РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП “САРНЕНСЬКЕ ЛГ”
1.1. Історія створення та організаційна структура підприємства
Державне підприємство “Сарненське лісове господарство” (далі ДП “Сарненське ЛГ”) створено в 1940 році, пройшло декілька реорганізацій.
ДП “Сарненське ЛГ” розміщене в центральній частині Рівненської області на території Сарненського адміністративного району. За лісорослинним районуванням територія розташування лісів лісгоспу відноситься до південної частини Поліської низовини і входить в зону мішаних лісів Українського (Волинського) Полісся.
ДП “Сарненське лісове господарство” створене на базі 14 підрозділів, з них 8 лісництв на підставі наказу Державного комітету лісового господарства України від 31.10.1991 № 133 “Про організаційну структуру управління лісовим господарством України”. Підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України та входить до сфери управління Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Загальна площа лісгоспу складає 49,6 тис.га. в т. ч. покрита лісом 43,0 тис.га..
Розподіл лісів по лісництвам по підприємству ДП “Сарненське ЛГ” показано в таблиці 1.1.
Інших 6 підрозділів, які входять в ДП “Сарненське ЛГ”:
лісопункт, в склад якого входить 3 лісозаготівельні дільниці (Руднянська, Немовицька, Городецька);
нижній склад;
контора (центральний апарат управління);
ремонтно-транспортний цех;
будівельна дільниця;
торговий відділ.
Таблиця 1.1
Розподіл лісів по лісництвам по ДП “Сарненське ЛГ”

Назва лісництва
Номера кварталів
Площа, га

1
Карпилівське лісництво
1-84
5733

2
Руднянське лісництво
1-105
6448

3
Сарненське лісництво
1-110
6150

4
Страшівське лісництво
1 -149
7879

5
Костянтинівське лісництво
1-78
4445

6
Кричильське лісництво
1-112
6499

7
Немовицьке лісництво
1-103
5635

8
Тинненське лісництво
1 - 129
6772

Разом по підприємству
49561


Кожне лісництво очолює лісничий, заступником є помічник лісничого, по одному старшому майстру, тільки в Сарненському та Тинненському лісництвах по 2 старших майстри і по 6-9 майстрів лісу в кожному лісництві.
Лісопункт очолює начальник, який має заступника – технологічного працівника та майстрів на лісозаготівельних ділянках, які проводять заготівлю лісу.
Нижнім складом керує начальник, який має 2 змінних майстра, які проводять нижньоскладські роботи, відвантаження лісопродукції споживачам.
У конторі лісгоспу знаходиться центральний апарат управління, який складається із головних спеціалістів лісгоспу ( головний інженер, головний лісничий, головний бухгалтер, головний економіст, головний механік). Всього в конторі працює 30 спеціалістів, кожен з яких має свої обов’язки згідно посадових інструкцій.
Ремонтно – тракторний цех очолює начальник, який має в своєму підпорядкуванні диспетчера та механіка.
Будівельною бригадою на виробництві керує майстер по будівництву,
а торговим відділом – начальник по торгівлі.
Підприємство діє на основі Статуту (Додаток ), котрий був затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України від 7 листопада 2007 року. Він складається з 9 Статей:
Стаття 1. Загальні положення.
Стаття 2. Найменування та місце знаходження Підприємства.
Стаття 3. Мета і предмет діяльності Підприємства.
Стаття 4. Юридичний статус Підприємства.
Стаття 5. Майно Підприємства.
Стаття 6. Права та обов’язки Підприємства.
Стаття 7. Управління Підприємством та самоврядування.
трудового колективу.
Стаття 8. Господарська та соціальна.
діяльність Підприємства.
Стаття 9. Ліквідація та реорганізація Підприємства.
ДП “Сарненське лісове господарство” було створено з метою:
ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.
Район розміщення лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області по вирощуванню зернових і технічних культур та розвитку тваринництва м'ясо-молочного напрямку. Лісове господарство в економіці району займає значне місце. Наявні в лісовому фонді сінокоси використовуються для задоволення потреб підсобного господарства, робітників і службовців лісгоспу. Нині до складу підприємства входять вісім лісництв, нижній склад, ремонтно-технічна майстерня та лісопункт.
ДП “Сарненський ЛГ” має в розпорядженні таку матеріально-технічну базу:
Будинки (Будинок побуту, гараж і т.д.)
Споруди (водонапірна башта, вагончик і т.д.)
Робочі машини промисловості
Силові машини промисловості
Транспортні засоби
Господарський інвентар промисловості
Обчислювальна техніка
Органом управління підприємства є його директор. Наймання директора здійснюється Органом управління майном шляхом укладання з ним контракту в установленому законом порядку.
Структура основних управлінських підрозділів наведена на рисунку 1.1, а їх функції включені в посадові інструкції працівників (Додаток ). Директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління.
Директор підприємства:
несе відповідальність за стан діяльності підприємства;
діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях;
розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

Рисунок 1.1. Структура управління підприємством
Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність підприємства.
Головний лісничий підприємства є першим заступником директора.
Начальники відділів, які відають питаннями використання, відтворення, охорони і захисту лісів, головні спеціалісти цих структурних підрозділів є одночасно за посадою старшими інспекторами з контролю у галузі ведення лісового господарства.
Заступники директора призначаються та звільняються з посади директором за погодженням з управлінням; інші працівники апарату і структурних підрозділів підприємства призначаються та звільняються директором без погодження.
Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією).
Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив обирає профспілковий комітет, до складу якого не може обиратися керівник підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 3 роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнюватися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди профспілкового комітету.
Право укладення колективного договору від імені власника надається директору, а від імені трудового колективу – профспілковому комітету підприємства.
Клімат лісорослинного району сприятливий для успішного вирощування таких основних лісоутворюючих порід, як береза, сосна звичайна, дуб череватий, вільха чорна, а з чагарникових – ліщина, горобина, калина, крушина.
Господарська діяльність ДП “Сарненський лісгосп” направлена на вирощування високопродуктивних деревостанів, отримання деревини для продукції побічного користування лісом ( ягід, грибів, лікарської сировини), а також формування насаджень для створення оптимальної структури ландшафтів.
Підприємство виконує весь комплекс робіт від заготівлі лісового насіння, вирощування посадкового матеріалу, посадки та вирощування лісових культур до проведення руху догляду за лісом та рубок головного користування. Об’єм заготівлі залежить від необхідності в проведенні рубок догляду та розрахункової лісосіки на головному користуванні. Заготовлена лісопродукція розкряжовується на сортименти та відправляється споживачам залізничним та автомобільним транспортом згідно укладених договорів.
Розподіл загальної площі лісгоспу по основних категоріях земель наступний: загальна площа земель лісового фонду - 49 561 га;
покриті лісом землі - 43 103 га;
всього непокритих лісом - 900,4га;
дороги і просіки - 728,6 га;
Всього лісових земель - 45 624 га;
Всього нелісових земель - 3 937 га.
Процент лісистості в районі розміщення лісгоспу складає 48 % . Основними лісоутворуючими породами є сосна, береза, вільха, а також дуб і осика. В північній частині території на борових пісчаних грунтах ростуть чисті соснові ліси з дуже слабо розвинутим підліском, в суборах переважає сосна з домішкою вільхи, дуба, та інших листяних порід.
Ліси господарства мають також важливе рекреаційне значення.

1.2. Економічні показники діяльності ДП “Сарненське ЛГ ”
Відповідно до статті 6 Статуту підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а також у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами, здійснює бухгалтерський, податковий облік та складає фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством, а саме наказами “Про облікову політику підприємства” та стандартами бухгалтерського обліку (Додаток ).
ДП “Сарненське лісове господарство” займається такими видами економічної діяльності:
лісозаготівля і ведення лісового господарства;
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги;
обробна промисловість;
виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;
лісопильне та стругальне виробництво: виробництво теслярських та столярних виробів, виробництво дерев’яної тари, інших виробів з деревини, різних інших виробів з деревини; будівництво.
Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства дає змогу оцінити кількісні та якісні характеристики різних сторін господарської діяльності, ефективність діяльності уявлення про результати роботи та її планування.
У таблиці 1.2 представимо основні економічні показники діяльності ДП “Сарненське ЛГ”.
Таблиця 1.4.
Основні економічні показники діяльності підприємства
протягом 2008 -2010рр.

Показник
Роки
Відхилення
Абсолютне
Відносне2008
2009
2010
2009/2008
2010/2009
2009/2008
2010/2009

1.
Обсяг реалізованої продукції

36677

34965

44356

-1712

+9391

-4,7

+26,9

2.
Собівартість реалізованої продукції

28131

25803

32493

-2329

+6690

-8,3

+25,9

3.
Природоохо
ронні витрати
4431,12
4236,19
5620,12
-194,9
+1383.9
-4,4
+32,7

4.
Матеріальні витрати

9489

11071

16510

+1582

+5439

+16,7

+49,1

5.
Середньорічна вартість основних засобів

4862

5069

4761

+207

-308

+4,3

-6,1

6.
Середньооблікова чисельність працюючих

429

437

394

+8

-43

+1,9

-9,8

7.
Фонд оплати праці
14838,1
12007
14230,7
-2831,1
+2223,7
-19,1
+18,5

8.
Середньомісячна заробітна плата працюючих

2882,3

2289,66

3009,88

-592,64

+720,22

-20,6

+31,5

9.
Фондовіддача
7,5
6,9
9,31
-0,6
+2,41
-8
+34,9

10.
Фондомісткість
0,13
0,14
0,11
+0,01
-0,03
+7,7
-21,4

11.
Матеріаловіддача
7,34
3,16
2,69
-0,58
-0,47
-15,5
-14,9

12.
Валовий прибуток

8546

9162

11863

+616

+2701

+7,2

+29,5

13.
Податок на прибуток
614
718
501
+104
-217
+16.9
-30,2

14.
Чистий прибуток
735
817
681
+8
-136
+11,2
-16,6

15.
Рентабельність реалізованої продукції
2,0
2,34
1,54
+0.34
-0,8
+17
-34,2


Обсяг реалізації продукції протягом аналізованого періоду постійно змінювався, так у 2009 році він зменшився на 1712 тис. грн., а у 2010р., порівняно з 2009р., зріс на 9391тис.грн, тому цей показник має тенденцію до зростання , що є позитивним явищем для нашого підприємства.
Аналізуючи показники ефективності використання основних засобів можна сказати, що протягом 2008-2010 років фондовіддача у 2009 році зменшилася на 0,6, а в 2010 році збільшилась на 2,41. Причиною цього є перевищення темпів зростання вартості основних засобів над темпами зростання обсягу реалізованої продукції. Оскільки, фондомісткість є оберненим показником до фондовіддачі, тому у звітному році даний показник підвищився, що свідчить про збільшення частки основних засобів у виготовлені продукції.
На підприємстві спостерігається плинність кадрів протягом 2009-2010 років, а саме чисельність працівників у 2010 році зменшилась у порівнянні з 2009 роком на 43 особи.