1.БМ: зміст,предмет,обєкт,субєкт.
Б.М. - сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в процесі руху вказаних потоків.
Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст б.м.
Об’єктом б.м. є бюджет.В сучасній ек літературі бюджет розглядається з 3х сторін:
- за формою – це фінансовий план
- за сутністю – економічна категорія
- за матеріальним змістом – централізо-ваний фонд державних ресурсів
Суб’єктом б.м. є органи управління бюджетом.
Предметом б.м. як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління ним.
3.Органи упр-ня б-том.
Бюдж. процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає:
органи управління бюджетом
структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності
Органи управління бюджетом можна згупувати в 3 групи:
органи законодавчої та
СТРУКТУРА - складається з 3х ланок:
1. Головне КРУ
2. КРУ АР Крим, областей, м.київ, севастопіль
3. контрольно-ревізійні підрозділи у містах, районах, районах у містах.
ФУНКЦІЇ ГКРУ і КРУ в АРК, м.К і Сев.:
1) організація роботи КР підрозділів в АРК,обл-ях,Києві,Севастоп.,по провед.ревізій і перевірок,узагальн.наслідків док-х ревіз.і перевірок у вип. передбач. закон-вом, повідомлення про них органів законодавч.та викон.влади
2) проведення ревіз.та перевірок фін.діяльн.,стану збереж.коштів і мат.цінностей,достовірн-ті обліку і звіт-ті в мін-вах,відом-вах,держ.комітетах та ін.органах держ.викон.влади,в держ.фондах,в бюдж.устан-х,а також на підпр-ах і в орган-ях,які отрим.кошти із б-ту та із держ.валют.фондів
3) провед-ня ревіз. та перев. правил. витрач. держ.коштів на утрим-ня місц. органів викон. влади,установ і орган-цій,що діють за кордоном і фін-ся за рах.держ.б-ту
4) провед.ревіз.і перев.повноти оприбутк-ня,прав-ті витрач.і збереж.валют.коштів
5) здійсн.контролю за усуненням недоліків і порушень,виявл.попередн.ревіз.і перев-ми
6) розробка інструктивних та ін.нормат.актів про провед.ревіз.і перевірок
7) здійсн-ня методичн.керівництва і контролю за діяль-тю підпорядк. КР підрозділів, узагальн. досвіда провед.ревіз.та перевірок і пошир.його серед КР служб, розробка пропозицій щодо удосконал.контролю.
Органи КРС розгляд. листи, заяви і скарги громадян про факти поруш.закон-ва із фін.питань. Звернення, де повідом.про крадіжки, розтрати,недостачі,ін.серйозні правопоруш., негайно пересил.правоохорон.органам для прийняття рішення згідно із чин.закон-м.
Ф-ції КР підрозд.(відділів,груп) ур-нах,містах і р.-нах у містах:викон.ф-ції,перерах.вище за винятком 1 і 7.
9.ДКУ, як сомост.пілрозділ Мінфіну :ф-ції,стр-ра.
З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95 «Про Державне казначейство(ДК) України» були утворені органи Держказначейства. 1995р. – КМУ «Положення про ДК України»
Мета створення ДК:
1. Забезпечення ефективного управління коштами ДБ
2. Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ ресурсів.
СТРУКТУРА ОРГАНІВ ДК:
Вища ланка – Головне управління ДКУ
Середня - Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.
Базова – відділи ДКУ в містах, районах, районах міст
ФУНКЦІЇ ДКУ:
організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим
управління наявними коштами ДБ
облік касового виконання бюджету за доходами і видатками
здійснення фінансування з бюджету
складає зведену звітність про виконання ДБ
здійснення управління державним боргом України
здійснення контролю за використанням та надходженням коштів загальнодержавних цільових фондів
Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і місцевих)
СТРУКТУРА ГОЛОВ. УПРАВЛІННЯ ДКУ:
Керівництво і група при керівництві
Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів
У. Прогнозування доходів ДБ
У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних розрахунків
Оперативно-контрольне у.
Управління бухобліку та звітності
У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи
У. Комп’ютерізації та інформ систем
У. Обслуговування державного боргу
Контрольно-ревізійне у.
Відділ фін забезпечення системи казначейства
Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів
Юр відділ
У. Справами
12 Рахункова палата (РП) України :гол.завдання,ф-ції.
Рахункова палата (РП) була утворена у 1996 році ( Закон» Про РП» від 11.07.1996).
Відповідно до закону РП виконує наступні ФУНКЦІЇ:
контролює хід виконання законів У. Та Постанов ВРУ
здійснює контроль за виконанням ДБ по доходах та видатках , видатках по обслуговуванню держборгу( зовн / внутр)
контролює використання коштів загальнодердж цільових фондів( позабюджетних)
здійснює контроль за діяльністю органів ДКУ з питань управління наявними коштами ДБ України , проходження бюджетних коштів і коштів фондів в НБУ та інших банк. Установах
перевіряє цільове використання кошиів, виділених із бюджету на утримання ВРУ та її апарату, служби Президента , апарату КМУ, інших виконавчих органів, а також держ установами і організаціями , які діють за кордоном і на території України
здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних країн та відносини з міжнародними організаціями , укладає угоди про співробітництво
здійснює аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі , готує і вносить до ВРУ пропозиції щодо їх усунень, а також щодо бюджетного законодавства.
14.Б-тне план-ння :визнач.,задачи,принципи.
Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі «Про бюджетну систему» ( 1995р.)
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентований законодавством процес складання, розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.
По структурі – це бюджетне планування і виконання бюджету.
Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами , які займаються бюджетним плануванням.
ЗАДАЧІ :
Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;
Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному напрямку ;
Збалансованість бюджету.
Принципи бюджетного планування базуються на двох принципах побудови бюджетної системи: єдності і самостійності., науковості
При збереженні 2 принципів Б.планування проходить наступним чином:
Зверху-вниз - контрольні цифри;
Знизу – вверх - проектні розрахунки.
Науковості – всі розрахунки доходів, нормативів видатків по поточному бюджету, напрмки інвестицій бюджету повинні мати необхідне наукове обгрунтування.
13.Б-ний регламент.Відпов-ть держ.органів закон.і викон.влади.
Бюдж. процес в державі повинен регламентуватися БЮДЖЕТНИМ РЕГЛАМЕНТОМ – документом, в якому визначається порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання. Містить наступну інформацію :
1- визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління.
2- визначає перелік всієї документації, яка використовується у бюдженому процесі
3- Визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несовоєчасного затвердження
4- Встановлює відповідальність за :
Несвоєчасне і неякісне складання бюджету органами виконав. влади
За порушення термінів розгляду і затвердження бюджету органів законодав. влади
За нецільове використання коштів, виділених з бюджету ( фін. органи)
15.Підготовча робота по складанню пректа б-та.
а) - Складанню проекту бюджету передує розробка основних прогнозних макроек. показників економ. і соц. розвитку України: - обсяг ВВП, - обсяг НД, - обсяг прибутку в цілому та в розрізі адмін.-територ. одиниць, - показники балансу фін ресурсів, - платіжного балансу, валютного плану, - індекси змін оптових та роздрібних цін, - показники по фонду оплати праці, - обсяги геологорозвідувальних робіт.
Дані показники розробляє Мінекономіки.
Вони повинні бути розроблені до 1 червня року, який передує плановому разом з Мінфіном, НБУ, Мінстатом, ін. міністерствами і відомствами.
На підставі зазначених показників розробляються плани екон. і соц. розвитку окремих адмін.-територ. одиниць.
б) - КМ і Мінфін доводить до міністерств та відомств і виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік (до 15 травня).
У разі незбалансованості бюджету відповідного рівня (місцевого) готується наступна інформація для подання вищестоячим фін органам:
1. Розміри дотацій і зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню. Перед початком складаннЯ проекту бюджету ВР не пізніше 15 червня поточного року розробляє і представляє Президенту бюджетну резолюцію, в якій визначаються основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.
Вперше бюджетна резолюція в Укр. була прийнята в 1995 р. Її розробка і затвердження законодавчо закріплено в Законі про бюдж. систему Укр.
2. Перед поч. склад-ня проектоб-ту ВРУ не пізніше 20 червня поточ.року розроб. І представл. Презид. б-ну резолюцію,в якій визнач.осн.напрямки бюдж.пол-тики на наст.бюдж.рік.
Основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік :
1. пріорітетне спрямування коштів на оздоровлення вітчізняного виробництва ;
2. забезпечення функціонування соц-культ сфери і соц захисту населення
3. здійснення струткурних реформ
4. домогтися перерозподілу через доходну частину бюджету не більше 31% ВВП
5. формування взаємовідносин між держ та місцевими бюджетами в напрямку самостійності місцевих бюджетів
6. забезпечення режиму раціонального використання фін ресурсів з метою їх економії
7. введення річного мораторію на надання дотацій суб’єктам підприємницької діяльності , якщо такі не пов’язані з державним регулюванням цін; введення річного мораторію на надання бюджетних позик терміном погашення після 31 грудня.
У 1990 році через доходну частину бюджету розподілено 26,2 ВВП, 1991-32,7%; 1992-38,1%; 1993-40,4%; 1994-55,3%; 1996(план)-47%; 1997-46%, у1998 план-ся до 31%.
16.Порядок і терміни складання ДБ.
На підставі проведеної підготовчої роботи та фінан. можливостей держави до 1 липня поточного року Мініфін складає попередній проект держ бюджету і доводить відповідні контрольні цифри міністерствам та виконачим органам, відомствам, виконавчим органам нижчих рівнів, які в 2-тижневий термін розгялають одержані показники і в разі незгоди подають останньому відповідні розрахунки та обгрунтування.
До 1 серпня у Мінфіні при участі представників мін-в, відомств та виконавчих органів розглядаються пропозиції і зауваження, які були надіслані. У разі незгоди відповідна інформація передається до Кабміну разом з проектом держ. бюджета.
До 15 серпня Мінфін відповідно до пропозицій і зауважень готує другий проект держ. бюджету і передає на розгляд КМУ з відповідними розрахунками.
КМ для розгляду проектів держ. бюджету дається 2 тижні. У разі згоди до 1 вересня проект бюджету передають Президенту.
Президент у 2-тижневий термін розглядає проект бюджету і у разі згоди до 15 вересня передає ВР.
17.Порядок і терміни розгляду розгляду і затвердж.ДБ.
До 1 вересня проект бюджету передають на розгляд ВР. Проект держ. бюджету розглядають постійні комісії, які діють при ВР. Представляє проект держ бюджету Президент, з доповідями вивступають міністр Мінфіну і голови постійних комісій. Після проект проходить обговорення , в результаті чого приймається закон «ПРО Д.Б.» Законом про бюдж. систему Укр. встановлені два терміни затвердження проекту бюджету:
2 грудня. Якщо не прийнятий до 2 грудня, то ВР приймає постанову про порядок фінансування поточних витрат до затвердження бюджету
30 грудня . Якщо не затверджений до 30 грудня, то автоматично продовжують дію показники поточного року.
19.Закон про ДБ та його зміст.
Основна інформація, що міститься в Законі «ПРО Д.Б.» :
загальна сума доходів, видатків бюджету, граничний розмір
обсяг дефіциту та джерела покриття (ЦП, внутр. та зовніш. кредит).
2. Доходи бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації
3. Видатки відповідно до кодів бюдж класифікації
4. Суми дотацій і субвенцій, які передаються і держ бюджету місцевим.
5. Нормативи вірахувань від загал.-держ. регулюючих податків до місцевих бюджетів (ПДВ, АЗ, Пр П з гром., П на Пр фіз. осіб)
6. Суми вилучені на корист держ. бюдж.
7. Рішення по бюдж позичках
8. Оборотно-касова готівка ( не більше 2 % цільових фондів)
9. Доходи і видатки загальнодерж цільових фондів
10. Зміни, які відбулися при встановлені ставок і термінів сплати податків
11. Інше
18.Порядок склад.,розгляду,затвердж.МБ-в.
Складає проект відповідного місцевого бюджету відповідне фінансове управління (Мінфін АР Крим, обласні і міськи фінуправління) або фінансовий відділ на основі показників соц-ек розвитку території, доведених показників (нормативи відрахувань, дотацій, вилучення коштів)
Проекти фін планів підприємств і госп організацій, кошториси доходів і видатків бюджету
Складений проект бюджету розглядається відповідним виконавчим органом (держадм або виконкомами)
Республіканський бюджет Криму, обласні і міські Київ, Сев-ль передаються на розгляд ВР Криму та відповідним радам народних депутатів до 10 грудня поточного року.
Міські і районні бюджети подають відповідним Раднардапам до 25 грудня.
Якщо до 30 грудня не затверджується місцевий бюджет , то починають діяти цифри того бюджету , який був переданий на затвердження.
Місцевий бюджет може бути затверджений тільки після затвердження держ бюджету.
20.Поняття б-ного фін-ня та його орган-ція.
Фінансування із бюджету - це перерахування розпорядником коштів зх ступенів через установи банківської системи бюджетних коштів на видатки, визначені фін планами і кошторисами підприємств, організацій , установ і і затвердженого бюджету.
Принципи бюджетного фінансування :
Плановості
Цільового використання
У фінансуванні приймають участь фін органи( казначейство, фінупри, фін відділи) банківські установи і розпорядники коштів 3х ступенів.Організація бюджетного фінансування покладена на фін органи. По державному бюджету розрізняють 3 ступені розпорядників кошітв :
Головні
Розпорядники коштів 2го рівня
Розпорядники коштів 3го рівня
По місцевих бюджетах розрізняють два рівні розпорядників:
Головні
Розпорядники 3го рівня
21.Принципи і методи б-го фін-ня із ДБ та МБ-в.
Фінансування з бюджету здійснюється за такими схемами:
фін.органустанова банку При вказ.схемі фін-ня ГРК в банках відкрив.2 рах-ки:
-на утрим.установи
(ДБ)ГРК ГРК(МБ) -для переказу підвідомчим установам.
РК ІІІ РК ІІ
РК ІІст.
Друга заг.схема по якій здійсн.б-тне фін-ня: При даній схемі фін-ня РК закрив.рах-ки в банк.установах,а
фін.орган(вищ.рівень) установа банку відкрив.реєстрацрах-ки в органах ДКУ.
 ГРК
фін.орган(сер.рівень) установа банку РК ІІ

фін.орган(баз.рівень) установа банку РК ІІІ
Касове виконання бюджету здійснюють слідуючі банки:
ексімбанк
нбу
піб
укрсоцбанк
україна
ощадбанк
аваль*
* відповідно до постанови КМУ №88 від 21.01.1998
Виконання ДБ за видатками визначаєтьсячітким виконанням своїх функцій всіма 3ма учасниками: фін органами, банками, розпорядниками коштів.
МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ:
Метод відкриття кредитів. Базується на принципі авансування видатків на кредитній основі.використовувався в Україні до 1.07.1993 при фінансуванні із ДБ.
Метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів.До 1.07.1993 використовувася лише при фінансуванні з місцевих бюджетів. З цього моменту використовується при фінансуванні з бюджетів всіх рівнів.Сутність методу: перерахуванні здійснюється в межах наявних коштів на раунках бюджету.
Бюджетне фінансування із ДБ здійснюється відповідно до тимчасової інструкції «про порядок касового виконанняДБ за видатками» №28 від 21.03.1997
Відповідно до цієї інструкції фінансування із ДБ здійснюється :
через територіальні органи Д.К.
за відомчою структурою
23.Документооборот при фін-ні із ДБ.через органи ДКУ.
При такому виді фінансування органи Д.К. повинні мати дані про територіальне розташування мережі установ , підприємств, організацій, яким вони перераховують кошти.
ПОРЯДОК надання інформаіцї :
Головне управління Д.К. доводить цю інформацію до казначейств середньої ланки.
РК 2го рівня надають оргнам казначейства середньої ланки дані про мережу підвідомчих підприємств, в територіальному розрізі( міст, районів)
Органи казначейства середнього рівня , одержавши цю інформацію, передають органам казначейства базового рівня.
Також до органів казначейства доводять обсяги асгнуваня та кошториси видатків .Таку інформацію одержують місяць після затвердження бюджету.
ПОРЯДОК подання інформації :
ГРК надають зведені кошториси доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ в головному управлінні Д.К.
ГУДК доводять цю інформацію до оргнів казначейства середнього рівня
РК2го рівня надають зведений кошторис доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ оргнам казначейства середнього рівня , які доводять одержану інформацію базовому рівню
РК3го рівня надають затверджені кошториси доходів і видатків органам казначейства базового рівня.
Виконання видаткової чатсини ДБ здійснюється шляхом фінансування або проведення платежів безпосередньо на рахунки суб'єктів госп. діяльності.
Оплата витрат розпорядників коштів проводиться органами ДК шляхом безготівкового здійснення платежів на користь суб'єктів госп. діяльності
, які виконують відповідну роботу .
24.Документооборот і порядок отрим.готівки РК.
ДКУ надає дозвіл на отрим.готівки в банк.установах самими РК,на користь суб.господ.діяльн-ті,які викон.роботи,або надав.послуги РК.Для цього в органах Казнач.РК відпов.рівня відкрив.реєстрац.рах-ки.До кожного реєстрац.рах-ку відкрив.особові картки,в яких міститься розгорнута інформ.про виділені кошти на оплату рах-в та на видачу готівкою беспосер.РК.(схема 2.6)
22.Документооборот при фін-ні із ДБ за відомчою стр-рою.
На сьогодн.день в Укр.зберіг.фін-ня із ДБ за відомч.стр-рою.При дан.виді фін-ея РК відкрив.рах.в банк.установах(для ГРК та РК ІІст.-2рах.).Фін-ня із б-ту здійсн.шляхом перерах.коштів із рах-ку Казнач.на б-ні рах.РК-в.
В1998р. Для силових відомств фін-ня здійсн.наст.чином: через територ.органи ДКУ шляхом перерах.коштів б-ту із рах.Казнач.на б-ні рах.РК відпов.рівня.
26.Документооборот при фін-ні із МБ-в.
При фінансуванні з місцевих бюджетів використовується також метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунок РК( в межах наявних в бюджеті кощтів)
Фінансування здійснюється за допомогою платіжних доручень.Їх використовують бухгалтерія фін відділу на основі форми№5( розпорядження на перерахування коштів з рахунку місцевого бюджету ), яку готує місцева бюджетна інспекція фін відділу.
Платіжне доручення виписується в 3х примірниках:
1й – залишається банківській установі, як основа для перерахування коштів
2-й – разом з коштами – розпоряднику коштів
3-й – повертається до фін відділу
27.Поняття і орг-ція викон-ня б-ту(органи,що забеспеч.викон-ня б-ту).
Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ. КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та відомства.
ДБ виконують безпосередньо :мінфін,казначейство,податкова адміністрація,КРУ.
Виконання місцевих бюджетів покладено на :фін управління та відділи,податкову адміністрацію,КРУ.
ЦА мінфіну - організує виконання бюджету ( ДБ).Фін управління та відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та контроль за надходженням коштів в бюджет.Органи ДК - організують та здійснюють касове виконання ДБ( здійнюють бюджетне фінансування та контроль за надходженням доходів ДБ)
Податкова адмінінстрація – контролює своєчасність і правильність обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків з бюджетом.КРУ – здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей.
28.Розпис доходів і видатків,як основа викон-ня б-ту.б-тна класиф-ція.
Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).
Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим - мінфін ре-ки Крим. Обласних – обласні управління мінфіну; міських міст Києва та Севастополя – міські фінупри ; міських та районни-х – фін. Відділи.
Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997 року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.Бюджетний розпис повинен бути збалансований.Розпис складається відповідно до кодів бюджетної класифікації.Визначення бюджетної класифікації законодавчо закріплене( Закон «про бюджетну систему У.» ):Бюджетна класифікація - єдиние систематизоване функціональне групування доходів та видатків по однорідним олзнакам , що забезпечує загальнодерж та міжнар порівняність бюджетних даних.Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін, затверджує ВРУ.Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою КМУ від 12.07.1996р. №327» про структуру бюджетної класифікації У.», в грудні 1997 року наказом мінфіну вона затверджена.Бюджет і звітність за 1998 рік складається відповідно до нової бюдж класифікації.Вона передбачає 4 блоки:
класифікація доходів.
Складові Д-ів бюджету:
податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;
поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;
сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди = доходи бюджету.
Доходи класифікуються по 3х ознаках:
1) розділ - показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток , прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ – платежі за використання природних ресурсів)
2) глава показує вид податку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр осіб)
3)параграф – показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб( податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників колективних с/г підприємств)
2. класифікація видатків:
функціональна – ( відповідно до функцій, що виконує держава)- передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи
відомча – виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ
ек.класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .
В основі класифікації видатків5 ознак:
група – один з функціональних розділів( 7й розділ – освіта)
розділ – показує підрозділ функц-го розділу( дошкіл., загсер школа, позашкільне)
глава – відомча підпорядкованість( міністерство освіти)
параграф – показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа, інтернат, гімназія)
стаття – характеризує цільове призначяення( ст.1 - фонд з/п, ст.2 – наорахування на з/п, ст.3 – загальногосп витрати, і т.д.)
3. класифікація фінансування бюджету - позики, отримані від бюджтеів, НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів іноземних країн, КБ іноземних
класифікація боргу за типом кредитора – суми заборгованості по одержаних позиках.
29.Організація викон-ня доход.частини б-ту.
Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.
Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та селищ.рад і каси спеціальних збирачів.Каси спеціальних збирачів утворюються в основному для мобілізацй державного мита. Стягненням цього платежу займаються нотаріальні контори, районні та мівські відділення міліції і митниці. В такому ж вигляді може стягуватись лісовий дохід через місьгоспи.
Прийом платежу оформлюється квітанцією на повідомлення, що заповнюється платником на підставі платіжного повідомлення , яке доводить до платника відповідний фін орган.( мал. 2.7.)
30.Документооборот,повязаний із мобілізац.доходів.
щодня від ОПЕРУ НБУ в ГУ ДКУ надходить наступна інформація:
виписки з доходних розрахунків
первинні документи ( платіжні доручення)
щодення банківська звітність у формі 412 – Т.
Одержана інформація надходить до відділу регулювання і прогнозування доходів ГУ ДКУ де перевіряється і встановлюється правильність зарахування доходів відповідно до коду бюджетної класифікації. В цьому ж відділі на основі документів складають реєстр доходів , які надійшли до бюджету.
Один примірник Реєстру і всі платіжні документи надходять в управління БО( бухобліку) і звітності . У цьому управлінні на підставі реєстру і первинних документів складають меморіальний ордер і відображають суму доходів на відповідних рахунках з орбліку виконання бюджету( регістр синтетичного обліку – книга 1ф, регістр аналітичного обліку – книга 5ф).Після цього 1 примірник реєстру і всі первинні документи передають у відповідні ДА чи ДІ.Територіальні управління і віддли ДКУ в всою чергу щоденно одержують від відповідних банківських установ наступні документи:
виписки з доходних рахунків
первинні платіжні документи
форми щоденної банківської звітності по формі 412 – д.
Вказана інформація надходить у відділ розмеж-ня і і оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів ДКУ. У даному відділі здійснюється перевірка документів і на їх підставі складається реєстр доходів, що надійшли до бюджету.
Два примірники реєстру передають у відділ БО і звітності територіальних органів ДКУ. У даному відділі складаються меморіальний ордер і відображаються доходи, що надійшли у бюджет на відповідних рахунках( книги 1ф та 5ф). Один прримірник реєстру і всі первинні документи передаються до ДА чи ДІ.
ДОКУМЕНТООБОРОТ при місцевих бюджетах.
Щодня банківські установи передають у фін управління і відділи виписки з поточних рахунків місцевого бюджету і первинні документи . бухгалтер фін органу перевіряє одержані документи і встановлює правильність зарахування доходів відповідно доходів бюджетних класифікацій і щодня складає довідку про доходи , що надійшли на рахунок місцевого бюджету( форма 3).
На підставі цієї довідки , яка є первинним документом для обліку доходів бюджету у фін органі, складають меморіальний ордер, де роблять записи у відповідних регістрах обліку. 1 примірник довідки і всі первинні документи передають в ПА чи ПІ.
ПА:
здійснює оперативний облік нарахувань і надходжень доходів , що мобілізовані на даній території
веде особові рахунки по кожному виду доходів і платнику.
Порядок обліку надходжень в ПА визначений в Інструкції» про порядок ведення ДПІ оперативного бухобліку податкових і неподаткових платежів», затверджено наказом ГДПІУ від 12,05,1994 №37
42.Джерела форм-ня і напрямки викор-ня грош.коштів.
В процесі виконання бюджету доходи мають тенденцію випереджувати у часі фінансування видатків. Касове виконання бюджету має бцти побудоване таким чином , щоб мало місце перевищення поточних надходжень на поточними видатками. Оце перевищення і утворює грошові кошти бюджету.Вцілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є надходження доходів, а напрямком їх використання – фінансування видатків. Незалежно від тієї чи інщої ланки бюджетної системи джерелом утворення коштів бюджету є закріплені доходи за даним бюджетом, дотації і субвенції з вищестоячих бюджетів, бюджетні позички, кошти одержані від інших бюджетів по взаємним розрахункам, нормативи відрахувань від податків та зборів.
Напрямки використання грошових коштів:
видатки затверджені в бюджеті
пердача дотацій і субвенцій нижестоячим бюджетам
надання позичок нижестоячим бюджетам на покриття касового розриву
кошти, передані іншому бюджету по взаємних розрахунках
коти, вилучені на користь інших бюджетів
31.Взаємовіднос.між б-ми різних рівнів,їх форми та орган-ція.
ДОТАЦІЇ, як одна із форм вертикальної взаємодії між бюджетами, як правило, фіксована в сумі грошова допомога, що надається при певних умовах вищім бюджетом нижчому з метою забезпечення виконання ним своїх функцій без обмеження використання коштів на безповоротній основі і не вимагає вкладання коштів з боку одержувача.Відповідно з міжнародно визначеною термінологією бюджетні дотації :
незв’язані ( загальні)
безумовний генеральний трансферт
СУБСИДІЇ – грошова допомога , що подається вищим бюджетом нижчому з метою заьезпечення ним реалізації конкретної бюджетної програми, але без необхідності вкладання коштів з боку отримувача.
При нецільовому використанні вони підлягають поверненню. Згідно із між класифікацією – це зв’язані або спеціальні або умовні трансферти , що не вимагають участі у фінансуванні з боку отримувачів.
СУБВЕНЦІЇ - грошова допомога, що надається вищім бюджетом нижчому з метою реалізації конкретних цілей і може бути обумовлене вкладанням коштів з боку отримувача.При нецільовому використанні - повернення.
За між клас-цією – це зв’язані або умовні трансферти, що надаються при певній участі у фінансуванні з боку отримувачів.
УМОВИ, НА ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.:
врахування відмінностей у фін потребах окремих територій за умови чіткого визначення сфери фін-ня.
Створення стимулів для підвищення використання місцевими органами власних доходів
Стабільність, передбачуваність і відповідність динаміці потреб місцевих бюджетів або територій
Незаохочення до марнотратства загдерж коштів
На горизонтальному рівні зв’язку між бюджетами існують слідуючи форми зв’язку:
горизон трансферти
фонд солідарності територіальних колективів ( франція)
міжрегіон вирівнювальні фонди або платежі( швеція)
фонд взаємної допомоги( литва)
МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:
пропорційно Д-ів місцевих бюджетів
пропорційно видаткам ( для покриття окремих видів видатків) місц бюджетів
багатофакторні форми
як частина місц бюджету
32.Взаємні розрах.між б-ми:причини,виникнення і правила провед-ня.
При виконанні бюджету виникають окремі ситуації, що змінюють розподілення окремих доходів та видатків , во утворює розрив між окремими Б.В резукльтаті утворюється касвий розрив. Для відновлення збалансованості Б використовують покриття видатків одного бюджету коштами іншого,тобто – ВЗАЄМОЗАЛІК( ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ)Існує причин використання взаємозаліків:
зміна законодавства після затвердження місцевого Б
зміна адмін-тер розподілу
передача з одного Б до іншого фін-ня окремих установ
зміна видаткової частини Б
ПРАВИЛА ПРОВЕД. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ:
Проводяться між Б різних рівнів, що безпосередньо пов’язані між собою ієрархічно
Застосовуються в сумі річного доходу одного вищестоячого Б до покриття суми видатків нижчих Б
Повинні бути закінчені або виплачені за рік або до кінця бюджетного року
Взаєморозрахунки ( ВЗА ) проводяться на підставі рішення бюджетного управління вищестоячого оргнау за умови надання прохання підвідомчого бюджету.Документом по ВЗА є відомості і платіж доручення , що реєструються у формі 11» повідомлення про ВЗА», де вказана сума до платежу, призначення платежу, орган, що відправляє і отримує бюджетні трансферти.
34.Б-тні позички:поняття,правила надання.
В процесі виконання Б і утворення касового розриву використовуються Б ПОЗИЧКИ. Випадки:
об’єктивно не співпадають строки отримання доходів і фін-ня видатків
неотримання і невиконання плану по отриманню доходів
перефін-ня окремих видів видатків
Для покриття касового розриву призначені :
оборотно-касова готівка, суми якої встановлюються при затвердженні місцевого Б
позичка у вищест.бюджету.
Позички безвідсоткові і мають строго цільове призначення , надаються вищім бюджетом нижчому, безпосередньо з ним пов’язаному, розраховані на рік і погашаються до кінця року, виділяються тільки на суму , яка необхідна для покриття видатків. Бюджетна позичка на балансі кожного Б відображається по вищім – видача, по нижчим – отримання. Є випадки, коли на балансі одного Б є дві позначки: видачі і отримання.
Права рішення про надання бюдж позички надаються органам держ управління, які в свою чергу мають передавати це право фін органам.Таким чином, міністерству фінансів надано право вирішення питання про надання бюджетної позички з ДБ. Право рішення про надання бюдж позичок місцевим бюджетом може бути надано також його фін органу.
35.Документооборот,повяз.із наданням і погаш.позичок.
Первинним документом, яким оформлюється видача і погашення є платіжне доручення.
СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТУ:
місцеві виконавчі органи направляють дклопотання про видачу бюдж позички у вищій орган або КМУ
фін орган , що здійснює виконання розпорядження про бюдж позичку і з якого буде надана позичка перевіряє її доцільність і встановлює терміни погашення. Цей же орган оформлює платіж доручення ( 4 шт):1. В мінфін 2.установі банку 3. Установі банку фінуправління і звітси іде 1 прим.в саме обласне управління фінансів.
Вилучення коштів на користь державного бюджету – одна із форм бюджетних розрахунків.
ЗАКОН ПРО дб НА 1994-1998 РОКИ : ПІДГОТУВАТИ ТАБЛИЦЮ: КІЛЬКІСТЬ І НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ , З ЯКИХ ВИЛУЧАЮТЬ КОШТИ І СУМИ.
36.Взаємозалік коштів із фін-ня видатків у рах-к погаш.недоїмки за належними до б-ту платеж.:причини виникнення і правила провед.
ВЗАЄМОЗАЛІК – як виключний захід бюджету запроваджено у 1996 р. На протязі 96-98 років його відміняли + вводили.ВЗА коштів по фін-ню видатків в розрахунках погашення недоїмки по належних до Б платежах проводиться між такими учасниками: розпорядником бюджетних коштів, в межах непроведених на дату ВЗА видатків або невикористаних на цю дату асигнувань на суму, що не перевищує суму недоїмки платника по відповідних видах видатків.
ВЗА провод.у наст.випадках :
по видатках, що передбачаються у ДБ і доходах , що повністю надходять до ДБ
по видатках,що передбачені у місц бюджетах і додоходах, що повністю зараховуються до місц бюджетів.
3. по видатках, що передбачені у ДБ і надходять по нормативах відрахувань до ДБ і місц бюджетів
4. по видатках, що передбачені у місц бюджетах і доходах, що по наромативах відрахувань розподіляються між ДБ і місц бюджетами.
У 1. та 3. випадках приймає рішення ГУ ДКУ , у 2. - мінфін АРК, областей, містК і С фін.упр.; у 4. – територіальні управління та відділи ДКУ.
Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між РК і платником податків, який складає ініціатор проведення ВЗА( один з двох).До протоколу додаються такі документи:довідка про недоїмку по податках у 3х примірниках - ПА,акт звірки розрахунків між підприємством і РК в 3х примірниках – обидва учасники ВЗА складають.
Протокол узгоджується :
галузевим управлінням мінфіну
фінупром обл ДА
ГРК( керівник міністерства чи відомства)
Підприємство
Бюджетна установа
38.Задачи бух.обліку викон.б-ту у фін.органах.Бух.регістри з обліку викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.
Облік виконання бюджету у фін органів покладений на відповідні служби. Облік виконання ДБ здійснюють управління і відділи БО і звітності у складі ГУ ДКУ і його територіальних органів.Облік виконання місцевих бюджетів здійснюють головні бухгалтерії і бух-ї у складі фін управлінь і відділів.Задача обліку виконання бюджету : повне , достовірне і своєчасне відображення процесу виконання бюджту ( держ та місцевого). ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ базується на вивченні:
первинних документів , якими оформлюються операції по виконанню бюджету і схем документообігу;
облікових регістрів, в якихвідображаються ті чи інші операції;
порядку записів в зазначених документах.
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ – письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрацій на їх проведення.
ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ - носії спец формату ( паперові та машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного та комбінованого нагромадження, групування і узагальнення інформації з первинних документів , що прийняті до обліку.
На сьогодні в У.використовують наступні облікові регістри:
регістр синтетичного обліку – книга-журнал головна( ф.1-ф)
регістр аналітичного обліку
книга поточних рахунків РК і касових видатків ( ф.№3-ф)
книга розрахунків з іншими бюджтами ( ф. № 4-ф)
книга доходів ( ф. №5-ф)
Кожна книга повинна бути пронумерована, підписана : найменування, назва книги, звітний період. У всіх книгах повинні бути найменування відкритих рахунків, а у книзі доходів - коди бюджетної класифікації. Записи вкнигах здійснюються на основі меморіального ордеру, який складається на основі довідок чи реєстрів.
39.Документи бух.обліку викон-ня б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.
На сьогоднішній день для обліку виконання бюджету використовуються наступні первинні документи:
розпис доходів та видатків бюджету
довідка про доходи, що надійшли на рахунок місцевого бюджету(ф№3)
розпорядження на перерахування з рахунку місцевого бюджету( ф№5)
реєстр доходів , що надійшди на єдиний казначейський рахунок
розпорядження на перерахування коштів ДБ з єдиногь казначейського рахунку
повідомлення про взаємні розрахунки ( ф№11)
платіжне доручення
інформація від банківських установ( виписки з рахунків відповідного бюджету3 та форма щоденної звітності( ф №412)
меморіальний ордер( ф №274)
40.План рах-в поточного бухобліку викон-ня б-ту у фін.органах(порівн.хар-тика діючого і запропон.)
Основою організації обліку виконання бюджету є встановлення плану рахунків. До кінця 1997 року в У. Діяв план рахунків , який був розроблений при СРСР. Наказом ГУ ДКУ від 27.12.1997 року №137 був затверджений новий план рахунків з обліку виконання ДБ і місцевих. На протязі 1998 року здійснюється його впровадження в практику.
Старий

Новий

1. Грошові кошти
(01)
1.Ресурси бюджету

2. Видатки
(02)
2.боргові зобов’язання

3.доходи, що розподіляються
(03)
3 кошти в розрахунках

4. доходи
(04)
4 результат

5. позички видані і одержані
(05)
5 доходи

6. розрахунки
(06)
6 видатки

7. кошти передані і одержані
(07)
7 допоміжні рахунки

8. результат
(09)Кожен з розділів старого плану мав по 1му рахунку 1го пордяку( двозначна нумерація). Кожен з рахунків 1го порядку мав по декілька субрахунків. Новий план має класи рахунків. Коден з класів має рахунки 2го і 3го порядку, а по деяких з них передбачена деталізація.Кожен рахунок має свій код, який складається з кількості знаків від 13 до 28. Для прикладу розпишемо код рахунку, що входить до 1го класу рахунків.
Клас рахунку
Кількість знаків

8 код території
6

4 деталізація коду рахунку


3го порядку
2

7 тип операцій
1

3 код рахунку 3го порядку
1

6 вид бюджту
1

5 установа банку
2

2 код рахунку 2го порядку
1

1 клас рахунку
1

Новий план рахунків бюджету розроблений відповідно до принципів , прийнятих у міжнародній практиці БО з виконання всих видів бюджетів.В старому плані передбачались як активні , так і пасивні, так і активно-пасивні рахунки. В новому плані є тільки активні і пасивні рахунки.
Характеристика рахунків 1го порядку відповідає діючому до кінця 97го року плану рахунків:
01 – грошові кошти – активний, в дебеті – надходження, в кредиті – перерахування, Сальдо(Со) – дебетові залишкі коштів бюджету на певну дату.
02 – видатки – активний. Дт – видатки бюджету з початку року і їх збільшення по взаєморозрахунках. Кт - зменьшення видатків в зв’язку з проведенням взаєморозрахунків і їх віднесення в кінці року на результати виконання бюджету.
03 – доходи, що розподіляються – пасивний. Кт – доходи з початку року і їх збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зменьшення доходів в зв’язку з поверненням зайво внесених сум. Со – кредит – доходи бюджету з початку року. На цьому рахунку обліковувались наступні показники( і в 1997 році) :
ПДВ
Податок на доходи юр осіб
Податок на доходи фіз осіб
АЗ
04 – доходи – пасивний. Кт – доходи даного бюджтеу з початку року і їх збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зміньшення доходів в зв’язку з поверненням зайво внесених платежів. Со – кредит, доходи бюджтеу з початку року.
05 – позички видані і одержані – акт-пасивний. Дт – надання позичок нижчим бюджетам і погашення позичок від вищих бюджтеів. Кт – одержання - зверху; погашення. Со – дебет – залишки непогашеної заборгованості по позичкам виданим. Со – кредит – непогашена заборгованість по позичкам одержаним.
06 – розрахунки – акт-пасивний. Дт-заборгованість інших бюджетів даному і погашення заборгованості даного бюджету перед іншими. Кт – заборгованість іншим; погашення даному. Со – дебет – перевищення заборгованості інших над іншим; Со – кредит – перевищення заборгованості іншим на інших.
07 – кошти передані і одержані – акт-пасивний. Дт – кошти передані і належні до передачі. Кт – кошти одржані і належні до одержання. Со – не виводиться. Дт оборот – кошти передані; Ктоборот – кошти одержані.
09 – результати – акт-пасивний. В кінці року по Кредиту списуються касові доходи, по Дебету – касові видатки. Со кредит – перевищення доходів над видатками; Со – дебет – перевищення видатків над доходами.
41.Баланс викон.б-ту.
На основі поточного обліку на початок кожного місяця у фін органах складається баланс виконання бюджету з активу і пасиву. В Активі – склад , розміщення і витрачання бюджетних коштів; В Пасиві – джереда утворення коштів бюджтеу. Со – кредит – перевищення доходів над видатками;Со – дебет – перевищення видатків над доходами.БАЛАНС ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ характеризує процес касового виконання бюджтеу на певну дату з початку року , стан його коштів на рахунках в бюджетах і розрахунках.
АКТИВ
ПАСИВ

1. грошові кошти( Со– дт–01)
1. доходи(кт04)

2. видатки( Со-дт-02)
2. позички одержані ( кт05)

3. позички видані( дт05)
3.розрахунки( кт06)

4. розрахунки( дт – 06)
4.кошти одержані ( кт-оборот-07)

5. кошти передані(дт-оборот-07)


6. результат(дт – 09) – дефіцит
5.результат(кт – 09 ) префіцит

Залишки по 06 можуть бути або в активі , або в пасиві,в залежн.від того яке сальдо.
Сальдо по 05 і оборот по 07 можуть бути і в активі , і в пасиві.
43.Рахунки обліку грош.коштів,їх хар-тика (діючого плану).
Облік грошових коштів і доходів бюджету згідно з діючим планом рахунків. Для обілку грошових коштів пердбачено:
010 – кошти бюджету в банках
011-поточний рахунок місцевого бюджету
012-поточний рахунок ДБ
013-кошти бюджету на фін-ня ?підприємств
014-поточні рахуноки РК
019-суми в дорозі
При обліку 019 обліковуються кошти, які перераховані до бюджету але ще не надійшли.
Для обліку доходів – два рахунки:
040-доходи бюджету
041-нез’ясовані надходження
При обліку виконання Дб
При обліку виконання місцевого

Дт
Кт
Дт
кт

Надходження доходів

010
040
011
040

Надходження нез’ясованих сум

010
041
011
041

Повернення зайво внесених платежів

040
010
040
011

Встановлення належності платежів
А)зарахування у доходи даного бюджету

041
040
041
040

Б)перерахування до інших бюджетів

041
010
041
011

Не встановлена належність платежів

041
040
041
040

44.Рах. із обліку ресурсів б-ту,їх хар-тика(в запропон.плані).
В запропон. плані рахунків: для обліку ресурсів бюджету передбачено 1й клас рахунків, що має наступні рахунки другого порядку :
11-фін ресурси
12-депозити
13-цінні папери
14-позики і позички
15товарно-мат запаси
11й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:
111-кошти на рахунках в нац валюті
112-кошти на рахунках в валюті
113-кошти на рахунках Рк
114-кошти в дорозі
115-кошти заблоковані на рахунках
116-позабюджетні кошти
117-інші
111йрахунок має наступні деталізацію:
01-по держ доходах
02-для здійснення фін-ня з рахунків у НБУ
03-для подальшого переведення коштів їх РК і на оплату рахунків
08-поточний рахунок місцевого бюджету
09-поточний рахунок по окремих видах ?податків місцевого бюджету
113й рахунок має наступну деталізацію:
01-поточні бюджетні рахунки РК
02-рахунки РК для здійснення видатків по к/в
03-реєстраційні рахунки РК
45.Рахунки із обліку доходів,їх хар-тика(в запропон.плані).
Для обліку доходів бюджету в запропонованому плані рахунків передбачено 5й клас рахунків. Він має наступні рахунки 2го порядку:
51-доходи бюджету
52-доходи, що розподіляються між бюджетами
53-нез’ясовані надходження
54-суми тимчасово віднесені на доходи даного бюджету.
51й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:
511-податкові надходження
512-неподаткові надходження
513-доходи від операцій з капіталом
514-офіційні трансферти
515-позабюдж фонди( загальнодерж цільові фонди(загдерж цільові фонди)
46.Бух.проводки із обліку доходів.
Доходи бюджеті згідно із запропонованим планом обліковуються на рівні рахунків 3го порядку з деталізацією(ресурси бюджету клас рахунків №1)
Держ бюджет
Місцевий бюджет

1. надходження доходів

11101
511,512…
11108
511,512…

2.надходження нез’ясованих сум

11101
53
11108
53

3. повернення зайво внесених платежів

511,512…
11101
511,512…
11108

4.встановлення належності платежів
а) зарахування в доходи даного бюджету

53
511,512,513
53
11108

б)перерахування до іншого бюджету

53
11101
53
11108

5. невстановлена належнітсь платежів

53
511,512,513
53
511,512,513

Перерахгрош.коштів на рах.по фін-ню кап.вклад-нь і ГРК по ДБ і МБ хар-є рух коштів,тому облік цих операцій вед.на рах. Із обліку грош.коштів:а)відпов.до діючого до кін.97р. -010,011,012,013,014,б)відпов.до запропон.плану -11101-11104,11108,11109,11301-11303.
47.Рахунки та бух.проводки із обліку фін-ня і видатків б-ту(відпов.до діючого плану рах.).
Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню підприємств та РК по держ та місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках з обліку грошових коштів. :відповідно до діючої до кінця 1997 року системи – 010,011,012,013,014
Використання перерахування коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються наступні рахунки:за діючою системою – 020 – видатки бюджету .
Відповідно до діючої системи( до кінця 1997 р)
Держ бюджет
Місцевий бюджет

1. перерахування коштів на фінансування підприємств

012
013
010
012
013
011

2. перерахування коштів на поточні видатки

014
012
014
011Списання касових видатків

А) списання видатків на підприємства

020
013
020
013

Б) списання поточних видатків

020
014
020
014

В) пряме перерахування з рахунку бюджету

020
012
020
011

48.Рах.та бух.проводки із обліку фін-ня і видатків б-ту(відповідно до запропонованого плану рахунків).
Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню підприємств та РК по держ та місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках з обліку грошових
коштів, відповідно до запропонованої планом – 11101, 11102, 11103, 11104, 11108, 11109, 11301,11302,11303
Використання перерахування коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються наступні
рахунки:– 61»видатки бюджету» ; 62 »видатки проведені за рахунок позабюджетних коштів», 63 « видатки проведені за рахунок інших коштів».
61й рахунок має наступні рахунки 3го порядку :
611- поточні видатки
612 - капітальні видатки
613 – нерозподілені видатки
614 – кредитування за вирахуванням погашення
Держ бюджет
Місцевий бюджет

1. перерахування коштів на фінансування підприємств

11102
11302
11101
11102
11302
11108

2. перерахування коштів на поточні видатки

11301
11102
11301
11108Списання касових видатків

А) списання видатків на підприємства

612
11302
612
11302

Б) списання поточних видатків

611
11301
611
11301

В) пряме перерахування з рахунку бюджету

613
11102
613
11108

49.Рах.із обліку взаємних розрах-в,їх хар-тика.
Облік взаєморозрахунків (ВЗА) ведеться на активно – пасивних рахунках 1го порядку :
06- розрахунки
07-кошти передані та одержані
Ці рахунки мають субрахунки :
061-ВЗА з державним бюджетом
062-ВЗА з місцевими бюджетами
071-кошти передані і одержані з ДБ
072-кошти передані і одержані з місцевих бюджетів
50.Бух.проводки із обліку ВзР між б-ми.
ПРИКЛАД 1 . З районного підпорядкування в обласне передають підпримства. Сума платежів по фін плану визначено у сумі 16000 грн . На момент передання в районний бюджет надійшло 10000 грн.
Обласне фін управління
Районне фін відділ
Сума

072
011
062
062
040
011
062
040
011
072
011
062
16000
10000
16000
(10000+6000)


10000 – перерахування з районного бюджету в обласний
6000 – отримує область до кінця року
ПРИКЛАД 2. З районного підпорядкування в обласне передається лікарня, річна сума по кошторису 500000 грн. на момент передачі перераховано 300000грн, з них 250000 – витрачено, 50000 – залишок коштів на поточному рахунку РК.
Обласне фін управління
Районне фін відділ
Сума, тис.грн

062
020
014
011
072
062
062
062
072
062
062
062
062
020
014
011
500
250
50
200

52.Бух.пров. по б-них лозичках у роцесі обліку викон.ДБ,обл.іміськ.(міста держ.підпор-ня).
ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ПОЗИЧОК. При обліку виконання ДБ використовується рахунок 051 « короткотермінові позички видані і одержані з ДБ», на даний момент цей субрахунок 052- « короткотермінові позички видані з Складаються наступні проводки:
051 010 - видача позички із ДБ
010 051 - погашення позички
051 в даному випадку рахунок активний. Сальдо дебетове – непогашена заборгованість по виданим позичкам.
При обліку виконання Крим, обл і міських К і С. Для обліку бюджетних позичок використовують субрахунки :
051 – «короткотермінові позички одержані з ДБ»,052 – « короткотермінові позички видані ізМБ»
1) 011 - 051 - одержання позички із ДБ
2) 051 - 011 - погашення позички одержаної
051- пасивний. Сальдо – кредитове – непогашена заборгованість по позичкам одержаним
3) 052 -011-надання позички нищестоящ.б-там.
4) 011- 052-погашення позички виданої.
052-активний. Сальдо – дебет – непогашені видані.
53. Бух.пров. по б-них лозичках у процесі обліку викон.рай-х б-тів у містах із рай.поділом і міських б-тів обл.підпор.без рай-го поділу,рай.б-ів у сільській місц.,міськ.б-тів міст обл.підпор. із рай.поділом.
При обліку виконання районних бюджетів у містах з районним поділом та містах без районного поділу для обліку бюджетних позичок використовується рахунок 052 субрахунок «короткотермінові позички одержані з місцевих бюджетів» - пасивний
1) 011 - 052 - одержання позички
2) 052 - 011 - погашення
При обліку виконання районних бюджетів у сільській місцевості і міських бюджетів міст з районним поділом для обліку бюджетних позичок - рахунок 052,субрахунок « короткотермінові позички одержані і видані з місцевого бюджету (МБ)».рах-А-П.
1) 011 - 052 - одержання позички від вищестоячого бюджету
2) 052 - 011 - погашення позички одержаної
3) 052 - 011 - видача позички нижчестоячому бюджету
4) 011 - 052 - погашення позичок виданих
54.Річне заключ.рах-в і визнач.рез-тів викон-ня б-ту.
Наприкінці бюджетного року рахунки, пов’язані з обліком виконання бюджету у фін органах закриваються , визначаються результати виконання бюджету і складається заключний баланс. Річне заключення рахунків має кілька етапів:
1й етап : проводиться вся підготовча робота: перевіряють всі первинні документи і записи до них в облікових регістрах на предмет повноти і правильності відображення в ост операціях пов’язаних з виконанням бюджету.
2й етап : перевіряють обороти і виводять залишки за рахунками синтетичного обліку . За субрахунком 01 визначають залишки коштів бюджету на кінець року, залишки є перехідними.
По 02 підраховується залишок, що означає суму видатків бюджету з початку року.
По 04 – кредитовий оборот – доходи бюджету з початку року. Якщо мають місце нез’ясовані надходження , то необхідно до кінця року визначити належність платежів, якщо ні - доходи зараховуються до доходів даного бюджету.
По 05 залишку не повинно бути. Одержані позички повинні бути погашені до 31 грудня.
По 06 залишку не повинно бути. ВЗа повинні закінчитись до 31 грудня.
По 07 підраховується дебетовий та кредитовий обороти.
3й етап – здійснюється списання касових доходів і видатків на результати виконання бюджету. Для обліку результатів бюджету передбачено р.90 «результати виконання бюджету». Кт – списання касових доходів; Дт – списання касових видатків. Сальдо – дебет – дефіцит ; Сальдо –кредит – профіцит.
До касових додів відносять: суму одержаних доходів ( Кт040), кошти одержані ( кред обороти 071, 072) :
спис.кас.доходів:
Дт


040
071
072
090
090
090

До касових видатків відносять: видатки бюджету проведені за рік ( ДтСальдо 020 ) і кошти передані іншим бюджетам ( ДтОбороти 071, 072 )
спис.кас.видатків:
Дт
Кт

090
090
090
040
071
072

Після списання касових доходів і видатків за рахунком 90 визначаються результати виконання бюджету. Для цього визначається Сальдо 90.Після проведення всих записів СКЛАДАЄТЬСЯ БАЛАНС. В новому році після затвердження бюджету з р.90 списується сума залишку на початок року, що передбачена бюджетом на покриття видатків звітного року. При цьому кредитується р.040.ОБОРОТНО- КАСОВА готівка, що передбачена в затвердженому бюджеті і вільні залишки коштів бюджету залишаються на рахунку 090.
60.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ.
Б-на звітність- звітність ГРК,РК2 та РК3 і відпов.фін.органів за одерж.і використ.кошти
з Б.Б-на звітність віднос.до елементів методу бух.обліку,являєсобою заключний этап бух.узагальнення інформ.
Б-на звіт.буває: 1.за своїм признач.-зовнішня і внутрішня
2.за обсягом пок-ів -первинна і зведена
3.за термінами складання і подання -періодична(місяч.,кварт.) і річна.
А. ГРК,які фін-ся із ДБ.
ГРК щомісячно складають і подають органам Казнач.форму№2-МДБ «Звіт про викор-ня асигнувань із ДБ» В зазначеній формі вказ.:
-коди відомчої,функц-ї,економ.класиф.
-асигнув.на звіт.період.
-лімітовані асигнув.звіт.періоду
-залишок Б-них коштів на поч.року
-надійшло коштів за звіт.період
-касові видатки
-залишок Б-них коштів на кін.звіт. року
Касові видатки-ті видатки,які не ліше перерах РК,але і використані.
61. Місячні звіти ГРК,які фін-ся із МБ.
Щомісяця склад.і подають фін.упр-ям та відділам форму звітності 1-ММБ «звіт про викон кошторису установи по асигнуваннях із МБ».Ця форма звітності склад з 2-х частин: видатки та відомості про рух коштів на поточних рах. В першему розділі зазнач:
-коди бюдж.класиф
-асигнув.на звітній період
-лімітовані асигнув.звітного періоду
-касові видатки з початку року.
В 2-й частині звіту в розрізі рах установи на поточні і кап.видатки:
-залишок на поч.року
-надійшло до бюдж.з поч року
-касові видатки за звітн.місяць
-залишок на кінець звітнього місяця
Залишок на кін звіт міс=зал на поч року(2-й р. Звіту)+надійшло з поч року(2-й р.)-касові видатки із поч року.
62.Кварт.,річна звіт.ГРК,які фін-ся ізДБ і МБ-в.
РК,які фін-ся із ДБ та МБ і мають позабюджетні кошти
Щомісюсклад.звіт по формі№4-МД-МБ «звіт про викор позабюдж коштів» Звіт склвд в загальних сумах за видами позабюдж коштів: спец сум,сум за дорученнями,депозитних сум,інш позабюдж коштів.Уформі вказ :1)затверджено кошторисом2)залишок позабюдж коштів на поч року 3)надійшло позабюдж коштів за звіт період 4)використано-всього,у т.ч.спрямовано на бюдж видатки 5)залишку позабюдж коштів на кін звіт періоду.
Всі форми місячної звітності ГРК подають відпов фін органам(органам казнач,фін упр,відділам)до 8-го числа місяця наступного за звітним.Підписи:керівник та головний бухгалтер.Форми квартальної звітності ГРК:1)баланс викон кошторису(Ф-1),2)звіт про викор коштів(виконання кошторису)установи по бюдж асигнув(Ф-2),3)звіт про викон плану по мережі,штатах,контингентах(Ф-3),4)звіт про викор позабюдж коштів.
Квартальні форми звітності подають з 20-го числа 1-го міс за звітн кварталом до 1-го числа 2-го місяця за звітн кварталом.
Річні форми звітності ГРК:ф1-ф4+ф5,ф6,ф15.
Ф5-«річний звіт про рух основних засобів»,Ф6-«річний звіт про рух мат цінностей»,Ф15-«звіт пронедостачі,крадіжки грош коштів та мат цін в бюдж установах».Форми річної звітності подають:1.ГРК,які фін-ся із ДБ-с20.02по1.03 року наступного за звітним,2.ГРК,які фін-ся з МБ-до20.02року наступного за звітним.Підписи:керівник і главбух.
66.Міс.звіти органів ДКУ про викон-ня ДБ.
Форми звітності про викон-ня ДБ,які готуютьоргани Казнач.були затвердж.листом ГУДКУ від 23.03.98р. «Про порядок склад.і строки подання місяч.звітів про викон.ДБ».Місяч.форма звіт-ті склад.із 2-х частин:доходи та видатки.В1-й частині звіту вказ.доходи відпов.до складових:
-податкові надходж.
-неподатк.надходж.
-доходи від операцій із кап-лом
-офіційні трансферти
-держ.цільові фонди.
Звіт склад.відпов.доходів б-ної класиф-ї на підставі аналіт.обліку доходів(книга 5Ф).У зазнач.формі проставл.сума доходів,які надійшли до б-ту з поч.року.2-га частина звіту склад.на підставі:
1)аналіт.обліку фін-ня,який ведвться в книзі 3Ф
2)звітів ГРК,РК ІІ і ІІІступ.
3)інформ.,яку одерж.від банк.установ про залишки коштів на поточних рах-х РКзалишки на реєстраційних рах-х,відкр.в органах Казнач.В зазнач.формі вказ-ся:
1)коди відомч.функц-ної економ.класиф-ції (всього 13 знаків)
2)найменув-ня видатків
3)залишок б-них коштів на поч.року
4)надіцшло коштів за звіт.період
5)касові видатки
6)залишок б-них коштів на кін.звіт.періоду.
Звндені місяч.звіти про викон-ня ДБ подають ГУДКУ упр-ня Казнач.в АРК ,в областях,м.Києві і Севастоп. До 12-го числа міс.,наступ.за звітн.Територ.відділи ДК подають місяч.звіти про викон-ня ДБ територ.упр-ням ДК в термін ,який дозволяє зведену звітність підготув.і подати ГУДКУ до 12-го числа .Ці терміни встанов.спец.листами ,які територ.упр-ня ДК надсил.територ.відділам.Форми кварт.звітності аналог.формі місячної звітності.І місячн.і кварт звіт. Склад.за наростаючим підсумком в тис.грн.Підписи:гол.бухгалтер і керівник відпов. органу Казнач.
63.Міс.і кварт.звіти фін.органів про викон.МБ-в.
Мінфін АРК,обласні і міські(Київ,Севастополь)упр-ня подають місячні звіти про викон-ня місцевих б-тів ГУДКУ до 12-го числа місяця,наступ.за звіт.Місяч.форма звіт-ті про викон-ня МБ аналог.формі місяч.звіт-ті про викон-ня ДБ,яка склад.в органах ДК.Склад.з 2-х частин:доходів і видатків.Підписи:керівник і гол.бухгалтер.Фін.відділи склад.,подають місяч.звіти про викон-ня відпов.МБ-ів фін.упр. до 10-го числа місяця,наст.за звіт.Підписи:керівнмк і гол.бухгалтер.
Форми квартальної звітності:
1)форма№1-«Баланс викон-ня б-ту»
2)форма№2-«Звіт про викон-ня б-ту(по доходах і видатках)»
3)ф№3-«Звіт про викон-ня плану помережі,штатах,контингентах установ,во знаход.наМБ-х.»
4)ф№4-«Довідка про викор-ня коштів позабюдж.фонду місц.рад нардепів».
Дані у зазнач.формах визнач.відпов.до б-тної класифік.в грн.В ф№1 вказ.залишки на кінец звіт.періоду.Ф№2-вказ.план із урахув-ям внесених змін на звіт.період викон-ня на кін.звіт.періоду.Ф№3-показ.факт.наявність (кількість)на кін.звіт.періоду.Ф№4-залишок коштів позабюдж.фонду рад нардепів на кін.звіт.періоду.Підписи:гол.бухгалтера,начальника б-ної інспекції чи відділу,керівник фін.упр чи відділу.Термін -подають ГУДКУ до 20-го числа 1-го міс.за звіт.кварталом.Фін.відділи подають кварт.звітн-ть фін.упр-ям з 8-го по16число 1-го міс.за звіт.кварталом.
64.Річна звіт.фін.органів про викон.МБ.
Залишаються 4 форми кварт.звіт-ті і додаються : ф№6-«Дані про наявність та рух осн.засобів і матер.цінностей».До цієї форми склад.наступ.довідки:
-про видатки по оплаті безкоштовно наданих робітникам квартир і комунальних послуг
-про видатки пофонду оплати працівників установ,що перебув.на місц.б-тах
-про суми,що направлені на видатки за рах-х цільовіх коштів.
Терміни:Мінфін АРК,фін.упр-ня обл-их і міських держ.адміністрацій подають зведені звіти про викон-ня МБ-в ГУДКУ з 20.02 по 1.03 року,наступ.за звіт.Фін.відділи подають річні звіти про викон-ня МБ фін.упр-ням до 10.02 року,наступ.за звіт.Підписи,ті,що і у формах кварт.звітності.Порядок та затвердж.звітн при викон-ні ДБ та МБ України.
55.Сут-сть і признач. Контролю за викор-ням б-тних асигнувань.
Обєктивною основою фін.контролю виступає контрольна ф-ція фін-в.Сферою фін.контролю охоплені всі етапи б-ного процесу.Відомо 3 форми фін.конртолю:попередній,поточний,наступний чи послідуючий.Види фін.контролю:держ.,відомчий,аудиторський,внутр.господар-й.На стадії б-ного план-ня важливу роль відіграє попередній і поточний фін.конотроль.Даний контроль здійсн.органи,які беспосередньо приймають участь у б-ному план-нні.Контроль за викор-ням б-них коштів -це один із напрямків фін.конролю.Осн.завдання - досягти цільового рац-ного і ефективного витрачання коштів,виділених із б-ту.Найважливішими методами фін.контролю є:ревізія,перевірка.
56.Осн.ф-ції КР підрозділів(відділів,груп в р.-нах,містах і р.-нах у містах.
Держ.КРУ функц-є із 1.02.93р.на основі закону про держ.КРУ в Укр.Гол.завданням КРУєздійсн-ня держ.контролю за витрач.коштів і мат.цінностей,їх збереж.,станом і достовірністюбух.обліку і звітності в Мін-вах,відомствах,держ.комітетах,держ.фондах,б-них устан.,а також на підпр-х і в орган-ях,які отрим.кошти із б-тів усіх рівнів та держ.валют.фондів,розроб.пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобіг.їх у подальшому. По стр-рі КРУ склад. із 3-х ланок:
-Головне КРУ
-КРУ в АРК,обл-тях,м.Києві та Севастополі
-КР підрозділи в містах ,р.-нах і р.-нах в містах.
Ф-ції ГКРУ і КРУ в АРК,м.Києві і Севастоп.:
1)організація роботи КР підрозділів в АРК,обл-ях,Києві,Севастоп.,по провед.ревізій і перевірок,узагальн.наслідків док-х ревіз.і перевірок у вип.передбач.закон-вом,повідомлення про них органів законодавч.та викон.влади
2)проведення ревіз.та перевірок фін.діяльн.,стану збереж.коштів і мат.цінностей,достовірн-ті обліку і звіт-ті в мін-вах,відом-вах,держ.комітетах та ін.органах держ.викон.влади,в держ.фондах,в бюдж.устан-х,а також на підпр-ах і в орган-ях,які отрим.кошти із б-ту та із держ.валют.фондів
3)провед-ня ревіз.та перев.правил.витрач.держ.коштів на утрим-ня місц.органів викон.влади,установ і орган-цій,що діють за кордоном і фін-ся за рах.держ.б-ту
4)провед.ревіз.і перев.повноти оприбутк-ня,прав-ті витрач.і збереж.валют.коштів
5)здійсн.контролю за усуненням недоліків і порушень,виявл.попередн.ревіз.і перев-ми
6)розробка інструктивних та ін.нормат.актів про провед.ревіз.і перевірок
7)здійсн-ня методичн.керівництва і контролю за діяль-тю підпорядк.Кр підрозділів,узагальн.досвіда провед.ревіз.та перевірок і пошир.його серед КР служб,розробка пропозицій щодо удосконал.контролю.
Органи КРС розгляд.листи,заяви і скарги громадян про факти поруш.закон-ва із фін.питань.Звернення ,де повідом.про крадіжки,розтрати,недостачі,ін.серйозні правопоруш.,негайно пересил.правоохорон.органам для прийняття рішення згідно із чин.закон-м.
Ф-ції КР підрозд.(відділів,груп) ур-нах,містах і р.-нах у містах:викон.ф-ції,перерах.вище за винятком 1 і 7.
57.Організ.ревізій і перевірок.
Ревізія -сис-ма контрол.дій,які направ.на всебічну перевірку фін-госп.діяль-ті підпр-в,установ і орган-цій із метою встан-ня законності провед.операцій,дотрим.фін.дисципліни,порядка і правил організації і обліку,достовірн.звітності.Ревізії проводять беспосер.в орга-ціцях,установах,на під-вах.Класиф.ревізій:
1.По свому обсягу:
-часткові -при них перевір.окремі види господ.операцій,або окремі напрямки діяльн-ті
-тематичні-перевірення однотипних установ чи орг-цій по окремих специф.пит-ннях
-комплексні-перевір.всі сторони діяльн-ті підпр-ва,установ
2.В залежн.від умов і хар-ру ревізуємих обєктів:
-суцільна-перевір.всі док-ти,які хар-зують фін-госп-ку діяль-ть,почин.від останньої ревізії
-вибіркова-перевір.:а)всі док-ти за певний проміжок часу,б)певні док-ти за час,який пройшов після останньої ревізії.Якщо у ході вибіркової ревізії будуть встан.поруш-ня,то провод.суцільна ревізія.
3.В залежн.від їх орг-ції:
-планові-ревізії,які проводять згідно із планом КР роботи контрол.органів
-позапланові-реаізії,які пров.по спец.завданнях вищестоящих контролюючих органів
-додаткові-проводять у тих вип.,коли при проведенні 1-ої ревізії неповністю встан.факти порушень фін-госп.діяльн-ті
-повторні-ревізії,які пров.після планової,щоб перевірити,як підпр-во чи установа усуває недоліки,відмічені в акті.
4.В залежн.від джерела даних,які є базою для проведен.ревіз.
-документ.контроль-полягає в тому,що всі господар.та всі інші операц.перевір.відпов.до первинних док-в,якими ці операції оформл.Перш за все при документ.ревіз.перевір.:1)наявність і достовірн.первин.док-тів 2)правильність оформ-ня і своєчас.їх обліку 3)законність видатків,відповїх планам,ефектив-ть їх викор-ня.
-фактичний-включ.перевірку факт.наявн-ті грош.коштів і матер.цінностей,вивчення факт.стану обєкту,який перевір.по їх наявності у натурі,їх відповідності даним бух.обліку.До факт.контролю віднос.:інвентаризація,обстеження,експертна оцінка
Перевірка-обстеження та вивчення окремих сторін фін.-госп-діяльн-ті під-ва,орг-ції,установи,або їх підрозділів.Перевірка здійсн.на основі докум.,який підписує керівник відпов.контролюючого органу.Ревіз.проводять не частіше одного разу на рік .При ревізії фін.органу перевір.:1)стан б-ної роботи,2)доцільність і ефективність фін-ня передбач.видатків,3)додерж.штатно-кошторисної дисципліни,4)правильність ведення бух.обліку,5)правильність склад.та достовірність звітності.
58.Оформлення рез-тів ревізії.
Результати ревіз.оформл.шляхом складання відпов.акту,який є держ.документом.Акт підпис.ревізором,керівником і гол.бухгалтером підп-ва,установи,де проводилась документ-на ревізія.
Вакті ревізії приводяться слід.лані:
1.Акт про викон-ня фін.планів і кошторисів,а в необх.випадках і їх окремих пок-ків.
2.Факти порушень законів,постанов уряду,наказів,інструкцій.
3.Факти нецільового викор-ня коштів та ін.порушень фін.дисципліни,безгосподарності,недостач,крадіжок та привласнення грош.коштів та матер.цінностей.
4.Виявлені в процесі ревізії додаткові резерви збільш.накопичень та скорочення витрат.
Аки ревізії складається в 3-ї примірниках і надається ревізуючому органуустанові,де проходила ревізіявищестоячому органу(установі).Матеріали ревізії розглядають керівні працівники КРС,гол.контролери-ревізори по областях,АРК,м.Києві та Севастоп.Внеобх.випадках по матер.ревізії докладають Мінфіну і Кабміну України.
59.Ревізії б-них установ.
Основні завдання ревізії б-них установ:1)додерж.б-ної дисципліни,2)перевірка прав.планув-ня і викор-ня б-них коштів,3)збереження грош.коштів і матер.цінностей,4)прав.ведення обліку і звітн-ті,5)законність утвор.та ефект-ть викор-ня позаб-них коштів.
При ревіз.б-них установ перевір.:1)прав.склад-ня і викон-ня кошторису видатків,2)законність і обгрунт-ть передбач.в кошторисі видатків,3)виявл.прав-ть відображ в кошторисі пок-ків і звіт-х данних про мережу та контингенти на поч.року.
В ході ревіз.особл.увага приділ.:1)перевірці фонду з\п,2)аналіз.витрати на харч-ня(додерж.норм цих видатків)в лікарнях,дитяч.установах,санатор.,будинках інвалідів,3)перевірці витрат на кап.вклад-ня і кап.ремонт-перевір.на основі затвердж.кошторису на буд-во та ремонт обєктів,4)перевірці прав.,доцільності,ефектив-ті факт.витрат:а)викор-ня установою осн.пок-ків затвердж.кошторису,відпов-ть розмірів фін-ня і факт.видатків рівню викор.плану робіт,б)цільове викор-ня,в)законність і доцільність видатків,додерж.режиму економії,г)прав.документ.оформ.видатків.
Якщо в б-ній установі є спец.кошти,то перевір.законність їх утворення,наявність кошторисів спец.коштів,прав-ть і доціль-ть викор-ня цих коштів.При ревіз.б-ної установи також перевір.додерж.їх керівниками прав РК,встан-ся,чи не проводились видатки без відома керівника цих установ.
51.Рах. із обліку б-них позичок,їх хар-ка.
При обліку викон.ДБ викор.субрах. 051 «Короткотерм.позички видані і одерж.із ДБ».А на дан.етапі наз. «Короткотерм.позички видані і одерж.із МБ»-052.Укожній ланці цей субрах.має свою назву.051 рах.іде у кореспонд.із 010рах.-кошти б-ту в банках.В дан.вип.рах.А.С-до-Д.-тове,що показ.непогаш.заборг.по позичці виданій. При обліку викон. б-ту АРК і м.К.і С.для обліку б-них позичок викор.субрах.051 «Коротк.терм.позички одерж. із ДБ» та 052 «Коротк.терм.позички,видані із МБ».Субрах-ки 051,052 ідуть у коресп.із 011-поточн.рах-к МБ.051-П.,С-до -К-тове показ.непогаш.заборг.по позичці одерж.052-А.При обліку б-ної позички р.-них б-тів,р.-нах у містах та містах без рай.поділу викор.052 субрах.« Коротк.терм.позички,оделж. Із МБ».на дан.рівні цей рах.-П.Іде в кор-ції із 011.При обліку викон.р-них б-тів в сільськ.місцев. та міськ б-тів міст із р.-ним поділом для обліку б-них позич.викор.052р. «Коротк.терм.позички,одерж.і видані із МБ».Рах-А-П.Іде в кор. Із 011.
1.БМ:зміст,предмет,обект,субект.
2.Стр-ра б-ного процесу та методологія б-ної діяльн-ті.
3.Органи упр-ня б-том.
4.Складові БМ.
5.Органи сис-ми Мінфіна:ф-ції,стр-ра.
6.ЦА Мінфіна:ф-ції,стр-ра.
7.ДПА:ф-ції,стр-ра.
8.КРУ,як самост.підрозділ Мінфіну:ф-ції,стр-ра.
9.ДКУ,як самост.підрозділ Мінфіну:ф-ції,стр-ра.
10.Фінупр.облдерж.адміністрації: ф-ції,стр-ра.
11.міські і р.-ні фін.відділи: ф-ції,стр-ра.
12.Рах.палата Укр.:гол.завдання,ф-ції.
13.Б-ний регламент.Відпов-ть держ.органів законодавчта викон.влади.
14.Б-тне план-ня:визнач-ня,задачи,принципи.
15.Підготовча робота по склад.проекта б-ту.
16.Порядок і терміни склад.ДБ.
17. Порядок і терміни розгляду і затвердж.ДБ.
18.Порядок склад.розгл.і затвердж.місцевих б-тів.
19.ЗУ про ДБ,його зміст.
20.Поняття б-ного фін-ня та його орган-ція.
21.Принципи і методи б-ного фін-ня із ДБ та МБ-в.
22.Документооборот при фін-ні із ДБ за відомч.стр-рою.
23. Документооборот при фін-ні із ДБ через органи ДКУ.
24. Документооборот і порядок отрим.готівки РК.
25. Документооборот і процес оплати рах-в.
26. Документооборот при фін-ні із МБ-в.
27.Поняття і орг-ція викон-ня б-ту(органи,які забеспеч.викон-ня б-ту).
28.Розпис доходів і видатків,як основа викон-ня б-ту.Б-тна класиф.
29.орган-ція викон-ня доход.частини б-ту.
30. Документооборот,повяз.із мобілізац.доходів.
31.Взаємовіднос.між б-ми різних рівнів,їх форми та орг-ція
32.Взаємні розрах.між б-ми:причини виникн.і правила провед.
33. Документооборот ,повяз.із взаємн.розрах.між б-ми.
34.Б-тні позички:поняття,правила надання.
35. Документооборот,повяз.із наданням і погаш.позичок.
36.Взаємозалік коштів із фін-ня видаткв у рах.погаш.недоїмки за належними до б-ту платежами:причини виникн.та правила провед.
37. Документооборот,повяз.ізпрвед.взаємозаліку коштів із фін-ня видатків у рах.погаш.недоімки за належними до б-ту платежами.
38.Задачи бухобліку викон.б-ту у фін.органах.Бух.регістри із обліку викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.
39.Докум-ти бухобліку викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберіг.
40.План рах поточн.бухобліку викон.б-ту у фін.органах(порівн.хар-ка діючого і запропон).
41.Баланс викон.б-ту.
42.Джерела форм-ня та напрямки викор.грош.коштів.
43.Рах-ки із обліку грош.коштів,їх хар-ка(діючого плану).
44.Рах.із обліку р.-сів б-ту,їх хар-ка(в запропон.плані).
45.рах.із обл.доходів,їх хар-ка(в запропон.та діюч.плані).
46.Бух.проводки із обліку доходів.
47.Рах.та бух.проводки із обл.фін-ня і видатків б-ту(відпов.до діючого плану).
48. Рах.та бух.проводки із обл.фін-ня і видатків б-ту(відпов.до запропон.плану).
49.Рах.із обліку взаємн.розрах.,їх хар-ка
50.Бух.проводки із обліку взаємн.розрах.між б-ми.
51.Рах із обліку б-них позичок,їх хар-ка.
52. Бух.проводки по б-них позичках у процесі обліку викон.ДБ,обл.і міськ.(міста держ підпор-ня).
53.Бух.проводки по б-них позичках у процесі обліку викон.рай.б-тів у містах із р.-ним поділом і МБ-в обл.підпор-ня без рай.поділу,рай.б-тів у сільськ.місцевості,міськ.б-тів міст обл.підпор.із райподілом.
54.Річне заключення рах.і визнач.рез-в викон-ня б-ту.
55.Сутність та признач контролю за викор-м б-них асигнувань.
56.Осн.ф-ції КРУ(підрозд.,відділів,груп у р.-нах,містах і р.-нах у містах.
57.Орг-ція ревізій і перевірок.
58.Оформл.рез-ів ревізії.
59.Ревізії б-них установ.
60.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ.
61.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із МБ.
62.Кварт.,річна звіт-ть ГРК, Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ та МБ-в.
63.Місячні і кварт.звіти фін.органів про викон.МБ-в.
64.Річна звітн.фін.органів про викон.МБ.
65.Річна звітн.про викон.ДБ і порядок її затвердж.
66.Місячні звіти органів ДКУ про викон.ДБ.