НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 26
1. Який код чисел (прямий, обернений чи доповняльний) забезпечує найбільш простий алгоритм роботи та структурну схему пристрою при множенні чисел з фіксованою комою?
2. Чи змінюються середня потужність сигналу внаслідок збільшення індексу кутової модуляції?
а) так;
б) ні.
3. Вкажіть неправильний запис числа мовою Паскаль:
а) 2/3 б) 3.8 в) 0
4. Охоплення підсилювача послідовним від'ємним зворотним зв'язком приводить до збільшення, зменшення чи залишає незмінним вхідний опір?
5. Дайте характеристику пасивним інфрачервоним сенсорам руху та фотоелектричним сенсорам.
6. Дати визначення терміну «Документообіг».
7. Які числа називаються взаємно простими.
8. До основних напрямків захисту інформації від витоку технічними каналами належать:
а) запобігання витоку оброблюваної інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних функціонуючими технічними засобами, а також за рахунок електроакустичних перетворень.
б) зменшення пропускної здатності комп’ютерної мережі.
в) виявлення впроваджених на об’єкти й у технічні засоби електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв).
г) запобігання перехоплення за допомогою технічних засобів мовної інформації з приміщень і об’єктів.
9. Визначити швидкість модуляції, якщо по каналу зв'язку за 1 хвилину передається 7200 п'ятирозрядних двійкових кодових комбінацій.

10. Для наведеної на рисунку схеми підсилювального каскаду визначити коефіцієнт підсилення за напругою, якщо: Іок=2 мА, R2=1 кОм, Rн=2 кОм, Rс = 0,5 кОм, (=40, r?б=200 Ом.

11. Що таке режимно-секретний орган ( РСО)?
12. Приведіть та охарактеризуйте основні схеми заземлення технічних засобів.
13. Написати програму на мові Сі для визначення мінімального елемента під допоміжною діагоналлю матриці А={аij}, де i=j=23. Ввід елементів матриці здійснити з клавіатури.
14. Активні методи захисту акустичної інформації від витоку через електроакустичний канал телефонного апарату.
Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2006 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук