Мета викладання дисципліни.
Дати студентам основи фундаментальних знань з фізики, навчити їх користуватися фізичними законами, планувати та проводити фізичні експерименти з використанням комп’ютерів, що необхідно для успішного засвоєння спеціальних дисциплін

Завдання вивчення дисципліни.
створення основ широкої теоретичної підготовки з фізики, що забезпечує можливість використання студентами нових фізичних принципів в тих галузях техніки, в яких вони спеціалізуються;
формування в студентів наукового мислення, зокрема, правильного розуміння меж застосування різних фізичних понять, законів, теорій і вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, одержаних з допомогою експериментальних або математичних методів дослідження;
засвоєння основних фізичних явищ і законів класичної і сучасної фізики:
формування у студентів навиків розв’язування конкретних задач з фізики, які допоможуть їм надалі розв’язувати інженерні задачі.
вироблення початкових навиків проведення експериментальних вимірювань різних фізичних величин і оцінки похибок вимірювань.

У результаті вивчення дисципліни фахівець має знати:
основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються загальним курсом “Фізика”;
межі застосування фізичних явищ і законів, їх сутність, фізичне і математичне підґрунтя, взаємозв’язок з іншими фізичними явищами;
ефективні способи і методи розв’язування фізичних задач у рамках курсу.

Підготовлений фахівець має вміти:
розуміти природу і сутність явищ та законів фізики;
застосовувати набуті знання на практиці;

Перелік дисциплін, знання яких необхідне студенту для вивчення курсу.


Зміст дисципліни.
2.1. Лекції: ДФН 90 год.; ЗФН 26 год.
2.2. Лабораторні заняття: ДФН 75 год. ; ЗФН 24 год.
Примітка: для екстернату лабораторні роботи
І семестр – № 5, 15, 23.
ІІ семестр – №13, 8.
ІІІ семестр – № 5, 31, 42.2.3. Практичні (семінарські) заняття: ДФН 45 год. ; ЗФН 18 год.2.4. Самостійна робота: ДФН 237 год.; ЗФН 391 год.

Перелік індивідуальних домашніх завдань.
Не планується
Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів науково-методичної ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики і метрології

“_____” ____________ 2005 р. ______________________


2.5. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.
Розподіл балів модульних контролів (МК)

Навчально-методичні матеріали.
3.1. Література до теоретичного курсу.
Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є., Видавництво Бескид Біт, 2002.
Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. -М.: Вісшая школа, 1989.
Детлаф. А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики.-М.: Высшая школа,
1973-1979, т. 1-3.
Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм.-Київ:
Вища школа 1990.
Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика.-Київ:
Вища школа,1991.
Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. -М.: Наука, 1972-1974,т.1-3.
Савельев И.В. Курс общей физики.-М.: Наука, 1982 т.1-3.
Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики. - Київ: Вища школа, 1983, т.1-2.
Пастушенко С.М. Загальна фізика. Механіка. - Київ: Видавництво НАУ, 2002.
Сивухин Д.В. Общий курс физики.- М.: Наука, 1983-1986, т.1-5.
Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-М.: Высшая школа, 1977.
Матвеев А.Н. Электродинамика.-М.: Высшая школа, 1980.
Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности.-М.: Наука.1977.

3.2. Література до практичних занять.
Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики. -Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003.
Збірник задач з фізики. -Львів: Видавництво ЛПІ, 1993, ч.1-3.
Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1985.
Чертов А.Г. и др. Задачник по физике.-М.: Высшая школа, 1981.
Иродов И.Е. Задачи по общему курсу физики.-М.: Наука, 1979.
Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике.-М.: Наука, 1982.
ЭВМ в курсе общей физики. Под ред. А.Н.Матвеева.-М.: Изд-во Московского
ун-та. 1982.
Бурсиан Э.В. Задачи по физике для компьютера.-М.: Просвещение, 1991.
Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во ВТУЗе.-М.:
Высшая школа, 1981.
3.3. Література до лабораторних занять.
Лабораторний практикум з фізики. Частина І. Під ред. Лопатинського І.Є.,
Бандрівчака І.В., Крушельницької Т.Д. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2002.
Фізчний практикум. За редакцією Дущенка В.П.-Київ: Вища школа, 1981-1984. ч. 1-2.
Лабораторные занятия по физике. Под ред. Гольдина Л.М.-М.: Наука, 1983.
Лабораторный практикум по физике. Под ред. Ахматова А.С.-М.: Высшая школа, 1980.
Загальна фізика: Лабораторний практикум. Під ред. Горбачука І.Т.- Київ: Вища школа,1992.
Физический практикум. Под. ред. В.И. Ивероновой. -М.: Наука. 1968.
Курс физики: Практикум. Под ред. Д.А.Городецкого. -Киев: Вища школа, 1992.
Методичні розробки та інструкції до лабораторних робіт, видані кафедрою фізики
Національного університету "Львівська політехніка".
4. Узгодження програми з іншими дисциплінами.

5. Доповнення та зміни в робочій навчальній програмі
(Робиться на окремих аркушах та затверджується в тому ж порядку і тими особами, що і основна програма)