ПРАКТИЧНА частина
2.1. Баланс на початок місяця

КОДИ


Дата (рік, місяць, число)
 
 
01

Підприємство
ПП «Профдезінфекція»
за ЄДРПОУ


Територія
Україна
за КОАТУУ
 

Організаційно-правова форма господарювання
приватна
за КОПФГ
 

Орган державного управління
 
за СПОДУ
 

Галузь
 
за ЗКГНГ
 

Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
 

Одиниця виміру: тис. грн.
 
Контрольна сума
 

Адреса
м. Рівне

Баланс

Форма N 1 
Код за ДКУД  
1801001Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
 
 
 

Нематеріальні активи:
 
 
 

залишкова вартість
010
-
1

первісна вартість
011
-
2

накопичена амортизація
012
( - )
( 1 )

Незавершене будівництво
020
-
-

Основні засоби:
 

 

залишкова вартість
030
-
158

первісна вартість
031
-
170

знос
032
( - )
(12)

Довгострокові біологічні активи:
 

 

справедлива (залишкова) вартість
035
-
-

первісна вартість
036
-
-

накопичена амортизація
037
-
-

Довгострокові фінансові інвестиції:
 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
-
79

інші фінансові інвестиції
045
-
-

Довгострокова дебіторська заборгованість
050
-
-

Відстрочені податкові активи
060
-
-

Інші необоротні активи
070
-
-

Усього за розділом I
080
-
238

II. Оборотні активи
 

 

Виробничі запаси
100
-
33

Поточні біологічні активи
110
-
-

Незавершене виробництво
120
-
-

Готова продукція
130
-
-

Товари
140
-
-

Векселі одержані
150
-
-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 

 

чиста реалізаційна вартість
160
-
1

первісна вартість
161
-
-

резерв сумнівних боргів
162
-
-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 

 

з бюджетом
170
-
-

за виданими авансами
180
-
-

з нарахованих доходів
190
-
-

із внутрішніх розрахунків
200
-
1

Інша поточна дебіторська заборгованість
210
-


Поточні фінансові інвестиції
220
-


Грошові кошти та їх еквіваленти:
 

 

в національній валюті
230
-
80

в іноземній валюті
240
-
22

Інші оборотні активи
250
-
-

Усього за розділом II
260
-
137

III. Витрати майбутніх періодів
270
-
-

Баланс
280
-
375Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
 
 
 

Статутний капітал
300
-
200

Пайовий капітал
310
-
-

Додатковий вкладений капітал
320
-
-

Інший додатковий капітал
330
-
-

Резервний капітал
340
-
-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-
116

Неоплачений капітал
360
( - )
(   -   )

Вилучений капітал
370
( - )
( -  )

Усього за розділом I
380
-
316

II. Забезпечення таких витрат і платежів
 

 

Забезпечення виплат персоналу
400
-
-

Інші забезпечення
410
-
-

Цільове фінансування
420
-
-

Усього за розділом II
430
-
-

III. Довгострокові зобов'язання
 
 
 

Довгострокові кредити банків
440
-
-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
-
-

Відстрочені податкові зобов'язання
460
-
-

Інші довгострокові зобов'язання
470
-
-

Усього за розділом III
480
-
-

IV. Поточні зобов'язання
 

 

Короткострокові кредити банків
500
-
20

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
-
-

Векселі видані
520
-
-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
-
24

Поточні зобов'язання за розрахунками:
 

 

з одержаних авансів
540
-
-

з бюджетом
550
-
9

з позабюджетних платежів
560
-
-

зі страхування
570
-
1

з оплати праці
580
-
5

з учасниками
590
-
-

із внутрішніх розрахунків
600
-
-

Інші поточні зобов'язання
610
-
-

Усього за розділом IV
620
-
59

V. Доходи майбутніх періодів
630
-
-

Баланс
640
-
3752.2. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства
Нараховуємо заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов’язкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним законодавством України.
Таблиця 2.1
Інформація для нарахування заробітної плати за звітний місяць
№ з/п
П.І.П
Посада
Поса-довий оклад, грн.
Нарахований відрядний заробіток, грн.
Використання робочого часу, днів


Відпра-цьовано
Неви-ходи
Підстава невиходу

1
2
3
4
5
6
7
8

Адміністративний персонал

1
Іванченко О.І.
директор
3600
-
20
2
Лікарняний лист

2
Лозинський В.В.
гол. бухгалтер
2550
-
22
-
-

3
Лаврик К.С.
секретар
1250
-
22
-
-

Загальновиробничий персонал

4
Петренко А.О.
інженер-технолог
1580
-
22
-
-

5
Павленко М.Ю.
майстер
1430
-
22
-
-

6
Клименко О.В.
комірник складу
1280
-
22
-
-

Робітники виробництва

7
Федоренко Т.С.
оператор
-
2400
22
-
-

8
Дмитрієв О.О.
оператор
-
2410
22
-
-

9
Лучко Л.С.
оператор
-
2350
18
4
Лікарняний лист

10
Алєксєєнко Ю.Д.
оператор
-
2320
22
-
-

11
Іванюк В.А.
оператор
-
2380
22
-
-


По кожному працівнику відображаємо суму утримань і нарахувань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, а також розмір податку з доходів фізичних осіб.
1. Нараховуєм заробітну плату відповідно до табелів обліку робочого часу:
Іванченко І.О. 3600/22*20=3272,73грн.
Лозинський В.В. 2550грн.
Лаврик К.С. 1250грн.
Петренко А.О. 1580грн.
Павленко М.Ю. 1430грн.
Клименко О.В. 1280грн.
Федоренко Т.С. 2400грн.
Дмитрієв О.О. 2410грн.
Лучко Л.С. 2350/22*18=1922,73грн.
Алєксєєнко Ю.Д. 2310грн.
Іванюк В.А. 2380грн.
2. Нараховуємо лікарняні відповідно до середньоденного заробітку та кількості лікарняних днів.
Відповідно до статті 37 Закону «Про страхування у звязку з тимчасовою непрацездатністю» працівникам, що мають стаж більше 8 років допомога виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати.
Сума, що підлягає виплаті за лікарняним листком, становить:
Іванченко О. І. 118*2=236грн.
Лучко Л. С. 115*4=460грн.
3. Всього нарахованої заробітної плати:
Іванченко І.О. 3272,73+236=3508,73грн.
Лозинський В.В. 2550грн.
Лаврик К.С. 1250грн.
Петренко А.О. 1580грн.
Павленко М.Ю. 1430грн.
Клименко О.В. 1280грн.
Федоренко Т.С. 2400грн.
Дмитрієв О.О. 2410грн.
Лучко Л.С. 1922,73+460=2382,73грн.
Алєксєєнко Ю.Д. 2320грн.
Іванюк В.А. 2380грн.
4. Згідно нарахованої заробітної плати проведено утримання:
До пенсійного фонду (2%): (696)*2%=13,92грн
До пенсійного фонду (3,6%): (22795,46)*3,6%=820,64грн
Податок з доходів фізичних осіб (15%): (22795,46+696)-(13,92+820,64)*15%= 3398,54грн.
Всього утримано: 13,92+820,64+3398,54=4233,10грн.
5. Сума до видачі:
Іванченко І.О. 3508-630,34=2878,26грн.
Лозинський В.В. 2550-460,53=2089,47грн.
Лаврик К.С. 1250-225,75=1024,25грн.
Петренко А.О. 1580-285,35=1294,65грн.
Павленко М.Ю. 1430-258,26=1171,74грн.
Клименко О.В. 1280-231,17=1048,84грн.
Федоренко Т.С. 2400-433,44=1966,56грн.
Дмитрієв О.О. 2410-435,25=1974,75грн.
Лучко Л.С. 2350+460=2810-501,23=1958,66грн.
Алєксєєнко Ю.Д. 2310418,99=1901,01грн.
Іванюк В.А. 2380-429,83=1950,17грн.
Нарахування на фонд заробітної плати становить: Пенсійний фонд=33,2%-на нараховані лікарняні, пенсійний фонд-36,76%-на нараховану заробітну плату
Адміністративний персонал:
ПФ=(3272,73+2550+1250)*36,76%=2599,93грн.
ПФ=(236,00)*33,2%=78,35 грн.
Загальновиробничого персоналу:
ПФ=(1580+1430+1280)*36,76%=1577,00грн.
Робітники основного виробництва:
ПФ=(2400+2410+1922,73+2320+2380)*36,76%=4202,67грн.
ПФ=(496)*33,2%=152,72 грн.
На основі даних розрахунків складаємо розрахунково-платіжну відомість. Результати зводимо у таблицю 2.2.
Результати розрахунків оформляємо у розрахунково-платіжній відомості (зведеній) (ф. №П-7), затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. №489.
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ(зведена)
Nп/п
Нараховано за видами оплат
Nп/п
Утримано


вид оплати
нараховано, грн.

вид утримання
утримано, грн.


Фонд основної заробітної плати:

1.
Тарифна ставка, посадовий оклад
22795,46
1.
Видано за I-у половину місяця (аванс)
-

2.
Комісійні від реалізації продукції
-

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:


3.
Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам
-
2.
до Пенсійного фонду
834,56

4.
Оплата праці за час перебування у відрядженні
-
3.5.
Оплата за профнавчання інших працівників
-
4.6.
Лікарняні
696,00
5.
Податок на доходи фізичних осіб
3398,54

7.
Інші види нарахувань
-
6.
Профспілкові внески
-


Фонд додаткової заробітної плати:

7.
Аліменти
-

8.
Премія
-
8.
Аванс в банк
-

9.
Відсоткові або комісійні винагороди
-
9.
Каса (належить до видачі)
19258,36

10.
Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні
-
11.
Оплата днів відпочинку
-
12.
Індексація заробітної плати
-
13.
Компенсації працівникам у зв'язку з порушенням термінів виплати заробітної плати
-
14.
Витрати на безкоштовний проїзд
-
15.
Вартість форменного одягу
-
16.
Відпустка за поточний місяць
-
17.
Відпустка за наступний період
-

Таблиця 2.2.1
Журнал господарських операцій
за жовтень2012_р.
№ з/п
Первиний документ обліку
Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Д-т
К-т


1
Договір поставки; розрахунок-фактура; платіжне доручення
Перераховано кошти з поточного рахунку у національній валюті для погашення заборгованості перед постачальниками
631
311
24000

2
 Виписка банку
Зарховано на поточний рахунок дохід від довгострокових фінансових інвестицій (дивіденти за минулий рік)
373
731
8000
311
373
8000

3
Накладна
Оприбутковано матеріали від постачальників (без ПДВ)
201
631
6000

4
Податкова накладна
Відображено податковий кредит
641
631
1200

5
Звіт про використання коштів
Затверджено авансовий звіт за витратами на відрадження управлінського персоналу
92
372
1000

6
 Звіт про використання коштів, прибутковий касовий ордер
Невитрачені суми повернуто до каси. Затверджені перевитрати виплачено касою з попереднім отриманням готівки в банку
301
372
-

7
Лімітно-забірна карта (вимога)
Отримані зі складу матеріали на виробничі потреби
23
201
18000

8
Платіжне доручення
Перераховано до бюджету суму нарахованого ПДВ
641
311
6000

9
Платіжне доручення
Перераховано до бюджету суму нарахованого податку на прибуток
641
311
2000

10
Платіжне доручення
Перераховано до бюджету суму нарахованого податку з доходів фізични осіб
641
311
500

11
Платіжне доручення
Перераховано до бюджету суму нарахованого комунального податку
641
311
100

12
Платіжне доручення
Перераховано суму внесків до Пенсійного фонду
651
311
550

13
Платіжне доручення
Перераховано суму внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку тимчасовою втратою працездатності
652
311
100

14
Платіжне доручення
Перераховано суму внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
653
311
70

15
Платіжне доручення
Перераховано суму внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадкуна виробництві та професійного захворювання
656
311
50

16
Грошовий чек, прибутковий касовий ордер
Отримано з банку готівку на виплату заробітної плати
301
311
5000

17
Видатковий касовий ордер, платіжна відомість
Виплачено заробітну плату
661
301
4800

18
Платіжна відомість
Депоновано не виплачену заробітну плату
661
662
200

19
Видатковий касовий ордер, квитанція банку
Здано до банку не виплачену заробітну плату
311
301
200

20
Платіжне доручення
Погашено короткостроковий кредит банку
601
311
20000

21
Платіжне доручення, бухгалтерська довідка
Сплачено та віднесено на витрати відсотки за кредит
684
311
1050
951
684
1050

22
Платіжне доручення, договір, рахунок
Перераховано орендодавцю з а операційну оренду адміністративного приміщення за поточний і наступний місяць
685
311
3000

23
Податкова накладна
Відображено податковий кредит
641
685
500

24
Акт приймання-передачі робіт, послуг
Віднесено на витрати орендну плату поточного місяця
92
685
1250

25
Акт приймання-передачі робіт, послуг, рахунок
Віднесено на витрати орендну плату наступного місяця
92
685
1250

26
Розрахунок і відомість нарахування амортизації, бухгалтерська довідка
Нараховано знос основних засобів виробничого призначення
23
131
3900

27
Лімітно-забірна карта (вимога)
Відпущено МШП на виробничі потреби
23
22
160

28
Розрахунково-платіжна відомість, особова картка, табель обліку робочого часу
Нараховано заробітну плату: адміністративному персоналу
92
661
7308,73загальновиробничого персоналу
91
661
4290робітникам основного виробництва
23
661
11892,73

29
Розрахунково-платіжна відомість
Утримано із заробітної плати: внески до ПФ
661
651
834,56податок з доходів фізичних осіб
661
641
3398,54

30
Відомість нарахування внесків до соціальних фондів
Здійснено нарахування на фонд заробітної плати адміністративного персоналу відповідно до чиного законодавства: внески до ПФ
92
651
2678,28

31
Відомість нарахування внесків до соціальних фондів
Здійснено нарахування на фонд заробітної плати загальновиробничого персоналу відповідно до чиного законодавства: внески до ПФ
91
651
1577,00

32
Відомість нарахування внесків до соціальних фондів
Здійснено нарахування на фонд заробітної робітникам основного виробництва відповідно до чиного законодавства: внески до ПФ
23
651
4090,24

33
 Штатний розпис, наказ
Нараховано комунальний податок
92
651
-

34
Платіжне доручення 
Перераховано банку за розрахункове обслуговування
92
311
95

35
Приймально-здавальний акт, накладна
Надійшли на склад готова продукція за фактичною собівартістю
26
23
38308,12

36
Накладна на відпуск
Відвантажено покупцям готову продукцію
361
701
28800

37
Податкова накладна
Відображено в обліку податкові зобовязання з ПДВ
701
641
4800

38
Бухгалтерський регістр
Відображено в облікусобівартість готової продукції
901
26
38308,12

39
Бухгалтерська довідка
Нараховано операційну курсову різницю в іноземній валюті
312
714
405

40
Бухгалтерський регістр
Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1% суми заборгованості покупців
944
38
5

41
Виписка банку
На поточний рахунок надійшов аванс від покупців
311
681
1200

42
Податкова накладна
Відображено в обліку податкові зобовязання з ПДВ
643
641
200

43
Платіжне доручення, рахунок
Перераховано аванс постачальнику
371
311
1500

44
Податкова накладна
Відображено податковий кредит
641
644
250

45
Бухгалтерська довідка
Визначено фінансовий результат (виконати трансформаційні записи щодо закриття рахунків 7 і 9 класів із віднесенням на рахунок 79)
701
791
24000
714
791
405
791
92
13582,01
791
91
5867,00
791
901
38308,12
791
944
5
792
951
1050
731
79
8000

46
 Бухгалтерська довідка
Нараховано податок на прибуток
98
641
-

47
Бухгалтерська довідка
Сума нарахованого податкуна прибуток віднесена на фінансовірезультати
79
98
-

48
Бухгалтерська довідка
Закриття 79 рахунку з формуванням нерозподіленого прибутку (збиток)
442
79
26407,13

49
Бухгалтерська довідка
Сума прибутку спрямовується до резервного капіталу
441
43
-

Разом:
-
-
385495,58


Довідки до журналу господарських операцій:
Операція 4. 6000*20%=1200грн.
Операція 6. 1000-1000=0грн. – дана операція не буде відображена в журналі господарських операцій так як було використано всі кошта видані під звіт.
Операція 18. 5000-4800=200грн.
Операція 19. опер.18=200грн.
Операція 23. 3000/6=500грн.
Операція 24. 2500*50%=1250грн.
Операція 25. 2500*50%=1250грн.
Операція 28. Згідно із результатами виконання п. 3 завдань курсової роботи.
Операція 29. Згідно із результатами виконання п. 3 завдань курсової роботи.
Операції 30;31;32.
Нарахування на фонд заробітної плати становить: Пенсійний фонд=33,2%, 36,76%
Загальновиробничого персоналу: Пенсійний фонд= 36,76%
Робітники основного виробництва: Пенсійний фонд=33,2%, 36,76%
Операція 33. Комунальний податок ненарахувається
Операція 35. Д-т 23- К-т 23=38308,12грн.
Операція 37. 28800/6=4800грн.
Операція 38. сума з 35 операції (38308,12грн.).
Операція 39. (8,16-8,01)*2700=405грн.
Операція 40. 500*1%=5грн.
Операція 42. 1200/6=200грн.
Операція 44. 1500/6=250грн.
Операція 45. Списуємо рахунки 7 і 9 класу на фінансові результати.
2.3. Відкриваємо синтетичні рахунки по залишках на рахунках бухгалтерського обліку станом на початок місяця та журналу господарських операцій
Активні рахунки — рахунки, призначені для обліку стану, руху та змін господарських засобів за їхніми видами.
На цих рахунках початковий залишок записують по дебету. На дебеті фіксують також усі дані про збільшення залишку. На кредиті відображають операції, що зумовлюють зменшення залишку. Кінцеве сальдо визначають у такий спосіб:
Сума початкового залишку (сальдо) по дебету рахунка + оборот по дебету рахунка - оборот по кредиту рахунка.
На рис.2.3.1. зображено схему активного рахунка.
Дебет
Кредит

Залишок (сальдо) господарських засобів на початок місяця (початкове сальдо — ПС)


Господарські операції,
що зумовлюють збільшення
господарських засобів «+»
Господарські операції,
що зумовлюють зменшення
господарських засобів «-»

Оборот по дебету (сума господарських операцій за місяць)
Оборот по кредиту (сума господарських операцій за місяць)

Залишок (сальдо) на кінець місяця (кінцеве сальдо — КС): ПС + оборот по дебету – оборот по кредиту


Рис.2.3.1. Схема активного рахунка
Пасивні рахунки — рахунки, призначені для обліку стану, руху та зміни джерел засобів підприємства.
На пасивних рахунках порядок запису протилежний запису на активних рахунках: початкове сальдо (ПС) записують на кредиті рахунка, тут роблять також усі записи, що характеризують збільшення джерела засобів. Відомості про зменшення джерела засобів записують на дебеті пасивного рахунка. Кінцеве сальдо (кс) визначають у такий спосіб:
Сума початкового залишку (сальдо) по кредиту рахунка + оборот по кредиту рахунка - оборот по дебету рахунка.
На рис. 2.3.2 зображено схему пасивного рахунка.
Дебет
Кредит


Залишок (сальдо) джерел господарських засобів на початок місяця (ПС)

Господарські операції, що зумовлюють зменшення джерел господарських засобів «-»
Господарські операції, що зумовлюють збільшення джерел господарських засобів «+»

Оборот по дебету (сума господарських операцій за місяць)
Оборот по кредиту (сума господарських операцій за місяць)


Залишок (сальдо) на кінець місяця (КС):
ПС 4- оборот по кредиту -оборот по дебету

Рис. 2.3.2. Схема пасивного рахунка
Синтетичні рахунки
Д 104 К

Д 131 К

Д 124 К

170000
 


12000

2000
 


 


26) 3900


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-
-

-
3900

-
-

170000
 


15900

2000
 


Д 133 К

Д 141 К

Д 201 К


500

78500
 

26000
 


 


 

3) 6000
7) 18000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-
-

-
-

6000
18000


500

78500
 

14000
 


Д 207 К

Д 22 К

Д 361 К

4000
 

3000
27) 160 

500
 


 


 

36) 28800
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-
-

-
160

28800
-

4000
 

2840
 

29300
 


Д 372 К

Д 40 К

Д 441 К

1000
5) 1000 


200000


120730


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-
1000

-
-

-
-

-
 


200000


120730


Д 443 К

Д 301 К

Д 311 К

4500


100
17) 4800

80373
 


 

16) 5000
19) 200

2) 8000
1) 24000


 
19) 200
8) 6000


 


 

41) 1200
9) 2000


 


 


10) 500


 


 

 
11) 100


 


 

 
12) 550


 


 

 
13) 100


 


 

 
14) 70


 


 

 
15) 50

-
-

5000
5000

 
16) 5000

4500


100
 

 
20) 20000 
21)1050

Д 312 К

Д 601 К

 
22) 3000

21627
 

20) 20000
20000

 
43) 1500

39) 405
 


 

 
34) 95


 


 

9400
64015


 


 

25758
 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 
405
-

20000
-
22032
 


-

Д 631 К

Д 641 К

Д 661 К

1) 24000
24000

4) 1200
8600

17) 4800
5000


3)6000

8) 6000
29)3398,54

18) 200
28) 7308,73


4) 1200

9) 2000
37) 4800

29) 834,56
28) 4290
10) 500
42) 200

29)3398,54
28) 11892,73


 

11) 100
 


 


 

23) 500
 


 


 

44) 250
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

24000
7200

10550
8398,54

9233,10
23491,46


7200


6448,54


19258,36


Д 651 К

Д 652 К

Д 653 К

12) 550
550

13) 100
100

14) 70
70


29) 834,56
30)2678,28
31)1577,00
32)4355,39 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

550
9445,23

100


708445,23

-
-

-
-


Д 656 К

Д 373 К

Д 23 К

15) 50
50

-
2) 8000 

-
35)38308,12 
2) 8000


7) 18000


 

26) 3900
 

 

27) 160
 


 


 

28)11892,73
 

 


 

32) 4355,39
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

50
-

8000
8000

38308,12
38308,12

-
-

-


-Д 662 К

Д 92 К

Д 684 К


-

5) 1000
45)13582,01 

21)1050
-


18) 200 

24) 1250 
25) 1250
 


21)1050


 

28)7308,73
 


 


 

30)2678,28
 


 


 

34) 95
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

-
200
1050
1050


200 

13582,02
13582,02


-
-
 -


 


Д 685 К

Д 951 К

Д 91 К

22) 3000
-

21) 1050


28) 429023) 500


45) 1050

31) 1577,00
45) 5867,00
 


24) 1250


 

25) 1250


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3000
3000

1050
1050

5867,00
5867,00


-


-


-


Д 26 К

Д 701 К

Д 901 К

-
35)38308,12 

37) 4800
36) 28800 

38308,12
45) 38308,12

35)38308,12


45) 24000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
38308,12
38308,12

28800
28800

38308,12
38308,12

-
 


 


 


Д 714 К

Д 944 К

Д 38 К

45) 405
39) 405

40) 5
45) 5 


-


 

40)5


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

405
405

5
5

 -
5


 


 


5


Д 681 К

Д 643 К

Д 371 К


-

-
 

-
 


41) 1200

42) 200
 

43) 1500
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-
1200

200
-

1500
-


1200

200
 

1500
 


Д 644 К

Д 731 К

Д 79 К


 -

45) 8000
2) 8000 

45)13582,01
45) 24000


44) 250
45) 5867,00
45)405


 


 

45)38308,12
45) 8000


 


 

45) 5
48) 26407,13


 


 

45) 1050
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-
250

8000
8000

58812,13
58812,13


250


 


 


Д 442 К

48)26407,13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26407,13
 -27111,36
 

2.4. Складаємо оборотну відомість по синтетичним рахункам
Таблиця 2.4.1
Проста оборотна відомість за синтетичними
рахунками бухгалтерського обліку (грн.)
Назва рахуку
Початкове сальдо
Оборотка
Кінцеве сальдо


Д-т
К-т
Д-т
К-т
Д-т
К-т

104
170000
-
-
-
170000
-

124
2000
-
-
-
2000
-

131
-
12000
-
3900
-
15900

133
-
500
-
-
-
500

141
78500
-
-
-
78500
-

201
26000
-
6000
18000
14000
-

207
4000
-
-
-
4000
-

22
3000
-
-
160
2840
-

23
-
-
38308,12
38308,12
-
-

26
-
-
38308,12
38308,12
-
-

301
100
-
5000
5000
100
-

311
80373
-
9400
64015
25758
-

312
21627
-
405
-
22032
-

361
500
-
28800
-
29300
-

371
-
-
1500
-
1500
-

372
1000
-
-
1000
-
-

373
-
-
8000
8000
-
-

38
-
-
-
5
-
5

40
-
200000
-
-
-
200000

441
-
120730
-
-
-
120730

442
-
-
26407,13
-
26407,13
-

443
4500
-
-
-
4500
-

601
-
20000
20000
-
-
-

631
-
24000
24000
7200
-
7200

641
-
8600
10550
8460,21
-
6448,54

643
-
-
200
-
200
-

644
-
-
-
250
-
250

651
-
550
550
8437,84
-
9445,23

652
-
100
100
557,33
-
-

653
-
70
70
510,88
-
-

656
-
50
50
232,22
-
-

661
-
5000
9233,10
23918
-
19258,36

662
-
-
-
200
-
200

681
-
-
-
1200
-
1200

684
-
-
1050
1050
-
-

685
-
-
3000
3000
-
-

701
-
-
28800
28800
-
-

714
-
-
405
405
-
-

731
-
-
8000
8000
-
-

79
-
-
58812,13
58812,13
-
-

901
-
-
38308,12
38308,12
-
-

91
-
-
5867,00
5867,00
-
-

92
-
-
13582,01
13582,01
-
-

944
-
-
5
5
-
-

951
-
-
1050
1050
-
-

Разом
391600
391600
385760,73
385760,73
381137,13
381137,13


2.6. Журнал 1 та журнал 4
За даними про залишки на рахунках на початок і на кінець місяця заповнюємо журнал №1(Додаток 1) та журнал №4(Додаток 2) (затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. №356).

2.7. Баланс на кінець місяця
8 Використовуючи дані оборотного-сальдової відомості складаємо фінансовий звіт – Баланс (Ф.1) на кінець звітного місяця

КОДИ


Дата (рік, місяць, число)
 
 
01

Підприємство
ПП «Профдезінфекція»
за ЄДРПОУ


Територія
Україна
за КОАТУУ
 

Організаційно-правова форма господарювання
приватна
за КОПФГ
 

Орган державного управління
 
за СПОДУ
 

Галузь
 
за ЗКГНГ
 

Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
 

Одиниця виміру: тис. грн.
 
Контрольна сума
 

Адреса
м. Рівне

Баланс

Форма N 1 
Код за ДКУД  
1801001Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
 
 
 

Нематеріальні активи:
 
 
 

залишкова вартість
010
1
1

первісна вартість
011
2
2

накопичена амортизація
012
( 1 )
( 1 )

Незавершене будівництво
020
-
-

Основні засоби:
 
 


залишкова вартість
030
158
154

первісна вартість
031
170
170

знос
032
( 12 )
( 16 )

Довгострокові біологічні активи:
 
 


справедлива (залишкова) вартість
035
-


первісна вартість
036
-


накопичена амортизація
037
-


Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
79
79

інші фінансові інвестиції
045
-
-

Довгострокова дебіторська заборгованість
050
-
-

Відстрочені податкові активи
060
-
-

Інші необоротні активи
070
-
-

Усього за розділом I
080
238
234

II. Оборотні активи
 
 


Виробничі запаси
100
33
21

Поточні біологічні активи
110
-
-

Незавершене виробництво
120
-
-

Готова продукція
130
-
-

Товари
140
-
-

Векселі одержані
150
-
-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 


чиста реалізаційна вартість
160
1
29

первісна вартість
161
-
-

резерв сумнівних боргів
162
-
-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 

 

з бюджетом
170
-
-

за виданими авансами
180
-
2

з нарахованих доходів
190
-
-

із внутрішніх розрахунків
200
1
-

Інша поточна дебіторська заборгованість
210

-

Поточні фінансові інвестиції
220

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 


в національній валюті
230
80
26

в іноземній валюті
240
22
22

Інші оборотні активи
250
-
-

Усього за розділом II
260
137
99

III. Витрати майбутніх періодів
270
-


Баланс
280
375
333

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
 
 
 

Статутний капітал
300
200
200

Пайовий капітал
310
-
-

Додатковий вкладений капітал
320
-
-

Інший додатковий капітал
330
-
-

Резервний капітал
340
-
-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
116
90

Неоплачений капітал
360
(   -   )
(   -   )

Вилучений капітал
370
( -  )
( -  )

Усього за розділом I
380
316
290

II. Забезпечення таких витрат і платежів
 
 


Забезпечення виплат персоналу
400
-
-

Інші забезпечення
410
-
-

Цільове фінансування
420
-
-

Усього за розділом II
430
-
-

III. Довгострокові зобов'язання
 
 
 

Довгострокові кредити банків
440
-
-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
-
-

Відстрочені податкові зобов'язання
460
-
-

Інші довгострокові зобов'язання
470
-
-

Усього за розділом III
480
-
-

IV. Поточні зобов'язання
 
 


Короткострокові кредити банків
500
20
-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
-
-

Векселі видані
520
-
-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
24
7

Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 


з одержаних авансів
540
-
1

з бюджетом
550
9
6

з позабюджетних платежів
560
-


зі страхування
570
1
9

з оплати праці
580
5
20

з учасниками
590
-
-

із внутрішніх розрахунків
600
-
-

Інші поточні зобов'язання
610
-
-

Усього за розділом IV
620
59
43

V. Доходи майбутніх періодів
630
-


Баланс
640
375
333


Використана література:
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.
2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.
3. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.
4. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.
5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. – 784
6.Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220 с.;
7.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р., №291;
8.Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства: Наказ Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 р., № 921;
9.Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.;
10.Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю. Підручник. / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 350 с.;
11.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р., №291;
12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;
13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;
14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;
15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;
16.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;
17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999р., №137;
18.Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт послуг) та Порядок ведення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг): Наказ ДПА України від 30.05.97 р., № 165, (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України № 469 від 08.10.98 р.);