Короткий опис ринку
Демографічна характеристика ринку
Закрите акціонерне товариство Монтажне управління №12 „Електропівденмонтаж” (ЗАТ МУ-12 „ЕПМ”) створене у відповідності з Законами України “Про підприємства”, ”Про підприємництво”, ”Про власність”,” Про зовнішньоекономічну діяльність” на підставі договору про заснування товариства від 26.05.2006 року.
Товариство є юридичною особою, має права та обов’язки і здійснює свою діяльність згідно дійсного Статуту та чинного законодавства. Товариство має самостійний баланс, розрахункові та валютні рахунки в банківських установах, володіє основними та оборотними коштами, має печатку та штамп зі своєю назвою, а також інші реквізити.
Підприємство здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства на всій території України, а також закордоном.
Місце знаходження товариства: 34400, Будівельний майданчик 1, м. Кузнецовськ Рівненської області, Україна.
Товариство створене з метою одержання прибутку (комерційна діяльність), розширення ринку товарів і послуг, забезпечення суспільних потреб, соціальних та економічних інтересів учасників Товариства та членів трудового колективу.
Розташоване у м. Кузнецовську підприємство є спеціалізованим монтажним підприємством, яке має ліцензію на будівельну діяльність, що видана Мінбудівництва архітектури та житлово- комунального господарства.
Виходячи із кількості кваліфікованих працівників, та виробничої бази, на території України існує декілька аналогічних підприємств, що кваліфікуються на електромонтажних роботах.
Основні користувачами послуг ЗАТ МУ -12 „ЕПМ” є електростанції (зокрема Рівненська, Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька) , гідроелектростанції ( Київська) та інші. Більшість підприємств - споживачів є досить великими за розмірами та дуже потужними, тому об’єми робіт для підприємства є дуже значними.
Отже,попит на електромонтажні та будівельні роботи досить високий незважаючи на економічну кризу, що склалася в країні.
Ринкові потреби
Потреба – відчуття людиною нестачі чогось необхідного, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію.
Саме потреби стають поштовхом для створення товарів, що задовольняють ці потреби. Маркетинг як процес передбачає обмін між двома сторонами – продавцем та покупцем, кожна з яких отримує те, що їй потрібно: покупець – товари, послуги, а продавець – прибуток або інший фінансовий та не фінансовий зиск.
Існує чимало спроб класифікувати потреби. Чи не першою з таких класифікацій є «ієрархія потреб» А. Маслоу (Рис.1.1.). Ієрархія представлена у формі піраміди не випадково. Конкурентним може бути лише той товар, який задовольняє найбільш нагальну потребу.

Рис.1.1.. Ієрархія потреб (за А.Маслоу)
ЗАТ МУ-12 «ЕПМ» намагається в першу чергу задовольнити первинні потреби своїх споживачів.
Той факт, що підприємство ефективно функціонує вже понад десять років свідчить про необхідність споживачів у послугах, що надаються.
Коли підприємство надає будівельні послуги, то задовольняє фізіологічні потреби споживачів, тобто забезпечує житлом.
Електромонтажні роботи, які виконує ТОВ МУ – 12 «ЕПМ» забезпечує своїх споживачів безпекою, адже виконуючи даний вид робіт підприємство кваліфіковано усуває недоліки, які загрожують подальшій повноцінній діяльності та становлять загрозу зменшення прибутку.
Потреби споживачів, задоволені послугами підприємства, надають їм матеріальні вигоди у вигляді покращення умов та якості життя, покращення матеріально - технічної бази , а як результат збільшення прибутків та довіра споживачів тощо.
Тенденції ринку
За 2009р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 37,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 51,8% до обсягів будівництва  попереднього року.
Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за усіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, обсяги робіт із завершення будівництва зменшено на 67,2%, з будівництва будівель та споруд (частка яких у загальному обсязі становила 84,5%) – на 48,6%, з установлення інженерного устатковання будівель та споруд – на 44,9%, з підготовки будівельних ділянок – на 41,4%.
Серед підприємств, що займаються будівництвом будівель та споруд, найбільше скоротили обсяги робіт підприємства, що виконують роботи з будівництва будівель (на 54,5%), з монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 49,2%), а також здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 50,6%).
Водночас обсяги будівництва підприємств, що займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної та переробної промисловості проти 2008р. зросли на 10,1%.
Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ–Чоп).
Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (Донецької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей), ще 24,8% – будівельниками м.Києва.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 79,2% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (14,7% та 6,1% відповідно).
Діяльність підприємства займає не значну частку у діяльності монтажних підприємств країни, хоча й має прибуток. Для того аби підтвердити фінансовий план на наступні роки необхідно розширити сферу робіт , розбудувати та активувати нові технології в діяльності, розширити асортиментність продукції та спектр послуг, що дозволить для підприємства більш ефективно функціонувати на економічному ринку і мати більш вагомий прибуток. Оскільки збитовість робіт, та коло споживачів є постійними, то вище зазначені засоби розширення діяльності зважаючи на інші фактори (матеріально – сировинна база, трудові ресурси) в перспективі дозволять досягти бажаного результату та ще ширше розвинути напрям функціонування підприємства.
Господарська діяльність підприємства
Для того щоб проаналізувати діяльність підприємства за останні 3 роки, необхідно визначити показники, які характеризують виробництво, стан господарства, його ефективність, його діяльність (ефективність використання ресурсів, фінансовий стан підприємства тощо).
Розрахуємо показники діяльності підприємства за останні 3 роки.
Таблиця 1.2.
Фінансово – економічні показники господарської
діяльності підприємства
№ п/п

Показники

Од.
вим.

2007

2008

2009
ВідхиленняАбсолютне
Відносне


1.
Обсяг реалізації

Тис.
грн.
1649,5

3103,7
437
- 2666,7
14,1


2.
Чисельність працівників

Чол.
126

125
111
-14
88,8


3.
Прибуток від реалізації робіт
Тис.
грн.
333,7

213,5
11
- 202,5
5,15


4.
Продуктивність праці
Тис.грн./ос.
13,09

24,83
3,94
-20,89
15,87

5
Собівартість продукції
Тис.грн.
1040,9

2372,9
353
- 2019,9
14,9

6.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
%
0,01
0
0
0
0

7.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
%
0,3
0,3
0,4
0,1
133,3

8.
Коефіцієнт фінансової стійкості
%
1,0
0
0
0
0

9.
Коефіцієнт зносу основних засобів
%
0,85
-1,7
- 1,9
- 0,2
111,7

10.
Коефіцієнт швидкої ліквідності
%
0,1

0,2
0,3
0,1
150

11.
Коефіцієнт рентабельності активів
%
-0,2

- 0,02
0,3
0,32
15

12.
Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу
%
-0,2

- 0,02
- 0,2
- 0,18
10

13.
Коефіцієнт рентабельності діяльності
%
-0,4

- 0,02
1,1
1,12
- 60


На основі аналізу діяльності підприємства можна зробити такі висновки:
аналізуючи діяльність підприємства за продуктивністю праці, можна відмітити, що продуктивність праці робітників не має стійкої динаміки.Так в 2008 році продуктивність праці, порівняно з 2009 роком знизилася на 20,89 тис. грн.Коефіцієнт абсолютної ліквідності залишився сталим, що свідчить про низьку можливість товариства сплатити свої борги негайно. Коефіцієнт загальної ліквідності зазнала позитивної динаміки, але не досягає нормативного значення, що свідчить про недостатність ресурсів підприємства, які могли б бути використані для погашення його поточних зобов’язань . Коефіцієнт швидкої ліквідності не досягає нормативного значення, але наближається до такої межі, що є позитивним. Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про сталу негативну динаміку, тобто не відбулося позитивних змін фінансової стійкості. Спостерігається тенденція до деякого зростання рівня рентабельності, коефіцієнти поліпшилися, хоча стверджувати про поліпшення рівня рентабельності не коректно, так як позитивна динаміка показників спричинена списанням кредиторської заборгованості, а не позитивним зрушенням у діяльності підприємства. Аналізуючи прибуток від реалізації продукції варто зазначити, що прибуток зменшився, що є дуже негативним явищем. Загальний фінансовий результат діяльності підприємства свідчить про те, що загалом доходи підприємства дозволяють йому покривати витрати, що дозволяє бажати кращого. В цілому діяльність підприємства перебуває в стані, який потребує покращення. Незначний ріст окремих показників ефективності не дає змоги підвищити результат загалом.
Характеристика товарної пропозиції підприємства
ЗАТ МУ -12 «ЕПМ» як і інші аналогічні підприємства, завчасно потурбувалося про визначення асортименту робіт та послуг.
Асортиментність нижче зазначених товарів призначена для будівництва та здійснення електроморнтажних робіт, що сприяє задоволенню, преш за все, фізіологічних потреб (первинні).
Оскільки підприємство знаходиться в м.Кузнецовську – супутнику Рівненської атомної електростанції, то це дає шенс розширити сферу робіт аби й надалі вигравати тендери на співпрацю.
Дослідимо прибутковість реалізації продукції та частку ринку, яку займає продукція підприємства.
Таблиця 1.4.
Характеристика прибутковості реалізації робіт, послуг на 2009 рік
№ з/п

Асортимент робіт, послуг
Обсяг реал.
тис.грн.

1.
Прокладення кабелю на підстанції 750 кВ «Бєлгородністровська»
152,4

2.
Заміна термонасадок на блоці №1 ВП РАЕС
12,7

3.
Плановий поточний ремонт блоку №2 ВП РАЕС
41,8

4.
Налагоджувальні роботи по АКА 16 «КЕДР» на ПС-110 кВ «Болград»
114,4

5
Роботи по Західноукраїнській ПС 750 кВ.

79,7


Характеристика прибутковості реалізації продукції на 2009 рік
№ з/п

Асортимент продукції
Обсяг реал.
тис.грн.

1.
Короба
26,2

2.
Термонасадки
9,8


З вище наведених даних можна стверджувати що продукція підприємства займає досить незначну частку ринку. Для того аби покращити ситуацію підприємству необхідно оновлювати технологію виробництва, розширювати асортимент послуг , щоб мати змогу наблизитись або й витиснути конкурентів.
Макросередовище підприємства
Досліджуване підприємство функціонує і, як інші, намагається організувати діяльність таким чином, аби максимально отримати економічні вигоди. Але існує ряд факторів (зокрема елементи мікро - та макросередовища) які негативно впливають на досягнення поставлених цілей. Розглянемо чинники макросередовища, які актуальні для досліджуваного підприємства.
Таблиця 1.4.1.
Дослідження впливу макроекономічних факторів
Фактори макросередовища
Рівень впливу


позитивний
нейтральний
негативний

Економічні
-
-
+

Демографічні
+
-
-

Політико – законодавчі
+
-
-

Науково – технічний прогрес
+
-
-

Екологічні
-
+
-

Соціально - культурне
-
+
-


Отже, дослідивши фактори макросередовища, можна зробити такі висновки:
Економічні фактори:
рівень інфляції;
рівень безробіття;
валовий національний продукт;
рівень доходів та купівельної спроможності населення.
Демографічні фактори:
чисельність населення;
територіальне розміщення населення;
міграція населення;
віковий склад населення;
рівень народжуваності та смертності;
статевий склад населення;
сімейний стан населення.
Політико-законодавчі фактори:
політична структура;
рівень політичної та законодавчої стабільності;
податкове законодавство.
Соціально-культурні фактори:
соціальні класи;
соціальні групи;
культура.
Суспільство складається з груп людей, які мають різні культурні характеристики. Культурні цінності навряд чи можна змінити, їх слід сприймати як об’єктивну реальність і враховувати в діяльності підприємства.
Фактори науково-технічного прогресу:
рівень інфляційної активності;
введення нових технологій;
підвищення продуктивності праці;
нова продукція.
Науково-технічний прогрес надає можливість використовувати при виготовленні продукції сучасні ефективні технології, значно розширився спектр можливостей підприємства.
Екологічні фактори:
екологія;
наявність сировини та природних копалин;
вартість енергоносіїв.
Екологічний фактор має нейтральний рівень впливу на діяльність підприємства на ринку.
Усі інші вище досліджені фактори також впливають на ефективність роботи підприємства, але значно меншою мірою та менш масштабно. На сьогоднішній день немає потреби у матеріалах та сировині, які залишаються незадоволеними, екологічний стан регіону – має рівень, що відповідає нормальному. Чисельність та територіальне розміщення населення та інші фактори дещо відрізняються від тих, які можна вважати позитивними, але не потребують негайного вирішення. Отже, підприємству, перш за все, необхідно покращити процес виробництва шляхом застосування науково – технічної перебудови.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Конкурентоспроможність підприємства – це комплексне поняття, яке передбачає його здатність посісти відповідну позицію на конкретному сегменті ринку. Щоб забезпечити лідируючі позиції на ринку, важливою стратегічною задачею стає випередження конкурентів.
Будівельно – монтажні роботи досить таки поширена галуззь діяльності в країні. Таким видом діяльності займається велика кількість підприємств. Отже проаналізуємо ринкові стратегії найближчих конкурентів, дані локалізуємо у вигляді таблиці.
Таблиця 1.5.1
Порівняльний аналіз ринкових стратегій найближчих конкурентів
Чим приваблює продукт споживача
ЗАТ
МУ -12
«ЕПМ»
ТОВ
налагоджувально – монтажне підприємство «ЕПМ»

Якість
висока
висока

Низька ціна
помірна
помірна

Широкий асортимент
широкий
більш широкий

Післяпродажне
обслуговування
певні види послуг
-

Місцезнаходження
вигідне щодо споживача
не вигідне


Таблиця 1.5.2
Матриця конкурентного профілю
Ключовий фактор
успіху

Ваговий коефіцієнт
ЗАТ
МУ -12
«ЕПМ»
ТОВ
налагоджувально – монтажне підприємство «ЕПМ»Значення показника
Рейтинг (2грх3г)
Значення показника
Рейтинг (2грх5гр)

Якість товару
0,4
5
2
4
1,6

Ціна товару
0,3
3
0,9
3
0,9

Канали збуту
0,1
3
0,3
2
0,2

Технічне обслуговування
0,1
5
0,5
5
0,5

Реклама і стимулювання збуту
0,1
2
0,2
4
0,4

Загальна оцінка
1
х
3,9
х
3,6


Отже на основі проведених обчислень можна зробити висновок, що найбільш конкурентноспроможним з 3 досліджуваних підприємств є досліджуване , яке випереджає ТОВ налагоджувально – монтажне підприємство «ЕПМ» по деяких критеріях оцінки. Для того щоб підвищити свій статус на ринку ЗАТ МУ -12 «ЕПМ» необхідно вжити ряд заходів, а саме: підвищити якість робіт шляхом реорганізації виробництва, технічними засобами намагатися зменшити ціну продукції, незашкоджуючи її якісним характеристикам. Орієнтувати збутову політику на пошуки нових ринків збуту, оскільки місцеві є перенасиченими. Аби покращити конкурентноспроможність підприємства необхідно реорганізувати маркетингову політику та видозмінити реалізаційні стратегії, що в перспективі відкриє нові шляхи збуту, широкий ринок та необмежене коло споживачів. Адже покращення збуту потягне за собою необхідність у збільшенні виробництва (а саме його обсягів) та, очевидно, - збільшення прибутку (економічних вигод) від діяльності.
SWOT – аналіз
Для оцінки сильних і слабких сторін товариства застосовують Swot-аналіз. Основна мета swot-аналізу – ідентифікувати і класифікувати всі важливі фактори, а також позитивні і негативні, в усіх чотирьох напрямках.
Аналізуючи стан та діяльність ЗАТ МУ – 12 «ЕПМ» можна сказати, що його структура сформована не бездоганно, тому можна чітко визначити як сильні так і слабкі сторони. Наявність обох вищевказаних ознак свідчить про те, що існують певні переваги та недоліки в організації виробничого, наукового інвестиційного та інших структурних процесів на підприємстві. На жаль, таке явище свідчить про не повністю використовувані можливості, перш за все, в отриманні прибутку.
На основі вище вказаних показників та застосовуючи методи SWOT – аналізу сформуємо у вигляді таблиці дані проведеного аналізу.
Таблиця 1.6.1
SWOT – аналіз
Сильні сторони
Слабкі сторони

1.кваліфіковане, енергійне керівництво, що використовує нестандартні творчі методи роботи;
2.стійкі контакти зі споживачами, діловими партнерами;
3.висока кваліфікація робітників;
4.різноманітний асортимент продукції;
5.високий інноваційний потенціал;
6.надійні постачальники сировини;
8.підтримка стабільно високого рівня конкурентоспроможності продукції.
1.застаріла продукція та технології;
2.застаріле устаткування;
3.погіршення ефективності роботи через застаріле обладнання;
5.недостатній рівень прогнозування продажу.

Ринкові можливості
Ринкові загрози

2.можливість виробництва супутніх товарів і послуг;
3.існуючі потреби у перепродажній підготовці товарів і їх післяпродажному обслуговуванні;
4.економічний зростання у розглянутих регіонах;
5.наявність каналів збуту для виходів на інші ринки;
6.прискорення темпів НТП;
7.можливість використання новинок;
1.наявність або поява сильних конкурентів;
2.відсутність налагоджених ринкових механізмів;
3.зміна потреб і запитів споживачів;
4. зміна стратегії поведінки конкурентів;
5.непридатність існуючих каналів збуту для реалізації нової продукції;
8.наявність бар’єрів для входження на ринок.


Отже, аналізуючи сильні та слабкі сторони в діяльності підприємства його ринкові можливості та загрози можна зробити висновок, що найдоцільніше обрати стратегію, яка спрямована на мінімізацію слабких сторін підприємства на основі використання маркетингових можливостей. Обґрунтувати такий вибір можна, наголосивши на тому, що сильні сторони не є радикальними і можуть підтримувати діяльність підприємства. А для того, аби досягти успіху необхідні зміни, яких можна досягти прийнявши новизну в організації діяльності та намагаючись позбавитись від усіх негативних впливів.