8. Варіанти тем курсової роботи
№ з/п
Тема курсової роботи
Рекомендована література

1.
Використання сучасних концепцій та систем маркетингу в діяльності підприємства (на прикладі...)
2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20

2.
Організація маркетингових досліджень на підприємстві (на прикладі...)
1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 20

3.
Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі...)
2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 20

4.
Формування маркетингової цінової політики підприємства (на прикладі...)
2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 20

5.
Формування маркетингової політики комунікацій підприємства (на прикладі...)
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20

6.
Формування маркетингової політики розподілу продукції підприємства (на прикладі...)
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20

7.
Управління каналами розподілу продукції підприємства (на прикладі...)
1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20

8.
Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства (на прикладі...)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

9.
Дослідження конкурентоспроможності підприємства та його продукції (на прикладі...)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

10.
Розробка програми маркетингу для підприємства (на прикладі...)
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20

11.
Дослідження організації маркетингу на підприємствах держав ЄС (на прикладі країн...)
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20

12.
Ініціативна тематика за пропозицією студента або викладачаПримітки: 1.Студенти мають право вільного вибору теми та підприємства на прикладі якого виконується курсова робота після консультації з тьютором-куратором від КМСОНП.
2.Перелік рекомендованої літератури є орієнтовним.
3.Ініціативна тема може бути загальною або базуватися на прикладі конкретного підприємства. Тему потрібно узгодити з тьютором-куратором від КМСОНП.
9. Анотації рекомендованого змісту курсових робіт
Тема 1. Використання сучасних концепцій та систем маркетингу в діяльності підприємства (на прикладі...)
Мета: формування системи знань і умінь щодо сутності і змісту маркетингу як інструментарію діяльності підприємства в умовах ринкової економіки та конкуренції.
Завдання: вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу і набуття практичних навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Сучасні концепції та системи маркетингу.
Сутність маркетингу: історія виникнення та розвиток.
Еволюція концепції маркетингу.
Основні поняття маркетингу.
Види маркетингу.
Система та структура засобів маркетингу.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкових можливостей підприємства.
Стан ринку галузі.
Загальна характеристика та ТЕП підприємства.
Аналіз конкурентоспроможності підприємства.
SWOT – аналіз підприємства та продукції.
Висновки за розділом 2.
Розробка маркетингового комплексу „4Р” на основі соціально-етичного маркетингу.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела: [11,12,16].
Тема 2. Організація маркетингових досліджень ринку та підприємства (на прикладі...)
Мета: засвоєння знань і умінь з основних напрямів та цілей дослідження та прогнозування ринків, систем маркетингової інформації та методів маркетингових досліджень.
Завдання: вивчення методів аналізу та прогнозування ринку, поведінки споживачів, конкурентів та інших суб’єктів ринку.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Маркетингові дослідження та інформація.
Сутність та система маркетингових досліджень.
Види маркетингових досліджень та їх характеристика.
Маркетингова інформація та її класифікація.
Джерела маркетингової інформації.
Маркетингові інформаційні системи.
Висновки за розділом 1.
Комплексний аналіз та методи прогнозування ринку.
Напрями та цілі комплексного дослідження ринку.
Дослідження ринку.
Дослідження споживачів та сегментація ринку.
Дослідження фірмової структури ринку: конкуренти, посередники, постачальники.
Методи прогнозування розвитку ринку.
Висновки за розділом 2.
Маркетингові дослідження ринку та підприємства.
Загальна характеристика та ТЕП підприємства.
Організація служби маркетингу.
Аналіз маркетингової ситуації.
Оцінка привабливості ринків.
Аналіз конкурентоспроможності підприємства.
SWOT – аналіз підприємства.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2, 3, 16].
Тема 3. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі...)
Мета: формування системи знань і умінь про зміст товарної політики підприємства, життєвий цикл та конкурентоспроможність товару.
Завдання: вивчення суті маркетингової концепції товару, його створення, управління асортиментом та номенклатурою продукції підприємства.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Маркетингова товарна політика підприємства.
Сутність маркетингової політики підприємства.
Маркетингова концепція товару.
Життєвий цикл товару і особливості маркетингу на окремих його етапах.
Конкурентоспроможність товару і методи її визначення.
Управління товарним асортиментом.
Висновки за розділом 1.
Аналіз господарської діяльності підприємства.
Загальна характеристика і ТЕП підприємства.
Аналіз конкурентних можливостей підприємства.
Аналіз конкурентоспроможності продукції.
SWOT – аналіз підприємства і продукції.
Висновки за розділом 2.
Формування маркетингової товарної політики підприємства.
Структура маркетингової товарної політики.
Планування асортименту нових товарів.
Елімінування товарів.
Модифікація товарів.
Обслуговування товарів.
Диверсифікація товарів.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2, 12, 16].
Тема 4. Формування маркетингової цінової політики підприємства (на прикладі...)
Мета: формування системи базових знань і умінь щодо суті і цілей цінової політики підприємства, факторів впливу на ціноутворення, вибору ефективних цінових стратегій.
Завдання: вивчення сутності і набуття практичних навичок ціноутворення, визначення оптимального рівня цін та вибору найефективніших цінових стратегій.
Зміст. курсової роботи розкривається в розділах:
Маркетингова цінова політика підприємства.
Сутність маркетингової цінової політики.
Алгоритм маркетингового розрахунку цін.
Управління цінами підприємства.
Методи маркетингового ціноутворення.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика і ТЕП підприємства.
Конкуренція на ринку та конкурентні можливості підприємства.
SWOT – аналіз підприємства і продукції.
Аналіз цінової політики підприємства.
Аналіз цін споживання товарів.
Висновки за розділом 2.
Формування маркетингової цінової політики підприємства.
Визначення цілей цінової політики.
Вибір методу ціноутворення.
Формування відпускної ціни.
Система цінових знижок на товари.
Умови оплати за товари (послуги).
Управління цінами.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2, 12, 16].
Тема 5. Формування маркетингової політики комунікацій підприємства (на прикладі...)
Мета: формування системи базових знань і умінь щодо суті комунікаційної політики підприємства, вибору ефективних засобів просування товарів на ринок.
Завдання: вивчення і набуття практичних навичок щодо формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Маркетингова політика комунікації підприємства.
Сутність маркетингової політики комунікації.
Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.
Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг.
Бюджет комплексу маркетингових комунікацій.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика ТЕП і підприємства.
Аналіз конкурентного середовища.
SWOT – аналіз підприємства і продукції.
Аналіз комунікаційної політики підприємства.
Витрати на просування товару.
Висновки за розділом 2.
Формування комплексу маркетингових комунікацій.
Цілі і засоби комунікацій.
Реклама.
Пропаганда.
Стимулювання збуту.
Персональних продаж.
Прямий маркетинг.
Інноваційні засоби комунікацій.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2, 3, 12, 16].
Тема 6. Формування маркетингової політики розподілу продукції підприємства (на прикладі...)
Мета: формування системи базових знань і умінь щодо політики розподілу продукції підприємства та засобів її реалізації.
Завдання: вивчення і набуття практичних навичок вибору раціональних методів збуту, типів та кількості рівнів каналу товароруху та його інтенсивності.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Маркетингова політика розподілу продукції.
Сутність маркетингової політики розподілу.
Формування каналів розподілу.
Оцінка каналів розподілу.
Посередницька діяльність в каналах розподілу.
Логістичні системи розподілу.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика та ТЕП підприємства.
Конкуренте середовище та ринкові можливості підприємства.
SWOT – аналіз збутової політики підприємства.
Аналіз збутової політики підприємства.
Висновки за розділом 2.
Формування маркетингової політики розподілу.
Визначення цілей та змісту політики розподілу.
Формування каналів розподілу: обґрунтування оптимального каналу.
Оцінка каналів розподілу.
Формування логістичної системи розподілу.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Основні інформаційні джерела [2, 12, 16].
Тема 7. Управління каналами розподілу продукції підприємства (на прикладі...).
Мета: формування системи знань і умінь щодо управління каналами розподілу та оцінки діяльності їх суб’єктів.
Завдання: вивчення сутності і набуття практичних навичок оцінки діяльності посередників, розробки стандартів обслуговування, формування каналів товароруху.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Управління каналами розподілу продукції.
Оцінка каналів розподілу.
Посередницька діяльність у каналах розподілу.
Маркетингова політика розподілу і логістика.
Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика та ТЕП підприємства.
Аналіз конкурентного середовища та ринкових можливостей підприємства.
SWOT – аналіз підприємства і продукції.
Аналіз збутової політики підприємства та управління каналами розподілу.
Висновки за розділом 2.
Розробка комплексу заходів підвищення ефективності діяльності каналів розподілу продукції.
Визначення критеріїв оцінки діяльності суб’єктів каналів розподілу продукції.
Формування каналів розподілу продукції.
Формування щільності каналів розподілу.
Вибір типу маркетингової системи управління розподілом.
Розробка логістичної системи розподілу.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2, 8, 11, 12, 16].
Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства (на прикладі...)
Мета: формування системи знань і умінь щодо критеріїв ефективності діяльності маркетингових служб, контролю прибутковості та аналізу витрат на маркетинг.
Завдання: вивчення сутності і набуття практичних навичок проведення контролю прибутковості, ревізії (аудиту) маркетингу та організації маркетингової діяльності на підприємстві.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
Організація маркетингової діяльності на підприємстві.
Контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
Ревізія маркетингу на підприємстві.
Контролінг маркетингу на підприємстві.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика та ТЕП підприємства.
Аналіз конкурентного середовища та ринкового потенціалу підприємства.
SWOT – аналіз підприємства та продукції.
Аналіз ефективності діяльності служби маркетингу на підприємстві.
Висновки за розділом 2.
Розробка схеми організації та програми контролю маркетингової діяльності на підприємстві.
Розробка загальної схеми маркетингової діяльності на підприємстві.
Формування маркетингової організаційної структури підприємства.
Аналіз можливостей збуту.
Аналіз прибутковості та маркетингових витрат.
Ревізія маркетингу.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2, 3, 8, 12, 16].
Тема 9. Дослідження конкурентоспроможності підприємства та його продукції (на прикладі...)
Мета: формування системи знань і умінь щодо вивчення конкурентного середовища та методів його дослідження.
Завдання: набуття практичних навичок використання різних методів дослідження конкурентів та ринкових можливостей підприємства, визначення його сильних і слабких сторін.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Конкуренція як складова ринкової стратегії підприємства.
Види та методи конкуренції.
Стратегії ринкової конкуренції.
Аналіз ринкової конкуренції.
Ринкові сигнали.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика і ТЕП підприємства.
Стан конкурентного середовища та ринкового потенціалу підприємства.
Стан конкурентоспроможності продукції.
Аналіз стратегії і тактики підприємства на ринку.
Висновки за розділом 2.
Розробка стратегії і тактики підприємства.
Оцінка конкурентних можливостей підприємства.
. Оцінка конкурентоспроможності продукції.
SWOT – аналіз підприємства та продукції.
Розробка конкурентоспроможної стратегії і тактики підприємства на ринку.
Комплекс заходів щодо підвищення конкурентних можливостей підприємства і продукції.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Рекомендована література.
Основні інформаційні джерела [2, 3, 13, 16].
Тема 10. Розробка програми маркетингу для підприємства ( на прикладі...)
Мета: формування системи знань і умінь щодо розробки програми маркетингового середовища.
Завдання: набуття практичних навичок розробки схеми програми, стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Система та характеристика сучасного маркетингу.
Принципи, завдання та функції маркетингу.
Система засобів маркетингу.
Види сучасного маркетингу.
Планування маркетингової діяльності підприємства.
Висновки за розділом 1.
Аналіз ринкової діяльності підприємства.
Загальна характеристика та ТЕП підприємства.
Організація служби маркетингу.
Товарний асортимент та оцінка конкурентоспроможності продукції.
SWOT – аналіз підприємства та продукції.
Висновки за розділом 2.
Розробка програми маркетингової діяльності підприємства.
Обґрунтування схеми маркетингової діяльності підприємства.
Розробка стратегії і тактики підприємства на внутрішньому ринку України.
Розробка міні-програми маркетингової діяльності підприємства.
Розробка організаційної структури управління маркетингом.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела [2,12, 16].
Тема 11. Дослідження організації маркетингу на підприємстві (на прикладі...)
Мета: ознайомлення з досвідом організації і використання соціально-етичного маркетингу на підприємствах провідних країн ЄС.
Завдання: набуття практичних навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію міжнародного маркетингу.
Зміст курсової роботи розкривається в розділах:
Міжнародний маркетинг.
Міжнародні ринки та економіка країн Західної Європи.
Комплексний аналіз міжнародних ринків.
Конкуренція на міжнародних ринках.
Стратегія і тактика міжнародного маркетингу.
Міжнародна товарна, цінова та збутова політика.
Висновки за розділом 1.
Досвід організації маркетингу у провідних країнах ЄС.
... Необхідно обрати чотири країни з
... наступних: Велика Британь, Німеччина,
... Франція, Італія, Австрія, Бельгія,
... Швеція, Нідерланди, Швейцарія, Данія.
Висновки за розділом 2.
Можливості використання міжнародного досвіду в Україні.
Досвід формування товарної політики.
Досвід формування цінової політики.
Досвід формування збутової політики.
Досвід формування комунікаційної фолітики.
Досвід управління і контролю маркетингової діяльності.
Висновки за розділом 3.
Загальні висновки.
Використана література.
Основні інформаційні джерела: [16, 17, 18, 19],а також С.М. Гончаров, В.Д. Дупляк. Міжнародний маркетинг. – К.: Вища школа, 1998.-342 с.
Тема 12. Ініціативна тематика за пропозицією студента або викладача. Така тема може бути загальнотеоретичною або базуватися на прикладі конкретного підприємства.
Мета: формування системи поглиблених знань і умінь творчого підходу до вивчення проблем маркетингу.
Завдання: пошук інноваційних методів організації та планування маркетингу для підвищення рівня практичної підготовки.
Зміст курсової роботи розкривається за схемою, розробленою студентом при допомозі викладача.