Спеціальність _________
Курс ____
Група ______________
П.ІБ._______________________________________ ВАРІАНТ K ______ N _____
Лабораторна робота №2 “ Багатофакторні лінійні економетричні моделі”
1. Мета роботи: Набуття практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді багатофакторної класичної лінійної регресії, її верифікації і практичного використання в економічних дослідженнях.
2. Задачі роботи:
Специфікація моделі.
Оцінювання параметрів багатофакторної лінійної регресійної моделі і їх інтерпретація.
Верифікація моделі.
Прогнозування за моделлю багатофакторної лінійної регресії.
Економіко-математичний аналіз на основі моделі багатофакторної лінійної регресії.
3. Завдання роботи і вихідні дані.
Для деякого підприємства отримані наступні результати вибіркових статистичних спостережень за останні 24 місяця (2 роки), що містять дані по продуктивності праці та факторам, що впливають на цей показник.

Ґрунтуючись на наведених статистичних даних :
У припущенні щодо лінійної залежності між наведеними показниками побудувати економетричну модель продуктивності праці, що описує залежність між продуктивністю праці і наведеними вище факторами.
Оцінити якість, адекватність і статистичну значимість побудованої моделі для рівня значимості ? = 0,05 .
Розрахувати прогноз продуктивності праці на наступний місяць з рівнем надійності p=0,95, якщо очікувані значення чинників, що впливають на неї дорівнюють :
фондомісткість продукції – ______________________ ;
коефіцієнт плинності робочої сили – ______________ ;
рівень втрат робочого часу – _____________________ .
Оцінити граничний абсолютний вплив кожної пояснюючої змінної моделі на продуктивність праці.
Оцінити відносний вплив кожної пояснюючої змінної моделі на продуктивність праці.
Виконати ранжування пояснюючих змінних моделі за силою їх впливу на продуктивність праці і зробити відповідні висновки
4. Виконання роботи:
1. Специфікація економетричної моделі.
1.1. Ідентифікація та умовні позначення змінних моделі :
EMBED Equation.3 - ____________________________________________________________________________________
EMBED Equation.3 - ___________________________________________________________________________________
EMBED Equation.3 - ____________________________________________________________________________________
у - ____________________________________________________________________________________
1.3. Теоретична модель у загальному вигляді _________________________________________________
1.4. Вибіркове рівняння регресії - ___________________________________________________________
Вибіркова економетрична модель. - _____________________________________________________
2. Оцінювання параметрів моделі (параметризація моделі)
Параметри моделі : b0 = ___________ , b1 = ____________ , b2 = ___________ , b3 = _____________
Оцінене (вибіркове) рівняння регресії - _____________________________________________________
Вибіркова модель - _______________________________________________________________________
3. Верифікація моделі.
3.1. Показники якості вибіркової моделі :
вибірковий коефіцієнт множинної кореляції R = ____________ ;
вибірковий коефіцієнт детермінації R2 = ____________ ;
стандартна похибка моделі EMBED Equation.3 = __________________ ;
стандартні похибки параметрів моделі : EMBED Equation.3 = __________ ; EMBED Equation.3 = _____________ ;
EMBED Equation.3 = __________ ; EMBED Equation.3 = _____________ .
Висновки:3.2. Перевірка статистичної значимості моделі :
А. Перевірка статистичної значимості у цілому
Розрахункове значення критерію Фішера EMBED Equation.3

Критичне значення критерію Фішера Fкр= ( для ? = 0,05, ?1 = 3, ?2 = n-4 = )
Висновок: побудована економетрична модель у цілому _______________________________________.
Б. Перевірка статистичної значимості парметрів моделі
Розрахункоі значення критерію Ст’юдента : EMBED Equation.3 _______________ , EMBED Equation.3 _______________ ,
EMBED Equation.3 _______________ , EMBED Equation.3 _______________ .
Критичне значення критерію Ст’юдента. EMBED Equation.3 = __________ ( для ? = 0,05 , ? = n-4 = )
Висновки: параметр b0 статистично _______________ параметр b1 статистично______________
параметр b2 статистично _______________ параметр b3 статистично______________
В. Перевірка статистичної значимості коефіцієнта множинної кореляції
Розрахункове значення t – статистики для коефіцієнта множинної кореляції EMBED Equation.3 ___________________
Висновок: вибірковий коефіцієнт множинної кореляції R статистично __________________________
Загальні висновки щодо якості, адекватності та статистичної значимості побудованої моделі :

4. Прогнозування .
4.1. Прогнозні значення пояснюючих змінних моделі: EMBED Equation.3 = ________________ ,
EMBED Equation.3 = __________________ ,
EMBED Equation.3 = ________________ .
4.2.Точковий прогноз продуктивності праці : EMBED Equation.3 = _____________________________________
4.3. Інтервальний прогноз для математичного сподівання продуктивності праці
_________ EMBED Equation.3 _________
Інтервальний прогноз для індивідуального значення продуктивності праці
___________ EMBED Equation.3 ___________
Економічна інтерпретація прогнозів:
5. Економіко – математичний аналіз.
5..1. Оцінювання граничного впливу кожного фактора (кожної пояснюючої змінної) на продуктивність праці :
EMBED Equation.3= ___________ , EMBED Equation.3= _____________ , EMBED Equation.3= ________________ .Економічна інтерпретація показників граничного впливу різних чинників на продуктивність праці :
5.2. Інтервали довіри для параметрів моделі: ______________ EMBED Equation.3 ________________
______________ EMBED Equation.3 ________________
______________ EMBED Equation.3 ________________
______________ EMBED Equation.3 ________________
Економічна інтерпретація інтервалів довіри :


5.3. Оцінювання відносного впливу кожного фактора (кожної пояснюючої змінної) на продуктивність праці :
EMBED Equation.3= ___________ , EMBED Equation.3= _____________ , EMBED Equation.3=________________
EMBED Equation.3 = _______________
.Економічна інтерпретація коефіцієнтів еластичностіі :

5.4. Ранжування пояснюючих змінних (факторів) за силою їх впливу на продуктивність праці :
EMBED Equation.3= ____________ , EMBED Equation.3 = _________________ , EMBED Equation.3 = _______________ .
Висновки :