Кому необхiдна обов'язкова аудиторська перевірка
Аудит - перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.
Загальнi поняття про аудит
Аудит здiйснюється незалежними особами (аудиторами) або аудиторськими фiрмами, якi уповноваженi суб'єктами господарювання на його проведення. Правовi засади здiйснення аудиторської дiяльностi в Українi визначаються Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 р. №3125- XII (iз внесеними змiнами). Керiвникам пiдприємств варто знати, що затрати на проведення як добровiльного, так i обов'язкового аудиту вiдносяться до валових витрат виробництва та обiгу (пiдпункт 5.4.2. Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї закону вiд 22.05.97 р. №283/97-ВР із внесеними змiнами).
Аудитором може бути громадянин України, який має квалiфiкацiйний сертифiкат на право заняття аудиторською дiяльнiстю на територiї України. Сертифiкат, як офiцiйний документ, засвiдчує право громадянина України здiйснювати аудит пiдприємств, господарських товариств, банкiв та видається Аудиторською палатою України вiдповiдно до "Положення про сертифiкацiю аудиторiв" вiд 27.11.97 р. №60/5. Для здiйснення аудиторської дiяльностi одноособово аудитор повинен на пiдставi чинного сертифiката отримати лiцензiю. Аудиторська фiрма - це органiзацiя, яка має лiцензiю на право здiйснення аудиторської дiяльностi на територiї України i займається виключно наданням аудиторських послуг. Аудиторськiй фiрмi дозволяється здiйснювати аудиторську дiяльнiсть лише за умови, якщо у нiй працює хоча б один аудитор. Керiвником аудиторської фiрми може бути тiльки аудитор.
Результатом роботи аудитора є аудиторський висновок. Цей документ складається у встановленому порядку за наслiдками проведення аудиту i мiстить у собi висновок стосовно достовiрностi звiтностi, повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi. Аудиторськi послуги у виглядi консультацiй можуть надаватись усно або письмово з оформленням довiдки та iнших документiв.
Що таке обов'язковий аудит
Окрiм добровiльного аудиту, який господарюючi суб'єкти можуть замовити з власної iнiцiативи, iснує й обов'язковитй аудит. Це саме та форма аудиту, при якiй перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання проводиться аудиторами на добровiльно-примусових засадах, передбачених чинним законодавством. Проведення обов'язкового аудиту передбачене лише для окремих категорiй пiдприємств та в окремих випадках. Зокрема, обов'язковий аудит необхідний:
- вiдкритим акцiонерним товариствам, пiдприємствам - емiтентам облiгацiй, банкам, iнвестицiйним фондам, iнвестицiйним компанiям, iншим небанкiвським фiнансовим установам, якi залучають кошти громадян або здiйснюють торгiвлю цiнними паперами (окрiм операцiй з випуску власних корпоративних прав), бiржам, страховим компанiям, кредитним спiлкам, недержавним пенсiйним фондам для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчного балансу i звiтностi;
- суб'єктам господарювання, що лiквiдуються (з рiчним господарським оборотом не менше 250 неоподатковуваних мiнiмумiв) для пiдтвердження достовiрностi та повноти лiквiдацiйного балансу;
- засновникам (крiм фiзичних осiб) вiдкритих акцiонерних товариств при їх створеннi для перевiрки фiнансового стану щодо спроможностi здiйснити вiдповiднi внески до статутного фонду;
- комерцiйним банкам для пiдтвердження достовiрностi поданих до Нацiонального банку України балансових даних юридичних осiб -акцiонерiв (учасникiв), на наявнiсть у них власних коштiв у грошовiй формi для здiйснення внескiв до статутних фондiв банкiв в обсягах, передбачених установчими документами;
- при створеннi i реєстрацiї комерцiйних банкiв для пiдтвердження фiнансового стану юридичних осiб - засновникiв, якi мають частку в загальному оголошеному статутному фондi не менше 5 (п'яти) вiдсоткiв.
Обов'язковi вимоги до аудиторського висновку Держкомiсiї з ЦПФР
Встановлено перелiк питань, на пiдставi яких незалежнi аудитори або аудиторськi фiрми повиннi пiдтвердити повноту i достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi та сформувати на цiй основi висновки про їх реальний фiнансовий стан для ВАТ, пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв, iнституцiйних iнвесторiв), страхових компанiй (акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй), iнвестицiйних фондiв.
Обов'язковi вимоги, якi висуває Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку щодо аудиторської перевiрки цих пiдприємств, детально викладенi у таких документах:
- рiшенні ДКЦПФР вiд 19.03.97 р. №5 щодо аудиторської перевiрки вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй, крiм комерцiйних банкiв та iнституцiйних iнвесторiв (опублiковано в "Урядовому кур'єрi" №162-163, 04.09.97 р.);
- рiшенні ДКЦПФР вiд 03.07.97 р. №15 щодо аудиторської перевiрки страхових компанiй, акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (опублiкованi в "Українськiй інвестицiйнiй газетi" №28 вiд 31.07.97 р.);
- рiшенні ДКЦПФР вiд 16.07.97 р. №90 щодо аудиторської перевiрки iнвестицiйних фондiв.
Що повинен мiстити висновок незалежного аудитора
Аудиторський висновок повинен мiстити iнформацiю, яка вважається обов'язковою. Щоправда, з наведеного нижче перелiку питань, якi пiдлягають перевiрцi, аудитор може виключити тi, якi вiдсутнi або ж несуттєвi у роботi пiдприємства, а також включити додатково питання, висвiтлення яких аудитор вважає доцiльними. У повному викладi звiт аудитора повинен мiстити (див. схему на стор.102).
1. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)
1.1. Назва аудиторської фiрми, номер та дата лiцензiї, виданої Аудиторською палатою України, адреса, телефон (факс).
1.2. Назва документа "Аудиторський висновок про достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi та аналiз фiнансового стану вiдкритого акцiонерного товариства (пiдприємства-емiтента облiгацiй, страхової компанiї чи iнвестицiйного фонду) "назва товариства".
1.3. Мiсце проведення та дата складання висновку.
1.4. Вiдомостi про аудитора: прiзвище, iнiцiали, номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора Аудиторською палатою України.
1.5. Масштаб перевiрки.
1.6. Перелiк нормативних та законодавчих актiв, за якими здiйснено перевiрку.
1.7. Методи, якi використовуються при перевiрцi.
1.8. Перелiк документiв, якi використано для здiйснення аудиторської перевiрки.
2. Основнi вiдомостi про емiтента (iнновацiйний фонд)
У цiй частинi вказується найменування емiтента, код ЄДРПОУ, органiзацiйно-правова форма емiтента, номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi свiдоцтва, орган, що видав свiдоцтво, юридична адреса та мiсцезнаходження, телефакс, телетайп, телекс, електронна пошта, розрахунковий рахунок, МФО, назва банку, основнi види дiяльностi, кiлькiсть акцiонерiв, кiлькiсть власникiв облiгацiй, чисельнiсть працiвникiв, найменування, мiсцезнаходження, телефон незалежного реєстратора (за наявностi), найменування, мiсцезнаходження, телефон депозитарiю, з яким укладений договiр (за наявностi), найменування, мiсцезнаходження, телефон торговця цiнними паперами, з яким укладений договiр (за наявностi), остання дата опублiкування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, назва друкованого органу, тираж, дата подання до Комiсiї останнього рiчного звiту, дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв (для вiдкритих акцiонерних товариств), найменування та мiсцезнаходження юридичної особи, уповноваженої емiтентом виплачувати доход вiд його цiнних паперiв, дата i термiн виплати дивiдендiв.
3. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi
3.1. Форма ведення бухгалтерського облiку.
3.2. Вiдповiднiсть бухгалтерського облiку до вимог Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93 р. №250, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
3.3. Висновок про проведення рiчної iнвентаризацiї вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року №69, та вiдображення її результатiв.
3.4. Своєчаснiсть складання бухгалтерської та статистичної звiтностi.
4. Статутний фонд (капiтал)
4.1. Формування статутного фонду (заявлений та сплачений).
4.2. Склад i структура статутного фонду (кiлькiсть та види акцiй, номiнальна вартiсть), перелiк власникiв, якi володiють бiльш нiж 5% статутного фонду товариства, акцiонер, який володiє контрольним пакетом (згiдно з Положенням про порядок пiдтвердження Антимонопольним комiтетом України наявностi контрольного пакета акцiй вiд 21.06.94 р. №9-р.
4.3. Додержання термiнiв вiдкритої передплати акцiй та термiнiв оплати у разi випуску цiнних паперiв на перiод перевiрки.
4.4. Додержання правил та вимог додаткового випуску акцiй згiдно з Законом України "Про цiннi папери i фондову бiржу" вiд18.06.91 р. №1201-ХII (статтi 6, 7) (вiдповiдно до Указу Президента України "Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї" вiд 19.02.94 р. №55/94).
4.5. Порядок оцiнки вкладiв у статутний фонд згiдно з засновницькими документами. Для вкладiв, внесених у матерiальнiй формi, навести їх перелiк із зазначенням дати випуску, залишкової вартостi, розмiру зносу, а також iнвентарного номера. Для нематерiальних активiв - перелiк, вартiсть та термiн використання.
4.6. Порядок формування та змiн статутного фонду, додержання вимог Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.91 р. №1576-ХII (статтi 30, 38, 39, 40).
4.7. Порядок ведення аналiтичного облiку до рахунків 85 "Статутний фонд" та 75 - "Розрахунки з учасниками та засновниками". Своєчаснiсть i достовiрнiсть записiв про змiни прав власностi у разi ведення реєстру власникiв цiнних паперiв на пiдприємствi.
4.8. Викуп акцiй власної емiсiї та їх подальше використання, спiввiдношення цiни викупу та номiнальної вартостi акцiй. Викуп iнвестицiйних сертифiкатiв власної емiсiї та їх подальше використання, спiввiдношення цiни викупу та номiнальної вартостi iнвестицiйних сертифiкатiв, аналiз фiнансових джерел, спрямованих на викуп iнвестицiйних сертифiкатiв (для вiдкритих фондiв).
4.9. Емiсiйний доход, його облiк i використання.
5. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї)
5.1. Наявнiсть власних та орендованих основних засобiв, достовiрнiсть їх оцiнки. Розмiр оплати з орендованих засобiв (кожний окремо).
5.2. Вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству.
5.3. Правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi результатiв:
- iндексацiї основних засобiв;
- надходжень;
- реалiзацiї;
- лiквiдацiї та iншого вибуття;
- ремонту основних засобiв;
- iнвентаризацiї.
5.4. Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв, забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду. Вiдповiднiсть облiку зносу та амортизацiї чинному законодавству.
5.5. Склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки.
5.6. Правильнiсть вiдображення в облiку надходжень, зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв, реалiзацiї та iншого вибуття.
5.7. Правильнiсть вiдображення в облiку сум податку на додану вартiсть, сплачених за придбанi та введенi в експлуатацiю основнi засоби i нематерiальнi активи.
5.8 Вiдповiднiсть чинному законодавству вiдображення в бухгалтерському облiку незавершених капiтальних вкладень.
6. Облiк фiнансових вкладень
6.1. Склад та структура фiнансових вкладень, оцiнка їх лiквiдностi. Достовiрнiсть вiдображення сум в аналiтичному бухгалтерському облiку.
6.2. Формування балансової вартостi придбаних цiнних паперiв, визначення витрат на їх придбання.
6.3. Правильнiсть зберiгання цiнних паперiв, оплата послуг (депозиторiв), наявнiсть депозитного договору.
6.4. Правильнiсть документального оформлення i вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами.
6.5. Достовiрнiсть визначення i вiдображення в облiку фiнансових результатiв вiд реалiзацiї цiнних паперiв.
6.6. Повнота сплати держмита за операцiями з цiнними паперами.
7. Облiк товарно-матерiальних цiнностей
7.1. Методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей i забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду.
7.2. Вiдповiднiсть облiку товарно-матерiальних цiнностей чинному законодавству за видами цінностей (матерiали, паливо, запаснi частини). Правильнiсть вiдображення сум податку на додану вартiсть, сплачених постачальникам.
7.3. Правильнiсть вiдображення в облiку i звiтностi дооцiнки та уцiнки залишкiв матерiальних цiнностей.
7.4. Правильнiсть вiдображення в облiку надходжень, використання, реалiзацiї та нарахування зносу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.
8. Облiк коштiв i розрахункiв
8.1. Вiдповiднiсть чинному законодавству облiку касових операцiй, у тому числi:
- дотримання лiмiту каси;
- правильність оформлення прибуткових i видаткових касових ордерiв;
- правильнiсть ведення касової книги.
8.2. Наявнiсть та правильнiсть використання банкiвських рахункiв.
8.3. Склад та стан дебiторської i кредиторської заборгованостей.
8.4. Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв за заробiтною платою.
8.5. Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з пiдзвiтними особами.
8.6. Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з бюджетом, позабюджетними фондами та внескiв на соцiальнi заходи.
8.7. Правильнiсть розрахункiв iз засновниками.
8.8. Наявнiсть i стан внутрiшньовiдомчих i внутрiшньогосподарських розрахункiв.
8.9. Правильнiсть розрахункiв за зовнiшньоекономiчною дiяльністю.
8.10. Для вiдкритих iнвестицiйних фондiв (за наявностi) - кредити, отриманi для викупу iнвестицiйних сертифiкатiв (дата видачi, дата погашення, вiдсоток, використання).
9. Облiк позикових коштiв
9.1. Склад та структура позикових коштiв. Спiввiдношення власних та позикових коштiв.
9.2. Наявнiсть непогашеної заборгованостi з банкiвських позик. Вiдсотки, що належать до сплати, в тому числi термiн сплати яких настав.
9.3. Аналiз показникiв:
- спiввiдношення позикових i власних коштiв;
- коефiцiєнт покриття заборгованостi.
9.4. Вiдповiднiсть облiку короткострокових кредитiв чинному законодавству.
9.5. Вiдповiднiсть облiку довгострокових кредитiв i iнших зобов'язань чинному законодавству.
9.6. Види облiгацiй, мета випуску, термiни погашення та їх додержання.
9.7. Додержання порядку вiдображення в облiку витрат, пов'язаних з емiсiєю облiгацiй.
9.8. Напрями використання коштiв, одержаних вiд емiсiї облiгацiй.
9.9. Стан облiку iменних облiгацiй, своєчаснiсть реєстрацiї змiни їх власникiв.
9.10. Форми та джерела виплати вiдсоткiв по облiгацiях, джерела погашення (викупу) облiгацiй.
10. Облiк витрат виробництва та обiгу
10.1. Вiдповiднiсть ведення облiку витрат на виробництво до вимог чинного законодавства.
10.2. Правильнiсть формування складу витрат на виробництво у вiдповiдностi з Правилами застосування Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та галузевими Типовими положеннями по плануванню, облiку i калькулюванню собiвартостi продукцiї.
10.3. Достовiрнiсть даних про фактичну собiвартiсть продукцiї та оцiнки залишкiв незавершеного виробництва.
10.4. Склад витрат майбутнiх перiодiв i правильнiсть їх вiднесення на витрати.
11. Облiк реалiзацiї товарiв та готової продукцiї, фiнансових результатiв та використання прибутку
11.1. Оцiнка готової продукцiї i товарiв та їх облiк.
11.2. Методи облiку реалiзацiї готової продукцiї i товарiв та забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду.
11.3. Достовiрнiсть даних про виручку (валовий дохід) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг).
11.4. Правильнiсть визначення сум податку на додану вартiсть та акцизного збору, що пiдлягають сплатi до бюджету. Наявнiсть пiльгового обороту, пiдтвердження пiльг, правильнiсть складання декларацiй з податку на додану вартiсть та акцизного збору.
11.5. Правильнiсть розрахунку фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результату вiд її реалiзацiї.
11.6. Достовiрнiсть результату вiд iншої реалiзацiї та його структура.
11.7. Вiдповiднiсть складу позареалiзацiйних доходiв i витрат вимогам Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 27.06.95 р. №247/95-ВР.
11.8. Правильнiсть облiку зовнiшньоекономiчних операцiй (купiвлi-продажу, бартерних, з давальницькою сировиною та iнших), сплати митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть, акцизного збору та iнших платежiв, пов'язаних з веденням зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
11.9. Наявнiсть спiльної господарської дiяльностi та правильнiсть розподiлу i вiдображення у звiтностi доходiв вiд цiєї дiяльностi.
11.10. Ведення консолiдованого балансу.
11.11. Правильнiсть визначення балансового та оподатковуваного прибутку згiдно з чинним законодавством.
11.12. Правильнiсть розподiлу прибутку згiдно зi статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв. Аналiз показникiв прибутковостi:
- прибуток на акцiю;
- дивiденди на одну акцiю.
11.13. Правильнiсть облiку i покриття збиткiв минулого року, наявностi та використання прибуткiв минулого року.
12. Облiк фондiв та їх використання
12.1. Наявнiсть спецiальних i цiльових фондiв, їх формування та використання згiдно з чинним законодавством.
1.2. Правильнiсть вiдображення в облiку i звiтностi курсових рiзниць за операцiями з iноземною валютою.
12.3. Склад i правильнiсть утворення резервiв за рахунок собiвартостi.
12.4. Облiк i використання коштiв цiльового фiнансування.
13. Облiк розрахункiв з бюджетом та фондами соцiального страхування
13.1. Вiдповiднiсть Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 р. №168/97-ВР розрахунку платежу податку до бюджету або бюджетного вiдшкодування цього податку.
13.2. Вiдповiднiсть Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" розрахунку оподаткованого прибутку.
13.3. Вiдповiднiсть розрахункiв та сплати державного мита за операцiї з цiнними паперами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито" вiд 21.01.93 р. №7-93.
13.4. Вiдповiднiсть Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" вiд 26.12.92 р. №13-92 нарахування та сплати в бюджет прибуткового податку з громадян iз заробiтної плати, iнших виплат, дивiдендiв.
13.5. Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахунку збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування.
13.6. Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахунку збору на обов'язкове соцiальне страхування.
13.7. Вiдповiднiсть чинному законодавству нарахувань до Фонду страхування на випадок безробiття та виплат з нього.
13.8. Вiдповiднiсть чинному законодавству нарахувань до Фонду здiйснення заходiв по лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення.
13.9. Вiдповiднiсть чинному законодавству вiдрахувань на будiвництво, ремонт i утримання автомобiльних дорiг.
13.10. Вiдповiднiсть чинному законодавству вiдрахувань до Державного iнновацiйного фонду.
13.11. Iншi податки та збори, платником яких виступає органiзацiя, вiдповiдно до Закону України "Про систему оподаткування" вiд 25.06.91 р. №1251-12.
14. Висновок
Висновок складається згiдно з Нормативом 13 Аудиторської палати України "Аудиторський висновок". У разі пiдтвердження консолiдованої звiтностi обов'язково вказується, якi фiлiали перевiрялися та якими аудиторськими фiрмами (основнi реквiзити, № лiцензiї на здiйснення аудиторської дiяльностi, № сертифiката аудитора), а також додаються копiї аудиторських висновкiв.
15. Аналiз фiнансового стану
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану можуть бути, зокрема:
а) баланс (форма №1);
б) звiт про:
- фiнансовi результати та їх використання (форма №2);
- фiнансово-майновий стан (форма №3);
- довiдка про вартiсть чистих активiв;
- довiдка про фiнансовi вкладення;
в) вiдомостi статистичних органiв;
г) данi оперативного облiку емiтента;
д) додаткова iнформацiя.
Аудитор (аудиторська фiрма) для аналiзу фiнансового стану пiдприємства обирає показники, затвердженi в рiшеннi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №3 вiд 21 березня 1997 р.
Результати аналiзу повиннi грунтуватися на iнформацiї бухгалтерської звiтностi, ступiнь достовiрностi якої пiдтверджений в роздiлi 14.
Роман БIЛИК, АФ "Контракти-Аудит"

Загальна структура висновку незалежного експерта
(блок-схема об'єктів перевірки та послідовності дій при аудиті)

Проведення обов'язкового аудиту
№ з/п
Господарюючі суб'єкти, яким необхідний обов'язковий аудит
Установи-отримувачі та терміни подання аудиторського висновку
Нормативний документ, яким визначено обов'язковість та терміни поданняаудиторського висновку

1
2
3
4

1.
Відкриті акціонерні товариства та підприємства - емітенти облігацій
Територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 30-го квітня року, наступного за звітним
Положення про надання регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.98 р. №72 та зареєстроване в Міні-стерстві юстиції України 08.07.98 р. за №431/2871

2.
Банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, інші небанківські фінансові установи, які здійснюють залучення коштів громадян або залучення чи торгівлю цінними паперами (крім операцій з випуску (емісії) власних корпоративних прав), біржі, страхові компанії,кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди
Відповідній податковій інспекції протягом дев'яти місяців року, що настає за звітним (не пізніше десяти днів після закінчення аудиторської перевірки)
Постанова Верховної Ради України "Про внесення зміни до пункту 7 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність" від 24 вересня 1997 року №544/97-ВР

3.
Суб'єкти господарювання, що лікві-дуються, за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів та тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю
Відповідному органу державної реєстрації разом з ліквідаційним балансом
Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII та Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII

4.
Засновники (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств,при створенні, щодо їх спроможності здійснити відповідні внески достатутного фонду
Відповідному органу державної реєстрації разом з поданням документів про перереєстрацію
Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII

5.
Юридичні особи - засновники комерційних банків, які мають частку в загальному оголошеному статутному фонді не менше 5 (п'яти) відсотків
Національному банку України разом зпакетом документів, що надається комерційними банками до Національного банку України для здійснення перевірки правильності формування їх статутних фондів, банками
Положення про порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб - акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків, затверджене постановою правління Національного банку України №301 від 21.11.96 р.

Коли аудиторам забороняється проводити аудиторську перевiрку
Згiдно з чинним законодавством, забороняється проведення аудиту:
1) аудитором, який має прямi родиннi стосунки з керiвництвом господарюючого суб'єкта, що перевiряється;
2) аудитором, який має особистi майновi iнтереси у господарюючого суб'єкта, що перевiряється;
3) аудитором - членом керiвництва, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевiряється;
4) аудитором - працiвником господарюючого суб'єкта, що перевiряється;
5) аудитором - працiвником, спiввласником дочiрнього пiдприємства, фiлiї чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевiряється.

ПОГОДЖЕНО:Національний банк України Голова Комітету з питаньсертифікації аудиторів банків В.В.Пушкарьов 21.05.2004р.
ЗАТВЕРДЖЕНО: рішенням Аудиторської палати України від 29 квітня 2004 р. протокол № 134

ТИПОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ АУДИТОРІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Розділ 1. Банківське право
Тема 1. Правове регулювання діяльності банків
Сутність та роль банків, їх класифікація. Закон України "Про банки та банківську діяльність".
Органи управління та контролю банку, їх повноваження. Порядок делегування повноважень між органами управління банком. Вимоги до керівників банку.
Організаційна структура банку.
Процедура створення банків в Україні. Вимоги до учасників, розміру статутного капіталу банку, що створюється. Порядок подання документів для державної реєстрації банку та їх розгляд у Національному банку України.
Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку. Реєстрація змін у статуті банку. Особливості створення та державної реєстрації банків з іноземним капіталом.
Банківська ліцензія на право здійснення банківських операцій. Письмовий дозвіл на здійснення банками і банківськими корпораціями окремих операцій.
Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Класифікація банківських операцій.
Тема 2. Правові основи відкриття та ведення рахунків клієнтів.
Правові положення з відкриття поточних, депозитних рахунків. Правова основа договору на розрахунково-касове обслуговування. Порядок та форми розрахунків в господарському обороті.
Тема 3. Правові основи здійснення активних операцій банку.
Правове регулювання банківського кредитування. Поняття та зміст кредитних правовідносин. Правова природа договору банківської позики. Основні положення Закону України "Про заставу".
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. Правові положення Закону України "Про цінні папери та фондову біржу". Банківські правовідносини при операціях з цінними паперами.
Тема 4. Характеристика валютного законодавства.
Поняття валютного регулювання. Правові положення валютних операцій. Валютний контроль та агенти валютного контролю; відповідальність за порушення валютного законодавства.
Тема 5. Законодавче та нормативне регулювання діяльності банків у сфері запобігання їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Виявлення та реєстрація банками фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Формування правил та програм внутрішнього моніторингу. Порядок надання інформації Уповноваженому органу. Оцінка ризику, щодо проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розділ 2. Облік та аудит банківських операцій
Програма враховує останні вимоги Комітету з освіти Міжнародної федерації бухгалтерів (IEG-9, "Pre-qualification Education, Assessment of Professional Competence and Experience Requirements of Professional Accountants," 1998 та Content of Professional Education Programs. Proposed International Education Standard for Professional Accountants. Exposure Draft, approved for publication in June 2002 by the Education Committee of IFAC), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти аудиту.
Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в банках України.
Облікова політика, її зміст та призначення. Мета та сутність бухгалтерського обліку, предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Фінансовий та управлінський облік: зміст та функції.
Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх характеристика. Застосування міжнародних стандартів та національних положень бухгалтерського обліку та звітності в системі бухгалтерського обліку в банках. Організація та ведення бухгалтерського обліку в банках України.
Класифікація балансових та позабалансових рахунків, План рахунків банку та принципи його побудови, взаємозв'язок між рахунками.
Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтерського обліку. Параметри аналітичного обліку та їх значення для формування фінансової та статистичної звітності. Взаємозв'язок аналітичного та синтетичного обліку. Порядок виправлення помилок в документах та реєстрах обліку.
Тема 2. Облік власного капіталу банку.
Склад документів, що надаються акціонерами банку при формуванні його статутного капіталу та визначення джерел походження коштів. Перевірка первинних документів та облікових регістрів по рахунках статутного капіталу. Облік первинної та додаткових емісій акцій банку. Облік викупу, перепродажу або анулювання власних акцій. Облік нарахування, сплати та реінвестиції дивідендів.
Формування статутного капіталу банку. Вимоги до мінімального розміру статутного капіталу та розміру власного капіталу.
Вимоги до відображення банками змін та руху капіталу у фінансовій звітності. Класифікація бухгалтерських рахунків обліку регулятивного капіталу банку.
Резервний та інші фонди банку. Облік формування та використання загального резерву.
Тема 3. Облік та організація безготівкових розрахунків.
Порядок відкриття, ведення, закриття поточних рахунків суб'єктів господарської діяльності та інших юридичних осіб, договір на обслуговування рахунку, порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.
Характеристика та класифікація кореспондентських рахунків. Організація і облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів Національного банку України. Облік міжбанківських розрахунків при прямих кореспондентських відносинах.
Поняття форм безготівкових розрахунків та їх документообігу. Характеристика рахунків "Кошти в розрахунках".
Особливості обліку та організації операцій при використанні розрахунків: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, облік розрахунків клієнтів із використанням платіжних карток.
Тема 4. Облік та організація касових операцій банку.
Нормативні акти, що визначають порядок ведення касових операцій. Організація касової роботи в установах банку. Облік та організація операцій прибуткових, видаткових та вечірніх кас. Заключення операційних кас.
Перевірка обладнання сховищ банківських установ, правильність зберігання цінностей, їх інвентаризація.
Тема 5. Облік депозитних операцій.
Види та класифікація депозитів. Облік та документальне оформлення депозитних операцій. Визначення номінальної та фактичної процентної ставки та облік процентних витрат. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту. Сутність депозитного сертифікату.
Тема 6. Бухгалтерський облік кредитних операцій.
Основні нормативні документи, що визначають методологічні основи накопичення інформації в бухгалтерському обліку про кредитні операції банків. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій на дату укладання кредитного договору. Бухгалтерський облік наданих (отриманих) кредитів, отриманого (наданого) забезпечення кредитних операцій, погашення заборгованості за наданими (отриманими) кредитами.
Особливості відображення в бухгалтерському обліку кредитних ліній, овердрафта, операцій РЕПО, факторингових операцій, консорціумного кредитування, гарантій, уступок/вимог, переводу боргу, врахування векселів, іпотечних кредитів, кредитів овернайт.
Облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями. Облік застави. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій.
Тема 7. Бухгалтерський облік операцій банку з цінними паперами.
Нормативна база для здійснення обліку операцій банку з цінними паперами.
Бухгалтерський облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу. Облік вкладень банку у боргові цінні папери на інвестиції. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії.
Амортизація дисконту (премії) за методом ефективної ставки відсотка. Зменшення корисності цінних паперів та формування резерву.
Тема 8. Порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку операцій банків з іноземною валютою та банківськими металами.
Нормативні документи, які регулюють операції в іноземній валюті та питання валютного контролю. Здійснення банком валютних операцій відповідно до ліцензії Національного банку України. Порядок купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через каси банку та пункти обміну іноземної валюти. Порядок організації безготівкової торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України. Дотримання банками нормативів відкритої валютної позиції при проведенні операцій з іноземною валютою, в т.ч. з банківськими металами. Порядок організації торгівлі банківськими металами на валютному ринку України.
Відкрита та закрита валютна позиція банку. Облік операцій з іноземною валютою.
Дотримання банком установлених вимог щодо режиму рахунків резидентів і нерезидентів у іноземній валюті та рахунків нерезидентів у національній та іноземній валюті.
Облік інших операцій в іноземній валюті.
Тема 9 . Бухгалтерський облік окремих банківських операцій
Відображення в бухгалтерському обліку основних засобів та нематеріальних активів. Визнання в бухгалтерському обліку їх первісної вартості, переоцінки, зменшення корисності, вибуття. Порядок та методи нарахування амортизації. Облік гудвілу. Фінансовий та оперативний лізинг (оренда).
Облік операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей та МШП. Облік інших господарських операцій банку.
Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань банку та відображення в бухгалтерському обліку.
Тема 10. Бухгалтерський облік доходів і витрат банку. Порядок відображення результатів діяльності банку.
Нормативні документи, що визначають порядок обліку доходів і витрат в банках України.
Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. Визнання та класифікація доходів і витрат. Загальні принципи та порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.
Вимоги до розкриття статей "Звіту про фінансові результати".
Особливості оподаткування доходів за операціями банків України. Формування валових доходів і витрат. Визнання податків на прибуток.
Порядок відображення в бухгалтерському обліку поточних і відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів.
Складання декларації про прибуток.
Тема 11. Інформаційні технології.
Сутність інформаційних технологій банку.
Нормативні акти щодо керівництва з безпеки в інформаційних технологіях. Документи з політики та стратегії по інформаційних технологіях.
Організація тестування інформаційних технологій. Механізм внутрішнього контролю інформаційних технологій (ефективність, результативність, надійність, підзвітність, конфіденційність).
Загальні засоби комп'ютерного контролю. Види контролю за прикладними програмами, заходи фізичного захисту, Оцінка факторів ризику на початковій стадії процесу розробки або технічного обслуговування прикладних систем.
Тема 12. Складання та перевірка фінансової звітності банку.
Квартальна і річна фінансова звітність. Склад річної фінансової звітності.
Вимоги щодо розкриття інформації у Примітках до річного звіту.
Порядок оприлюднення звітності. Коригуючі проводки, що здійснюються банками України з метою забезпечення реальної фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність. Методика її складання. Формування фінансових результатів діяльності материнського банку: прибутки та збитки.
Тема 13. Аналіз банківської діяльності.
Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку. Організація аналітичної роботи в банку. Мета та завдання аналізу пасивів банку; аналіз активних операцій банку.
Основні завдання та джерела інформації аналізу доходів, витрат та прибутку банку. Аналіз динаміки, структури банківських доходів. Факторний аналіз доходів банку. Аналіз динаміки, структури витрат. Загальна схема аналізу банківського прибутку. Методика розрахунку точки беззбитковості роботи банку. Аналіз доходів від інших банківських послуг: розрахункових, касових, факторингових, лізингових, агентських.
Аналіз та оцінка фінансового стану банку. Аналіз адекватності капіталу банку та впливу фінансових криз на стан банківської системи.
Економічна сутність ліквідності банку та її значення в банківській діяльності. Фактори, що впливають на рівень ліквідності банку.
Оцінка та аналіз здійснення банком заходів щодо проведення моніторингу операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, в тому числі щодо: дієвості та наявності постійного поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу банку та програм його здійснення; проведення ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.
Тема 14. Оцінка ризиків та внутрішній аудит.
Характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України. Компоненти внутрішнього контролю. Перевірка системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків. Відповідальність керівництва за контроль. Оцінка процедур контролю і їх результатів.
1. Основні завдання стратегії управління рахунками; функції ризик-менеджменту.
2. Ризики пов`язані з видами банків та характером банківських операцій. Оцінка та управління кредитним, валютним, інвестиційним, процентним ризиками. Аналіз загального розміру банківських ризиків.
3. Характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України. Компоненти внутрішнього контролю. Перевірка системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків. Відповідальність керівництва за контроль. Оцінка процедур контролю та їх результатів.
Тема 15. Контролінг в банках.
Сутність завдання та функції контролінгу. Види контролінгу. Взаємозв"язок контролінгу з іншими функціями управління банку. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу. Визначення структури контролінгу, формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі банку. Інформаційні потоки в банку в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.
Розділ 3. Стандарти аудиту та етики
Тема 1. Принципи аудиту та регулювання аудиторської діяльності
Визначення та історія виникнення аудиту. Види аудиту та супутніх послуг.
Регулювання аудиту державою і професійними організаціями: вітчизняний та міжнародний досвід. Міжнародні стандарти аудиту та супутніх послуг. Мета і принципи аудиту банку. Професійні обов'язки та відповідальність. Кодекс професійної етики. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності: вітчизняний та закордонний досвід перевірки банків.
Тема 2. Організація процесу банківського аудиту
Основні етапи процесу аудиту. Договір на проведення аудиту. Стосунки попереднього та поточного аудитора. Залучення до аудиту експертів. Використання роботи внутрішнього аудитора. Система контролю якості аудиту у процесі виконання договору на аудит.
Документування аудиту. Види робочих документів, вимоги до їх змісту, оформлення та зберігання. Постійний та поточний файли робочих документів.
Тема 3. Планування, суттєвість, шахрайство.
Роль планування в аудиті банком. Загальний план та програми аудиту. Діяльність до укладання договору на аудит. Джерела отримання інформації про клієнта. Аналітичні процедури. Врахування вимог законодавства стосовно здійснення банками фінансового моніторингу. Помилки та шахрайство. Концепція суттєвості. Попередня оцінка суттєвості на етапі планування.
Контроль якості аудиту на етапі планування.
Тема 4. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту банку
Поняття і структура системи внутрішнього контролю. Методика вивчення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту банка. Документування розуміння системи внутрішнього контролю. Тестування контролю. Оцінка ризику контролю та її вплив на стратегію аудиту. Інформування керівництва клієнта про недоліки системи внутрішнього аудиту.
Контроль якості аудиту на етапі вивчення та оцінки системи внутрішнього аудиту та контролю.
Тема 5. Аудиторські докази
Кількісна і якісна характеристика доказів аудиту. Взаємозв'язок між оцінкою суттєвості, оцінкою ризиків та обсягом і якістю доказів. Прийоми і методи аудиту як засоби отримання доказів. Аналітичні процедури. Тести підтвердження деталей господарських операцій та залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Ризик аналітичних процедур та тестів деталей. Дії аудитора у разі виявлення відхилень та фактів порушення законності.
Комп'ютерні методи аудиту.
Тема 6. Вибірка в аудиті та аудиторський ризик.
Обсяг банківської інформації. Причини застосування вибірки. Статистична та нестатична вибірки. Визначення генеральної сукупності. Стратифікація. Визначення розміру вибірки. Ризик вибірки. Атрибутивна вибірка (за якісними ознаками). Вибірка за кількісними ознаками.
Модель аудиторського ризику та її застосування. Взаємозв'язок між аудиторським ризиком та вибіркою.
Тема 7. Операційний аудит
Методика аудиту за циклами фінансово-господарської діяльності: основні фінансово-господарські операції, система контролю, завдання аудиту, джерела інформації, тести контролю, аналітичні процедури.
Операційний аудит: аудит капіталу, операційно-касової роботи банку, аудит кредитних, депозитних, валютних, безготівкових операцій, аудит доходів, витрат та фінансового результату діяльності банку. Особливості аудиту з пов'язаними особами, з оподаткування банку.
Тема 8. Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів
Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів. (Положення з Міжнародної практики аудиту 1004).
Функції та завдання зовнішнього аудитора банку. Функції та завдання інспектора з банківського нагляду. Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів банку. Вимоги органів нагляду.
Тема 9. Аудиторський висновок
Призначення і структура стандартного висновку аудитора. Види і структура модифікованих висновків. Обставини, які можуть призвести до висловлення іншої думки, ніж безумовно-позитивна. Використання в практичній діяльності "Положення з Міжнародної практики аудиту - 1006" стосовно аудиторських перевірок фінансових звітів банків.
Тема 10. Аудит та електронна обробка інформації
Вимоги до проведення аудиту в комп'ютеризованому середовищі. Системи електронної обробки даних. Операційні системи та додатки. Середовище електронної обробки даних.
Аудит системи електронної обробки даних. Документування інформації у процесі аудиту систем електронної обробки банківської інформації.
Контроль якості аудиту в умовах електронної обробки банківської інформації.