом підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення умов праці, охорони здоровя та створення комфортних умов життя. Юридичні інновації це нові та змінні закони та різні норм.-правові док,що визначають всі види діяльності п-ва.Всі інновації поділяються на: Локальні (це внутрішньо виробничі новини, які не справляють помітний вплив на розвиток в-ва.) та глобальні (це загально-виробничі або міжнародні новини, які є революційними і координаційно змінюють технічний рівень в-ва).
2))Поняття про НТП і його осн напрямки.
НТП – це безперервний процес розвитку науки і техніки, тобто процес створення нових і вдосконалення застосовуванних технологій, засобів в-ва, кінцевої продукції з використанням досягнень науки.НТП відображається у двох класичних формах: еволюційна – передбачає поліпшення технологій або технічних х-к виробів в межах того самого покоління техніки; революційна – передбачає зміну поколінь техніки і кінцевої продукції суспільного розвитку на основі новітніх винаходів, яка революційно впливає на знаряддя праці, технологію, організацію та управління в-ва.В сучасних умовах НТП притаманні такі риси: перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу; інтеграція науки і техніки; якісне перетворення усіх елементів в-ва, тобто створення нових робочих машин, нових матеріалів з наперед заданими властивостями та збільшення частки творчої праці.Приорітетні напрямки НТП: + створення нових і вдосконалення існуючих засобів праці та кінцевої продукції. Це здійснюється за рахунок: створення багатоопераційних верстатів у промисловості з числовим програмним управлінням; застосування робочо-технічних комплексних і роторних ліній; застосування ПК у виробничій діяльності; створення машин для легкої та харчової індустрії. + створення нових і поліпшення якості застосовуваних мат. мається на увазі застосування нових синтетичних, композиційних, керамічних та надчистих матеріалів з наперед заданими властивостями. + механізація та автоматизація в-ва, вона передбачає комплексну механізацію на базі впровадження автоматизованих с-м управління технологічним процесом.Рівень НПТ на п-ві можна оцінити за показниками технічното рівня в-ва. До показників технічного рівня в-ва належать: Фондоозброєність праі: Фоз=ОВФ/_чроб ; Технічна озброєність праці або механоозброєність: Моз = ОВФак.ч /чроб;Енергоозброєність праці, відношення к-ті спожитої електроенергії др. Числа робітників: Еаз=Nел/чроб;К. оновлення і вибуття,зокрема їх активної частини:Кон=ОВФв.ек /ОВФпр; Квиб=ОВФвиб/ОВФк.р.
3))Організаційний прогрес.
Суть організаційного прогресу полягає в удосконаленні існуючих застосуванні нових методів і форм організації в-ва і праці.Оп має певні особливості, які відрізняють його від НТП: + НТП є чинником зростання прод праці і ефективності в-ва, а ОП забезпечує лише можливості інтенсифікації в-ва. + реалізація НТП призводить до зниження трудомісткості в-ва, а вдосконалення ОП дає змогу зменшити втрати робочого часу; + НТП, як правило, потребує значних мат і фін ресурсів, а при здійсненні організаційних заходів ці витрати є незначними.Пріоритетні напрямки організаційного прогресу: +прискорення темпів розвитку усіх форм організації в-ва, які забезпечують поширення конкурентноспроможності продукції. До основних форм організації в-ва належить: концентрація в-ва, спеціалізація, кооперування, диверсифікація в-ва. + посилення безперервності і гнучкості в-ва за допомогою широкої автоматизації виробничих процесів; + розвиток колективної форми організації та оплати праці; + формування нових типів суспільної форми організації в-ва: наука – в-во – споживання, у вигляді НТКомпллексів і сервісних центрів; + активізація людського чинника, тобто здійснення правильної кадрової політики, підвищення кваліфікації персоналу та поліпшення

3)) Групування витрат в-ва за статтями калькуляції.
Групування витрат за елементами не дозволяє повністю оцінити їх структуру, оскільки не вказує на місце їх виникнення, екон призначення не дозволяє виділити виробничі витрати, невиробничі витрати, не дає і-ції для розрахунку багатьох екон показників, таких як валовий прибуток, маржинальний прибуток, та інші, тому рекомендується поруч з групуванням витрат за елементами здійснювати також групування за статтями калькуляції. Стаття калькуляції – комплексні ватрати (включають витрати кількох елементів), які вказують на місце виникнення витрат та їх екон призначення. Калькуляція за статтями частково представлена у першому розділі звіту про фін результати, проте деталізована класифікація залежить від галузі, в якій працює п-во. Зокрема, для виробничого п-ва (нпр, машинобудівного) прийнятий такий перелік статтей калькуляції: 1) сировина і матеріал (витра на придбання сировини, осн і доп матеріали, покупні вироби, і напівфабрикати, трансп витрати, заготівельні напів навантажувально і розвантажувальні витрати, витрати на зберігання матеріалів) ; 2) паливо і енергія (витрати пального, прир газу, електро енергії, які безпосередньо викор у технолог проце для обробки предметів праці, і перетворення їх уготову продукцію, а також усі супутні витрати ( витрати нпо обслуговуванню трансформаторної підстанції, працівників енергетичного господарства)); 3) оановна заробітна плати виробничих робітників (включас витрати на оплату прці осн виробничих робітників. Обчислюється згідно з нормами витрат роб часу на виконання технолог операцій або відрядними розцінками) 4)дод зарплати осн виробн робітників (оплата відпусток, доплата за виконання дод ф-цій, виплата премій. Ця стаття обчисл у % від осн зарплати) ; 5) відрах на соц заходи (обчисл у % від суми осн та дод зарплати) ; 6) витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання ( включає амортизацію виробничого обладнання, витрати на паливо мастильні матеріали для його експлуатації, витрати на проведення ремонтних робіт, а також оплата праці працівників, що обслуговують виробниче обладнання ) СУМА ЦИХ 6-ТИ СТАТТЕЙ ВИТАТ ПРИБЛИЗНО ВВАЖАЄТЬСЯ ПРЯМИМИ ВИТРАТАМИ І СКЛАДАЄ ВНУТРІШНЬО ВИРОБНИЧІ С/В ПРОДУКЦІЇ . наступні статті витрат є непрямими оскільки безпосередньо не впливають на процес переробки предметів праці: 7) загально виробничі витрати – це витрати на упроавілуння та госп обслуговування виробн процесу в межах окремого структурного підрозділу п-ва (зарплата і нарахування на соц потреби працівників управління цеху, спеціалістів тв цехового обслуговуючого персоналу; амортизація будівель та споруд, що відносяться до цого підрозділу та їх обслуговування ). СУМА ЦИХ СЕМИ СТАТТЕЙ ВВАЖАЄТЬСЯ ВИРОБНИЧРЮ С/В ПРОДУКЦІЄЮ. 8)загальногосподарські витрати – витрати, які здійснюються на рівні п-ва і цілому, обслуговують процес господарювання п-ва і поділяються на 2 підгрупи: 8.1. адміністративні витрати – зарплата амін персоналу, амортизація амін будівель, а також канцелярські та мат витрати за загальних госп потреб; 8,2. витрати на збут – витрати на вивчення ринку, реклама, витрати праці відділу маркетингу та відділу збуту, транспортування готової продукції до споживачі, маркетингові дослідження. СУМА ВИЩЕ ВКАЗАВНИХ ВИТРАТИ ДОЗВОЛЯЄ РОЗРАЗУВАТИ ПОВНУ С/В ПРОДУКЦІЇ.
4))поняття про умовно постійні і умовно змінні витрати.
Розподіл витрат п-ва на постійні і змінні витрати здій з метою визначення точки беззбитковості та розробки заходів щодо управління витратами п-ва. Постійні витрати - це витрати, загальна сума яких не залежить від к-ті виготовленої продукції, тобто вони є ф-єю часу а не обсягу продукції. За певних умов (зміна виробничої і організац структури –п-ва ) величина постійних витрат може змінюватись стрибкоподібно. До постійних витрат належать : 1) витрати на утримання будівель і споруд ( амортиз відрах) ; 2) управлінські видатки ( зарплата управлінського персоналу, витрати на відрядження, витрати на канц товари, на банківські обслуговуванн) 3) витрати на організ в-ва (пускові). При зростанні обсягу в-ва величина постійних витрат у с/в продукції буде зменшуватись і навпаки. Змінні витрати – витрати, загальна величина яких за певний період залежить від обсягу виготовленої продукції . змінні витрати поділяються: 1) пропорційні – змінюються прямо пропорційно обсягу в-ва (в\итрати на сировину, осн матеріали, комплектуючі вироби; відрядна запрлата робітників.) ; 2) непропорційна – поділ на : прогресуючі і дегресуючі. Прогресуючі витрати зростають у більшій мірі, ніж обсяг в-ва. Наприклад витрати на відрядно прогресивну оплату праці; дод рекламні та торгівельні витрати. Вони мають місце, тоді коли збільш обсягу в-ва потребує дод витрат на од продукції. Дегресуючі витрати збільшуються повільніше, ніж зростає обсяг в-ва. До них належить широке коло витрат на експлуатацію машин і устаткування (амортизація машин, ремонт, витрати на паливо мастильні матерали, електроенергі, зарплата механізаторів, затрати на технолог інструмент, на ремонт) . управління витратами – це проце цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцем виникнення, нормування витрат, контроль та стимулювання їїх зниження.
Точка беззбитковості або критичний обсяг в-ва – це такий обсяг в-ва прод. При якому виручка від реаліз прод. (без ПДВ) = витратам на її в-во. При обсязі беззбитковості собівартість од. прод. = ціні реалізації (без ПДВ і акцизного збору ).Вркр= Nкр*Ц=Спв+Nкр*Сзв/од. Nкр=Спв(Ц- Сзв/од.) критич. Обсяг в-ва доцільно визнач в грошовому виразі викор коеф маржинального прибутку Nкр=Спв/Км, де Км - коеф маржинального прибутку який в свою чергу обчисл за залежністю Км=(Вр- Сзв)/Вр, де Сзв – загал сума змінних витрат. На підставі розподілу витрат на постійні і змінні можна визн. Коеф безпеки в-ва. Він харак ступінь перевищення Крит. Обсягу в-ва над фактичним(плановим ) і визн за залежністю Кб= (Nф(пл.)-Nкр)/NФ(пл).Подальше зменш обсягу в-ва призводить до збитків.
5))Шляхи зниження витрат п-ва
зниження собівартості є важл резервом покращення викор. Всіх видів ресурсів п-ва. Та зростання його рентабельності .зниження собівартості планують в абсолют сумі при розробці плану техн. Розвитку в-ва .Розрізн 2 методи зниження собівартості:1метод аналіт нормування витрат ресурсів визнач на основі планування матер – техн. Витрат трудових витрат фінан витрат , в залежності від техн. Складності робіт умов в-ва 2. метод по факторного планування собівартості передбачає розрах зміни рівня витрат в базовоу періоді порівняно з планов під дією різних факторів. Осн фактором зниження собівартості є : ^ підвищення рівня механ. робіт та поліпшеня викор. Машин і устаткув. ^ удосконалення орган в-ва і праці. ^ зниження витрат на ремонтні матеріали^скорочення тривалості в-ва прод. робіт постлуг^зростання обсягу в-ва.ПЕРША група факторів об’єднує фактори інтенсивного та екстенсивного викор машин і устаткув.?Смех = (Сб- Спл)*Опл Економію від поліпшення викор машин та механізмів розрах на основі даних про зниження умовно постійних витрат у витрати на експлуат машин та устаткування.?См=(УВПм*Дм*?Вм)/((100+?Вм)*100), де УВПм – річні амортиз відрах у витратах на есплуат машин Дм – доля витрат на есплуат машин ?Вм – збільшення виробітку машин ДРУГА група факторів відображу фактори що впливають на підвищ прод. праці а відповідно до зниження витрат, по статті калькуляції осн зароб плата вироб праців. Економія витрат буде у випадку якщо темпи росту прод. праці будуть перевищувати темпи зароб праці.?Св=((1-(100 +?ЗП)/(!00+?В)*Дзюб) , де ? ЗП – ріст серед зар плати ?ріст прод. праці Дзюб – доля або питома вага викон робіт або прод.
Тема 9. Фін – економ результати д-ті п-ва.
1.поняття про результати д-ті п-ва.
2.поняття про прибуток
3.види прибутку.
4.джерела утворення прибутку.
5. розподіл прибутку на п-ві
6.понянття про рентабельність.с-ма показн рентабельності
7.показники оцінки Фін – економ стану п-ва.
1)).поняття про результати д-ті п-ва В процесі функціон. П-ва здійсн безперервний кругообіг коштів у формі витрат ресурсів, одержання доходів та їх розподіл.Осн завданнями фін-економ д-ті є визнач джерел коштів напрямків фінан., оптимізація структури капіталу, здійснення розрах з постач, персоналом та податковими органами.Показники що характ. Результати п-ва можна поділити на: абсолютні та відносні.Чиста прод як економ категорія предст собою новостворену вартість на п-ві і ількісно розрах як різниця між валовою прод матер витратами та амортиз. ОЗ.ЧП=ВП-МВ-А.Валовий дохід – це новостворена і реалізована вартість на п-ві, який кількісно розрах.як різниця між виручкою матер. витратами на її в-во і аморт. ОЗ. ВД=ВР-МВ*А.Чистий дохід – як екон. категорія, вартість додаткового продукту, який кількісно розрах. як різниця між обсягами випущеної продукції та її повною с/в. ЧД=ВП-Сп.Прибуток – це новостворена і реалізована додаткова вартість, який кількісно розрах. як різниця між грош. виручкою від реалізації продукції і її повною с/в. Пр=ВР-Сп. Прибуток є реалізована частина чистого прибутку.Додана вартість – це вартість сировини матеріалів всіх видів енергії , які додаються до випущеної прод. на всіх стадіях технологічного циклу. ДВ=ВП(ВР)-МВ.Грошовий потік – це осн.джерело власних коштів п-ва, до складу якого входить чистий прибуток і амортизаційні відрах. ГрП=Пч+А.
2) поняття про прибуток
Прибуток – це місія сучасного п-цтва. Прибуток – це новостворена і реалізована додаткова вартість. Прибуток розглядають як частину виручки або виторгу, що залишається на п-ві після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну д-сть. Прибуток характеризує перевищення надходжень над витратами ресурсів.Значення прибутку в ЕП полягає в: ? прибуток є осн.джерелом фінансування розширеного відтвореня на п-ві, за рахунок якого удосконалюється матер.техніка, база та забезпечуються всі форми інвестування; ? прибуток є джерелом матер.стимулювання працівників п-ва та соц.розвитку колектива; ? прибуток забезпечує самофінансування та самоокупність витрат; ? за рахунок прибутку поновлюється доходна частина бюджету країни, тому що він є об’єктом оподаткування та джерелом сплати податків.
3)) види прибутку
Залежно від формування і викор.на п-ві обчислюють наступні види прибутку: O загальний прибуток(балансовий або прибуток до оподаткування)O чистий прибуток(або прибуток після оподаткування)O валовий прибуток O маржинальний прибуток.Загальний прибуток – це весь прибуток п-ва одержаний від усіх видів д-сті до його оподаткування і розподілу. ПрЗАГ=Пр+Прін.р.+Прп.о.-Збп/рЧистий прибуток – це прибуток, що реально поступає в розпорядження п-ва після сплати податків. Пч= ПрЗАГ-Податок=0,75* ПрЗАГВаловий прибуток визнач, як різниця між виручкою від реалізації прод.та виробничими витратами(або с/в прод.визначеної калькулюванням за певними витратами). Він включає власний прибуток, адміністративні витрати і витрати на збут. ПВАЛ=ВР-Ср=Пр+Ад+Збут Прибуток маржинальний характ.величину виторгу від реалізації прод.за мінусом змінних витрат. Він включає прибуток і постійні змінні. Пм=ВР-СЗВ=Пр+СПВ
4)) джерела утворення прибутку
Джерелами формуваня загальної величини прибутку є: ¦ прибуток від реаліз.продукції та послуг; ¦ прибуток від продажу зайвого майна;¦ прибуток від пасивних або позареалізаційних операцій.Осн.джерелом утворення прибутку є: d прибуток від реалізації продукції, який обчисл.як різниця між виручкою від реал.прод. без урахування ПДВ і акцизного збору та її повною с/в. Пр=ВР-ПДВ-Аз-Сп; d прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу ОЗ немат.активів та цінних паперів інших п-в. Обчислюється як різниця між ціною продажу і балансовою або залишковою вартістю об’єкта з урахуванням витрат на продаж; d прибуток від пасивних операцій – це прибуток від здавання майна в оренду(лізинг) від пайової участі у спільних п-вах, дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов’язаннями(вексель), роялті, надходження від екон.станцій.
5)) розподіл прибутку на п-ві
Із загальної величини прибутку п-ва сплачують податок за базовою ставкою 25%. Ставка податку диференційована в залежності від профілю д-сті п-ва, а саме до 60% - встановлена ставка податку для грального бізнесу; 15% - всан.ставка для податку с/г п-в, які займаються переробкою продукції власного в-ва; в межах 4% загальної величини прибутку неоподатковується прибуток, що спрямований на благодійницькі цілі; звільняються від оподаткування п-ва, на яких працюють інваліди І,ІІ групи; є певна к-сть п-в, що виробляють продукцію дитячого харчування та медичні препарати.Загальна величина прибутку збільш.внаслідок економ.санкцій отриманих. Чистий прибуток зменшується на величину сплачених штрафних санкцій. За рахунок чистого прибутку на п-ві створ.фонки економ.стимулювання:1.Фонд виробничого розвитку;2.Фонд матер.заохочення;3.Фонд соц.розвитку. Величина відрахувань в ці фонди визнач.п-вом самостійно. Кошторис використання коштів затверджується адмініствацією при узгоджені з профспілковим комітетом на зборах трудколективах. Кошти фонду виробничого розвитку викор.в таких напрямках:^ нове б-во^ реконструкція та техн..переоснащення діючого п-ва^фінансування наук.-дослідних і проектно-конструкторських робіт^ впровадження нової техніки і технології ^ поповнення нормативу власних оборот.коштів. Кошти фонду матер.заохочення викор.на преміювання працівників за високі результати д-сті або на виплату 13 зарплати за підсумками роботи за рік, нагородження працівників цінними подарунками та надання матер.допомоги. Кошти фонду соц.розвитку викор.на:0 житлове б-во;0 утримання таборів відпочинку;0 утримання дит.дошкільних закладів;0 здешевлене харчування працівникам п-ва;0 здешевлення путівок на лікування;0 часткове відшкодування витрат на транспорт; 0 утримання підсобного в-ва. За рахунок чистого прибутку також створ.фонд дивідендів та резервний фонд, в який п-во мають щорічно згідно закону спрямовувати не менш 10% загал.прибутку. На приватному п-ві прибуток розприділяється на власний розсуд власника. Зазвичай на розширення майна власника, частина прибутку виористов.на власне споживання та частина на стимулювання праці найманих працівників.ї
6)). Поняття про рентабельність. Система показників рентабельності
Загальна величина прибутку отриманого підприємством не дозволяє об'єктивно оцінити ефективність його д-сті, тому що необхідно співставляти прибуток і витрати , тобто оцінювати результативність витрат. Тому для оцінки ефективності або прибутковості д-сті п-ва обчислюють показники рентабельності.Рентабельність – це відносний показник, який дозволяє оцінити результативність витрат і в загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат ресурсів(поточних витрат або інвестиційних витрат):Р=(Прибуток/Витрати ресурсів)*100% Застосовуються різні модифікації (види) рентабельності.Перша група показників рентабельності об'єднує рентабельність активів або інвестиц ресурсів. До цієї групи належать показники: O рентабельність активів (майна) х-є ефективність використання всього наявного майна п-ва і обчисл як відношення заг величини прибутку за рік до сер суми активів за балансом: РА(М)=(ПЗАГ/КА)*100%;O рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання майна , створеного за рахунок власних коштів п-ва. Обчисл як відношення чистого прибутку до величини власного капіталу: РВК=(ПЧ/КВЛ)*100%;(Квл=Активи-Зобов’язання ) %;O рентабельність акціонерного капіталу визначає верхню межу Д на акції. Обчисл як відношення чистого прибутку до величини статутного капіталу: РАК=(ПЧ/КСТ)*100%Друга група показників- показники рентабельності п-ва: O рентабельність в-ва продукції х-є ефективність втират на в-во і збут продукції. Обчисл як відношення прибутку від реалізації(або заг прибутку) до величини втират на в-во і реалізацію продукції: РС=(ПР(ЗАГ)/С)*100%(Рівень рентабельності) або РС=(ПР/Ср)*100%,де Ср- повна с/в реалізованої продукції. O рентабельність виробничих фондів (норма рентабельності)обчисл як відношення прибутку загального або чистого до середньорічної вартості ОВФ і нормованих оборотних коштів :РВФ=(ПЗАГ(Ч)/ +)*100%;O рентабельність основних фондів х-є величину заг або чистого прибутку отриманого на 100 гр од вартості осн фондів:РОФ=(ПЗАГ(Ч)/)*100%;O рентабельність обротніх коштів х-є ефективність використання оборотних коштів і обчисл як відношення прибутку заг або чистого до середньорічного залишку оборотних коштів: РОК=(ПЗАГ(Ч)/)*100%; O рентабельність одного виробу обчисл за залежністю: РВ=(ЦІ-СІ/ СІ)*100%;O Прибутковість або ефективність обігу х-є показник рентабельності продукції , який обчисл як відношення прибутку заг або чистого до обсягів реалізації: РП=(ПР(ЗАГ)/ОР)*100%Основними шляхами збільшення рентабельності д-сті п-ва є з одного боку збільшення прибутку п-ва за рахунок збільшення обсягів реалізації, підвищення продуктивності праці , зростання фондовіддачі, удосконалення механізму ціноутворення та підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. З іншої сторони підвищення рентабельності досягається за рахунок зниження витрат в-ва (с/в): це досягається за рахунок раціонального використання природних ресурсів, зниження фондомісткості в-ва продукції, зниження матеріаломісткості продукції, зниження зарплато місткості праці та забезпечення випереджувальних темпів росту продуктивності праці у порівнянні з темпами росту сер зарплати працівників.