Додатокдо Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3КОДИ


Дата (рік, місяць, число)


01

Підприємство
ЗАТ МУ-12 «Електропівденмонтаж»

за ЄДРПОУ
04723250

Територія
Україна

за КОАТУУ
5610700000

Орган державного управління


за СПОДУ
10

Галузь
Монтажні роботи

за ЗКГНГ
232

Вид економічної діяльності
Інші монтажні роботи

за КВЕД
45

Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сумаЗвіт про фінансові результати за _______рік___________ 2008 р.
Форма № 2
Код за ДКУД
1801003


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
437
3104

Податок на додану вартість
015
( 73 )
(517 )

Акцизний збір
020
( )
( )


025
( )
( )

Інші вирахування з доходу
030
( )
( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
364
2586

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
( 652 )
( 2374 )

Валовий:
прибуток
050

214

збиток
055
( 288 )
( )

Інші операційні доходи
060
2000


у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
061Адміністративні витрати
070
( 792 )
( 130 )

Витрати на збут
080
( 69 )
( )

Інші операційні витрати
090
( 235 )
( 2 )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
091Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100
616
82

збиток
105
( )
( )

Доход від участі в капіталі
110Інші фінансові доходи
120Інші доходи
130
1


Фінансові витрати
140
( )
( )

Втрати від участі в капіталі
150
( )
( )

Інші витрати
160
( )
( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
617
82

збиток
175
( )
( )

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
177Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
( 135 )
( 129 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
482


збиток
195
( )
( 47 )

Надзвичайні:
доходи
200витрати
205
( )
( )

Податки з надзвичайного прибутку
210
( )
( )

Чистий:
прибуток
220
482


збиток
225
( )
( 47 )

Забезпечення матеріального заохочення
226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Матеріальні затрати
230
428
653

Витрати на оплату праці
240
619
1060

Відрахування на соціальні заходи
250
238
400

Амортизація
260
57
78

Інші операційні витрати
270
406
2

Разом
280
1748
2193


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Середньорічна кількість простих акцій
300Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330Дивіденди на одну просту акцію
340
Керівник ___________________________________Прокопчук О.М.
Головний бухгалтер __________________________Мороченець Л.Г.
Курсивом позначені вписувані рядки