Процес підготовки, організації та проведення аудиту
У темі розглядаються наступні питання;
Процес здійснення аудиту та його стадії
Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), критерії їх вибору тапорядок погодження
Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів)
Організація і проведення аудиту
Робочі документи аудитора: поняття, склад, вимоги до оформлення
6.1. Процес здійснення аудиту та його стадії
Поняття процесу здійснення аудиту
Організація аудиту - це комплекс заходів аудиторської фірми, спрямованих на повне забезпечення виконання договорів з клієнтами, ефективне використання майна фірми, зниження витрат діяльності та отримання прибутку.
Організація здійснення аудиту - це встановлений аудиторською фірмою порядок і технологія виконання договірної роботи суб'єктами аудиту при узгодженні зусиль і способів виконання з метою забезпечення максимальної ефективності використання аудиторської праці при виконанні умов договору. Організація і здійснення аудиту - це певний циклічний процес, який умовно можна поділити на наступні стадії (рис. 6.1).
Процес аудиту

Рис. 6.1. Процес здійснення аудиту та його стадії
Процес аудиту - це відповідна система послідовних змін стадій аудиту, що відбуваються в певному порядку.
Процес аудиту складається з наступних стадій: змістовної, організаційної, технологічної. Змістовна відповідає на запитання: що здійснюється в процесі аудиту. Організаційна - ким і в якому порядку проводиться аудит. Технологічна - якими способами і прийомами здійснюється аудит.
Стадії аудиту
Стадії процесу аудиту - це певний момент, період
процесу здійснення аудиту, що має свої якісні особливості. -' Стадії аудиту можуть включати ряд етапів (табл. 6.1).
Таблиця 6.1. Стадії та етапи аудиту
Стадія аудиту
Етапи аудиту \

Організаційна стадія
Знайомство з діяльністю господарюючого] суб'єкта (оцінка економічного середовища), його засновницькими документами; організацією і станом бухгалтерського обліку, звітності і внутрішнього контролю. Підготовка листа-зобов'язання про згоду на проведення аудиту. Укладання договору на проведення аудиту або надання послуг (обґрунтування мети та завдань аудиту)

Підготовча стадія (або стадія планування)
Формування аудиторської групи. Складання загального плану та програми аудиту

Технологічна стадія
Вивчення об'єкта аудиту, обстеження, коригування програми аудиту, перевірка, інвентаризація, опитування, дослідження документів і господарських операцій

Результативна стадія
Підготовка та надання письмової інформації замовнику за результатами проведеного аудиту, погодження результатів аудиту із замовником, складання і підписання аудиторського звіту та висновку

Під етапами аудиту розуміють окремі складові його стадій, їх елементи або періоди. Не завжди при проведенні конкретного виду аудиту мають місце всі його етапи. Наприклад, якщо в договорі на проведення аудиту не визначено завдання проводити інвентаризацію, то аудитор не уповноважений її здійснювати.
У процесі здійснення аудиту застосовуються спеціальні способи та прийоми аналізу проблеми, що досліджується - розподіл і комбінування (або морфологічний аналіз).
Розподіл - це поділ основної проблеми на її складові, які дозволяють не тільки виділити окремі елементи та побудувати схему цілей, але і детермінувати для кожного елементу обґрунтоване рішення і, вивчаючи частини, поступово вирішувати проблему п цілому.
Комбінування (морфологічний аналіз) - передбачає комбінацію існуючих характеристик досліджуваного предмета або їх упорядкування за різноманітними ознаками та критеріями. У даному випадку прийняте рішення за способом отримання певних параметрів буде якісно новим.
У випадку здійснення аудиту групою фахівців, можливе застосування спеціальних методів групової праці аудиторів (табл. 6.2).
Таблиця 6.2. Методи групової праці аудиторів
Методи
Характеристика

Мозкового штурму
Передбачає генерацію великої кількості ідей (інколи навіть і нереальних) за обмежений проміжок часу та обговорення їх групою аудиторів, при цьому придатність ідей до реалізації, їх оптимальність і об'єктивність є основними критеріями відбору

Генерація ідей
На відміну від мозкового штурму передбачає обґрунтовану критику ідей (у формі реплік і коментарів), доведення неспроможності окремих положень, а також неможливості їх застосування у підходах до їх вирішення

Колективний блокнот
Передбачає ведення пошуку альтернатив за допомогою чіткого формулювання проблеми та індивідуальної роботи кожного з аудиторів шляхом психологічного розвитку індивідом власної ідеї. Такі ідеї потім фіксуються і розглядаються керівником групи з метою детального аналізу здійснення запропонованого варіанту вирішення проблеми

Метод контрольних запитань
Є методом психологічної активації творчого процесу, полягає в наданні аудиторам переліку уніфікованих питань, які можуть просунути їх до вирішення поставленої проблеми

Метод локальних об'єктів
Полягає у складанні та інтерпретації ознак випадкових об'єктів на досліджуваний об'єкт, що часто призводить до підвищення можливості отримання оригінальних рішень

Алгоритм вирішення досліджуваних завдань (метод Альтшулера)
Полягає не тільки у формуванні самої проблеми, але й в описанні найбільш оптимального стану системи, в якій він знаходиться, а також шляхом їх досягнення. Розроблені в подальшому рішення повинні бути адекватними до існуючих внутрішніх параметрів ідеальної системи та середовища функціонування

Прототипний метод
Пристосовує існуючі ідеї-прототипи для конкретного вирішення і дозволяє вирішувати небажані наслідки, усвідомлюючи нові якості системи, уникаючи значних витрат часу

6.2. Клієнти аудиторських фірм, (аудиторів), критерії їх вибору та порядок погодження
Критерії вибору аудиторської фірми
Аудит та аудиторські послуги можуть надаватись будь-якому господарюючому суб'єкту незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, включаючи установи та їх об'єднання (спілки, асоціації, концерни, галузеві, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання) тощо.
Взаємовідносини між суб'єктами підприємництва та аудит фірмою розпочинається зі звернення та переддоговірного листування. Тобто одна сторона звертається з проханням надати їй певні послуги, а інша сторона висловлює згоду на надання таких послуг або відмовляє в їх наданні.
В Україні існує велика кількість аудиторських фірм і передгосподарюючими суб'єктами постає проблема самостійного вибору аудитора або аудиторської фірми для одержання аудиторських послуг або проведення аудиторської перевірки. і
Для того, щоб зробити правильний вибір, підприємства керується системою критеріїв вибору аудиторської фірми (аудитора) (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Критерії вибору аудиторської фірми
Вибираючи аудиторську фірму, слід керуватися такими чинниками як професійний стаж, освіта фахівців, що працюють в аудиторській фірмі, перелік підприємств, які вона перевіряла раніше. Слід дізнатися про кількість аудиторів (у тому числі сертифікованих), які входять до її складу, тривалість діяльності фірми. Однак найбільше багатство аудиторської фірми - це її персонал. Часто буває так, що краще працювати з нещодавно створеною фірмою, в якій працюють досвідчені фахівці, ніж з аудиторами, в активі яких лише минулі досягнення.
Необхідно прислухатися до думки колег і знайомих, які співпрацювали з аудиторами раніше. Якщо, наприклад, конкретна аудиторська фірма здійснила аудит, і його якістю, роботою спеціалістів, їх кваліфікацією залишились задоволені керівництво та головний бухгалтер, а після аудиторів підприємство перевірялось податковими органами та штрафних санкцій на підприємство не було накладено - це говорить про якість наданих аудиторських послуг.
Мати справу з аудиторськими фірмами краще, ніж з аудитором-підприємцем, оскільки аудиторська фірма — це колектив, який може вирішувати завдання в комплексі, починаючи з перевірки та закінчуючії представництвом в арбітражному суді. Крім того, більшість аудиторських фірм дотримуються розроблених і перевірених часом аудиторських стандартів (правил), цим гарантується якість аудиту, що проводиться, і дотримання чинного законодавства.
Послуги аудиторів не з дешевих. Обираючи аудиторську фірму, повинні насторожити або дуже низькі, або дуже високі ціни на послуги, що пропонуються. Ринкову вартість аудиторських послуг визначити дуже просто, достатньо зробити декілька телефонних дзвінків. Але завжди необхідно пам'ятати, що дуже рідко в житті товар доброї якості буває дешевим, а фірми, що пропонують серйозні послуги за помірними цінами, є стабільними і надійними.
Обравши фірму, зацікавлена в наданні аудиторських послуг сторона складає і направляє аудитору (аудиторській фірмі) офіційний іменний лист-пропозицію про проведення аудиту.
При отриманні такої пропозиції аудиторська фірма оцінює можливості виконання роботи, яка пропонується та у випадку погодження з прийняттям на себе зобов'язань щодо виконання перевірки, направляє замовнику (потенційному клієнту) лист-зобов'язання про погодження на здійснення аудиту.
Після підписання листа-зобов'язання про згоду на проведення аудиту готується договір на проведення аудиту для підписання його сторонами.
5.6. Договори на проведення аудиту та надання супутніх
аудиту послуг
Поняття
Згідно зі ст. 20 Закону України "Про аудиторську
діяльність" аудит проводиться на підставі договорудоговору і . , ,. ¦
" між аудитором (аудиторською фірмою) та
замовником.
Договір про проведення аудиту або надання аудиторських послуг с офіційним документом, який юридично регламентує взаємовідносини аудитора (аудиторської фірми) із замовником і містить перелік прав та обов'язків сторін. Згідно з договором про надання аудиторських послуг аудитор-виконавець зобов'язується надати послуги , або провести аудиторську перевірку, а замовник - оплатити ці послуги. Цей документ підтверджує і фіксує офіційну, юридичну згоду інтересів сторін договору.
Договір може укладатися на тривалий термін. Предметом такого договору виступають одночасно проведення аудиту та супутні аудиту послуги, які не забороняються законодавством з аудиту.
Предмет договору про надання послуг (у даному випадку договір про проведення та надання інших консультаційних послуг) має нематеріальний характер, тобто результат має товарну форму, але не існує окремо від виконавця (в даному випадку - від аудитора), а сама послуга споживається замовником одночасно з її наданням виконавцем.
Відповідно до законодавства результатом аудиту є висновок аудитора. У даному випадку аудиторський висновок - це підтвердження виконаної роботи (наданої послуги) аудитором. Висновок не можна розглядати як річ, він є результатом наданої послуги, якщо така буде прийнята замовником.
Звідси, аудиторський висновок не можна розглядати як предмет договору про проведення аудиторської перевірки. Предметом договору є надані аудитором послуги замовнику, а аудиторський висновок лише фіксує (закріплює) цю послугу.
Крім основної цілі діяльності аудитора - проведення аудиторськоїперевірки - аудитор може надавати супутні аудиту послуги. Таким чином,договір про проведення аудиту та надання інших консультаційних послугвважається різновидом договору про надання послуг.Р*" 1 Договір про проведення аудиту є самостійним
Види видом договору за наступних причин:
договорів „ . .
І У 1. Займатися аудиторською діяльністю молена
лише після внесення суб'єкта до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності. Аудиторська діяльність без відповідної реєстрації не допускається. Звідси укласти договір на проведення аудиту підприємство може лише з певними суб'єктами, тобто з особами, які зареєстровані у встановленому порядку.
Аудит може бути обов'язковим та ініціативним. Обов'язковий аудитпроводиться у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, атакож може проводитись за дорученням державних органів.
Діяльність аудитора повинна відповідати вимогам ННА.
Існує псина специфіка у стосунках між аудитором і клієнтом, міжаудиторами та третіми особами, наприклад, державними органами, які маютьправо доручати аудитору здійснити перевірку на підприємстві.
Договір з надання аудиторських послуг має різновиди, які використовуються різними аудиторськими фірмами залежно від стану і можливостей замовника, специфіки роботи та інших факторів. Види договорів наведено на рис.5.1.
Структура та зміст договору на проведення
Структура договору
аудиту регламентуються Національним нормативом аудиту № 4 "Договір, на проведення аудиту", згідно з
яким договір має вступну частину та 8 розділів (див. табл. 5.4).
127
Аудит
Договори
На аудит річної фінансової звітності
Умова між аудитором і замовником на перевірку достовірності звітності, складеної суб'єктом господарювання, та надання аудиторського висновку

На експрес-перевірку звітності
На управлінський
(операційний)
аудит
Умова на оперативне вивчення протягом чітко обумовленого часу певного питання з наданням консультації замовнику або письмового висновку
Умова на вивчення функціонування окремих ланок господарськогомеханізму підприємств з метою оцінки їх ефективності, надійностіта корисності для управління. У договорі можна передбачитиоцінку розмірів, організаційної структури управління, організаціїметодики та техніки бухгалтерського обліку, комп'ютернихсистем, методів маркетингу та будь-якої іншої галузі

На падання
консультаційних
послуг
Передбачає надання відповідей на конкретні питання адміністраціїпідприємства, пов'язані з поточними проблемами, коли аудиторпропонує керівництву свій варіант вирішення проблеми.Предметом такого консультування є питання, вирішення якихрегламентується великою кількістю законодавчих актів. Прнцьому передбачається, що консультант володіє цією проблемоюнабагато краще, ніж замовник

На
бухгалтерське обслуговування
На
разову консультацію
Умова, за якою аудиторська фірма бере на себе зобов'язання вестиоблік замовника на певних умовах
Полягає у відповіді аудитором на конкретно поставлені замовником питання у визначений термін. Консультації можуть надаватись усно або у письмовій формі. Предметом договору є консультування компетентним аудитором замовника з певного питання або групи питань

Передбачає довгострокову взаємодію аудитора та замовника, який аудиторська фірма надає допомогу з усіх питань, що виникають у замовника у цей період або з конкретних пріоритетних сфер господарської діяльності. В межах такого договору аудитор може запрошувати замовника на наради, семінари, надавати індивідуальні консультації, проводити навчальні заняття тощо
« , Рис. 5.1. Види договорів з надання аудиторських послуг
Таблиця 5А?Характеристика розділів договору на гіроведення аудиту згіднозННА№4 ' !
Розділ
Назва розділу
Зміст основних положень розділу

1
2
3

Вступ
Вказується назва, номер договору, місце та дата підписання, прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної із сторін

І
"Предмет договору"
Вказується мета аудиту та характеристика його масштабу

II
"Вартість послуг і порядок розрахунків"
Вказуються відомості про розмір і порядок оплати за надані послуги

128
Тема 5. Правове регулювання аудиторської діяльності

/
2
3

III
"Права та обов'язки сторін"
Вказуються зобов'язання і права замовника та виконавця

IV
"Додаткові умови" .
Вказується, яким чином оформлюються результати аудиту і те, що слід вважати моментом виконання договірних зобов'язань

V
"Відповідальність сторін"
Містяться умови відповідальності кожної із сторін за виконання договору

VI
"Термін дії договору"
Містяться дані про те, коли договір вступив у силу, за яких умов він може бути розірваний і коли закінчується його дія

VII
"Особливі умови"
Містяться положення, які сторони вважають за необхідне обумовити, і які не знайшли свого відображення в попередніх розділах договору

VIII
"Юридичні адреси та реквізити сторін"
Містяться юридичні адреси та реквізити сторін

У кінці договору ставляться підписи представників замовника і виконавця і скріплюються печаткою.
Кожна аудиторська фірма самостійно розробляє структуру договору про надання аудиторських послуг, яка, як правило, включає й інші умови, не
передбачені в ННА (табл. 5.5). Таблиця 5.5. Струкпі}/ра договору про надання аудиторських послуг

Розділи
Зміст основних положень розділів

1
2

Преамбула
Ч» назва договору та його номер Ч» місце і дата підписання документа

Сторони в угоді
Ч> повне найменування сторін % П.І.Б. представників, документальне підтвердження їх повноважень на укладання даної угоди

Термін дії договору
Ч> дати початку і закінчення угоди Ч> можливості пролонгації ^ підстави розірвання договору до закінчення терміну його дії ^ порядок попередження контрагента про бажання на розірвання

Права та обов'язки сторін
Ч> зазначаються всі права та обов'язки сторін ^ можливості їх реалізації та порядок попередження, у випадку неможливості виконання

Режим роботи аудитора
% визначення користування послугами консультантів ^ характер надання проміжних результатів Ч> обмеження відносно роботи на інших осіб після роботи у даному проекті Ч> передбачення можливості відрядження Ч> повноваження відносно використанняг>есурсів замовника

Режим роботи законника
Ч> випадки та порядок його втручання до роботи консультантів %> здійснення контролю за якістю виконання й ходом виконання роботи та механізми контролю

Оплата послуг
Ч» принципи, методи, порядок, тарифи й терміни здійснення платежів "^ зазначення валюти платежу, наявність валютних застережень Ч> оплата податкових зобов'язань та інших зборів, платежів, які виникають у процесі розрахунків ¦*> оплата консультування Ч> можливість зміни системи оплати Ч> санкції за невиконання порядку й термінів оплати

129
Аудит
/
2

Витрати аудитора-консультанта
%. оплата необхідних зборів й витрат на відрядження ¦^ оплата витрат, які виходять за межи кошторису

Припинення та призупинення робіт
^ підстави та порядок припинення та призупинення робіт % причини та умови їх поновлення

Делегування повноважень
Ч> визначення можливості додаткового залучення спеціалістів ^ права, обов'язки та відповідальність залучених осіб по відношенню до сторін % можливості для укладання субдоговорів

Зміни та доповнення у договорі
Ч> порядок внесення змін і доповнень до договору Ч> умови їх дійсності

Конфіденційність
¦!» зберігання отриманої інформації Ч> умови її розголошення особам, які не беруть участі у процесі консультування | Ч> порядок ознайомлення з нею і збереженість у сторін

Монопольне використання
% затвердження монополії замовника на використання матеріалів та ідей, поданих йому консультантом % обмеження подальшого використання консультантом ідей

Відповідальність сторін
¦Ь за порушення договору або допущені помилки, шляхом відшкодування понесених прямих збитків Ч> визначення розмірів збитків <!> порядок формування комісії для визначення розмірів збитків Ь стягнення неустойки у вигляді пені, штрафу, порядок їх обчислення >!> невизнання відповідальності за можливості недосягнення певних результатів, з вини замовника й визначення ступеня цієї вини

Форс-мажорні обставини
%> визначення можливості призупинення або припинення дії договору % порядок повідомлення про настання форс-мажорних обставин та їх припиненні %> докази, що підтверджують ці обставини

Реклама та авторське право
^ обмеження відносно використання імені замовника у подальшій роботі % авторське, патентне право, роялті, порядок передачі та оцінка

Вирішення суперечок
%> законодавство, за яким розглядається суперечка Ч» порядок урегулювання переддоговірних відносин 'Ь процедура вирішення суперечок

Розірвання договору
Ч> попереднє повідомлення про передбачуване розірвання, його терміни, порядок надання %> причини й підстави розірвання договору ^ неприпустимість однобічного розірвання договору *Ь звірка взаємних вимог після розірвання

Додаткові умови
%> кількість та мова підписаних договорів, їх надання сторонам Ч> зазначення про те, що у випадках неврегульованих договором, сторони керуються чинним законодавством *Ь визнання недійсності договору та окремих його положень Ч> додатки до договору (протокол узгодження договірної ціни, калькуляція вартості та складу робіт (послуг), графік виконання робіт, протокол узгодженості розміру суттєвості відхилень, перелік тематики консультацій тощо!

Підписання угоди
Ч» повне найменування сторін >!> підписання повноважними представниками, які зазначені у преамбулі Ч> скріплення угоди печаткою

130
При складанні договору на надання аудиторських послуг необхідно дотримуватись ряду правил та вимог (табл. 5.6).
Таблиця 5.6. Основні правила укладання договорів на надання аудиторських
послуг
Правило
Характеристика

Чітко з'ясувати предмет угоди
Аудит, оперативна перевірка, надання консультаційних послуг, трансформація обліку тощо

Впевненість аудитора
Слід впевнитись, що замовник чітко уявляє, що він очікує від аудитора і чи може аудитор виконувати ці вимоги та завдання

Роз'яснення замовнику
Слід роз'яснити замовнику, що таке аудиторська гарантія, що не існує гарантії виявлення всіх суттєвих відхилень у ході аудиту і це є однією з особливостей аудиту. Слід пояснити, що результатом аудиту в більшості випадків є професійна думка фахівця, яка може не спів-падати з думкою замовника або інших перевіряючих

Текст договору складає аудитор
Проект договору слід складати самостійно і не підписувати договір, при цьому уважно не ознайомившись з його останнім варіантом, особливо тоді, коли до нього вносились зміни замовником

Не допускати різне трактування
У тексті договору не можна допускати різне трактування його положень

Укладанню договору може передувати обмін листами між аудитором і замовником (це питання розглянуто в темі 6).
Практика аудиту свідчить, що замовник завжди бажає отримати від аудитора позитивний аудиторський висновок, тоді як результати проведеного аудиту частіше за все свідчать про інше. Тому в договорі про надання аудиторських послуг доцільно зазначити випадки (причини), коли аудитор може надати замовнику негативний висновок або взагалі відмовитися від надання висновку. Необхідно також зазначити терміни надання замовником документів, необхідних для проведення перевірки, оскільки досить часто замовники запрошують аудитора, тоді коли бухгалтерська документація ще не оброблена, не зведена, а це ускладнює роботу.
Важливою умовою при укладанні договору є оцінка вартості аудиторських послуг. Тут необхідна системна об'єктивна оцінка обсягу та трудомісткості майбутніх робіт, часу на їх виконання, а також рівня можливого аудиторського - ризику та можливого ефекту (економії, збереження коштів) від аудиту, отриманого замовником.
Бажано в договорі передбачити попередню оплату замовником, що певною мірою буде попереджувати можливість несплати замовником вартості виконаних робіт.
У договорі про надання аудиторських послуг доцільно передбачиш обов'язки замовника щодо надання допомоги аудитору під час проведення перевірки (залучення внутрішніх аудиторів для надання допомоги при перевірці окремих об'єктів і проведення інвентаризації, надання транспорту, робочого кабінету, житла тощо). Крім того, в договорі можна передбачити надання замовнику інших супутніх аудиту послуг і умови оплати їх вартості замовником.
Якщо договір не супроводжується листом-зобов'язанням, тоді текст договору має містити детальний опис умов майбутньої співпраці, права та обов'язки сторін.
При цьому цей підхід повинен бути принциповим й об'єктивним, із зазначенням різних можливих ситуацій, щоб не нанести шкйди ні замовнику, ні репутації аудиторів. Доцільно детально описати порядок проведення аудиту та надання висновку, права сторін у процесі аудиту,1 відповідальність аудитора та підприємства-замовника, обставини, за якик аудитор може відмовитись від продовження надання послуг за договором, конфіденційність і порядок розрахунків.
Залежно від поставленої у договорі мети аудиту, результати перевірки можуть оформлюватись довідками та висновками. Результати аудиторської перевірки носять конфіденційний характер і не повинні розголошуватись. За розголошення таких даних аудитор несе відповідальність, передбачену договором.
Під час укладання договору особливу увагу слід звернути на положеннящодо завдань, які будуть виконуватись у процесі перевірки. їх слід; сформулювати чітко й однозначно. У разі, коли таких завдань буде дуже багато,
їх можна винести в окремий додаток. Докладний опис усіх вимог, які! пред'являє замовник до аудитора, допоможе надалі уникнути конфліктів між
сторонами. До договору слід також включити обов'язки аудитора зберігати конфіденційність інформації, яку він отримає в процесі проведення перевірки.
До початку проведення перевірки слід обумовити місце роботиаудиторів 3і документами. Можливі наступні варіанти роботи аудитора з; документами: і
1. Аудитори працюють у приміщенні замовника1 і, відповідно,ї! документи не виносяться за межі його офісу. Такий варіант часто буває
кращим для аудитора, оскільки в процесі роботи досить часто виникає потреба в уточненні окремих моментів у бухгалтера і керівника. Однак вік може створити додаткові незручності для замовника.
і 2. Передача замовником усіх необхідних для перевірки документів
аудитору. У цьому разі вимикає потреба у детальному описі документів, що передаються.
3. Ксерокопіювання необхідних документів і робота з ними в офісі аудиторської фірми за згодою клієнта. У цьому разі ризик втрати документів мінімізується, але цей спосіб може бути неприйнятним при великих обсягах документації, необхідної для роботи.
Зразок договору на виконання аудиторських послуг наведено нижче. Зразок 5.2
м. Житомир Аудиторська фірма_
Договір №
иа виконання аудиторських послуг
_200_р.

надалі - Виконавець, в особі Директора.
яка діє на підставі Статуту, Реєстру Аудиторської палати України №
від р., Сертифіката Кабінету у справах нагляду за страховою діяльністю "Аудит
страхових організацій" № від р.. Сертифіката "Основи міжнародних
стандартів фінансової звітності (ІА5)" від р., свідоцтво Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку "Аудит операцій з цінними паперами" № від р.,
з одного боку,
надалі - Замовник
в особі
яка діє на підставі ,
з другого боку, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання з виконання аудиторських послуг, а саме: проведення аудиторської перевірки з представленням аудиторських висновків про фінансово-господарську діяльність Замовника за період. 2. Права та обов'язки сторін
Замовник зобов'язується надати Виконавцю всі необхідні для проведенняаудиторської перевірки матеріали не пізніше
Замовник зобов'язується створити співробітникам Виконавця належні умови дляякісного виконання аудиторської перевірки.
Замовник зобов'язується у разі необхідності давати усні та письмові пояснення зприводу питань, що перевіряються в банку та інших установах документи, якщо вонибудуть відсутні на момент перевірки.
Замовник силами своїх співробітників під керівництвом Виконавця умаксимально короткі строки вносить виправлення до бухгалтерської та звітноїдокументації відповідно до діючого законодавством України. Якщо ця робота проводитьсясилами Виконавця, сторони домовляються про додаткову оплату за відновлення такоригування документів, що оформлюються додатковою угодою.
Виконавець у своїй роботі керується Законом України "Про аудиторськудіяльність" від 22.04.1993 року, з наступними змінами та доповненнями, статтею 23:
повідомляти Замовника про виявлені в результаті перевірки недоліки;
зберігати в таємниці отриману в процесі перевірки інформацію. Нерозголошувати відомостей, які складають комерційну таємницю.
2.6. Виконавець зобов'язаний забезпечити безперервний процес перевірки тадокладати зусиль, щоб вона не переривалась втручанням сторонніх організацій (крімвипадків, коли є санкція прокурора на арешт документів).
І і
133
Аудит ^^^^^^_^^^^^^^^^^
У разі необхідності, якщо Замовник не згоден з рішенням контролюючих органів(Пенсійний фонд, Фонд зайнятості, податкова адміністрація та ін.), Виконавець задодаткову оплату представляє інтереси Замовника у цих організаціях за довіреністьЗамовника, що оформлюється додатковою угодою.
За результатами перевірки Виконавець надає Замовнику зведений звіт з приводупитань, які вирішувались у процесі перевірки. Виконавець має право на узгоджений зЗамовником відсоток від суми штрафних санкцій, яких вдалося уникнути в результатіперевірки та коригування документів.
3. Вартість робіт
3.1. Вартість робіт згідно з цією угодою складає
, грн.
в т.ч. ПДВ грн.
3.2. Замовник зобов'язується перерахувати Виконавцю аванс в розмірі
' , грн.
протягом 3-х банківських днів з моменту підписання цієї угоди;.
Після початку робіт по даній угоді у випадку, коли Замовник відмовляється відподальшого проведення аудиторської перевірки зі своєї ініціативи, перерахованийВиконавцю аванс не повертається.
Угода набуває чинності тільки з моменту зарахування на поточний рахунокВиконавця зазначеної в пункті 3.2 суми.
4. Порядок приймаиия-здачі виконаних робіт
Після закінчення робіт Виконавець надає Замовнику аудиторський висновок зодночасним підписанням акту виконаних робіт.
У разі виявлення суттєвих недоліків у виконанні робіт Замовник направляєВиконавцю письмові зауваження до виконаної роботи. У цьому випадку Виконавецьзобов'язується протягом п'яти робочих днів з моменту підписання зауважень Замовникавиконати необхідні роботи щодо усунення недоліків.
5. Особливі умови ,
5.1. У разі, якщо Виконавець вихвив помилки в бухгалтерському обліку Замовника тавиправив їх згідно з діючим законодавством під керівництвом Виконавця, Замовниксплачує Виконавцю % від загальної вартості робіт.
5.2. Для скорочення часу з перевірки бухгалтерських документів ЗамовникаВиконавець самостійно вирішує місце проведення робіт.
6. Додаткові умови
6.1. Сторони домовляються, що у випадку виникнення між ними суперечок вони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів, а у випадку неможливості дійти згоди -суперечність розглядається у претензійно-позовному порядку в арбітражному суді.
С.2. .Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невикористання обов'язків за цим договором. Якщо така ситуація є наслідком непереборної сили обставин, які виникли після укладання угоди.
6.3. : і .
7. Строк дії угоди 7.1. Ця угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами і діє до
" " 200_ р.
8. Реквізити сторін
134