Український державний університет водного господарства та природокористування
“Погоджую”
В.о. директора Інституту післядипломної освіти
_____________З.Р.Маланчук
“____”_______________2003р.

“Затверджую”
Проректор з навчально-методичної роботи
_______________В.С.Мошинський
“____”________________2003 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни “Основи маркетингу”
напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”
за спеціальностями:
7.050106 “Облік і аудит”
7.050107 “Економіка підприємства”
Інститут післядипломної освіти
Кафедра економіки підприємства
Форма
навчання
Курс
Триместр
Загальний обсяг, год
Лекції, год
Практичні, год
Лаб. роб., год
Всього аудит занять, год
Самост. робота, год
Конт. робота, год
Залік, трим
Іспит, трим

Денна
1
2
54
24
12

36
18

2


Заочна
1,2
1,2
54


Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 “Економіка і підприємництво”. Чинна від 06.06.2002 р.
Робочу програму склав професор С.М. Гончаров
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства “____” ____________ 2003 р. Протокол №________
Зав. кафедрою ______________ Н.Б. Кушнір
Рекомендовано методичною комісією спеціальності “Економіка підприємства”
Протокол методичної комісії ІПО № ____ від “_____” ___________ 2003 р.
Голова _______________ В.С.Сорока
1. Мета та завдання навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі.
1.1. Мета викладання дисципліни, її спрямування.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції, розгляд форм і методів вітчизняного та світового досвіду маркетингової діяльності у виробничій та невиробничій сферах.
1.2. Завдання вивчення дисципліни.
Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;
принципи і функції маркетингу;
маркетингове середовище;
процес управління маркетингом;
типи ринків і мотивації споживачів;
елементи комплексу маркетингу;
стратегії фірм та методи визначення цільового ринку;
принципи сегментації та позиціонування;
уміти:
аналізувати маркетингове середовище підприємства;
сегментувати ринки і виконувати позиціонування товарів;
здійснювати відбір цільових ринків;
оцінювати конкурентоспроможність товарів та конкурентні можливості підприємства;
формувати цінову політику підприємства;
обґрунтовувати ринкову стратегію підприємства;
розробляти комплекс маркетингу: товар, ціна, збут, комунікації.
2. Зміст навчальної дисципліни
Зміст навчальної дисципліни “Маркетинг” розкривається в наступних темах:
Сутність маркетингу та його сучасні концепції.
Система і характеристика сучасного маркетингу.
Маркетингові дослідження та інформація.
Маркетингова товарна політика.
Планування нових товарів.
Маркетингова цінова політика.
Методи маркетингового ціноутворення.
Маркетингова політика комунікацій.
Комплекс маркетингових комунікацій.
Маркетингова політика розподілу.
Управління каналами розподілу.
Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.
2.1. Тематичний план дисципліни
2.1.1. Денна форма навчання
№ з/п
Блоки змістовних модулів (розділи), змістовні модулі (теми)
Кількість годинВсього
Лекцій
Лабор. робіт
Практ. занять
Самост. робота

1
2
3
4
5
6
7

1.
Сутність маркетингу та його сучасна концепція
4
2


2

2.
Система та характеристика сучасного маркетингу
4
2

2


3.
Маркетингові дослідження та інформація
4
2


2

4.
Маркетингова товарна політика
6
2

4


5.
Планування нових товарів
6
2


4

6.
Маркетингова цінова політика
4
2

2


7.
Методи маркетингового ціноутво-рення
4
2


2

8.
Маркетингова політика комунікацій
4
2

2


9.
Комплекс маркетингових комуніка-цій
4
2


2

10.
Маркетингова політика розподілу
4
2

2


11.
Управління каналами розподілу
6
2


4

12.
Організація та контроль маркетин-гової діяльності на підприємстві
4
2


2


Разом
54
24

12
18


2.1.2. Заочна форма навчання
№ з/п
Блоки змістовних модулів (розділи), змістовні модулі (теми)
Кількість годинВсього
Лекцій
Лабор. робіт
Практ. занять
Самост. робота

1
2
3
4
5
6
7

1.
Сутність маркетингу та його сучасна концепція
4
1


3

2.
Система та характеристика сучасного маркетингу
4
1


3

3.
Маркетингові дослідження та інформація
4


1
4

4.
Маркетингова товарна політика
4
1


3

5.
Планування нових товарів
5


1
4

6.
Маркетингова цінова політика
4
1


3

7.
Методи маркетингового ціноутво-рення
5


1
4

8.
Маркетингова політика комунікацій
4
1


3

9.
Комплекс маркетингових комуніка-цій
5


1
4

10.
Маркетингова політика розподілу
4
1


3

11.
Управління каналами розподілу
5


1
4

12.
Організація та контроль маркетин-гової діяльності на підприємстві
5


1
4


Разом
54
6

6
42


2.2.1. Лекції, назви тем, зміст.
№ з/п
Тема лекції
Короткий зміст лекції
Об’єм в годинах за формами навч.
денна
заочна

1
2
3
4
5

1.
Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Розуміння маркетингу. Походження та еволюція концепції маркетингу. Основні поняття маркетингу.
2
1

2.
Система та характери-стики сучасного марке-тингу
Принципи, завдання та функції маркетингу. Система засобів марке-тингу. Види сучасного маркетингу
2
1

3.
Маркетингові досліджен-ня та інформація
Сутність та система маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетин-гових досліджень. Маркетингові дослідження ринку. Маркетингові дослідження підприємства.
2


4.
Маркетингова товарна політика
Сутність маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товару. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства.
2
1

5.
Планування нових товарів.
Сутність поняття “новий товар”. Алгоритм планування нових товарів. Причини невдач нових товарів.
2


6.
Маркетингова цінова політика
Сутність маркетингової цінової політики. Алгоритм маркетингового розрахунку цін. Управління цінами підприємства.
2
1

7.
Методи маркетингового ціноутворення
Методи прямого ціноутворення. Непряме маркетингове ціноутворення.
2


8.
Маркетингова політика комунікацій
Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
2
1

9.
Комплекс маркетингових комунікацій
Реклама. Пропаганда. Стимулювання збуту. Персональний продаж. Прямий маркетинг.
2


10.
Маркетингова політика розподілу.
Сутність маркетингової політики розподілу. Формування каналів розподілу.
2
1

11.
Управління каналами розподілу
Оцінка каналів розподілу. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу. Посередницька діяльність. Маркетингова політика розподілу і логістика.
2


12.
Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства
Організація маркетингової діяльності на підприємстві. Контроль маркетингової діяльності підприємства.
2Разом

24
6


2.2.2. Практичні заняття
№ з/п
Тема лекції
Короткий зміст
Об’єм в годинах для форм навч.
денна
заочна

1
2
3
4
5

1.
Методика оцінки привабливості ринків
Розглядається метод Бостонської матриці та метод SWOT-аналізу, який дозволяє визначити рейтинг як внутрішніх, так і зовнішніх ринків товарів та послуг
2
1

2.
Методика оцінки конку-рентних можливостей підприємства в ринку
Розраховується рейтинг конкуруючих підприємств за основними показниками економічної діяльності підприємства з метою визначення прямих та потенційних конкурентів.
2
1

3.
Методика оцінки конку-рентоспроможності това-ру
На основі технічних та економічних характеристик товару визначається індекс конкурентоспроможності, який може бути порівняний з еталонним.
2
1

4.
Методика визначення ціни споживання товару
Розраховується ціна споживання товарів певної асортиментної групи за 11 складовими
2
1

5.
Методика розрахунку альтернативних шляхів товароруху
Шляхом порівняння та економічної оцінки різних версій рівнів збуту визначаються найбільш оптимальні за вартістю товару
2
1

6.
Розробка стратегії і тактики поведінки фірми в ринку
Розглядаються стратегії інтернаціо-налізації, диверсифікації та сегментації. Розробляється програма тактичних заходів поведінки в ринку.
2
1


Разом

12
6


2.2.3. Самостійна робота
Самостійна робота передбачена для студентів як денної, так і заочної форм навчання як основний засіб володіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.
2.2.3.1. Робота над вивченням теоретичного курсу
№ з/п
Тема самостійної роботи
Короткий зміст
Об’єм в годинах для форм навч.
денна
заочна

1
2
3
4
5

1.
Маркетингова політика комунікацій
Реклама та її види і типи. Графік рекламної кампанії. Недобросовісна реклама. Виставки та ярмарки. Персональний продаж.
6
14

2.
Управління маркетингом
Організація служби маркетингу на підприємстві. Аналіз ринкових можливостей фірми. Контроль маркетингової діяльності.
8
18

3.
Маркетинг у сфері некомерційної діяльності
Маркетинг послуг, установ, фізичних осіб, місць та ідей.
4
10


Разом

18
42


2.2.3.2. Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Варіант
Тема контрольної роботи
Рекомендована література

1
2
3

1.
Соціально-економічні основи маркетингу
4,5,7,9,11

2.
Ринок та його основні сегменти
1,5,7,10,12

3.
Сегментування ринку
1,2,3,5,8,11

4.
Інфраструктура ринку
5,7,9,12

5.
Сутність маркетингу та його сучасна концепція
2,5,7,9,11,12

6.
Основні поняття маркетингу
4,5,8,9,11

7.
Система та характеристика сучасного маркетингу
5,7,9,11,12

8.
Маркетингові дослідження та інформація
1,2,3,4,5,11,15

9.
Маркетингові дослідження ринку
1,2,3,11,13

10.
Маркетингові дослідження підприємства (фірми)
1,5,7,11,12,13

11.
Оцінка ринкових можливостей підприємства (фірми)
1,11,13,15

12.
Організація служби маркетингу на підприємстві
1,2,3,5,11,13

13.
Система маркетингової інформації на підприємстві
1,2,3,5,8

14.
Планування маркетингової стратегії і тактики підприємства
1,2,3,5,8,11

15.
Маркетингова товарна політика підприємства (фірми)
2,3,4,5,7,8,11

16.
Життєвий цикл товару та маркетинг його етапів
1,2,3,4,5,11

17.
Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки
1,5,8,11,15

18.
Планування нових товарів
1,3,5,8,11

19.
Цінова політика підприємства
2,3,4,5,7,8

20.
Ціноутворення в умовах ринку
1,5,10,12,14,15

21.
Цінові стратегії підприємства
3,5,6,7,9

22.
Маркетингова політика комунікацій
1,2,3,5,7,15,16,17

23.
Комплекс маркетингових комунікацій
1,3,5,7,15,16,17

24.
Реклама в умовах ринку
2,3,4,5,7,9,11,17

25.
Оцінка ефективності реклами
1,2,3,15,16,17

26.
Управління каналами розподілу
1,2,4,5,7,8,15

27.
Збутова політика підприємства
1,2,3,5,6,7

28.
Методи стимулювання збуту
1,2,3,4,5,7

29.
Посередницька діяльність операторів ринку
1,2,3,4,5,11

30.
Маркетингова логістика
11, Інтернет

31.
Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства
1,2,3,5,7,11

32.
Контроль та ревізія маркетингу
1,4,5,7,9,11

33.
Маркетинг послуг
5,7,9,14,15

34.
Управління маркетингом підприємства (фірми)
1,3,5,7,11

35.
Особливості міжнародного маркетингу
5,7,8,9,10

36.
Аналіз ринку харчових продуктів в Україні
1,5,7,9,15,16

37.
Аналіз ринку будівельних матеріалів і конструкцій
15,16,17

38.
Аналіз ринку нафтопродуктів в Україні
15,16,17, ЗМІ

39.
Аналіз автомобільного ринку в Україні
15,16,17

40.
Аналіз зернового ринку України та перспектив його розвитку
15,16,17, ЗМІ


3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни.
3.1. Основна і допоміжна література
Всё о маркетинге.- М.: Азимут-Центр, 1992.-385 с.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. К.: Лібра, 1998.-384 с.
Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика.- К.: Лібра, 1994.-327 с.
Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основи менеджменту та маркетингу.– К.: Вища школа, 1992.-282 с.
Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основи маркетингу. Київ-Рівне, Укрводпроект, 1997.- 275 с.
Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Практикум з маркетингу. Київ-Рівне, Укрводпроект, 1997.- 114 с.
Гончаров С.М. Маркетинг.- Рівне, Волинські обереги, 1997.-275 с.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успех: маркетинг.- М.: Междун. отнош., 1991.- 416 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ..- М.: Прогресс, 1990.-736 с.
Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.- М.: Финансы и статистика, 1991.- 304 с.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003.- 246 с.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг.- К.: Вища школа, 1994.- 256 с.
Швальбе Х. Практика маркетинга для малих и средних предприятий /Пер. с нем.– М.:.Республіка, 1995.– 317 с.
Спицын Н.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке.- Тернополь, АО “Тарнекс”, 1993. 656 с.
Тижневик “Галицькі контракти”.
Часопис “Бізнес”.
Часопис “Маркетинг і реклама”.
3.2. Інструктивно-методична література
Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини дисципліни “Маркетинг” слухачами ІПО спеціальності “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання” /С.М. Гончаров, Рівне: РДТУ, 2000.- 26 с.
Програма самостійної роботи над дисципліною “Маркетинг” для слухачів ІПО спеціальностей “Економіка підприємства”, “Облік і аудит” /С.М. Гончаров, Рівне: УДУВГП, 2003.- 4 с.
Опорний конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг” /С.М. Гончаров, 2003.- 24с.
Електронна версія опорного конспекту лекцій з дисципліни “Маркетинг” / С.М. Гончаров, 2003.
4. Методика проведення занять
4.1. Застосування методів активного навчання.
При вивченні дисципліни “Маркетинг” використовуються:
відеофільм “Маркетинг”;
фолійна програма “Маркетинг”;
мала ділова гра “Маркетинг”;
програма “Аналіз маркетингових ситуацій”;
друковані роз даткові матеріали.
4.2. Використання ПЕОМ.
Персональні комп’ютери використовуються:
при виконанні розрахунків;
при оформленні контрольних робіт;
при заліковому тестуванні.
5. Форми контролю та засоби діагностики успішності навчання.
5.1. Форми контролю та засоби діагностики
На протязі вивчення дисципліни проводиться поточний та підсумковий контроль успішності навчання студентів.
Поточний контроль передбачає усне та письмове опитування студентів.
Підсумковий контроль передбачає проведення тестування або письмової контрольної роботи з використанням ККР.
Засоби діагностики успішності: контрольна тестова програма, пакет комплексних контрольних робіт, питання гарантованого рівня знань.
5.2. Питання гарантованого рівня знань.
Маркетинг: мета, завдання, принципи, пріоритети.
Концепції управління підприємством.
Види попиту та маркетингу.
Класифікація маркетингу.
Ринок, його типи та класифікація.
Ринкова інфраструктура.
Принципи сегментування ринку.
Поняття про ринкові вікна та ніші.
Методика оцінки привабливості ринку.
Товар, його властивості та класифікація.
Життєвий цикл товару.
Алгоритм створення нових товарів.
Методика оцінки конкурентоспроможності товару.
Товарна марка.
Штрихове кодування товару.
Асортимент товарів.
Патентна частина товару.
Види ринкових цін.
Цінові знижки та їх характеристика.
Види цінових стратегій.
Методи збуту та їх характеристики.
Типи посередників.
Рівні каналів збуту.
Методи стимулювання збуту.
Схема багаторівневого маркетингу.
Поняття про віртуальний маркетинг.
Інформаційне забезпечення маркетингу.
Види та типи реклами.
Графік рекламної кампанії.
Бюджет реклами.
Основні засоби реклами.
Персональний продаж товарів.
Організація маркетингу на підприємстві.
Маркетинг послуг.
Маркетинг фізичних осіб.
Типи контролю маркетингу.
План ревізії маркетингу.
6. Протокол погодження програми.
Робоча програма складена випусковою кафедрою економіки підприємства.
Протокол
Погодження робочої програми з дисципліни
“Основи маркетингу” для спеціальностей
“Економіка підприємства” та “Облік і аудит”
Назва дисципліни, вивчення якої спирається на дану дисципліну
Кафедра
Пропозиція про зміни матеріалу, порядку викладання
Прийнято рішення

Стратегія підприємства
Економіки підприємства
немає
Погоджено

Планування діяльності підприємства
Економіки підприємства
немає
Погоджено


Зав. кафедрою економіки підприємства Н.Б. Кушнір