____________________________________________________________
Підприємство, організація
Типова форма № П-1
Затверджена наказом Мінстату України
від 09.10.95 р. N 253


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Код за УКУДНАКАЗ № .
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ
Номер наказу
Дата складання

___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняти на роботу з____________________________________
Дата
на конкурсній основі
Код
за умовами контракту
Код
зі строком випробування и без нього
___________________
строк випробування
Код

Строк трудового договору

Безстроковий
Код
на визначений строк до .
Код
на час виконання певної роботи
Код
Робота .
Основна, за сумісництвом
Код

Цех, відділ
Дільниця
Категорія персоналу
Професія, посада
Тарифний розряд (клас), розряд
Табельний номер

1
2
3
4
5
6
Форма і система оплати праці .
Код
Умови праці ______________________________________
Нормальні, шкідливі, небезпечні
Код

Надбавка та доплати до заробітної плати _________________________________________
вид
Розмір


Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим часом ________________


.
Підпис керівника
.
Підпис працюючого

Зворотна сторона форми № П-1
Направляється для ознайомлення з умовами роботи
_________________________________________________________________________________________ цех (відділ), дільниця
______________________ посада
__________________підпис

"___" ____________ 20__ р.Згоден прийняти на роботу
за професієюна посаду


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
за тарифним розрядом


зі строком випробування


з окладом


Начальник (майстер)
цеху (відділу)

________________підпис


дільниці"___" ____________ 20__ р.
З умовами роботи згоден (згодна)
___________________підпис


"___" ____________ 20__ р.
Висновок медичного огляду ___________________________________________________________


.
посада підпис
Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інше
Вид інструктажу
Дата
Посада і підпис особи, яка проводила інструктаж