Підприємництво та менеджмент
Практика: Мірошник Роман Олександрович
Войциховська Юлія Вікторівна
4 к. 407 к.
Лекція №1
Природа і суть підприємництва
Сут ь, поняття, підприємництво
Стадії і принципи підприємницького процесу
Роль підприємництва в ринковій економіці
1. Суть, поняття
В загальному розумінні підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність пов’язана із виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг та заняттям торгівлею з метою одержання прибутку.
Для успішної підприємницької діяльності необхідне підприємницьке середовище, яке включає в себе:
Економічне середовище – роздержавлення, приватизація, демонополізація господарської діяльності, удосконалення системи управління, грошові можливості населення, наявність вільних робочих місць, тощо...
Політичне середовище – стабільність в державі, демократизація суспільства
Правове середовище – характеризує законодавчо-нормативне поле підприємницької діяльності.
Соціально-культурне середовище – визначає переборення стереотипів суспільної свідомості, інертності мислення
Технологічне середовище – відображає рівень науково-технічного розвитку, який впливає на підприємництво
Фізичне (географічне) середовище – характеризує природно-кліматичні умови, в яких проходить підприємництво, а також телекомунікаційні засоби та шляхи сполучення
Інституціональне середовище – включає різноманітні інститути з допомогою яких підприємець може налагоджувати ділові взаємовідносини чи проводити комерційні операції
2. Стадії і принципи підприємницького процесу
Етапи та стадії підприємницького процесу
1 етап
Ідея
2 етап
Механізм реалізації ідеї
3 етап
Припинення діяльності


Вид діяльності
Організаційно-правова форма підприємства
Державна реєстрація
Спосіб входження в бізнес
Бізнес-план
Безпосередня організація діяльності


Критерії, оцінки, ідеї: потенційна цінність, корисність, реальність виконання
Виробнича, комерційна
Приватне підприємство; колективне; об’єднання підприємств
Набуття статусу суб’єкта підприємництва
Створення нового підприємства; купівля існуючої фірми
Розкривається суть підприємницької ідеї через основні характеристики бізнесу
Поєднання в просторі і часі всіх факторів підприємницького процесу
Скасування державної реєстрації і позбавлення статусу юридичної особи

Процес підприємництва буде протікати успішно, якщо в своїй діяльності підприємець керуватиметься принципами передбаченими законом України «про підприємництво»Одним із найважливіших є принцип (і це перший принцип) вільного вибору підприємницької діяльності. Цей вибір буде визначатися потребами ринку, фінансовими можливостями підприємця та багатьма іншими факторами, але головне, що цей вибір вільний і незалежний від будь-яких владних чи управлінських структур та державних органів. Другим важливим принципом підприємницької діяльності є залучення на добровільних засадах майна і коштів громадян та юридичних осіб. Третій принцип полягає в можливості самостійно формувати програму діяльності та обирати постачальників та споживачів продукції, встановлювати ціни відповідно до чинного законодавства. Четвертий принцип – вільний найм праці. Закон дозволяє підприємцям використовувати найману працю, при цьому підприємець зобов’язаний забезпечити належні умови праці і її оплату не нижче встановленого мінімального рівня, а також відповідні соціальні гарантії. П’ятий принцип полягає у наданні підприємцю можливості залучати і використовувати всі види ресурсів, використання яких не заборонене законодавством. Шостий пинцип надає підприємцям право вільно розпоряджатися прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством. Сьомий принцип надає підприємцю право самостійно здійснювати зовнішню економічну діяльність, якщо цей підприємець є юридичною особою. Цей принцип сприяє виходу на міжнародний ринок і спонукає до випуску конкурентно-спроможної продукції

2010-03-02
Практика №1
Акціонерне товариство – це товариство, капітал якого поділений на декілька частин: акції. Акція дає право голосу і девідент.
Задача 1
Акціонерне товариство випустило 1000 привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток був оголошений рівним 25% від номіналу. Чистий прибуток підприємства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді девідентів за привілейованими акціями та прибуток на прості акції.
Проста дає права голосу, напр. 15%. Привілейована має 30% відсотків, але не має права голосу.
Шукаємо девідент на одну акцію.
??=10грн?0.25=2.5грн
Знайдемо суму, яка потрібна для сплати девідентів за привілейованими акціями
1000?2.5=2500
??
пр
=5000?2500=2500
Задача 2
В оголошенні акціонерного товариства вказано, що девіденти за його акціями складають: прості 20%, привілейовані 30%. Визначити суму девідентів на 1 привілейовану акцію номіналом 5000 грн., та 1 звичайну, номіналом 1000. Знайти девідентний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 200 грн. Шас формулу запишем.
Девідент на просту акцію
??
проста
=1000?0.2=200 грн
Девідент на привілейовану
??
прив
=5000?0.3=1500 грн
Вихід
??
вихід
=
девідент на акцію
дохід на акцію
=
200
200
=1
Задача 3
В АКБ «Форум» за поточний рік наведені наступні дані за одну акцію: облікова ціна – 27.67 грн, діапазон цін – від 8.12 до 33.27, дохід на акцію - , визначити діапазон цін протягом року, цінності акції та коефіцієнт Котила.
Облікова ціна – це частка власного капіталу АТ, що припадає на 1 акцію та включає: номінальну вартість, часку місійного прибутку, частка нагромадженого прибутку.
Коефіцієнт Котила =
ринкова ці
облікова ціна
(3 знаки після коми, min/max)=
8.12
27.67
÷
33.27
27.67
=[0.293;1.202];
Цінність акції =
ринкова ціна
дохід на акцію
=
8.12
1.56
÷
33.27
1.56
=
5.205÷21.326
Задача 4
На акції номіналом 1000 грн. виплачують девіденти що порталом зостались 13, 16, 20, 26%% річних, ринкова вартість акції 2000 грн. Визначити прибутковість за рівнем девіденту на акцію.
??
1
=0.13?1000?0.25=32.5 грн
??
2
=0.16?1000?0.25=40 грн
??
3
=0.20?1000?0.25=50 грн
??
4
=0.26?1000?0.25=65 грн
Прибутковість =
???
ринкова вартість
=0.093
Задача 5
У газеті подана наступна інформація: номінал акції = 10 грн., ринкова варість = 4.3 грн., сума девіденту на акцію, у 3му кварталі = 5грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт Котила, якщо весь прибуток був сплачений у вигляді девідента.
Знайдемо суму девідентів за рік
??
?_рік
=4квартали?5грн=20
Цінність акції
4.3
20
=0.215
??=
4.3
10
=0.43
Задача 6
Визначити дохід на акцію та цінність акції, якщо на сплату девіденту йде 50% від доходу на акцію. Сума девідента на акцію складає 8 грн. Облікова ціна – 12, ринкова вартість – 6.5.
??=8?4=32 на рік
0.5?32=16 грн
Цінність=
6.5
16
=0.40

2010-03-04
Лекція №2
Тема: Основні види підприємств та їх організаційні форми
Види підприємств
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Економічна суть малого бізнесу
Види підприємтсв
Згідно із закону «про підприємтсво в Україні» існують такі види підприємств:
Індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи, та виключно її праці.
Сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян України, членів однієї сім’ї, які мешкають разом
Приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили.
Колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської чи релігійної організації (ГТ – господарські товариства)
Державне комунальне підприємтсво, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць.
Державне підприєство, засноване на загальнодержавній власності
Спільне підприємство, засноване на базі об’єднання майна різних власників (змішана форма власності)
Організаційно-правові форми правової діяльності
Поширеною формою підприємництва є ГТ з різним ступенем відповідальності. Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою адержання прибутку.
Засновниками та учасниками товариства є можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадянами, крім осіб, стосовно яких встановлено обмеження чинним законодавством України, а також іноземні громадяни, іноземні юридичні особи, міжнародні організації.
ГТ може створюватись та існувати тільки в одній з передбачених законодавством форм, а саме: у формі Акціонерного товариства, ТзОВ, повного товариства та командитного.
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фон, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язанями тільки майном товариства. Існують відкриті і закриті АТ.
ВАТ – це таке товариство, якції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі/продажу на біржах. Акції ЗАТ розприділяються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, продаватись на біржах.
Права учасників ГТ:
Право на отримання частки прибутку
Право на управління ГТ
Право на частку майна при ліквідації
Право на отримання інформації
Пакети:
10% +1 акція, власники цього пакета можуть в будь-який час скликати загальні збори акціонерів по питаннях, які їх цікавлять, а також включити в порядок денний загальних зборів будь-яких питань.
25% + 1 акція, – блокуючий пакет.
50% + 1 акція, – контрольний пакет, дає практично повне управління товариства
75% + 1 акція, – повний контроль над АТ
ТзОВ – визначається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. Фактично багато в чому це подібно до акціонерного товариство, але воно є набагато менш потужним. Для створення АТ треба не менше 250 заробітніх плат, а для ТзОВ всього 100. ТзОВ не мають акцій, тільки частку. Немає органів управління, які є в АТ, є тільки загальні збори, дирекція і директор (
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язанями товариства усім своїм майном.
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здіснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язанями товариства всім своїм майном є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства.
Господарське товариство є власником майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність, продукції виробленої товариством в результаті його діяльності, одержанням доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Об’єднання підприємтсв
Згідно з чинним законодавством важливу роль відіграють корпорації, консорціуми та концерни.
Корпорація – це крупне ВАТ.
Консорціут – тимчасове об’єднання підприємств, компній, банків, на основі загальної угоди з метою виконання капітало- та наукомістких проектів.
Концерн – це велике об’єднання підприємств різних галузів промисловості, торгівлі, транспорту, наукових організацій, банків, тощо, учасники якого у правовому аспекті зберігають самостійність, тобто залишаються юридичними особами, але втрачають власність на засоби виробництва і виготовлений продукт, а головне підприєство здійснює над учасниками фінінсовий контроль і єдине керівництво
Економічна суть малого бізнесу
В Україні, згідно з чинним законодавством до малих підприємств у промисловотсі та виробництві піднесено підприємства з чисельності працюючих до 200 осіб, в іних галузях виробничої сфери – до 50ти осіб, у галузях невиробничої сфери – до 25ти осіб, у роздрібній торгівлі – до 15ти осіб.
Мале підприємтсво – підприємство з незначною кількістю працівників, невеликими обсягами діяльності, здебільшого ризикової (виробничої, торгівельної, наукової, тощо) та виробництва, власник якого несе повну відповідальність за результати господарювання, самостійно приймає управлінські рішення з метою привласнення прибутку.
Позитивними рисами малих підприєств є:
Гнучкість і мобільність в управлінні і організації виробництва
Повніше використання робочої сили та устаткування
Швидка адаптація до кон’юнктури ринку, місцевих умов, запитів споживачів, оперативне оновлення асортименту продукції
Можливість швидкого впровадження значної частки нових ідей, проектів і створення нових взірців продукції
Невисокі експлуатаційні витрати
Капітал для створення таких підприємств
Можливість зменшення витрат виробництва за рахунок вузької спеціалізації, економії
Значна роль у створенні нових робочих місць
Велике значення у формуванні середнього класу населення
Створення конкурентного середовища (вона говорить, говорить, а все, що я чую, це: «блаблабла» (c)/2 Ваня), як рушійної сили економічного прогресу
Основними недоліками малих підприємств є:
Нижча продуктивність праці, порівняно з крупними підприємствами
Нездатність впроваджувати важливі капіталомісткі досягнення науки і техніки у виробництво
Вища інтенсивність праці за рахунок тривалішого робочого дня
Економія на умовах праці та техніки безпеки
Обмежена можливість підвищувати кваліфікаційний рівень найманих працівників
Значні труднощі з фінансуванням та отриманням кредитів
Відсутність профспілок, які б захищали інтереси працівників.

2010-03-11
Лекція №3, треба сходити на Алісу
Тема: Започаткування підприємницької діяльності
Засновницькі документи та їх підготовка
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності
Ліцензування підприємництва
Засновницькі документи
Основними документами, які підтверджують статус юридичної особи є статут і засновницький договір. Заснування підприємства без цих двох документів – неможливе. У статуті підприємства, згідно з законодавством, зазначають:
а) власника і найменування підприємства, його місцезнаходження
б) предмет і цілі діяльності
в) органи управління, порядок їх формування
г) компетенцію і повноваження трудового колективу
ґ) порядок утворення майна підприємства
д) умови реорганізації і припинення діяльності підприємства
Основними структурними елементами засновницького договору є розділи:
Про предмет і мету діяльності підприємства
Про юридичний статус підприємства
Про вклади учасників у речові і вартісні фонди
Про умови та порядок кредитування (якщо передбачено кредитування)
Про права і обов’язки засновників
Про структуру управління
Про комерційну таємницю
Про відповідальність за порушення договору
Про порядок ліквідації підприємства
Статутний фонд – сума коштів і майна (оцінене) для того, щоб вклади учасників і підприємства заставили функціонувати саме підприємство.
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб’єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура є важливою для підприємств будь-якої організаційно-правової форми і здійснюється в такій послідовності:
Послідовність підготовки документів і дій при реєстрації приватного підприємтсва

Послідовність дій засновника чи довіреної особи
Вартість(грн)
Час(дні)

1
Подання в органи державної реєстрації – заяви реєстраційної картки, засновницьких документів, квитанції про сплату держмайна.
51 умовна гривня
5

2
Подання заяви на реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в органах статистики
15.20 – 31.13
5-7

3
Реєстрація в податковій адміністрації
-
2

4
Реєстрація як платника єдиного/фіксованого податку
-
2

5
Подання заяв на рєстрацію фонда: пенсійного; соціального страхування на випадок безробіття; соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
-
10

6
Отримання дозволу на виготовлення печатки – для приватного підприємтва з реєстрацією юридичної особи
51 у.г.
2

7
Виготовлення печатки та штампів
40-260++
2

8
Відкриття розрахункового рахунку банку
до 100 грн.
2


Реєстрація приватного підприємтва. У цьому є свої особливості, а саме в переліку документів, які необхідно підготувати майбутньому підприємцю для реєстрації.
Форування і терміни подання доків при реєстрації приватного підприємства

Послідовність дій засновника чи довіреної особи
Вартість(грн)
Час(дні)

1
Погодження та реєстрування назви підприємтва
34
30-60

2
Нотаріально завіряються засновницькі документи
60-100
1

3
-//- [1]
170
5

4
-//- [2]
15.30-42.40
5-7

5
-//- [3]
-
2

6
-//- [4]
-
2

7
-//- [5]
-
10

8
-//- [6]
51
2

9
-//- [7]
40-260++
2

10
Нотаріально завіряється статут суб’єкта підприємницької діяльності, карта взірців підписів, свідоцтво державної реєстрації
70-230 грн.
1

11
-//- [8]
до 100 грн.
2

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності (господарське товариство).
Відповідно до законодавства, для проведення державної реєстрації підприємства до органу державної реєстрації подаються такі документи:
Завчасно резервується назва підприємства
Довідка про резервування назви
Реєстраційна картка
Квитанція про сплату реєстраційного збору в сумі 170 грн
За наявності всіх доків, необхідних для державної реєстрації, орган державної реєстрації протягом не довше ніж 3 робочих дні від дня їх надходження вносить дані реєстраційної картки до «реєстру суб’єктів підприємницької діяльності» і видає свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. Крім оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію орган держреєстрації повинен видати три (3) його копії. У виданому свідоцтві про державну реєстрацію зазначається ідентифікаційний код підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєний органом державної реєстрації.
У загальному вигляді процес реєстрації показано на наступній схемі:
/

2010-03-16
Практика №2
Задача 1.
Задана структура капіталу двох підприємництв. Наприклад
конвеєр під львівський автобусний завод
Види акцій
Конвеєр
ЛАЗ

- Привілейовані акції
15900
10150

- Прості акції
130000
145100

- Прості акції у державній власності
40200
35000

- Прості акції у власності підприємства
30100
30200

Підприємство планує збільшити статутний капітал на 5% шляхом випуску акції. Які акції – привілейовані та прості може випустити кожне підприємство. Представити можливу структуру статутного капіталу після його збільшення.
Розвязок
Знайдемо статутний капітал підприємства (сума колонок)
216200
220450

*1.05
*1.05

227010
231472,5


Частка привілейованих акції у статутному фонді
Конвеєр = 22701 (максимальна в структурі)
ЛАЗ = 23147
На скільки нова структура збільшилась від попередньої
Конвєер = 22701 – 15900 = 6801
ЛАЗ = 23147 – 10150 = 12997
Ві
?Конв=11350?6801=4550
?ЛАЗ=
Задача 2.
Підприємство у кожному році отримало чистий дохід в розмірі 100000 грн. Прибутку отримало в розмірі 20?
10
3
грн. Фінансові витрати становила 6000 за рік. Існують 3 варіанти розвитку:
Зростання обсягів продажу на 50%
Зменшення фінансових витрат на 50%
Зменшення витрат виробництва на 20%
Знайти чистий прибуток.
Варіант
Поточний стан
І
ІІ
ІІІ

Чистий дохід
100 тис.
150тис.
100тис.
100ти.

Собівартість
100тис.-20=80тис.
120тис.
80тис.
64тис.

Валовий прибуток
20тис.
30тис.
20тис.
36тис

Фінансові витрати
6 тис.
6
3
6

Прибуток без сплати податків
20-6=14тис.
24
17
30

Податок (25%)
3.5 тис
6
4.25
7.5

Чистий прибуток
14-3.5=10.5тис
18
12.75
22.5


Задача 3.
Чиста теперішня вартість – це приведення майбутньої ввртості грошей до теперішньої.
ЧТВ=
??=1
??
Г
П
??
?
1
1+??
??

?ПІ

ГП – грошові потоки,
t – період служби
Підприємство вклало в обладнання 200000 грн. Щорічно підприєство отримує грошові потоки, в розмірі 60000 грн. Ставка дисконту – 10%(10%=0.1; 100%=1). Визначити ЧТВ, якщо
А) інші події не відбувались (без зміни)
Б) на початок 4го року ставка дисконту зросла до 15%
Бізнеееесс!!! Для його відкриття треба ЧТВ>0.
Роки
Поточне значення
Коефіцієнт дисконтування
1
1+??
??
Ставка +15%
І
ІІ

1
60000
1/1.1=0.909
-//-
54545,4545
54540

2
60000
0,82644628
-//-
49586,7769
49560

3
60000
0,7513148
-//-
45078,8881
45000

4
60000
0,68301346
0,571753
40980,8073
34305,1947

5
60000
0,62092132
0,497177
37255,2794
29830,6041

ЧТВІ = 227447,206 – 200000 =
ЧТВІІ = 213235,799 – 200000 =

Лекція №4, сходив на Алісу, так собі
2010-03-18
Тема: оподаткування підприємницької діяльності
Види податків та їх характеристика
Спрощена система оподаткування малого бізнесу
Податки – це обов’язкові платежі в бюджет, які здійснюють фізичні та юридичні особи. В бюджеті будь-якого рівня податки становлять 85-95% його надходжень.
Податки – це також інструмент державного регулювання економіки. За рахунок податкових надходжень в бюджет держава може покривати витрати на утримання державного апарату; своїх силових структур; соціальних потреб; здійснює будівництво і експлуатацію об’єктів загальнодержавного значення; фінансування наукомістких проектів; інвестування перспективних галузей виробництва; навчання і перепідготовку громадян.
Для здійснення податкової політики необхідне функціонування відповідних інститутів, тобто цілої системи податкової служби. Державна податкова служба складається з: Державної податкової адміністрації України, Державних податкових адміністрацій в областях, Державних податкових інспекцій по районах у містах.
Також до складу органів Державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями, податкова міліція.
Система оподаткування в Україні надзвичайно складна і громістка.
Загальна схема податків в Україні
/
За такою схемою в держбюджет потрапляє близько 90% і в місцевих більше 70% зібраних за рахунок податків коштів.
Загальнодержавні податки, збори та обов’язкові платежі
1. Податки, які включаються до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника
Податок на додану вартість
20% від вартості товарів, робіт, чи послуг

Акцизний збір
За ставками для конкретних видів підакцизних товарів у % до їх вартості

Ввізне(імпортне) мито
За ставками єдиного митного тарифу

2. Податки, які сплачують з прибутку
Податок на прибуток підприємства
25% від суми прибутку

Плата(податок) за землю
У % від грошової оцінки 1га землі

Рентна плата за нафту і природний газ, що видобувається в Україні
За конкретними ставками на 1 т. нафти та 1000 кубометрів природнього газу

-----
За річними ставками в залежності від потужності двигуна

Податок на промисел
10% вказаної в декларації вартості товарів

Податок на нерухомість
Не регламентується

3. Податки, збори, та обов’язкові відрахування, які відносяться на витрати виробництва
Державне мито
За конкретними ставками від дій, за яке береться державне мито

Вивізне(експортне) мито
За ставками у % до митної вартості окремих видів товарів

Збір за спеціальне використання природніх ресурсів
За нормативами від розміру використання в межах ліміту і понад ліміт

Платежі за забруднення навколишнього середовища
За нормативами і лімітами викидів забруднюючих речовин

Наступні завжди зустрічаються

Збір на обов’язкове соціальне страхування
5.5% від фактичних витрат на оплату праці

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
33.2% від фактичних витрат на оплату праці.
Тобто кожен підприємець розраховує зарплату працівникам, і в цей момент повинен включити ці % для пенсійного страхування

Відрахування та збори на будівництво, ремонт, та утримання автомобільних доріг
1.2% від обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг)

Збір до державного інноваційного фонду
1% обсягу реалізованої продукції (це виручка від реалізації продукції)


Система місцевих податків і зборів
Місцеві податки і збори, механізм і порядок їх сплати встановлюється місцевими радами народних депутатів, відповідно до переліку і в межах ставок, встановлених законодавством.
Види:
Комунальний податок
Податок з реклами
Готельний збір
Ринковий збір
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та інші
На розшифровку часу в нас, на жаль, немає, то ж переходимо до другого питаннячка
Спрощена система оподаткування малого бізнесу
З метою підтримки малого підприємництва, поряд із загальною системою оподаткування прийнята спрощена, яка передбачає заміну сплати ряду податків – одним.
Щоб стати платником єдиного податку підприємство повинно відповідати декільком критеріям: зокрема чисельність працівників не повинна перевищувати 50 людей за рік, обсяг виручки за реалізації за рік не повинен перевищувати 1 млн. грн.
Спрощена система оподаткування обліку та звітності застосовується для фізичних осіб(без створення юридичної особи), якщо кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів сім’ї, не перевищує 10 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) не перевищує 500тис. грн. на рік.
Такі фізичні особи одержують свідоцтво про право сплати єдиного податку. Ставки єдиного податку для фізичних осіб встановлюють місцеві ради за місцем державної реєстрації з врахуванням виду діяльності. Ставка податку не може становити менше 20 та більше 200 грн. на місяць.
Для платника єдиного податку, який використовує найману працю, або участь у підприємницькій діяльності беруть члени його сім’ї ставка єдиного податку збільшується на 50% за кожну особу.
Платник єдиного податку не є платником таких податків і зборів: ПДВ, податок на прибуток, плати за землю, збору за спеціальне використання природних ресурсів, інноваційного збору, збору на обо’язкове соціальне страхування, збори до пенсійного фонду та інше. Єдиним податком обкладається виручка від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок або в касу. Суб’єктові малого бізнесу юридичній особі пропонується самостійний вибір ставки єдиного податку або в розмірі 6% суми виручки від реалізації продукції. Але при цьому платник єдиного податку (ПЄП) залишається платником ПДВ; або в розмірі 10% суми виручки від реалізації продукції, не будучи при цьому платником ПДВ. Єдиний податок сплачується щомісяця. Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування вирішується шляхом подання до органів податкової служби заяви до 15 днів до закінчення звітного кварталу.
Найактуальнішою статею в кримінальному кодексі є: ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Умисне ухилення від сплати податків, вчинене посадовою або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження в бюджет коштів у значних розмірах, карається виправними роботами на термін до 2х років, або позбавленням права займати певні посади на термін до 3х років або штрафом у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж діяння, вчинені за попередньою змовою осіб караються позбавленням волі на термін до 5 років з позбавленням права займати певні посади на термін до 3х років або штафом до 1000

2010-04-01
Лекція №5, а мене на модулі не буде, хаха)
Тема: Конкуренція на ринку збуту
Цей розділ містить комплексний аналіз основних конкурентів підприємства у даній галузі, їх сильних та слабких сторін, обґрунтування прогнозу розвитку конкуренції, та можливих шляхів нейтралізації впливу конкурентів на ринку.
План маркетингу
Цей розділ передбачає:
всебічну характеристику стратегії маркетингу (визначення його цілей, планування та організацію маркетингових заходів, засобів досягнення поставленої мети, способів стійкого просування кожного з товарів і послуг на конкретний ринок
аналіз цінової політики, залежно від життєвого циклу товару, просування його на ринок, що передбачає розроблення збутової політики та шляхів її реалізації(транспортування, утворення фірм посередників, будівництво магазинів, організація післяпродажного обслуговування, активне і раціональне використання реклами, тощо)
БІЛЛБОРДИ
Виробничий план
... рівня техніки, зазначають наявність постачальників сировини і матеріалів, розсташування підприємства, транспортну та комунікаційну інфраструктуру та інше. Зокрема характеризують підрозділи підприємства, послідовність технологічного циклу, рівень безпеки виробництва, його вплив на забруднення довкілля.
Організаційний план
Містить дані про управлінський апарат підприємства(передусім керівників виробництва, служби маркетингу, фінансів, начальника відділу кадрів); про організаційну структуру управлінського апарату, тобто взаємодію різних служб і підрозділів; про контроль та координацію їх діяльності, про засновників та основних пайщиків та міру їх відповідальності про вибір стратегії управління та методи її реалізації.
Оцінка ризику і страхування
Цей розділ передбачає визначення ступеня ризикованості даного виду підприємницької діяльності, зокрема висвітлюють його слабкі сторони. З цією метою наводять класифікацію можливих ризиків(постачальницько-збутові, виробничі, інвестиційні, кредитні, маркетингові та інші), їх імовірність, оцінку прогнозованих збитків, основні заходи з нейтралізації ризиків.
З метою нейтралізації окремих ризиків вказують усі види їх страхування, страхові компанії, умови та терміни страхування.
Фінансовий план
Розділ бізнес плану, містить пояснення попередніх планів. Основними фінансовими документами, в яких втілюється статистичне обґрунтування є план доходів і видатків, план грошових надходжень і платежів, прогнозування обсягів очікуваного прибутку, інвестицій, розміру девідентів (якщо це АТ), зовнішніх запозичень, оперативні плани для кожного товару за кожний період, балансовий звіт, в якому підводять підсумок діляльності підприємства
Юридичний план
Aka Правове забезпечення діяльності фірми. В ньому зафіксований організаційно-правовий статус підприємства, де і коли воно було зареєстровано, представлені ліцензії, патенти, торгові марки та інші документи підприємства, а також має бути надана інформація щодо можливих юридичних консультацій окремим підрозділам, партнерам, а також про можливості захисту інтересів підприємтва перед постачальницько збутовими організаціями, кредиторами та іншими особами.
Пропозиції, що висуваються фірмою
В цьому розділі ведеться мова про кількість інвестицій, які потрібно фірмі. Розглядається питання, що частина коштів може бути взята в інвесторів, а які кошти будуть взяті в кредит.
Емітенти цінних паперів
Структура:
Емітенти
Юридичні особи
Держава
Органи місцевої влади
Акціонерні товариства(які можуть випускати акції та облігації)
Підприємства інших форм власності
Банки(можуть випускати)
Інвестиційні фонди та компанії(можуть теж все)
Для отримання банківського кредиту юридичній особі необхідно подати в банк такі документи:
Заява на одержання кредиту
Реєстраційні документи
Бізнес план
Застава
Мені для екзамену:
Формула погашення кредиту
??
П
=
??
1
1+??
1
+
??
2
1+??
2
+…+
??
??
1+??
??

Кп – позичені кошти
i – банківстка кредитна ставка
R1,R2,…,Rt – сплата за кредит(річна або місячна)
Степені – це роки або місяці сплати кредиту
Якщо сплачуємо в кінці 5 року, то перші 4 доданки будуть 0.