Амортизація це:процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з врахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, встановлених законодавством на продукцію, що виготовляється з їх допомогою;
Аналіз використання основних засобів підприємства проводиться у розрізі:-інтенсивного та екстенсивного використання за натуральними та вартісними показниками;
Аналіз використання прибутку передбачає:-всі відповіді вірні;
Аналіз ліквідності балансу це:порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих в порядку збільшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів;
Аналіз операційних витрат проводиться за даними:-Форми №2 Звіт про фінансові результати;
Аналіз складу доходів і витрат підприємства проводиться за даними:-Звіту про фінансові результати;
Аналіз складу та структури основних засобів проводиться за даними:-Форми №5 Примітки;
Аналіз стану основних засобів здійснюється за допомогою коефіцієнта:-спрацювання основних засобів;
Аналіз структури основних засобів підприємства, їх динаміки, рівня оновлення і зносу проводять на основі даних:-ф. № 1 «Баланс» ;
Баланс вважається ліквідним, якщо:А1> = ПІ, А2> = П2, А3> = ПЗ, А4< = П4;
Банкрутство це:визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної процедури;
В процесі аналізу фінансового результату від фінансової діяльності позитивно оцінюється:-збільшення доходу від участі в капіталі;
Валовий прибуток — це:різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю продукції;
Валовий прибуток підприємства це:різниця між чистим доходом від реалізації продукції і виробничої собівартістю реалізованої продукції;
Вартість необоротних активів визначається як:підсумок першого розділу активу балансу;
Види банкрутства:приховане, фіктивне, навмисне;
Визначення співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою це:аналіз фінансових коефіцієнтів;
Визначити ступінь використання основних засобів за потужністю можна за допомогою коефіцієнта:-інтенсивного використання;
Виробничі запаси належать до:оборотних активів;
Висока частка власного капіталу і його ріст вказує на:-зміцнення фінансових позицій підприємства;
Відношенням валового прибутку до чистого доходу розраховується:валова рентабельність продажу продукції;
Відношенням валового прибутку від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується:рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг);
Відношенням обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних засобів визначається коефіцієнт:-фондовіддачі;
Відношенням обсягу виготовленої продукції до суми матеріальних витрат визначається коефіцієнт:-матеріаловіддачі;
Відношенням обсягу чистого доходу від реалізації до середньорічної вартості оборотних активів визначається:-коефіцієнт оборотності оборотних активів;
Відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості активів підприємства розраховується:-рентабельність підприємства;
Відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу розраховується:-рентабельність власного капіталу;
Власний капітал підприємства — це:частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;
Внутрішній аналіз:-всі відповіді вірні;
Грошовий потік — це:надходження і витрачання грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства;
Джерелами створення фінансових ресурсів є:власні кошти, авансовані кошти, залучені кошти, позичені кошти;
Динаміка коефіцієнта оборотності оборотних активів є позитивною:-до зростання;
Динаміка матеріальних запасів впливає на динаміку:оборотних коштів підприємства;
До вартісних показників при аналізі використання основних засобів відносять:-фондоємність виробництва;
До високоліквідних активів відносять:-грошові кошти та їх еквіваленти;
До витрат від операційної діяльності не належать:втрати від інвестування в дочірні, спільні й асоційовані підприємства; і
До грошових потоків від операційної діяльності не належать:виплата дивідендів;
До економічно обґрунтованих джерел формування запасів не належать:заборгованість з оплати праці;
До натуральних показників при аналізі використання основних засобів відносять:-календарний фонд машинного часу;
До необоротних активів відносять: нематеріальні активи;
До оборотних активів належать:все вірно;
До ознак фінансової стабільності підприємства належать:перевищення власного капіталу над сумою позикових коштів;
До причин збільшення суми дебіторської заборгованості належать:погіршення платоспроможності покупців;
До яких із перерахованих галузей може належати підприємство, що має наступну структуру активів: необоротні активи — 60% (у т.ч. основні засоби 57%), запаси — 20%, дебіторська заборгованість — 7%, грошові кошти та їх еквіваленти — 3%:машинобудування;
Довгострокові фінансові вкладення належать до:необоротних активів;
Довготермінові фінансові інвестиції це:фінансові інвестиції на період більше одного року, а також інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час;
За джерелами утворення фінансові ресурси включають:внески засновників, прибуток, заробітна плата, амортизація, цільове фінансування, благодійні внески тощо;
За методом проведення фінансовий аналіз поділяється на:вертикальний, горизонтальний, порівняльний, коефіцієнтний, факторний;
За формулою (Грошові активи + Дебіторська заборгованість) Короткострокові зобов 'язання
За формулою Власний капітал/ Валюта балансу розраховується:всі відповіді не вірні;
За формулою Грошові активи /Поточні зобов 'язання розраховується:коефіцієнт абсолютної ліквідності;
За якою ознакою поділяють оборотні активи на високоліквідні, середньоліквідні та низько ліквідні:швидкість перетворення у грошові кошти;
Залежно від напрямку діяльності виділяють:грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності, грошовий потік від фінансової діяльності;
Залежно від напрямку руху потоку розрізняють:вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний) грошовий потік, вхідний грошовий потік;
Збільшення коефіцієнта фінансової незалежності (автономії) свідчить про:-зміцнення фінансової стійкості підприємства;
Збільшення суми валового прибутку можливе за умови:-зниження собівартості продукції та збільшення обсягу реалізації продукції;
Звіт про доходи і витрати, фінансові результати діяльності підприємства має назву:звіт про фінансові результати;
Звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді має назву:звіт про рух грошових коштів;
Зменшення періоду обороту оборотних активів характеризується:-негативно;
-зменшиться;
Зміна вартості основних засобів зумовить зміну:підсумку розділу першого активу балансу;
Зовнішній аналіз:-всі відповіді вірні;
Золоте правило розвитку підприємства» має вигляд:Т прибутку > Т виручки > Т капіталу > 100 %;
Зростання валюти балансу свідчить про:-збільшення вартості майна підприємства;
Зростання питомої ваги грошових коштів та їх еквівалентів у структурі оборотних активів впиває на:-зростання коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності;
Коефіцієнт автономії вказує на:питому вагу власного капіталу підприємства у загальній вартості ресурсів;
Коефіцієнт автономії розраховується за формулою:Власний капітал / Валюта балансу;
Коефіцієнт автономії характеризує:частку власного капіталу у валюті балансу;
Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як:відношення оборотних активів до поточних зобов'язань;
Коефіцієнт маневреності власних коштів розраховується за формулою:Власні оборотні кошти / Власний капітал;
Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує:ступінь мобільності власного капіталу;
Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як:відношення суми грошових коштів, дебіторської заборгованості та векселів одержаних до поточних зобов'язань;
Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує: здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання з поточних активів;
Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу визначається як:відношення позикового капіталу до власного капіталу;
Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності характеризує:очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середній тривалості обороту дебіторської заборгованості;
Кредиторська заборгованість:короткострокові зобов’язання підприємства, які виникають за розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав і які не сплачені вчасно, за короткотерміновими кредитами;
Ліквідність — це:швидкість реалізації того чи іншого активу;
Майно підприємства — це:необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;
Майно підприємства згруповано у балансі за принципом:зростання ліквідності;
Метою складання звітності підприємства є:надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;
На динаміку коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості впливає зміна:-чистого доходу;
На збільшення коефіцієнта оборотності оборотних активів впливає:-збільшення величини чистого доходу;
На зміну валового прибутку впливають фактори:обсяг реалізації продукції;
На зміну яких показників прибутку вплине скорочення фінансових витрат:прибуток від звичайної діяльності до оподатковування;
На зниження матеріаловіддачі впливає:-зменшення обсягу виготовленої продукції;
На зростання коефіцієнта фінансової стійкості впливає:-збільшення частки джерел власних коштів у валюті балансу;
На зростання рентабельності майна підприємства впливає:-збільшення прибутку;
На зростання фондовіддачі впливає:-збільшення обсягів виготовленої продукції;
На основі якої форми звітності проводять аналіз майна підприємства:балансу;
Найбільш ліквідними визнаються:грошові кошти;
Наявність власних оборотних коштів свідчить про наступне:перевищення власного капіталу над необоротними активами;
Нематеріальні активи це:немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, з адміністративними цілями чи надання в оренду іншим особам;
Неплатоспроможність буває:поточна, критична, навмисна;
Об‘єктами економічного аналізу є:-фінансові результати;
Об’єктами аналізу фінансового стану є:всі відповіді вірні;
Обігові кошти підприємства це:грошові кошти, авансовані в обігові виробничі фонди і фонди обігу, які забезпечують безперервність процесу виробництва і проведення розрахунків;
Оборотні активи підприємства — це:грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
Оборотні активи підприємства не включають:довгострокову дебіторську заборгованість;
Одиницями вимірювання показника оборотності оборотних активів є:-обороти;
Основне джерело інформації для аналізу фінансового стану - це:-ф. №1 «Баланс»;
Основним джерелом аналізу платоспроможності підприємства є:баланс;
Основним джерелом інформації для аналізу напрямків використання прибутку є:-ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
Основним джерелом інформації для аналізу рентабельності є:-ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;
Основним джерелом інформації для аналізу фінансової стійкості є:-ф. № 1 «Баланс» ;
Основними завданнями аналізу фінансового стану є... - оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства;Фінансовий аналіз є складовою частиною...- аналізу господарської діяльності підприємства;Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:- орієнтація на зовнішніх користувачів;Предметом фінансового аналізу підприємства є...- майно та капітал підприємства;; Методи фінансового аналізу - це...- Комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства;До методів фінансового аналізу належать:- балансовий метод;До прийомів факторного аналізу належать:- метод ланцюгових підстановок;Які показники відносять до групи показників ліквідності та платоспроможності?- коефіцієнт концентрації залученого капіталу; Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?- позикові кошти/власні кошти; До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?- фінансової стійкості;Які показники характеризують майновий стан підприємства?- коефіцієнт зносу основних засобів; Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:- Власні оборотні кошти/Майно підприємства;Баланс підприємства являє собою:документ, що містить інформацію про активи й джерела коштів підприємства на певну дату;
Основні засоби це:вкладені в необігові активи у вигляді вартості матеріальних активів – основних засобів у робочому стані, основних засобів у вигляді незавершених капітальних вкладень, нематеріальних активів – об’єктів права і довгострокових фінансових інвестицій;
Основною формою звітності, що надає можливість аналізувати фінансовий стан підприємства є:баланс;
Первісна вартість ОЗ це:сума, за якою здійснюють обмін активу або оплачують зобов’язання в результаті операції між зацікавленими та незалежними сторонами;
Перевищення темпів росту активної частини основних засобів над темпами росту пасивної частини основних засобів є:-позитивною тенденцією;
Перевищення темпів росту виробничих основних засобів над темпами росту невиробничих основних засобів є:-негативною тенденцією;
Перевищення темпів росту обсягу виробленої і реалізованої продукції над темпами росту необоротних активів є:-позитивною тенденцією;
Підприємство має наступні значення показників ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності — 0,1; коефіцієнт термінової ліквідності — 0,6; коефіцієнт загальної ліквідності — 2. Який з елементів оборотних активів буде мати найбільшу питому вагу в їхній структурі:грошові активи;
Платоспроможність — це:здатність підприємства розрахуватися за своїми зобов'язаннями на відповідний момент часу;
Платоспроможність підприємства характеризує:-коефіцієнт поточної ліквідності;
Позитивна динаміка до зменшення характерна для:-коефіцієнта концентрації залученого капіталу;
Позитивна динаміка до збільшення характерна для:всі відповіді вірні;
Позитивна динаміка до збільшення характерна для:-показника механоозброєність праці;
Позитивною динамікою показника рентабельності підприємства є:-зростання;
Показник аналізу платоспроможності:коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності;
Показники аналізу ділової активності:коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотнсті дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотнсті кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотнсті матеріальних запасів, коефіцієнт оборотнсті основних засобів;
Показники аналізу фінансових результатів:рентабельність, фінансовий леверидж, коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу;
Показники оцінки майнового стану:коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт вибуття ОЗ;
Показники стану основних засобів:фондоємність, фондоозброєність, коефіцієнт вартості ОЗ у майні підприємства;
Показником ефективності використання необоротних активів підприємства є:фондовіддача;
Показником, що показує величину чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є:чиста рентабельність продажу продукції;
Показником, що показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 гривню активів, єрентабельність підприємства;
Показником, що показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є:валова рентабельність продажу продукції;
Показником, що показує скільки гривень поточних активів припадає на одну гривню поточних зобов‘язань, є коефіцієнт:-поточної ліквідності;
Показником, що показує скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат,є:рентабельність продукції;
Показником, що показує, яка частина короткострокових зобов‘язань може бути погашена негайно, є коефіцієнт:-абсолютної ліквідності;
Поступову заміну значень показників минулого періоду значеннями цих показників за звітний період використовують при проведенні факторного аналізу прийомом:-ланцюгових підстановок;
При збільшенні коефіцієнта оборотності оборотних активів період одного обороту оборотних активів:
При зростанні питомої ваги першого розділу пасиву балансу у структурі балансу підприємства відбувається при інших рівних умовах:-зростання коефіцієнтів незалежності та фінансової стійкості;
При проведенні вертикального аналізу фінансових результатів за звітний період:-визначають у відсотках структуру прибутку від різних видів діяльності;
При проведенні горизонтального аналізу фінансових результатів за звітний період:-досліджують зміну кожного показника у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень;
При розрахунку валового прибутку використовуються показники: - собівартість реалізованої продукції;
При розрахунку прибутку від операційної діяльності використовуються показники:адміністративні витрати;
Прибуток від операційної діяльності це:алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
Прийоми елімінування в економічному аналізі включають:-прийом абсолютних різниць, відносних різниць, ланцюгових підстановок;
Прийоми фінансового аналізу:всі відповіді невірні;
Прискорення швидкості обігу матеріальних запасів оцінюється:-позитивно, оскільки зменшує потребу в залучених коштах;
Причинами зростання валюти балансу можуть бути:всі відповіді вірні;
Причинами зростання валюти балансу можуть бути:нарощення обсягів виробництва і реалізації;
Рентабельність активів — це:відношення чистого прибутку до середнього розміру активів;
Рентабельність витрат — це:відношення прибутку або чистого прибутку до величини витрат;
Рентабельність капіталу — це:відношення чистого прибутку до середньої вартості капіталу;
Рентабельність являє собою:відносний показник прибутковості підприємства або продукції;
Різницю між значеннями показників звітного і минулого періоду використовують при проведенні факторного аналізу прийомом:-абсолютних різниць;
Робочий капітал визначається як:різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями підприємства;
розраховується:коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності.
Санація підприємства це:система заходів спрямована на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу або зміну організаційної чи виробничої структури об’єктів підприємницької діяльності;
Середню кількість днів, протягом яких підприємство отримає плату від своїх дебіторів, характеризує показник:-період погашення дебіторської заборгованості;
Структура майна — це:співвідношення між елементами майна та елементами, що формують його капітал і валютою балансу;
Структура прибутків чи збитків оцінюється за даними:-Звіту про фінансові результати;
Суб‘єктами економічного аналізу є:-головні бухгалтери;
Темпи росту показників використовують при проведенні факторного аналізу прийомом:відносних різниць;
У процесі аналізу платостроможності підприємства проводиться:-коефіцієнтний аналіз;
У якому випадку значення коефіцієнтів абсолютної й термінової ліквідності рівні:строк погашення кредиторської заборгованості менше строку погашення дебіторської заборгованості;
Фінансова звітність підприємства включає:баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності;
Фінансова стійкість — це:такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності;
Фінансовий аналіз — це:процес дослідження фінансового стану і основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення і кількісної оцінки резервів підвищення його ринкової вартості;
Фінансовий аналіз:всі відповіді вірні;
Фінансовий стан підприємства залежить від...-результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності підприємства;
Фондовіддача основних засобів — це:відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності;
Форми санації:погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне товариство, передача в оренду, переадресування боргу;
Чиста рентабельність продажу продукції розраховується як відношення:чистого прибутку до чистого доходу;
Що відбудеться із сумою кредиторської заборгованості, якщо постачальники збільшать період відстрочки платежу, а обсяг придбаних виробничих запасів, залишиться на колишньому рівні:сума кредиторської заборгованості не зміниться;
Що з нижче наведеного не може бути джерелом формування оборотних активів:дебіторська заборгованість;
Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю:бізнес-план;
Як вплине на валовий прибуток підприємства збільшення витрат на збут:не вплине;
Як можна охарактеризувати фінансову стабільність підприємства, якщо сума власних оборотних коштів перевищує вартість запасів:нормальна;
Як розраховується коефіцієнт фінансової незалежності:власний капітал / валюта балансу;
Який висновок про рівень платоспроможності підприємства можна зробити з наступних даних: коефіцієнт загальної ліквідності — 1, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами —0,3:структура балансу незадовільна, підприємство неплатоспроможне;
Який з перерахованих показників не характеризує структуру капіталу:коефіцієнт фінансової залежності;
Який коефіцієнт не відносяться до показників платоспроможності:коефіцієнт фінансової залежності;
Який показник не відносяться до показників платоспроможності:коефіцієнт фінансової залежності;
Які джерела формування оборотних активів можна віднести до власних і прирівняних до них:власний капітал та довгострокові зобов'язання;
Які з перерахованих умов є підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним:коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,5;
Які з показників не відносяться до показників ділової активності:коефіцієнт зносу основних засобів;
Які оборотні активи відносять до високоліквідних:грошові кошти;
Якщо за даними звітного року чистий прибуток становив – 100 тис. грн., обсяг готової продукції - 2000 тис. грн., то рентабельність виробництва дорівнюватиме:-5%;
Якщо за даними звітного року чистий прибуток становив– 50 тис. грн., середньорічна вартість активів - 500 тис. грн., то рентабельність підприємства дорівнюватиме:-10%;
Якщо за даними звітного року чистий прибуток становив– 50 тис. грн., загальні витрати – 1 000 тис. грн., то рентабельність господарської діяльності дорівнюватиме:-5%;
Якщо за даними фінансової звітності вартість власних коштів становила – 1500 тис. грн., вартість майна – 2 000 тис. грн., то коефіцієнт фінансової незалежності дорівнюватиме:-0,75;
Якщо за даними фінансової звітності вартість власних коштів становила – 1500 тис. грн., поточних зобов‘язань – 500 тис. грн., то коефіцієнт фінансової стійкості дорівнюватиме:-3,0;
Якщо за даними фінансової звітності вартість грошових коштів та еквівалентів становила – 100 тис. грн., поточних зобов‘язань – 500 тис. грн., то коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнюватиме:-0,2;
Якщо за даними фінансової звітності вартість майна становила – 2000 тис. грн., поточних зобов‘язань – 500 тис. грн., то коефіцієнт концентрації залученого капіталу дорівнюватиме:-0,25.
Якщо за даними фінансової звітності вартість оборотних активів становила – 500 тис. грн., поточних зобов‘язань – 200 тис. грн., то коефіцієнт поточної ліквідності дорівнюватиме:-2,5;