Основи збору, передавання та обробки інформації (Джала)
1 - РІВЕНЬ
1.Які сигнали частіше використовуються в системах передачі інформації?
а) детерміновані;
б) випадкові.
2. Що є одиницею вимірювання швидкості модуляції?
а) Бод;
б) Бел;
в) Непер.
3. Чим визначається пік-фактор сигналу?
а) відношенням максимальної і мінімальної миттєвих потужностей сигналу;
б) відношенням максимальної миттєвої потужності сигналу до середньої;
в) відношенням середніх потужностей сигналу і завади.
4. Яка рiзновиднiсть модульованих коливань обов'язково передбачає когерентний прийом?
а) амплiтудна;
б) частотна;
в) фазова.
5. Як зміниться ширина спектру амплітудно - модульваного сигналу, якщо рівень модулюючого сигналу вдвічі збільшити?
а) не зміниться;
б) збільшиться в 2 рази;
в) збільшиться в 4 рази.
6. Чи змінюються середня потужність сигналу внаслідок збільшення індексу кутової модуляції?
а) так;
б) ні.
7. Чи можна передавати неперервні повідомлення по дискретному каналу?
а) так;
б) ні.
8. Яка основна перевага цифрових систем передачі інформації над аналоговими?
а) вища завадостійкість;
б) вища швидкодія;
в) вужча смуга частот.
9. Які операції мають місце при імпульсно - кодовій модуляції?
а) дискретизація, квантування і кодування;
б) завадостійке кодування та дискретна модуляція.
10. Які пристрої використовують для компандування сигналу?
а) скремблер - дискремблер;
б) компресор - експандер.
11. Як називається режим одночасної передачі інформації в зустрічних напрямках?
а) дуплексний;
б) симплексний;
в) напівдуплексний.
12. Який спосіб передачі інформації використовується у високошвидкісних системах?
а) синхронний;
б) стартстопний.
13. Які пристрої поелементної синхронізації використовуються у високошвидкісних системах передачі інформації?
а) розімкнені;
б) замкнені.
14. Чи можна використати безмаркерний метод групової синхронізації при стартстопному способі передачі?
а) так;
б) ні.
15. Для чого використовується скремблювання сигналу?
а) для усунення природної надлишковості у передаваних повідомленнях;
б) для збільшення кодової віддалі;
в) для підтримання тактової частоти в спектрі лінійного сигналу.
16. Як називається технічна характеристика системи зв’язку, яка визначається співвідношенням В = 1/(о
де (о - тривалість одиничного елементу сигналу?
а) швидкість модуляції;
б) швидкість передачі інформації;
в) швидкодія.
2 - РІВЕНЬ
1. Швидкість передачі сигналу в каналі зв'язку дорівнює 50 Бод. Визначити тривалість повідомлення Тс, якщо використовується двійковий код, а кількість символів дорівнює 1000.

де B - швидкість передачі сигналу, N - кількість символів, m - алфавіт
2. Визначити швидкість модуляції, якщо по каналу зв'язку за 1 хвилину передається 7200 п'ятирозрядних двійкових кодових комбінацій.

3. Стартстопний телеграфний апарат передає кожну букву сімома імпульсами: стартовим (20 мс), п'ятьма інформаційними (20 мс кожний) та одним стоповим (30 мс). Визначити коефіцієнт помилок, якщо за годину неперервної роботи було зафіксовано 6 помилково прийнятих букв.

4. Покажіть зв'язок між об'ємом та базою сигналу і визначте базу, якщо здійснюється передача 1000 однобайтних кодових комбінацій відеоімпульсами тривалістю 5 мс і тактовою частотою 100 Гц.
- зв’язок між об'ємом (V) та базою (B) сигналу, де D –
(безрозмірна величина)
де m – кількість однобітних кодових комбінацій, T – тривалість відеоімпульсів, f – тактова частота.
5. Телеметричний сигнал має ширину спектру 100...500 Гц. Визначити число відліків цього сигналу за час =20 с.
- тривалість одного відліку
- число відліків сигналу
6. Максимальна частота частотно-модульованого сигналу дорівнює fmax =20,1 МГц, несуча частота – f0 =20 МГц, а частота модуляції f=10 кГц. Визначити девіацію частоти та індекс модуляції.
(МГц) – девіація частоти
- індекс модуляції
7. Визначте, яку кількість каналів можна організувати в синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц, якщо тривалість одиничних елементів, що подаються від джерела становить 20 мс, а для ознаки синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.
(мс) – тривалість канального сигналу

(Гц) – частота канального сигналу
- кількість каналів
8. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента ( = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною nзаг=10 при nінф=9 інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює m=2.
(Бод) - швидкість передачі інформації
де B=50Бод - швидкість модуляції
3 - РІВЕНЬ
Зобразіть епюр амплітудно-імпульсно модульованого (АІМ) сигналу, коли шпаруватість (=4; визначте період дискретизації Тд, при якому можливе повне відновлення неперервного сигналу uc(t), якщо найбільша частота спектру первинного сигналу Fc = 3 КГц.


Зобразіть епюр широтно-імпульсно модульованого (ШІМ) сигналу, коли шпаруватість несучої послідовності імпульсів ( =6; визначте тактову частоту fт , за якої можливе повне відновлення первинного неперервного сигналу uc(t) зі спектром у діапазоні від 200 Гц до 2 КГц.

- тактова частота
Визначте напругу (Ul) сигналу та абсолютний рівень потужності (Pl) на виході лінії, якщо напруга на вході провідної лінії зв’язку (U0), що має хвильовий опір R=50 Ом, дорівнює 7,3 В. Довжина лінії l=50 км, погонне згасання 0,04 Нп/км.

Визначте необхідну кількість проміжних підсилювальних пунктів (ППП) для здійснення телефонного зв’язку на віддаль L=300 км кабельною лінією з погонним заниканням сигналу 0,02 Нп/км. Дальність безпосереднього телефонування обмежується заниканням 1,2 Нп. Побудуйте діаграми рівнів, якщо допустимий рівень на виході кожного ППП становить 0 Нп відносно входу.
- відстань між сусідніми ППП;
, тобто для здійснення телефонного зв’язку на віддаль L=300 км має бути 4 ППП