Вступ
Перехід країни до ринкових відносин неможливо уявити без участі висококваліфікованих бухгалтерів із широкими теоретичними знаннями і практичною школою, яка дозволила б їм здійснити глибокий аналіз діяльності кожного суб’єкта господарювання, вказати шляхи впровадження ефективних формул господарювання та управління, подолання безгосподарності , активізації підприємництва, ініціативи.
Кваліфікований бухгалтер повинен володіти сучасними методами аналітичних досліджень, майстерністю об’єктивного і всебічного аналізу результатів господарської діяльності. Необхідно добре знати, як управляти фінансами, глибоко розуміти такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, запас фінансової стійкості, ступінь ризику та інші, а також методику їх аналізу.
Результати такого аналізу нададуть можливість виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію «вузьких місць», підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Мета даної виробничої практики – закріпити та поглибити, у виробничих умовах, теоретичні знання в області економічного аналізу, виробити навички самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу, підготуватися до роботи за спеціальністю.
Основними завданнями практики є:
скласти техніко-економічну характеристику підприємства;
вивчити особливості організації, змісту і методики аналізу на підприємстві;
познайомитись з джерелами інформації для аналізу – оперативною, бухгалтерською, статистичною звітністю, плановими і нормативними даними по всім питанням і суб’єктам аналізу, що розглядаються;
дати критичну оцінку праці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи підприємства;
розробити конкретні пропозиції щодо покращення організації, змісту і методики аналізу на об’єкти виробничої практики з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.
Головними завданнями виробничої практики є визначення та аналіз ресурсів підприємства, а саме: аналіз необоротних активів підприємства, трудових ресурсів, оплати праці підприємства, матеріальних ресурсів підприємства, застосування прийомів, що збільшують доходи підприємства, а отже і його фінансовий результат, що забезпечує підприємству його платоспроможність та конкурентноздатність як на внутрішньому ринку, так і на світовому.
1. Загальна характеристика підприємства
Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі створено наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області №45 від 13.05.2002 року, є органом Пенсійного фонду України, підвідомчим Головному управлінню Пенсійного фонду в Тернопільській області, які разом утворюють систему органів Пенсійного фонду України.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами президента України, Кабінету міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом президента України, постановами правління та наказами та розпорядженнями регіональних управлінь.
Основними завданнями управління є:
облік платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збирання та акумулювання в районі збору та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду;
забезпечення призначення і виплати пенсій відповідно до чинного законодавства;
ефективне використання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій;
забезпечення функціонування в районі автоматизованої системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником Головного управління фонду в Тернопільській області за погодженням з Кременецькою районною державною адміністрацією.
Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з неї начальником Головного управління.
Начальник управління:
керує діяльністю управління, персонально відповідає за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників управління;
подає Головному управлінню фонду для затвердження штатний розпис управління та кошторис видатків на його утримання;
забезпечує виконання доведених Головним управлінням фонду показників доходів та видатків;
затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління;
призначає за погодженням з Головним управлінням начальників структурних підрозділів управління;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;
видає у межах компетенції управління наказ із питань діяльності управління, які є обов’язковими для виконання його працівниками.
2.1. Аналіз необоротних активів підприємства
При аналізі необоротних активів проводиться оцінка складу і структури ОЗ та нематеріальних активів, вивчається їх відповідність параметрам виробництва та вимогам технічного прогресу, визначається технічний стан і оцінюються темпи оновлення основних засобів та нематеріальних активів, проводиться аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів, а також оцінюється інтенсивне та екстенсивне завантаження основних засобів; виявляють вплив показників, що характеризують стан, рух та використання основних засобів та продуктивність праці, обсяг товарної продукції.
Проведемо аналіз складу основних засобів на прикладі Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі. При даному аналізі розраховують структуру і динаміку підприємства з врахуванням кваліфікації основних засобів згідно плану рахунків бухгалтерського обліку.
Таблиця 2.1.1
Аналіз складу основних засобівПоказники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

Всього ОЗ, в т.ч. :
367 607
416 704
49097,00
113,36

будівлі та споруди
49 727
49 727
0,00
100,00

у % до всього
13,52
11,93
-1,59
88,24

машини і обладнання
214 966
264 063
49097,00
122,84

у % до всього
58,48
63,37
4,89
108,36

Транспортні засоби
25 764
25 764
0,00
100,00

у % до всього
7,01
6,18
-0,83
88,16

інструменти, прилади та інвентар
77150
77 150
0,00
100,00

у % до всього
20,99
18,52
-2,47
88,23


В результаті аналізу було встановлено, що у 2006 році в установі зросла вартість основних засобів на 49097 грн. або на 13,36% в порівнянні з 2005 роком. Таке зростання було зумовлено збільшенням вартості машин і обладнання на 49097 грн. або на 22,84% та незмінною вартістю будівель і споруд, транспортних засобів та інструментів, приладів і інвентарю.
Найбільшу питому вагу у складі основних засобів займають машини і обладнання: у 2005 – 58,48%, у 2006 – 63,37%. Це пов’язано із зменшенням у 2006 році питомої ваги будівель і споруд на 1,59%, транспортних засобів – 0,83% та інструментів, приладів та інвентарю на 2,47%.
Для проведення аналізу стану основних засобів використовуємо такі коефіцієнти:
коефіцієнт спрацювання – показує співвідношення суми зносу основних засобів до середньорічної первісної вартості основних засобів. Характеризує ступінь зношеності основних засобів.
Коефіцієнт придатності – свідчить про те, яка частка основних засобів підприємства є новою і не потребує додаткових вкладень для проведення ремонту.
Таблиця 2.1.2
Аналіз стану основних засобів

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

Первісна вартість ОЗ
 
 
 
 

1.1. На початок року
364 916
367 607
2 691
100,73

1.2. На кінець року
367 607
416 704
49 097
113,36

1.3. Середньорічна вартість ОЗ
366 262
392 156
25 894
107,07

2. Сума зносу основних засобів
352 015
394 470
42 455
112,06

3. Коефіцієнт спрацювання
0,9611029
1,005902
0
104,66


Згідно даних таблиці 2.1.2 ступінь спрацювання основних засобів в Управлінні Пенсійного фонду в Кременецькому районі є досить великим: у 2005 році він склав 96,11%, а у 2006 році – 100,59%. Підвищення коефіцієнта спрацювання оцінюється негативно, оскільки це призводить до зменшення фондовіддачі.
Для проведення аналізу руху основних засобів використовують:
коефіцієнт оновлення свідчить про частку основних засобів, які надійшли за досліджуваний період у загальній вартості основних засобів на кінець року.
коефіцієнт вибуття відображає інтенсивність вибуття основних фондів з виробництва і свідчить про частку вибувших основних фондів у їх загальній вартості на початок року.
Таблиця 2.1.3
Аналіз руху основних засобів

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

1. Залишкова вартість ОЗ
 
 
 
 

1.1. На початок року
60 073
15 592
-44 481
25,96

1.2. На кінець року
15 592
22 234
6 642
142,6

1.3. Середньорічна вартість ОЗ
366 262
392 156
25 894
107,07

2. Вартість ОЗ, що надійшли
2 691
49 097
46 406
182,45

3. Вартість ОЗ, що вибули
-
-
-
-

4. Коефіцієнт надходження ОЗ
0,1725885
2,20819466
2,036
127,95

5. Коефіцієнт вибуття ОЗ
0
0
0
 

У 2006 році коефіцієнт надходження основних засобів збільшився на 2,036 або на 27,945% в порівняні з 2005 роком. Таке збільшення можна пояснити тим, що у установи відсутня потреба в оновлені основних засобів.
2.2. Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства
Ступінь забезпеченості установи робочою силою та її раціональне використання визначає організаційно-технічний рівень виробництва.
При проведені аналізу трудових ресурсів і плати праці установи визначають структуру працюючих за їх категоріями, проводиться оцінка ротації кадрів, проводить аналіз продуктивності праці, надається оцінка складу і динаміки фонду оплати праці, визначається середньомісячна заробітна плата і визначаються тенденції її зміни.
Аналіз чисельності і структури працюючих починається з оцінки зміни чисельності різних категорій в порівнянні з минулим роком.
Таблиця 2.2.1
Аналіз складу трудових ресурсів установи

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

Середньоспискова чисельність працюючих осіб, всього
45
46
1
102,22

у т.ч. керівники
10
12
2
120

спеціалісти
35
34
-1
97,14

робітники
0
0
0
0


У 2006 році загальна чисельність працюючих збільшилась на 1 чоловіка або на 2,22% в порівнянні з минулим роком. Це відбулось за рахунок збільшення кількості керівників на 2 чоловіка, і зменшення спеціалістів на 1 чоловіка. Збільшення чисельності працівників оцінюється позитивно.
Для проведення аналізу руху трудових ресурсів використовують показники:
коефіцієнт обороту по прийому
коефіцієнт обороту по звільненню
коефіцієнт плинності кадрів-даний коефіцієнт свідчить про те, яка частина працівників була звільнена за порушення трудової дисципліни, по скороченню штатів і за власним бажанням. Нормативне значення цього коефіцієнта – 15%.
Таблиця 2.2.2
Аналіз руху трудових ресурсів

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

1. Середньо облікова чисельність працюючих, осіб
45
46
1
102,22

2. Прийнято, осіб
5
5
0
100,00

3. Звільнено, осіб
8
4
-4
50,00

3.1. за власним бажанням
3
2
-1
66,67

3.2. за скороченням штатів
3
0
-3
0

3.3. за порушення трудової дисципліни
0
0
0
0

3.4. інші
2
2
0
100,00

4. Коефіцієнт обороту по звільненню
0,178
0,087
-0,091
48,91

5. Коефіцієнт обороту по прийому
0,111
0,109
-0,002
97,83

6. Коефіцієнт плинності кадрів
0,133
0,043
-0,090
32,61


За даними таблиці в установі коефіцієнт плинності кадрів у 2005 році становив 13,33%, а у 2006 році – 4,35%. Чисельність працівників за досліджуваний період суттєво не змінювалась, тому коефіцієнти обороту по прийому та коефіцієнт обороту по звільненню не мають великого значення.
При аналізі оплати праці досліджується структура фонду оплати праці, а також динаміка його складових статей .Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, фонд оплати паці складається:
з фонд основної заробітної плати;
з фонду додаткової заробітної праці;
з інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
ФОЗП включає винагороду за виконану роботу працівників за тарифними ставками, окладами чи відрядними розцінками за обсяг роботи.
ФДЗП включає винагороду за роботу понад встановлені норми, за окремі досягнення і особливі умови праці (надбавки, премії).
ІЗКВ включають виплати за результатами роботи за рік, компенсаційні грошові і матеріальні виплати, що виплачуються понад встановлені законом норми.
Таблиця 2.2.3
Аналіз складу фонду оплати праці

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

1. Фонд оплати праці
515 980
700 800
184 820
135,82

у т.ч. 1.1. фонд основної заробітної плати
159 421
335 182
175 761
210,25

у % до всього
30,9
47,83
16,93
154,8

1.2. фонд додаткової заробітної плати
315 597
317 578
1 981
100,63

у % до всього
61,16
45,32
-15,84
74,1

1.3. інші заохочувальні та компенсаційні виплати
40 962
48 040
7 078
117,28

у % до всього
7,94
6,85
-1,09
86,27


Зростання фонду оплати праці у 2006 році на 184 820грн або на 35,82% в порівняння з минулим роком відбулось за рахунок збільшення виплат по фонду основної заробітної плати на 175 761грн(110,25%), та незначного зростання фондів додаткової зарплати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно на 1 981грн(0,63%) та 7 078грн(17,28%). Причиною цих змін може бути збільшення середньої заробітної плати. Позитивним явищем є зростання питомої ваги фонду основної заробітної плати на 16,93% та зниженням питомої ваги фонду додаткової заробітної плати на 15,84% та інших виплат на 1,09%.
Наступним кроком аналізу фонду оплати праці є поглиблене дослідження складу і динаміку додаткової заробітної праці, а також оцінюється середня заробітна плата.
Таблиця 2.2.4
Аналіз складу фонду додаткової заробітної плати

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
темп росту

1. Фонд додаткової заробітної плати, всього
315 597
317 578
1 981
100,63

у т.ч. 1.1. премії
177 557
107 342
-70 215
60,45

у % до всього
56,26
33,8
-22
60,08

1.2. надбавки
75 320
102 946
27 626
136,68

у % до всього
23,87
32,42
9
135,82

1.3. виплата за вислугу років
18 851
42 095
23 244
223,3

у % до всього
5,97
13,26
7
222,11

1.4. матеріальна допомога на оздоровлення
32 738
55 800
23 062
170,44

у % до всього
10,37
17,57
7
169,43

1.5. виплата по тимчасовій непрацездатності
9 020
4 017
-5 003
44,53

у % до всього
2,86
1,26
-2
44,06

1.6. інші виплати
2 111
5 378
3 267
254,76

у % до всього
0,67
1,69
1
252,24За даними таблиці, фонд додаткової заробітної плати збільшився на 1 981грн або на 0,63%. Причиною даних змін є зростання надбавок, виплат за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення та інших виплат, що можна назвати позитивним явищем. Але зменшилась питома вага премій на 70 215грн(39,55%) та виплат по тимчасовій непрацездатності на 5 003грн(55,47%).
Таблиця2.2.5
Аналіз середньої заробітної плати

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
Темп росту

1. Фонд оплати праці, тис.грн.
515 980
700 800
184 820
135,82

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб
45
46
1
102,22

3. Середня заробітна плата 1 працюючого, грн./особу
914,9
1 242,55
328
135,81

У 2006 році середня заробітна плата зросла на 328 грн./особу або на 35,82% в порівнянні з 2005 роком. Це відбувалось по причині збільшення темпів росту фонду оплати праці більш високими темпами ніж відбувалось зростання середньоспискової чисельності.
2.3. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства
При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами вивчають забезпеченість всіма видами матеріальних ресурсів у відповідності до заключних договорів про поставку матеріалів, вивчається динаміка зміни запасів по матеріальним групам, розробляються заходи по оптимізації запасів підприємства.
Проведемо аналіз складу виробничих запасів на прикладі Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі.
Таблиця 2.3.1
Аналіз складу виробничих запасів

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
Темп росту

1. Виробничі запаси, всього
3 251
3 567
316,00
109,72

у т.ч. 1.1. сировина і матеріали
1 340
1 187
-153,00
88,58

у % до всього
41,22
33,28
-7,94
80,74

1.2. паливо
1 002
800
-202,00
79,84

у % до всього
30,82
22,43
-8,39
72,78

1.3. запасні частини
909
1 580
671,00
173,82

у % до всього
27,96
44,29
16,33
158,4

1.4. інші запаси
0
0
0,00
0

у % до всього
0
0
0,00
0


За даними таблиці у 2006 році загальна вартість виробничих запасів в установі зросла на 316 грн або на 9,72%, в порівнянні з минулим роком. Таке збільшення пов’язане із значним збільшенням вартості запасних частин на 671 грн (73,82%), та незначним зменшенням сировини і матеріалів – на 153 грн (11,42%), палива – на 202 грн (20,16%) та відсутніми іншими запасами. Найбільшу питому вагу у структурі виробничих запасів займають сировина і матеріали – 41,22% у 2005 році, і запасні частини – 44,29 у 2006 році.
Для забезпечення ефективності роботи установи розраховують норми запасів матеріалів. На розмір запасів матеріалів впливають такі чинники:
віддаленість постачальників;
швидкість і регулярність поставок;
час, необхідний для прийому, розвантаження, комплектації, складування, а також від виду розрахунків з постачальниками.
Проведемо аналіз руху виробничих запасів в таблиці 2.3.2.
Таблиця 2.3.2
Аналіз руху виробничих запасів (матеріальний баланс)

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
за сумою
Темп росту

1. Залишки запасів на початок року
3 323
3 251
-72,00
97,83

2. Надійшло запасів
40 137
41 766
1629,00
104,06

3. Вибуло запасів
40 209
41 450
1241,00
103,09

4. Залишки запасів на кінець року
3 251
3 567
316,00
109,72


В результаті аналізу руху виробничих запасів було встановлено збільшення виробничих запасів у 2006 році на кінець року на 316 грн або на 9,72%.
Висновки
Аналіз роботи Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі дає виявити сильні і слабкі сторони його діяльності, простежити тенденції розвитку на основі динаміки економічних показників та прийняти обґрунтовані рішення, які випивають з аналізу звітності.
Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі створено наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області №45 від 13.05.2002 року, є органом Пенсійного фонду України, підвідомчим Головному управлінню Пенсійного фонду в Тернопільській області, які разом утворюють систему органів Пенсійного фонду України.
Основними завданнями управління є:
облік платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збирання та акумулювання в районі збору та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду;
забезпечення призначення і виплати пенсій відповідно до чинного законодавства;
ефективне використання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій;
забезпечення функціонування в районі автоматизованої системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Мета даної виробничої практики – закріпити та поглибити, у виробничих умовах, теоретичні знання в області економічного аналізу, виробити навички самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу, підготуватися до роботи за спеціальністю.
Проаналізувавши склад основних засобів було встановлено, що у 2006 році їх вартість в установі зросла на 49097 грн. або на 13,36% в порівнянні з 2005 роком. Таке зростання було зумовлено збільшенням вартості машин і обладнання на 49097 грн. або на 22,84% та незмінною вартістю будівель і споруд, транспортних засобів та інструментів, приладів і інвентарю.
Найбільшу питому вагу у складі основних засобів займають машини і обладнання: у 2005 – 58,48%, у 2006 – 63,37%. Це пов’язано із зменшенням у 2006 році питомої ваги будівель і споруд на 1,59%, транспортних засобів – 0,83% та інструментів, приладів та інвентарю на 2,47%.
Згідно даних таблиці 2.1.2 ступінь спрацювання основних засобів в Управлінні Пенсійного фонду в Кременецькому районі є досить великим: у 2005 році він склав 96,11%, а у 2006 році – 100,59%. Підвищення коефіцієнта спрацювання оцінюється негативно, оскільки це призводить до зменшення фондовіддачі.
У 2006 році коефіцієнт надходження основних засобів збільшився на 2,036 або на 27,945% в порівняні з 2005 роком. Таке збільшення можна пояснити тим, що у установи відсутня потреба в оновлені основних засобів.
У 2006 році загальна чисельність працюючих збільшилась на 1 чоловіка або на 2,22% в порівнянні з минулим роком. Це відбулось за рахунок збільшення кількості керівників на 2 чоловіка, і зменшення спеціалістів на 1 чоловіка. Збільшення чисельності працівників оцінюється позитивно.
Коефіцієнт плинності кадрів у 2005 році становив 13,33%, а у 2006 році – 4,35%. Чисельність працівників за досліджуваний період суттєво не змінювалась, тому коефіцієнти обороту по прийому та коефіцієнт обороту по звільненню не мають великого значення
Відбулось зростання фонду оплати праці у 2006 році на 184 820грн або на 35,82% в порівняння з минулим роком, за рахунок збільшення виплат по фонду основної заробітної плати на 175 761грн(110,25%), та незначного зростання фондів додаткової зарплати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно на 1 981грн(0,63%) та 7 078грн(17,28%). Причиною цих змін може бути збільшення середньої заробітної плати.
Позитивним явищем є зростання питомої ваги фонду основної заробітної плати на 16,93% та зниженням питомої ваги фонду додаткової заробітної плати на 15,84% та інших виплат на 1,09%.
Фонд додаткової заробітної плати збільшився на 1 981грн або на 0,63%. Причиною даних змін є зростання надбавок, виплат за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення та інших виплат, що можна назвати позитивним явищем. Але зменшилась питома вага премій на 70 215грн(39,55%) та виплат по тимчасовій непрацездатності на 5 003грн(55,47%).
У 2006 році середня заробітна плата зросла на 328 грн./особу або на 35,82% в порівнянні з 2005 роком. Це відбувалось по причині збільшення темпів росту фонду оплати праці більш високими темпами ніж відбувалось зростання середньоспискової чисельності.
У 2006 році загальна вартість виробничих запасів в установі зросла на 316 грн або на 9,72%, в порівнянні з минулим роком. Таке збільшення пов’язане із значним збільшенням вартості запасних частин на 671 грн (73,82%), та незначним зменшенням сировини і матеріалів – на 153 грн (11,42%), палива – на 202 грн (20,16%) та відсутніми іншими запасами. Найбільшу питому вагу у структурі виробничих запасів займають сировина і матеріали – 41,22% у 2005 році, і запасні частини – 44,29 у 2006 році.
В результаті аналізу руху виробничих запасів було встановлено збільшення виробничих запасів у 2006 році на кінець року на 316 грн або на 9,72%.
Список використаної літератури:
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок складання. Розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від1.09.2001 р.
Джога Р.Т. Бухгалтерський обік у бюджетних установах: навч. посібник. – К: КНЕУ,2001.
Свірко С.В. Бухгалтерський облік та прийняття рішень в бюджетних організаціях. – К: КНЕУ, 2000 р.
Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій. – К: КНЕУ, 2000 р.
Фінанси підприємства. Навчальний посібник: курс лекцій за редакцією проф.. Кірейцева Г.Г. – К: ЦУЛ, 2002 р.