ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ
У ЄВРАЗІЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАННЯХ
 
Сучасний етап розвитку Співдружності незалежних держав відзначається активною фазою геополітичного переформатування з поки що нечіткими перспективами переорієнтації стратегічних векторів країн-учасниць у європейському чи то азійському напрямках. На сьогоднішній день існує дві основні концепції подальшого розвитку/модернізації СНД. Перший пов’язаний зі створенням в рамках Співдружності повномасштабної зони вільної торгівлі і підтримується країнами, економіка яких тісно пов’язана з ринком Росії і СНД в цілому. Другий підхід реформування запропоновано Казахстаном – це шлях концентрації зусиль організації на тих питаннях, у вирішенні котрих зацікавлені всі її члени. Йдеться про п’ять напрямків:
-    розробку загальних принципів співробітництва в сфері міграції населення;
-    формування єдиного транспортного простору із загальними принципами формування тарифної політики;
-    розвиток співробітництва в науково-освітній сфері;
-    поглиблення гуманітарного співробітництва;
-    боротьбу з транскордонною злочинністю.
Тобто мова йде про збереження за СНД консультативно – координаційних функцій, розширення в її форматі соціально-гуманітарної складової і посилення кооперації по зазначених напрямках. Зважаючи на ту обставину, що більшість в СНД складають країни євразійської (проросійської орієнтації), концепція казахського лідера вважається більш прийнятною для подальших перспектив об’єднання.
Створення в рамках Співдружності повномасштабної зони вільної торгівлі видається більш проблематичним в силу наступних обставин:
По-перше, диференційована економічна політика Росії стосовно кожної країни-учасниці СНД виключає можливість уніфікації підходів у практиці багатостороннього економічного співробітництва.
По-друге, не дивлячись на активне обговорення можливості створення зони вільної торгівлі СНД–ЄС, у Росії із застереженням ставляться до ідеї такої кооперації в силу неконкурентоспроможності російських виробництв. І з політичних міркувань Росії також невигідно відкривати свої ринки та створювати конкуренцію для найважливішого експортного товару – природного газу. Зона вільної торгівлі передбачає єдині тарифи, єдину податкову політику, поки що із 92 необхідних документів на сьогоднішній день узгоджено 39. Окрім того, членство деяких країн СНД та рух інших до СОТ накладає певні обмеження на торгово-економічне співробітництво в рамках СНД.
Розвиток СНД блокують і внутрішні протиріччя, перш за все несумісність економічних інтересів, неузгодженість позицій і неможливість досягнення консенсусу у базових принципових позиціях, а також відсутність механізмів зняття цих протиріч:
?           Головна ідея реформування СНД, яка розроблена Астаною і передбачає її фактичну трансформацію у формат Євросоюзу із загальним зовнішнім кордоном і фактичною ліквідацією внутрішніх, викликає прямі асоціації з колишнім СРСР і була відхилена на останньому Мінському самміті СНД.
?           Запропонована Україною ініціатива меморандуму про взаєморозуміння між державами–учасниками Співдружності щодо забезпечення повномасштабного функціонування зони вільної торгівлі й про механізм застосування спеціальних (захисних) заходів у сфері взаємної торгівлі не знайшла схвалення.
?           Останній самміт країн-членів СНД продемонстрував відсутність ідей реформування цієї структури у самої Москви. Це підтверджує індиферентне ставлення РФ до ідеї Співдружності у якості альянсу енергетичних споживачів, зацікавлених у російських ресурсах. Бажання Росії реформувати СНД без енергетичних акцентів не знаходить відгуку у більшості її членів.
?           Обмеженість сфер діяльності СНД – відсутність достатньо дієвих альтернативних ОБСЄ, НАТО та іншим міжнародним організаціям механізмів врегулювання етнополітичних конфліктів дійсно призводить до домінування відцентрових тенденцій та посилення економічних і політичних протиріч на всьому пострадянському просторі.
Внесення Росією більш жорстких коректив у свою енергетичну політику на пострадянському просторі і превалювання орієнтирів інших пострадянських республік на зовнішні енергетичні джерела, їх наміри щодо створення субрегіональних систем співробітництва у цій сфері (спільна ініціатива України, Білорусі та Азербайджану щодо взаємо кооперації у контексті транспортування каспійських енергоносіїв на європейський ринок) дозволяють зробити висновок про нечіткі перспективи діяльності СНД.
Отже, прогнозовані сценарії подальшого розвитку Співдружності суперечливі й навіть полярні. Серед перспектив його подальшого існування можна прогнозувати:
-                     подальше перебування СНД у форматі консультативно – координаційного центру з посиленням соціально-гуманітарної складової і акцентуацію на взаємній кооперації країн-учасниць;
-                     виконання ролі загального об’єднавчого проекту для інших інтеграційних утворень на теренах СНД. В цьому сенсі необхідне убезпечення від необов’язкового характеру виконання угод та домовленостей, які перетворюють СНД в інструмент політичної риторики з наявністю псевдоінтеграційних тенденцій;
-                     повний демонтаж СНД у найближчій перспективі видається малоймовірним. Проте слід зауважити, що розпад Співдружності може призвести до суттєвих проблем, навіть суто технічних при врегулюванні, наприклад, торгівельних чи візових відносин.
У віддаленій перспективі трансформацію СНД можуть спровокувати наступні гіпотетичні ситуації на пострадянському просторі:
1.      Утворений вакуум в результаті невдалої опори на політичний ресурс, перш за все Росії, Казахстану, України, Білорусі інші держави Співдружності заповнять більш дієвою і ефективною міждержавною організацією з централізованими структурами координації фінансово-економічної, зовнішньополітичної і воєнно-стратегічної політики пострадянських республік.
2.      У територіальних зонах СНД сформуються регіональні інтеграційні утворення з приєднанням до них країн далекого зарубіжжя на зразок ГУАМ, ЄврАзЕС, ЄЕП, ШОС здатних створювати власні автономні паралельні системи відносин з іншими регіональними інтеграційними об’єднаннями. При цьому характерним для цих утворень може стати в одних випадках чітка прозахідна орієнтація, а в інших – альтернативні коаліції євразійського спрямування.
3.      Держави-члени екс-Співдружності намагатимуться інтегруватись в західні, або азійські інтеграційні структури, при цьому їх роль може обмежуватись сировинним, транстериторіальним статусом, або слугувати ринком для збуту товарів неякісного імпорту. Такий сценарій суттєво вплине на геополітику всього пострадянського простору, наблизивши до його периметру європейські, євроатлантичні інституції, звузивши зону геостратегічного простору Росії.
В разі процес реформування СНД імовірно піде шляхом все більшої передачі інтеграційним органам повноважень національних урядів.
Оскільки частиною країн СНД (Новими Незалежними Демократіями, членами ГУАМ, можливо Туркменістаном) це сприймається як небажане посилення ролі Росії, існує велика ймовірність віддалення цих країн від організації аж до формального виходу з СНД. Країни, що залишаться в утворенні скоріше всього підуть на таке реформування співдружності, яке поступово призведе до передачі реальних повноважень центральним органам. При цьому, в разі неефективності нових механізмів співдружності, не виключено, що місце організації в економічній сфері займе ЄврАзЕС, а у воєнно-політичній – Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ).
В разі неможливості створення координуючого органу, подібного до парламенту в Європейському Союзі, який би визначав спільну політику країн СНД і займався б моніторингом виконання домовленостей, у подальшій перспективі Співдружність скоріше буде мати формат організації для багатостороннього діалогу, ніж політичного інтегрування.
Тим не менше, для України необхідним виявляється на сьогодні вибір чіткої стратегії на євразійському напрямку, особливо її економічної компоненти. В цьому контексті необхідно враховувати, що об’єм зовнішньої торгівлі України з країнами СНД зріс у середньому на 15% в порівнянні з 2005 роком, проте зберігає від’ємне сальдо.
 
Структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень–вересень 2006 року з країнами СНД
 
 
Експорт
Імпорт
Сальдо


вартість, тис. дол. США
у % до січня–вересня 2005
вартість, тис. дол. США
у % до січня–вересня 2005
тис. дол. США

Всього
27895130,5
110,4
31955906,4
122,2
–4060775,9

Країни СНД
8789124,0
113,2
14945991,7
117,5
–6156867,7

Азербайджан
286694,8
137,6
26111,0
189,9
260583,8

Білорусь
847819,8
132,5
848479,4
118,8
–659,6

Вірменія
103141,3
142,4
12034,0
128,3
91107,3

Грузія
213266,7
163,2
43071,5
205,9
170195,2

Казахстан
598370,2
123,8
659912,2
480,7
–61541,9

Киргизстан
25650,0
123,4
4370,6
97,4
21279,4

Молдова
485589,3
96,2
82010,7
147,6
403578,6

Російська Федерація
5978274,9
109,7
10160384,0
106,1
–4182109,1

Таджикистан
30869,3
91,8
3156,5
67,0
27712,8

Туркменістан
95601,3
95,6
2737182,1
135,3
–2641580,9

Узбекистан
123846,4
105,9
369279,7
233,4
–245433,4

 
Нові тенденції в питаннях енергозабезпечення країн СНД також засвідчують необхідність активної взаємодії на пострадянському просторі у процесах встановлення регулюючих механізмів енергетичної політики (тарифна політика, транзит російських енергоресурсів), організації нових енерготранзитних маршрутів. В цьому сенсі Україні необхідна подальша координація позицій з потенціальними країнами–транзитерами, зокрема республікою Білорусь та країнами експортерами азійських і каспійських енергоресурсів. Проте, вірогідно, що Росія буде і надалі намагатись позбавити інтеграційну складову СНД енергетичної домінанти.
Донедавна запаси природних енергетичних ресурсів та розвинена газотранспортна система Росії розглядались як найбільш імовірний базис економічної інтеграції на пострадянському просторі. Проте існуючі механізми взаємодії всередині інтеграційних проектів та їх стратегічна перспектива опираються на чітку ідеологію та ініційовану Росією модель патерналістських відносин в рамках “Великого проекту” “Нової Росії”. Частиною політичної еліти РФ підтримується доктрина тісної інтеграції в межах так званого Великого трикутника: Урал, Далекий Схід і Центральна Азія. Йдеться про поєднання трьох стратегічних концептів: енергетичного комплексу, промислово-технологічного потенціалу і оптимальних шляхів транзиту енергоресурсів. А євразійська єдність на основі тісного союзу між Росією і Казахстаном становить базову модель для інтеграції пострадянського простору на сучасному етапі. Попри все спільність стратегічного курсу Казахстану чи Білорусії з Росією на сучасному етапі викликає великий сумнів, тому ймовірніше за все РФ буде вдаватись не стільки до переформатування правлячих еліт пострадянських країн (особливо в Середній Азії), а до збереження статус-кво своїх позицій в регіоні.
В силу різних причин до ЄврАзЕС ввійшли орієнтовані на Москву пострадянські країни, примітним в цьому ж сенсі виявилось прийняття у жовтні 2005 р. рішення про входження Організації “Центрально - азіатська співдружність” (ОЦАС) в ЄврАзЕС. Проте на сьогоднішній день існує чітке розмежування інтересів в сферах енергетичної співпраці членів ЄврАзЕС – основних володарів вуглеводних запасів у регіоні. Так, наміри і активність сторін в реалізації проекту нафтопроводу Західний Казахстан – Західний Китай, а також приєднання Казахстану до проекту Баку–Тбілісі–Джейхан свідчать про такий спосіб незалежної енергетичної політики Казахстану, який би обумовлював паритетність діалогу з РФ на теренах СНД. А це в майбутньому може призвести до суттєвих протиріч по “вуглеводній осі” РФ - Казахстан.
Окрім того, Росія і Казахстан запровадили фінансовий механізм сприяння діяльності ЄврАзЕС – на початку 2006 р. між двома країнами було підписано угоду про заснування Євразійського банку розвитку /ЄБР/ з уставним капіталом в 1,5 млрд дол., при суттєвій перевазі у ньому частки Росії (1 млрд дол.). Ця структура повинна не тільки фінансувати інтеграційні проекти в рамках ЄврАзЕС, а й поступово витіснити міжнародні фінансові організації, які до цього часу кредитують країни пострадянського простору.
Не виключено, що формат ЄврАзЕС може бути використано РФ для реалізації власних енергетичних ініціатив. Мова йде про ініціативу створення на теренах колишнього СРСР міжнародного альянсу національних неурядових газових організацій країн, що виробляють і транспортують газ (МАННГО).
Згідно з концепцію розвитку МАННГО, альянс у своїй діяльності має спиратись на оргструктуру ЄврАзЕC, до якої окрім країн-членів (Росія, Білорусія, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан) ініціюватиметься приєднання газових потенціалів Туркменістану, України і Молдавії. В подальшому планується підключити до альянсу і Іран, що забезпечить МАННГО контроль над половиною світових запасів газу. Концепцією організації передбачені:
-                     уніфікація цін на газ і транзитних тарифів країн-учасниць;
-                     участь в спільній експлуатації і модернізації транзитної інфраструктури;
-                     володіння активами у видобувних, транспортних і переробних підприємствах;
-                     створення системи обліку об’ємів газу;
-                     гармонізація законодавчої бази.
Цілком очевидно, що такі ініціативи виникають у відповідь на лобіювання Європою та США власних інтересів стосовно спільного контролю над газовими ресурсами (намагання переконати РФ ратифікувати енергетичну хартію, несхвальні заяви представників Адміністрації США щодо побудови Північноєвропейського газопроводу). В разі реалізації цієї ініціативи можна передбачати створення енергоальянсу, в якому розширені повноваження отримає саме російське газове товариство. Окрім того, в рамках зазначеної організації можна очікувати формування нових наднаціональних структур та передбачити трансформацію МАННГО в структуру, здатну визначати енергетичну стратегію найкрупніших держав світу.
Йдеться також про створення єдиного центру контролю за газовими поставками між Європою і Азією, а також міжнародного експертного центру з аналізу газових балансів країн регіону для прогнозу потреб ринку в природному газі, оптимальних маршрутів його постачання та узгодження вводу в експлуатацію нових газових родовищ, з метою максимально вигідного використання ресурсного потенціалу учасниками МАННГО.
Таким чином, запровадження в життя нових економічних ініціатив Росії, особливо на основі енергетичних мереж (МАННГО) може сприяти появі нового мегаінтеграційного проекту з енергетичним акцентом на теренах СНД.
Геополітична роль блоку ЄврАзЕС може бути посилена тим, що Росія виявила готовність прийняти участь у реалізації масштабних ініціатив зі створення більш надійної енергетичної конфігурації регіону. Йдеться про реалізацію ряду інфраструктурних проектів по будівництву нафто- і газопроводів для постачання вуглеводнів в Азійсько-Тихоокеанський регіон. У плани АСЕАН та РФ входить створення єдиного ринку у регіоні до 2015 року, який би передбачав вільне переміщення товарів, послуг та людей. У якості одного з інструментів у процесі налагодження діалогу між Росією та країнами АТР вочевидь буде використано формат ЄврАзЕС.
Одним з пріоритетних напрямків подальшого функціонування ЄврАзЕС вважається формування Митного союзу, з яким і пов’язані власне перспективи існування самого Співтовариства, змістовного наповнення його діяльності. Акценти поки що зроблені на об’єднанні Білорусі, Казахстану та Росії та кінцевою метою його законодавців передбачається приєднання до Митного союзу всіх країн ЄврАзЕС. А прискорена робота з його створення на даному етапі передбачає синхронізацію нормативних актів і принципів макроекономічної політики країн – учасниць. Головною умовою створення Митного союзу в ЄврАзЕС вважається створення рівних умов конкуренції, в тому числі і єдиних цін на енергоносії.
В наступному 2007 році ці країни мають намір розпочати введення нормативно-правової бази союзу, а роботу по її оформленню очікується завершити вже на початку 2007 року. На минулому самміті глав держав у Сочі йшлося про гармонізацію процесів створення єдиного економічного простору в рамках ЄЕП та ЄврАзЕС, а також про можливе введення квотування на ввіз товарів із третіх країн чи заборону на їх ввезення.
На сьогодні в ЄврАзЕС завершено процес створення зони вільної торгівлі і вільного переміщення товарів. За останній рік товарообіг між країнами ЄврАзЕС зріс на 25% відсотків і складає близь 35 млрд. дол. Проте, основним експортером і імпортером товарів країн ЄврАзЕС була і залишається Росія, частка якої у роздрібному товарообігу становить 90%, а у зовнішньому товарообігу – близько 50%. У подальшому потенціал розвитку Співтовариства значною мірою пов’язаний не тільки з енергетичними, а й з економічними перспективами РФ, яка виробляє близько 90% сукупного ВВП ЄврАзЕС, в тому числі більше 80% промислової і сільськогосподарської продукції.
Серед країн-членів ЄврАзЕС у розвитку інтеграційного процесу посилюється контекст членства в СОТ. На цьому ж самміті ЄврАзЕС у серпні минулого року визнано необхідність формування узгодженої позиції країн-членів Співтовариства на переговорах щодо приєднання до СОТ. Крім того, Росія бере участь в обговоренні можливостей формування єдиного європейського економічного простору, тому є вірогідність, що згодом ЄврАзЕС може стати базовою конструкцією для реалізації ідеї запровадження вільної торгівлі між країнами обох блоків.
З 2007 року має почати діяльність міждержавний орган ЄврАзЕС, якому будуть передані у повному об’ємі функції національних органів з формування єдиної зовнішньоторгової політики, цін і тарифів. Угода про співпрацю в області організації інтегрованого валютного ринку держав-членів ЄврАзЕС покликана сприяти розширенню сфери використання національних валют для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності членів Співдружності.
Незважаючи на технічну готовність до формування правової бази ЄврАзЕС, існує ціла низка протиріч, що стосуються узгодження політичних векторів членів цієї структури. В цьому сенсі у Росії викликає стурбованість посилена увага до регіону США та позиція деяких середньо-азійських лідерів щодо розвитку двостороннього співробітництва, особливо у безпековій сфері. Так, у розрахунку Москви пропозиція киргизької сторони щодо суттєвого підвищення орендної плати за перебування американської бази “Гансі” мала б призвести до згортання присутності США у регіоні. Натомість з часом Бішкек відмовився від своїх вимог і погодився залишити у себе воєнну базу значно дешевше попередніх вимог.
Принциповим для України виявляється напрямок євразійської, зокрема центрально азійської інтеграції - важливої ресурсної зони та економічно вигідного ринку збуту українських товарів.
В цьому сенсі можливі варіанти співробітництва України з ЄврАзЕС у нинішньому форматі спостерігача мають розглядатись в якості програми - мінімум. Цей статус є пасивним інструментом регулювання відносин і, ймовірно не може бути більш ефективним, ніж нинішня участь України в СНД.
Серед додаткових варіантів із врахуванням того, що Договором про створення ЄврАзЕС не виключається внесення змін до нього (що, очевидно могло б стосуватись і статусу асоціативного членства України в ЄврАзЕС) можна ініціювати:
-                     статус спостерігача з доповненням участі нашої країни в окремих важливих проектах ЄврАзЕС;
-                     укладання додаткових рамкових угод про партнерство і співробітництво
-                     створення спільних інститутів для координації процесів співробітництва, в тому числі - для реалізації багатосторонніх спільних проектів.
Як відомо, в силу саме позиції України первинна концепція ЄЕП зазнала серйозних змін щодо підписання лише тієї частини документів, які забезпечують лише функціонування зони вільної торгівлі. Країни “четвірки” відмовились від спроб формування митного союзу і національного органу. Окрім того, основну концепцію доповнено механізмом різношвидкісної інтеграції. Тому, на даний час можна зробити висновок про те, що ЄЕП як інтеграційний проект, який в деякій мірі означав противагу Євросоюзу (ініціатива щодо його створення виникла напередодні розширення ЄС на схід) у такому виді не запрацював. Концепція трансформації цього проекту, яка розробляється в Інституті економіки РАН (Росія), передбачає включення ЄЕП в процеси формування загальноєвропейського економічного простору, а на регіональному рівні – подальше його наповнення функціональним змістом - сприяння розвитку відносин на корпоративному рівні, на рівні бізнесу, реалізація галузевих проектів.
Не дивлячись на усвідомлення країнами–членами ЄЕП ослаблення перспектив цього інтеграційного об’єднання без участі України, на сьогодні Російською Федерацією, Казахстаном та Білоруссю підписано 31 базову угоду із необхідних 38. Увесь комплекс документів, запропонованих до підписання ще у 2004 році, передбачає створення не тільки єдиного економічного, а й єдиного тарифного простору. В цьому контексті Україні необхідний чіткий аналіз реальних перспектив щодо встановлення єдиних тарифів на енергоносії. Слід також враховувати:
-наявність у форматі ЄЕП адаптованих для українського товаровиробника ринків збуту;
-можливості модернізації економічного співробітництва (а в перспективі - і формування нової природи торгово-економічних відносин) з РФ, Казахстаном та Білоруссю;
-ймовірність поширення сприятливого інвестиційного клімату Казахстану і Росії на весь ареал країн-учасниць, при умові створення ЄЕП.
В умовах неготовності Євросоюзу розглядати можливість членства України в близькій перспективі, зовнішньополітичний вектор України має бути доповнений можливими форматами активності на євразійському напрямку в контексті регіональної ролі України.
У найближчий час Україні необхідно визначити національні пріоритети на цьому напрямку та активізувати політичний діалог на східних векторах – СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП у контексті реформування зазначених структур. Враховуючи вищевикладене вважається доцільним для України здійснити наступний комплекс практичних дій у цьому напрямку:
1.                 Розробити і затвердити Концепцію розвитку відносин України в рамках інтеграційних проектів на пострадянському просторі.
2.                 Підготовити перелік і зміст можливих проектів, які Україна зацікавлена реалізовувати на багатосторонній основі спільно з державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП, ШОС.
3.                 Створити систему постійного моніторингу виконання обов’язків по діючим для України договорах і угодах, підписаних з державами-учасниками інтеграційних об’єднань.
4.                 Провести порівняльний економічний аналіз втрат та переваг участі України в інтеграційних об’єднаннях на теренах СНД /особливо аналіз географічної та товарної структури експорту-імпорту в країни/.
5.                 Проаналізувати напрацьовані домовленості та законодавчу базу інтеграційних об’єднань на предмет їх узгодження зі стандартами ЄС та виявити ті елементи, які сприяли б економічному співробітництву України з членами цих утворень та не суперечили процесу європейської інтеграції