Факторний аналіз коефіцієнта співвідношення касових і фактичних видатків по загальному фонду методом відносних різниць.
Вихідні дані для проведення факторного аналізу
табл.
Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків

загального фонду, тис. грн.
Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

Касові видатки
259,839
256,884
452,902
-2,95
196,02
98,86
176,31

Фактичні видатки
259,569
257,154
452,902
-2,42
195,75
99,07
176,12

Співвідношення касових і фактичних
1,001
0,999
1,00
-0,002
0,001
99,79
100,11


Коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків розраховується за формулою:
,
де - коефіцієнт співвідношення по загальному фонду (у)
- коефіцієнт співвідношення по спеціальному фонду;
КВ – касові видатки ()
ФВ – фактичні видатки за певний період ( )
Значення коефіцієнта більше 1 свідчить про наявність дебіторської заборгованості, зворотня ситуація – кредиторської.
Особливістю використання прийому відносних різниць є те, що замість абсолютного значення факторів у розрахунку використовують темпи їх росту.
Аналіз за 2004 – 2005 роки
Розмір впливу 1-го фактора на результуючий показник визначають за формулою:

Розрахуємо розмір впливу на коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків першого фактору (касових видатків):
=
За рахунок зменшення касових видатків на 2,95 тис. грн. коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків зменшився на 0,011 це свідчить про наявність кредиторської заборгованості.
Розрахуємо розмір впливу зміни фактичних видатків

=
За рахунок зменшення фактичних видатків на 2,42 тис. грн. коефіцієнт співвідношення КВ і ФВ зріс на 0,0093
Загальний розмір впливу факторів:

у=-0,011+0,0093=-0,002
Загальний розмір впливу обох факторів – зменшення коефіцієнта на 0,002, що відповідає відхиленню по результуючому показнику
Аналіз за 2005 – 2006 роки
Розрахуємо розмір впливу на коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків першого фактору (касових видатків):
=
За рахунок збільшення касових видатків на 196,02 тис. грн коефіцієнт співвідношення зріс на 0,762, це свідчить про наявність кредиторської заборгованості.
Розрахуємо розмір впливу зміни фактичних видатків

=
За рахунок збільшення фактичних видатків на 195,75 тис. грн коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків зменшився на 0,761
Загальний розмір впливу факторів:

у=0,762+(- 0,761)=0,001
Загальний розмір впливу обох факторів – збільшення на 0,001, що відповідає відхиленню по результуючому показнику
Факторний аналіз коефіцієнта співвідношення касових і фактичних видатків по спеціальному фонду
Вихідні дані для проведення факторного аналізу
Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків
табл.
Спеціального фонду, тис. Грн.
Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

Касові видатки
26,899
31,572
121,112
4,67
89,54
117,37
383,61

Фактичні видатки
26,899
29,209
121,933
2,31
92,72
108,59
417,45

Співвідношення касових і фактичних
1,00
1,08
0,99
0,08
-0,09
108,09
91,89


Аналіз за 2004 – 2005 роки
Розмір впливу 1-го фактора на результуючий показник визначають за формулою:

Розрахуємо розмір впливу на коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків першого фактору (касових видатків):
=
За рахунок збільшення касових видатків на 4,67 тис. грн коефіцієнт співвідношення зріс на 0,17, це свідчить про наявність кредиторської заборгованості.
Розрахуємо розмір впливу зміни фактичних видатків

=
За рахунок збільшення фактичних видатків на 2,31 тис. грн коефіцієнт співвідношення зменшився на 0,0847.
Визначимо загальний розмір впливу факторів

у=0,17+( -0,08)=0,08
Загальний розмір впливу обох факторів – збільшення на 0,08, що відповідає відхиленню по результуючому показнику
Аналіз за 2005 – 2006 роки
Розрахуємо розмір впливу зміни касових видатків на коефіцієнт співвідношення КВ і ФВ:
=
За рахунок збільшення касових видатків на 89,54 тис. грн. коефіцієнт співвідношення зріс на 3,063, а це означає наявність дебіторської заборгованості.
Визначимо розмір впливу другого фактора:
=
Збільшення фактичних видатків спец. фонду на 92,72 тис. грн. призвело до зменшення коефіцієнта співвідношення на 3,15.
Розрахуємо загальний розмір впливу обох факторів на коефіцієнт співвідношення касових і фактичних видатків
у=3,063+(-3,1505)=-0,09
Загальний розмір впливу факторів – збільшення коефіцієнта на 0,09, що відповідає відхиленню по цьому показнику.
Аналіз середньої заробітної плати методом відносних різниць
Вихідні дані для проведення факторного аналізу


Основні техніко-економічні показники діяльності установиНазва показника
Од.вим.
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Середньооблікова чисельн.
 
19
18
17
-1
-1
94,74
94,44

працюючих в еквівал. повної
чол
 
 
 
 
 
 
 

зайнятості
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Фонд оплати праці
грн
152200
170600
320900
18400
150300
112,09
188,10

3.Середня заробітна плата
грн
8010,53
9477,78
18876,47
1467,25
9398,69
118,32
199,17


Спочатку здійснимо аналіз середньої зарплати за 2004-2005 роки.
Середня заробітна плата обчислюється за формулою:
,
де ФОП – фонд оплати праці (),
- чисельність працюючих ()
- середня зарплата (у)
Визначимо розмір впливу на середню зарплату зміни фонду оплати праці:

грн.
За рахунок збільшення фонду оплати праці на 18400 грн. середньорічна зарплата 1 працівника збільшилась на 968,47 грн./чол.
Розрахуємо розмір впливу зміни чисельності працівників:

грн.
За рахунок зменшення чисельності працівників на 1 чол. середньорічна зарплата зросла на 499,06 грн./чол.
Загальний розмір впливу факторів:

у=968,2+499,05=1467,25
Загальний розмір впливу обох факторів – збільшення на 1467,25 грн/чол., що відповідає загальному відхиленню по результуючому показнику.
Аналіз середньої зарплати за 2005-2006 роки
Розмір впливу на середню зарплату зміни фонду оплати праці:
грн.
За рахунок збільшення фонду оплати праці на 150300 грн. середньорічна зарплата 1 працівника збільшилась на 8349,92 грн./чол.
Розмір впливу зміни чисельності працівників:
грн.
За рахунок зменшення чисельності працівників на 1 чол. середньорічна зарплата зросла на 1049,19 грн./чол.
Загальний розмір впливу факторів на середню зарплату:
у=8349,62+1049,07=9398,69 грн.
Загальний розмір впливу фонду оплати праці і чисельності працівників – збільшення середньої зарплати на 9398,69 грн./чол., що відповідає відхиленню по даному показнику.
Факторний аналіз фондозабезпеченості працівників методом ланцюгових підстановок.
Вихідні дані для проведення аналізу


табл.Основні техніко-економічні показники діяльності установиНазва показника
Од.вим.
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Середньооблікова чисельн.
 
19
18
17
-1
-1
94,74
94,44

працюючих в еквівал. повної
чол
 
 
 
 
 
 
 

зайнятості
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Середньорічна в-сть ОЗ (залишкова)
грн
1103968
1212594,5
1202110
108626,5
-10484,5
109,84
99,14

3.Забезпеченість працівників
грн/ос.
58103,58
67366,36
70712,35
9262,78
3345,99
115,94
104,97

основними засобами
 
 
 
 
 
 
 
 


Забезпеченість працівників основними засобами визначається за формулою:
,
де - середньорічна вартість основних засобів ();
- середньооблікова чисельність робітників ();
- забезпеченість працівників основними засобами (у).
Особливістю використання прийому ланцюгових підстановок є те, що з масиву даних за 2 періоди часу поступово робиться заміна базових значень факторів на фактичні (звітні) значення факторів для того, щоб поетапно визначити розмір впливу кожного фактора на результуючий показник.
Здійснимо факторний аналіз за 2004-2005 роки
Підстановка
Середньорічна в-сть ОЗ, грн
Середньооблікова чисельність працюючих, чол
Фондозабезпе- ченість
Розмір впливу

0.
1.
2.
1103968
1212594,5
1212594,5
19
19
18
58103,58
63820,76
67366,36
-
5717,18
3545,6

Загальний розмір впливу факторів
9262,78


За рахунок збільшення вартості основних засобів фондозабезпеченість працівників зросла на 5717,18 грн./ос.. Внаслідок зменшення чисельності працівників на 1 чол. фондозабезпеченість зросла на 3545,6 грн./ос.. Отже, загальна зміна фактора становить 9262,78грн./ос., це є позитивним явищем.
Факторний аналіз за 2005-2006 роки
Підстановка
Середньорічна в-сть ОЗ, грн
Середньооблікова чисельність працюючих, чол
Фондозабезпе- ченість
Розмір впливу

0.
1.
2.
1212594,5
1202110
1202110
18
18
17
67366,36
66783,89
70712,35
-
-582,47
3928,46

Загальний розмір впливу факторів
3345,99


За рахунок зменшення середньорічної вартості основних засобів на10484,5 грн. фондозабезпеченість працівників ОЗ знизилась на 582,47 грн./ос. За рахунок зменшення чисельності працівників на 1 чол. фондозабезпеченість зросла на 3928,46 грн./ос.. Загальна зміна фактора становить 3345,99.