УДК 350.522.2
Кожушок А., студентка (НУВГП, м. Рівне)
Фондоємність і ефективність виробництва
У статті висвітлюється питання впливу рівня фондоємності на ефективність виробництва (на величину витрат на 1 грн. виробленої продукції). Дослідженням встановлено, що зменшення фондоємності 1,091 до 1,354 забезпечує зменшення витрат на 1 грн. виробленої продукції з 0,900 до 0,930.
In the article the question of influencing of level of fondoemnosti of capital production assets of enterprise lights up on efficiency of production (on the size of charges on a 1 hryvnya of the produced products). It is set research, that the increase of fondoemnosti of capital production assets from 1,091 to 1,354 provides diminishing of charges on a 1 hryvnya of the produced products from 0,900 to 0,930.
Ефективність виробництва на підприємстві значною мірою визначається рівнем фондоємності, який характеризує рівень використання основних виробничих фондів. Від її рівня залежать витрати на 1 грн. виробленої продукції, обсяг виробництва. Таким чином зменшення рівня фондоємності виробництва в кінцевому підсумку впливає на результати господарської діяльності.
Основні виробничі фонди визначають рівень матеріально-технічної бази підприємства від використання якої, значною мірою, залежить рівень фондоємності. Фондоємність характеризує, яка частина середньорічної вартості основних фондів припадає на 1 грн. випущеної підприємством продукції. При аналізі використання основних виробничих фондів враховується те, що чим більша фондоємність продукції, тим менш ефективніше використовуються основні виробничі фонди, тим більші витрати на 1 гривню виробленої продукції, тим менший обсяг виробництва. Тому, виходячи з цього, для підприємства є актуальною тема визначення впливу рівня фондоємності виробництва на кінцеві результати господарювання.
Метою даної науково-дослідної роботи є визначення рівня впливу фондоємності на кінцевий результат господарської діяльності.
Відповідно до мети поставлено наступне завдання:
на основі даних статистичного спостереження за останні 5 років показати вплив рівня фондоємності на ефективність виробництва (на величину витрат на 1 гривню виробленої продукції).
Об’єктом виступає вибірка з 20 підприємств машинобудівної галузі на основі статистичних спостережень за останні 5 років.
Під час дослідження використовувалось статистичне спостереження на основі звітних документів.
Методи обробки:
- аналіз – передбачає розчленування об’єкту дослідження на окремі складові та їх вивчення;
- синтез – передбачає поєднання усіх складових та їх вивчення;
- кореляційний аналіз взаємозв'язків – метод за допомогою якого можна отримати кількісні вираження взаємозв’язків між соціально-економічними явищами. Його суть полягає у побудові економічно-математичної моделі, у вигляді рівняння регресії , формування кореляційного зв'язку, що виражає залежність середньої зміни результативної ознаки від одного або кількох ознак факторів.
Визначаємо вплив фондоємності на ефективність виробництва за вихідними даними на основі статистичних спостережень за останні 5 років.
Таблиця 1. Вихідні дані для визначення впливу фондоємності ОВФ на ефективність виробництва (витрати на 1 грн. виробленої продукції)
Підприємство
Фондоємність, грн./грн.
Витрати на 1 грн. виробленої продукції

58
1,091
0,900

61
1,095
0,915

7
1,114
0,915

69
1,134
0,862

5
1,138
0,926

94
1,150
0,935

80
1,165
0,795

17
1,168
0,891

96
1,176
0,904

13
1,182
0,857

12
1,188
0,948

41
1,188
0,833

18
1,200
0,925

30
1,216
0,750

19
1,219
0,866

26
1,234
0,863

72
1,250
0,850

23
1,321
0,820

32
1,346
0,895

16
1,354
0,930


Таблиця 2.Будуємо ранжирований ряд за фондоємністю
Фондоємність, грн./грн.
Витрати на 1 грн. виробленої продукції

1,091
0,900

1,095
0,915

1,114
0,915

1,134
0,862

1,138
0,926

1,150
0,935

1,165
0,795

1,168
0,891

1,176
0,904

1,182
0,857

1,188
0,948

1,188
0,833

1,200
0,925

1,216
0,750

1,219
0,866

1,234
0,863

1,250
0,850

1,321
0,820

1,346
0,895

1,354
0,930

Дослідженням встановлено що рівень фондоємності впливає насамперед на витрати на 1 гривню виробленої продукції (рис 1.)

Рис 1. Точкова діаграма залежності ефективності від фондоємності
Розрахунковим шляхом обраховуємо коефіцієнт кореляції (r), параметри рівняння і , коефіцієнт детермінації обрахунки виконаємо у формі таблиці 2.
Таблиця 3. Кореляційна таблиця зв’язку між фондоємністю і ефективністю виробництва
x

y
 
  
x*y
yx


1,091
0,900
-0,106
0,011170
0,0208
0,000432
-0,002196
1,189621
0,981395
0,891556
0,000

1,095
0,915
-0,101
0,010231
0,0362
0,001311
-0,003663
1,199546
1,002381
0,891017
0,001

1,114
0,915
-0,083
0,006858
0,0364
0,001326
-0,003016
1,240046
1,019391
0,88884
0,001

1,134
0,862
-0,063
0,003927
-0,0175
0,000305
0,001095
1,285323
0,976744
0,886448
0,001

1,138
0,926
-0,058
0,003417
0,0466
0,002173
-0,002725
1,294887
1,053292
0,885948
0,002

1,150
0,935
-0,046
0,002125
0,0557
0,003099
-0,002566
1,323165
1,075145
0,88448
0,003

1,165
0,795
-0,031
0,000958
-0,0841
0,007065
0,002601
1,358253
0,926471
0,882681
0,008

1,168
0,891
-0,029
0,000818
0,0118
0,000139
-0,000337
1,363722
1,040268
0,882403
0,000

1,176
0,904
-0,020
0,000412
0,0249
0,000622
-0,000507
1,383164
1,063123
0,881418
0,001

1,182
0,857
-0,014
0,000205
-0,0219
0,000478
0,000313
1,397261
1,013193
0,880708
0,001

1,188
0,948
-0,009
0,000075
0,0694
0,004814
-0,000600
1,410725
1,126437
0,880034
0,005

1,188
0,833
-0,008
0,000062
-0,0464
0,002154
0,000367
1,412489
0,989529
0,879946
0,002

1,200
0,925
0,004
0,000013
0,0464
0,002150
0,000168
1,44
1,110448
0,878578
0,002

1,216
0,750
0,019
0,000373
-0,1290
0,016643
-0,002490
1,477893
0,911765
0,876716
0,016

1,219
0,866
0,022
0,000504
-0,0131
0,000172
-0,000294
1,485563
1,055402
0,876342
0,000

1,234
0,863
0,037
0,001402
-0,0161
0,000259
-0,000603
1,522339
1,064677
0,874561
0,000

1,250
0,850
0,054
0,002874
-0,0290
0,000841
-0,001555
1,5625
1,0625
0,872642
0,001

1,321
0,820
0,125
0,015526
-0,0589
0,003471
-0,007341
1,745008
1,083333
0,864213
0,002

1,346
0,895
0,149
0,022255
0,0164
0,000271
0,002454
1,810547
1,204893
0,861295
0,001

1,354
0,930
0,157
0,024771
0,0513
0,002632
0,008075
1,832703
1,259434
0,860321
0,005

1,196
0,879
 
 
 
 
 
1,436738
1,050991
 
 

Разом
 
 
0,107975
 
0,050356
-0,012820
 
 
 
0,049


Коефіцієнт кореляції розраховується за наступною формулою:

Зв’язок між фондоємністю і витратами на 1 грн. виробленої продукції є слабким і прямим, оскільки r=0,1981.
Обчислюються параметри і :


уx=0,71084+0,2005·х
Розраховується коефіцієнт детермінації:

Шукаємо похибку:

Визначається критерій значимості:

Висновки:
Критерій значимості теоретичний дорівнює 2,045. Отже, розрахований критерій значимості менший за теоретичний, тому зв’язок не суттєвий.
У даному розділі ми проводили дослідження впливу фондоємності на ефективність виробництва. Залежність є пряма, оскільки зростання фондоємності призводить до збільшення витрат виробництва . З графіка видно що, встановлена залежність має лінійний характер.
Коефіцієнт детермінації показує долю варіації результативної ознаки під впливом варіації впливу і він становить 0,039.
Щодо критерія Стьюдента то у цій залежності іде слабкий зв’язок і сама залежність є статистично не значимою