А
Арестотеля вважають „батьком" економічної науки, тому що він:
б) вперше проаналізував основні економічні явища, визначив осн. економ. категорії і встановив взаємозвязок між ними.
Авторами фундаментальних праць з історпекономічної думки були всі означені економісти, окрім:в) Дж. М. Кейнса;
Авторами фундаментальних праць з історії економічної думки були всі означені економісти, окрім:
б) П.Семюелсона;
Аристотель відносив до сфери хрематистики:
б) торгівлю і лихварство
А. Сміт вважав, що вартість товару визначається:
б) витратами праці лише в межах простого товарного виробництва;
А. Сміт визнавав продуктивною:
б) працю у сфері матеріального виробництва;
А. Сміт вважав, що поділ праці породжується:
а) природною схильністю людей до обміну;
А.Сміт розвинув декілька версій теорії вартості і вважав, що:
б)вартість у розвиненому ринковому господарстві складається з доходів - заробітної плати, прибутку та ренти;
А.Сміт вважав, що роль держави в економіці повинна бути:
б) не ширше ролі „нічного сторожа", держава тільки створює інституційні умови для розвитку економіки;
Англія першою офіційно прийняла політику фритредерства. Вигідність вільної торгівлі для всіх її учасників, незалежно від рівня економічного розвитку країни, була доведена теорією:
в) порівняльних переваг;
Автором теорії утримання, яка започаткувала розгляд витрат виробництва як альтернативних, був:
г) Н. Сеніор.
Автором першого твору нового часу про ідеальне суспільство загальної рівності, добробуту і щастя, суспільство без приватної власності, грошей та експлуатації під назвою „Утопія" був:
б) Т. Мор
Англійський соціаліст-утопіст Р. Оуен відомий тим, що:
Г) всі відповіді правильні.
Автором теорії додаткової вартості був:
в) К. Маркс;
Автором теорії абсолютної земельної ренти був:
г) К. Маркс.
Абстрактною К. Маркс вважає:
в) працю як витрати розумової. нервової і фізичної енергії;
Автором суб'сктивно-психологічної теорії проценту, який увів поняття дисконтованої цінності, був:
в) О. Бьом-Баверк;
Автором суб'єктнвно-пснхологічної теорії витрат виробництва – теорії альтернативних витрат, яка становить основу сучасної мікроекономіки, був представник австрійської школи:
в) Ф. Візер;
Автором фундаментального в сучасній макроекономіці „рівняння обміну" (МV = РY) був:
в) Фішер;
А, Маршалла вважають засновником:
в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;
Аналіз фактора часу дозволив А. Маршаллу встановити, що:
б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому - пропонування;
А, Маршалла вважають засновником:
в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;
Аналіз фактора часу дозволив А. Маршаллу встановити, що:
б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому - пропонування;
А. Маршалл вважав, що доход підприємця уїворюють дві складові: компенсація витрат підприємницької діяльності та плата за ризик виробництва на невідомий ринок, які становлять відпопідно його:
а) нормальний прибуток та економічний прибуток
Аналіз фактора часу, розмежування коротко- та довгострокового періодів становили визначний внесок у розвиток економічної теорії, зроблений:
а) А. Маршалом;
Автором теорії „економічного добробуту" був англійський економіст:
б) А. Пігу
Автором теорії граничної продуктивності та вчений про статистику і динаміку був американський економіст:
г) Дж. Б. Кларк
Автором моделі загальноТ економічиоТ рівноваги конкурентної ринкової системи був представник математичної школи:
б) Л. Вальрас;
Автором теорії епадної граничної продуктивності факторів виробництва був американський економіст:
в) Дж. Б. Кларк;
Автором одного з проектів реформування міжнародного валютного порядку, який буде покладений в основу Бреттон-Вудської валютної системи» був:
г) Дж. М. Кейнс.
Акселератор, широко застосовуваний у неокейнсіанськнх теоріях економічного зростання, визначається як:
а) добуток приросту доходу та приросту інвестицій;
Автором теорії „довгих хвиль в економіці", яка увійшла до аналітичного арсеналу проблем економічного циклу і прогнозів економічної активності на Заході, був:
г) М. Кондратьєв.
Автором оригінального вчення про кооперацію та оптимізацію господарських рішень в аграрному секторі економіки, ідеї якого реалізовані у Швеції, Німеччні, Італії та ін. країнах, але не визнані радянською економічною наукою, був:
в) О. Чайнов
Автором теорії недосконалої конкуренції є:
б) Дж. Робінсон;
Автором теорії монополістичної конкуренції є:
в) Е. Чемберлін;
Автором теорії ефективної конкуренції є:
г) Й. Шумпетер.
Автором ідеї „раціональних очікувань був:
б) Дж Мут;
Автором теорії суспільного вибору є американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки:
б) Дж. Б'юкснен
Авторами концепції „людського капіталу" є американські економісти, лауреати Нобелівської премії економіки:
б) Г. Беккер та Т. Шульц;
Автором концепції „індикативного планування" був один із засновників паризької школи економічного дирижизму:
а) М.Алле
Б
Батьківщиною історичної школи є:
в) Німеччина;
„Батьком" трудової теорії вартості вважають:
а) В. Петті;
Базовими положеннями кейнсіанської теорії стали:
г) всі відповіді правильні
Блискуча ідея про недостатність сукупного попиту * *г *ну криз, яка через століття буде високо оцінена автором теор. ш .«вного попиту", належала:
а) Т. Мальтусу;
Багатофакторні моделі порівняльних переваг, як розвиток теорії міжнародної торгівліД.Рікардо у ХХ ст., були створені:
в) Г. Хекшером та Б. Олшом;
Банкіром і теоретиком паперово-грошового обігу, чия фінансова авантюра залишила глибокий слід в економічній історії Франції, був:
б) Р. Кантільон;
В
Виразником ідей меркантилізму в Україні був професор Києво-Могилянської академії:
в) Феофан Прокопович;
Вченим, завдяки науковому внеску якого відбувся поділ „економікс" на мікро- і макроекономіку, аостання набула статусу самостійної науки, був:
в) Дж. М. Кейнс;
Визначивши поняття „щорічних" і „початкових авансів", Ф. Кене започаткував поділ капіталу на:
а) основний і оборотний;
В основу досліджень класичної політичної економії була покладена:
а) теооія трудової вартості;
В. Петті вважав, що вартість товарів (їх „природна ціна") визначається:
б) витратами праці на видобуток золота і срібла;
В. Петті вважав, що вартість товару визначається:
в) працею, затраченою на видобуток золота і срібла;
В. Петті розглядає ту плату як ціну праці, вс ..ша якої повинна визначатись:
г) мінімумом засобів до існування.
В. Петті вперше визначив ціну землі як капіталізовану ренту, встановивши фундаментальний зв'язок між:
г) позичковим процентом і земельною рентою.
В. Петті вважається засновником:
б) демографічної статистики;
В. Парето встановив, що розподіл ресурсів у конкурентній економіці є ефективним, коли:
в) жоден суб'єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;
Вчення Д. Рікардо сучасники називали „системою розбрату і ворожнечі", оскільки він встановив, що:
г) всі відповіді правильні.
Вихідна посилка теорії народонаселення Т. Мальтуса полягала у:
а) невідповідності біологічної здатності людей до продовження роду та обмеженої здатності економіки забезпечити продовольчі ресурси;
Визначення заробітної плати мінімумом засобів існування робітника та його сім'ї було характерне для:
б) В. Петті;
В основу теорії ренти Д. Рікардо поклав трудову теорію вартості і довів, то джерелом ренти є:
г) праця, земля і капітал.
В історії економічної думки Ф. Бастіа відомий як:
г) всі відповіді правильні.
В історії економічної думки Ч. Г. Кері відомий як:
г) всі відповіді правильні.
В історії економічної думки С. Сісмонді відомий як:
г) всі відповіді правильні.
Відомий вираз „вівці з'їли людей", - характеристика процесу первісного нагромадження капіталу в Англії, використана К.Марксом у „Капіталі", належить автору першої соціальної утопії нового часу:
а) Т. Мору;
Відомо, що А. Сміт був автором д ^х версій теорії вартості. Н їй з них побудував свою теорію вартості К. Маркс:
а) вартість визначається витратами праці на виробництво товару;
Відкриття двоїстого характеру праці, що, як вважали марксисти, зробило трудову теорію вартості науково довершеною, належало:
в) К. Марксу;
Визначення капіталу як суспільного відношення між капіталістами і найманими робітниками, як самозростаючої вартості належить:
г) К.Марксу.
Виявивши тенденцію зростання органічної будови капіталу, К. Маркс доводить неминучість дії в умовах капіталізму:
б) всезагального закону капіталістичного нагромадження;
Виявивши тенденцію зростання органічної будови капіталу (с:v), К. Маркс доводить неминучість дії в умовах капіталізму:
г) правильні відповіді а) і б).
Виробнича функція як математичка залежність між двома змінними - обсягом продукції та витратами праці - вперше була визначена:
а) В. Джевонсом;
Вихідним у неокласичній теорії було положення:
г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.
Вихідним у неокласичній теорії було положення:
г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.
Визначний внесок у дослідження проблем зовнішніх ефектів» зокрема визначення умови оптимального розподілу ресурсів суспільства як рівносгі граничної суспільної вигоди граничним суспільним витратам був зроблений:
б) А.Пігу
Відомий вислів: „Одружившись зі своєю кухаркою, джентльмен зменшує національний доход", - належить економісту, який першим звернув увагу на необхідність врахування поза ринкової діяльності при обчисленні національного доходу. Цим економістом був:
г) А.Пігу
Вченим, який довів, що „граничні корисності вільно відтворюваних господарських благ прямо пропорційні їх трудовим вартостям", був:
в) М. Туган-Бараковський;
Встановлена А. В. Філліпсом залежність між рівнем безробіття та темпами приросту номінальної заробітної плати дозволила неокейнсіанцям:
б) обгрунтувати необхідність регульоааноїінфляцїї як генератора ефективною попиту;
Вихідними принципами економічного вчення Ф. Хайєка є:
а) заперечення державного регулювання економіки;
В. Ойкен розрізняє два „ідеальних типи" економічних систем з характерних рис яких складаються усі реально існуючі господарські системи:
в) центрально-кероване та вільне ринкове господарство;
Визначальним фактором додаткового щорічного грошового пропонування у рівнянні довгострокової рівноваги грошового ринку М.Фрідмена є:
б) середньорічний темп приросту ВВП;
Визначний внесок у розробку теорії ігор у їх застосуванні до економіки, зокрема визначення рівноваг олігополії, був зроблений американським економістом, лауреатом Нобелівсікої премії» економіки:
г) Дж. Нешем.
Визначний внесок у розробку та вдосконалення „Системи національних рахунків" був зроблений лауреатами Нобелівської премії з економіки:
б) Стоуном та Кузнєцом
Вперше до дослідження проблеми джерела багатства нації звертаються теоретики:
б) меркантилізму
Відмінність інституціонального напряму від неокласичного полягає у: - ,
в) визнанні необхідності суспільного контролю над бізнесом;
Г
Головними засадами класичної школи політичної економії стали:
в) визнання дії об'єктивних економічних законів;
Головним чинником нагромадження капіталу А. Сміт вважав:
в) ощадливість;
Головним завданням політичної економії Д. Рікардо вважав:
б) визначення законів, які керують розподілом доходів;
Головна особливість західноєвропейського утопічного соціалізму полягала у тому, шо всі його представники:
г) відповіді правильні.
Головним критерієм ефективності розподілу ресурсів економіки згідно В.Парето є:
а) наявність чи відсутність конкурентних ринків,
Головна ідея кейнсіанства полягала у тому, шо:
в) ринкова система не є досконалою і саморегульованою, забезпечення повної зайнятості
Головним завданням держави Ф. Хайєк вважав:
а) охорону „спонтанного порядку";
Гіпотеза, висунута Р. Коузом, полягала у тому, шо:
б) чітке визначення прав власності та незначні трансакиійні витрати, пов'язані з переговорами відносно зовнішніх ефектів, дозволяють ринку усунути зовнішні ефекти без державного втручання;
Д
До найважливіших джерел економічної думки Стародавнього Єгипту належить:
б) "Закони Хаммурапі";
Дослідження економічних ідей і теорій у порядку їх виникнення, з врахуванням історичних і соціально-економічних умов їх формування, характерне для:
в) історичного методу;
Дослідження еволюції певних теорій без урахування їхнього зв'язку з історичними і соціально-економічними умовами формування характерне для:
б) логічного методу;
До найважливіших джерел економічної думки Стародавньої Індії належить трактат:
а) "Артхашастра;
Джерело багатства нації вбачали у торгівлі (насамперед – у зовнішній торгівлі) представники:б) меркантилізму;
До представни ків меркантилізму належав:
а) А. Монкретьєн
Державним актом, який протягом 200 років визначав зовнішньоекономічну політику Англії на засадахмеркантилізму, був:
а) "Новоторговельний статут";
До основних теоретичних засад теорії реалізації Ж. Б. Сея належать:
г)всі відповіді правильні.
До представннків старої історичної школи в Німеччині належать:
а) В. Рошер, Б. Гільденбранд, К. Кніс;
До представників нової історичної школи в Німеччині належать:
в) Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер;
Для аргументації теорії додаткової вартості К. Маркс вводить в науковий оборот нові категорії:
г) всі відповіді правильні.
До прихильників трудової теорії вартості не належав:
а) Дж. С. Мілль;
До теоретичних положень економічного вчення К. Маркса, які не підтвердили свого наукового характеру, відносять:
г) всі відповіді правильні.
До теоретичних положень економічного вчення К. Маркса, які не підтвердили свого наукового характеру, відносять:
г) всі відповіді правильні.
До найважливіших і піонерних відкриттів К. Маркса Американська економічна асоціація віднесла:
г) всі відповіді правильні.
До наукових заслуг К. Маркса Американська економічна асоціація віднесла:
а) дослідження до інституціоналістів ролі техніко-виробничих відносин;
Для економічної науки кінця XIX - початку XX ст. був характерний пошук відповіді на запитання:
г) як взаємопов'язані й взаємодіють основні економічні змінні?
Доказ того, що прибуток максимізується, коли гранична доходність кожного з факторів виробництва стає рівною граничним видаткам на нього, належить:
б) Й. Тюнену;
До положень кейнсіанської теорії не можна віднести:
г) обгрунтування необхідності а»$скяі'.ь -., ..-. <-. ганувам « .централізованої в розміру ресурсів і економ'*:;
Дж. М. Кейнс відносив до антикризових заходів: '
г) всі відповіді правильні.
Дж. М. Кейнс вважав, що:
а) держава повинна використовувати урядові видатки і податки для зниження безробіття;
Дж. М. Кейнс визначає мультиплікатор інвестицій як:
в) відношення приросту доходу до приросту інвестицій;
Дж. М. Кейнс ввів у науковий оборот термін:
г) всі відповіді правильні.
Дж. М. Кейнс вважав, шо вивести економіку з кризи спроможні наступні заходи:
г) утворення бюджетного дефіциту.
До теоретичних засад неолібералізму можна віднести:
а) створения державою умов для ефективного функціонування ринкового механізму;
До теоретичних засад неолібералізму належать:
г) всі відповіді правильні
Досліджуючи реальні ринкові структури, незалежно і одночасно прийшли до висновку, що монополія є ринковою ситуацією, яка не заперечує конкуренції, а лише змінює її форму:
г) Е. Чемберлін та Дж. Робінсон.
До особливостей французького неолібералізму відносяться:
а) дирижизм та індикативне планування економіки;
До об'єктів дослідження меркантилістів не належить:
б) оборотний капітал;
До представників школи фізіократів належить:
а) А. Р. Тюрго;
До історичних передумов виникнення меркантилізму відносяться:
б) первісне нагромадження капіталу та формування світового ринку;
До об'єктів дослідження фізіократів не належить:
б) промисловість;
До теоретичних здобутків Ф. Кене належать:
г) всі відповіді правильні.
До головних засад класичної школи політичної економії належать:
г) всі відповіді правильні.
Для класичної школи політичної економії характерний:
б) причинно-наслідковий, якісний аналіз та об'єктивний підхід до вивчення економічних процесів;
Диференційна земельна рента за родючістю та місцерозташуванням вперше досліджується:
а) Петті;
Д. Рікардо вважав, що економічний розвиток суспільства у перспективі повинен загальмуватися внаслідок:
г) всі відповіді правильні.
„Для того, щоб підняти державу з найнижчої сходинки варварства до найвищого ступеня добробуту потрібні лише мир, необтяжливі податки та терпимість в управлінні, решту зробить природний плин подій" - вважав:
а) А. Сміт;
Д. Рікардо „підкорив Англію так само цілковито, як свята інквізиція підкорила Іспанію", - вважав:
в) Дж.М.Кейнс;
До основних напрямів раннього інституціоналізму не відноситься:
а) соціально-ринковий,
Для інституціональних теорій характерне:
г) всі відповіді правильні.
Для неоінституціоналістських теорій трансформації характерні:
г) всі відповіді правильні.
До неоінституціональних теорій відносять:
г) всі відповіді правильні.
Дж.С.Мілль вважається завершувачем класичної школи і популяризатором її ідей, водночас він збагатив класичну теорією:
г) всі відповіді правильні.
Додаткова вартість за К.Марксом є результатом:
б) неоплаченої праці найманих робітників;
До основних рекомендацій теоретиків економіки пропонування відносно політики оподаткування відносяться:
б) зниження ставох оподаткування прибутків корпорацій і доходів домогосподарств;
Е
Економічна думка стародавнього світу характеризується:
в) переважанням натурально-господарського підходу до економічних проблем;
Економічна гумка стародавнього світу характеризується:
г) всі відповіді правильні.
Економічні параметри суспільства майбутнього, визначені Т. Мором та Т.Кампанеллою, передбачали:
г) всі відповіді правильні.
Економістом, який увів нову категорію „товар робоча сила" і довів, що його виробниче споживання створює протягом робочого дня вартість більшу, ніж вартість самого „товару робоча сила", був:
в) К. Маркс;
Економічна концепція Ф. Хайєка побудована на принципі:
б) економічноїсвободи і невтручання держави в економіку;
Економічні погляди Дж. Коммонса:
б) грунтувалися на тому, що будь-які суспільні конфлікти можуть бути розв'язані шляхом „правових угод", учасниками яких можуть бути будь-які інститути суспільства;
Є
Єдиним серед представників наукової політичної економії, хто вважав за необхідне скасування грошей, оскільки вони порушують рівновагу товарного обміну і є „всезагальним податком", був:
в) П. Буагільбер;
Є. Слуцький вперше у світовій науці окреслив поняття витрат науки про принципи раціональної поведінки людей за різних умов:
в) траксеології,
Єдиним радянським лауреатом Нобелівської премії з економіки, присудженої йому за вклад в теорію оптимального використання ресурсів, був:
а) Канторович
Ж
Ж. Б. Сей вважав, що:
г) всі відповіді правильні.
Ж.Б Сей вважав, що за умов дотримання суспільством принципів економічного лібералізму:
г) всі відповіді правильні.
З
Згідно теореми Коуза, ефективність вирішення проблем, створених зовнішніми ефектами, підвищується за наявності:
б) визначеності прав власності всіх учасників,
Згідно концепції раннього меркантилізму джерелом грошового багатства с:
г) розвиток промислового виробництва.
Заснозником класичної школи в Англії став:
г) В. Петті
Засновником класичної школи у Франції став:
б) П. Буагільбер;
Закон спадної родючості землі, який був попередником закону спадної граничної продуктивності факторів виробництва, обгрунтував:
г) Т. Мальтус.
Збільшення споживання „третіх осіб" Т. Мальтус і С. Сісмонді розглядали як:
г) антикризовий фактор.
„Закон ринків" - теорія, згідно якої пропонування створює свій власний попит, була обгрунтована видатним французьким економістом:
в) Ж. Б. Сеєм;
Засновником нової (молодої) історичної школи вважається:
а) Г. Шмоллер;
Засновником кон'юнктурно-статистичного напряму інституціоналізму був глава Національного бюро економічних досліджень США, „гарвардський барометр" якого надав хибний прогноз економічної кон'юнктури на період „Великої депресії":
б) Мітчелл;
Засновником меоінституціоналізму вважають лауреата Нобелівської премії з економіки, який зробив визначний внесок у вивчення проблем зовнішніх ефектів та визначення прав власності:
а) Р. Коуза,
Згідно з поглядами Фоми Аквінського в основу визначення „справедливої ціни" товару покладено:
в) витратний і морально-етичний принцип
Згідно з поглядами Аристотеля і Фоми Аквінського гроші- це:
в) специфічний товар - загальний еквівалент;
Згідно теорії додаткової вартості К. Маркса, необхідний робочий час - це частина робочого дня:
а) протягом якої робітник відтворює вартість власної робочої сили;
Згідно синтетичної теорії А. Маршалла, ринкова ціна товару визначається:
г) взаємодію политу і пропонування.
Згідно теорії А. Маршалла:
а) у довгостроковому періоді роль основного ціноутворюючого фактора відіграє пропонування (витрати виробництва);
Започаткований Ф, Еджвортом ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського:
б) не вимагав вимірювання величини корисності;
Згідно кейнсіанської теорії рівень виробництва і зайнятості в економіці визначається:
г) величиною сукупного попиту
Згідно кейнсіанської теорії, зі зростанням доходу:
б) гранична схильність до споживання зростає;
Згідно монетаристської теорії, головним завданням держави в економіці є:
б) забезпечення зростання грошового пропонування також темпами, якими зростає реальний ВВП;
Згідно теорії раціональних очікувань:
г) будь-які способи засобами державної політики зменшити безробіття будуть зруйновані реакцією населення.
Засновником інституціоналізму вважають американського економіста і соціолога;
а) Веблена;
Засновником соціально-правового напряму інституціоналізму був:
в) Дж. Коммонс,
Згідно теорії К. Маркса, змінний капітал - це:
б) частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;
Зростання органічної будови капіталу за К. Марксом обумовлює:
г) всі відповіді правильні.
Згідно теорії додаткової вартості К. Маркса, абстрактна праця створює:
а) вартість товару;
Згідно трудової теорії вартості К. Маркса, вартість, товару визначається:
в) кількістю суспільно-необхідної праці, затраченої на виробництво товару;
Згідно теорії К. Маркса, постійний капітал - це:
а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;
Згідно теорії додаткової вартості К. Маркса, дикретна праця створює:
б) споживчу вартість товару
Заробітну плату К. Маркс визначає як:
а) перетворену форму вартості і ціни товару „робоча сила";
Зростання органічної будови капіталу за К. Марксом обумовлює:
г) всі відповіді правильні.
Засновником сучасного макроекономічного моделювання вважають представника маржиналізму:
в) Л. Вальраса;
І
Інституціональні концепції:
г) всі відповіді правильні.
„Історія економічних учень" відноситься до:
в) фундаментальних економічних наук;
„Ідеї економістів і політичних філософів і коли вони правильні, і коли помилкові, могутніші, ніж вважають зазвичай. Насправді саме вони і правлять світом... Діячі, які вважають себе абсолютно вільними від будь-яких інтелектуальних впливів, звичайно є рабами якогось економіста минулого", -вважав:
г) Дж.М.Кейнс.
„Історія економічних учень" як самостійна дисципліна вперше починає викладатись в європейськихуніверситетах:
б) наприкінці XIX століття;
Історія економічних учень у дослідженнях використовує всі наступні методи, окрім:
г) наукових абстракцій.
Ідеї мислителів якої країни стали відправною точкою для сучасної економічної науки:
а) Стародавнього Китаю; б) Стародавнього Єгипту;
в) Стародавньої Греції; г) Стародавньої Індії
Історичними передумовами виникнення меркантилізму стали:
г) всі відповіді правильні.
Ідея „триєдиної формули" (теорія факторів виробництва), згідно якої у створенні вартості рівноправно беруть участь праця, земля і капітал, належить:
в) Ж. Б. Сею;
Історичними передумовами фопмування критичного напряму у політичній економії були:
г) всі відповіді правильні.
Історичними передумовами формування критичного напряму в політичній економії були:
б) бурхливий розвиток капіталістичного та занепад дрібнотоварного виробництва;
Ідеї представників німецької нової історичної школи синтезували з теоріями ліберальної орієнтації:
в) Г. Шмоллер та Л. Брентано;
Ідеологом дрібновласницького соціалізму та реформізму, ідеї якого були сприйняті анархізмом, палким критиком капіталізму, який вважав, що „власність- це крадіжка", був:
а) І. Прудон
Ідея А. Маршалла про переважаючий вплив попиту на динаміку цін у короткостроковому періоді буде використана:
а) Дж. М. К'ейисом у теорії „ефективного попиту'";
„Історія економічних учень" вивчає:
а) алегоричний процес виникнення, розвитку і зміни систем економічних поглядів;
Ідея А. Маршалла переважаючий вилив пропонування на динаміку цін у довгостроковому періоді буде використана:
в) теоретиками „економіки пропонування";
Історична тенденція капіталістичного нагромадження, згідно теорії К.Маркса, полягає у формуванні:
в) самим механізмом капіталістичного виробництва об'єктивних і суб'єктивних передумов для ..олетарської революції;
К
К.Маркс вважав, що експлуатанти праці капіталом полягає у:
б) привласненні капіталістом результату неоплаченої додаткової праці найманого робітника;
К.Маркс вважав, що викрав „таємницю капіталістичної експлуатації", створивши:
в) теорію додаткової вартості;
К. Маркс визначає капітал як:
а) самозростаючу вартість;
К. Маркс розглядав капітал як:
б) засіб експлуатації найманої праці капіталом;
К. Маркс доводив, що вартості створюються:
а) лише працею найманих робітників;
Кардиналістська версія теорії поведінки споживача була розроблена:
б) К.Менгером, Ф. Візером, О. Бьом-Баверком;
Криві байдужостіФ. Еджворта - це криві:
б) однакового рівня корисності наборів двох благ;
Кембриджський варіант кількісної теорії грошей, відомий як теорія „касових залишків", був зроблений:
а) Пігу та А. Маршаллом
Кейнсіанська теорія виходила з того, що:
г) всі відповіді правильні
Кейнсіанська теорія виходили з того, що:
г) всі відповіді правильні
та економічного зростання потребує активного державного втручання,
Концепція „невидимої руки" А. Сміта полягає у тому, що:
а) за умов вільної конкуренції ринковий механізм скеровує економічний інтерес кожного індивіда до досягнення суспільних цілей,
Концепцією „суверенітету споживача" Т. Веблен:
г) всі відповіді правильні.
Кейнсіанську ідею кредитної екегзансії як засобу боротьби з безробіттям випередив на два століття, встановивши зв'язок між грошовим пропонуванням, процентною ставкою та діловою активністю:
а) Дж. Лоу;
Категорія „відтворення" була введена у науковий оборот:
в)Ф. Кене;
Класична школа політичної економії виникла у наприкінці XVII - початку XVIII ст. в:
г)правильні відповіді а) і в).
Книга „Дослід про закон народонаселення" була написана священиком і опублікована анонімно. Вона викликала бурхливу, переважно негативну реакцію. її автором був:
б) Т. Мальтус
Крива Філіпса відображали:
б) обернену залежність між ріанем безробіття та темпами приросту номінальної заробітної плати;
Концепція „природного рівня безробіття" М. Фрідмена дозволила пояснити явище:
в) стагфляції;
Концепція „природного рівня безробіття" М. Фрідмена дозволила спростувати залежність, описану кривою Філіпса, і довести, що у довгостроковому періоді:
г) не існує залежності між рівнем безробіття і рівнем інфляції.
Крива Лаффера застосовується як однн з аргументів:
б) теорії економіки пропонування;
Крива Лаффера, яка була використана теоретиками економіки пропонування для обгрунтування необхідності податкової реформи, відображає залежність між:
б) обсягом податкових надходжень та середньою ставкою оподаткування;
курс політичної економії як самостійної дисципліни вперше був прочитаний:б) у 1801 р. Дж. Стюартом в Единбурзькому університеті;
Курс „економікс" як нового викладу економічної теорії вперше був прочитаний:
г) у 1902 р. А. Маршаллом в Кембриджському університеті.
Класичним дослідженням з історії економічної думки вважається праця К.Маркса:
а) Капітал" (1 -3 томи);
Л
Лідером суч. монетаризму є представник чиказької школи американського неолібералізму:
г) Фізер
Лідером післявоєнного неокейнсіянства став Р. Харрод, який:
а) є автором „рівняння гарантованого зростання" (динамічної версії кейнсіанської умови рівноваги 1=5);
М
Монетарна концепція М. Фрідмена була покладена в основу:
г) рейганоміки"-стабілізаційної політики президента Р Рейгана.
Монетарна концепція М.Фрідмена були покладена в основу:
б) "рейганоміки"- стабілізаційної політики президента США Р. Рейгана:
Монетарна система або система грошового балансу була характерна для:
а) раннього меркантилізму;
Меркантилістська теорія активного торговельного балансу була спростована завдяки з'ясуванню механізму золотогрошових потоків-механізму автоматичного врегулювання дефіцитів і активівплатіжних балансів. Це відкриття належить:
б) Д. Юму
„Маржиналістська революція" була підготовлена дослідженнями попередників - німецьких і французьких економістів, до яких належали;
а)Л. Курно, Й. Тюнен, Г. Госсен, Ж. Дюпюї;
Маржиналізм збагатив економічну теорію:
а) розробкою принципу рідкісності (обмеженості) ресурсів;
Маржиналізм грунтується на дослідженні:
г) всі відповіді правильні.
Маржиналізм збагатив економічну науку розробкою:
а) теорії альтернативних витрат;
Маркс вважав, що субстанцію вартості утворення уречевлення в товарі:
а) абстрактна праця;
Маржиналізм ґрунтується на дослідженні:
в) граничних величин на різних рівнях економічного аналізу;
275. Метод робінзонад вперше застосовує у своєму дослідженні:
б) К. Менгер;
Математичний і графічний інструментарій функціонального аналізу поведінки споживача, зокрема "кривої байдужості", належить англійському економісту:
б) Еджворту
Методу дослідження Дж. Б. Клерка відповідав поділ економіки на:
в) економічну статику та економічну динаміку;
Модель Хікса-Хансена, розроблена у розвиток кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги, моделлю спільної рівноваги:
б) товарного і грошового ринків;
Моделі економічного зростання представників неокейнсіанства:
г) всі відповіді правильні.
Методологічну основу поглядів Ф.Хайєка становить:
а) ідея „спонтанного порядку",
Мобілізаційна доктрина французького неоліберала М. Алле полягала у тому, що:
г) всі відповіді правильні.
„Мобілізаційна модель" М. Алле була покладена в основу:
б) "політики модернізації" президента Ш. де Голля
М. Фрідмен вважав, шо держава повинна контролювати лише:
в) грошове пропонування;
Монетаризм виходить з того, що:
а) зміни у грошовому пропонуванні є головною причиною макроекономічних коливань;
Метою курсу історії економічних учень є:
а) поглиблення і розширення знань з економічної теорії;
Метою вивчення історії економічних учень є:
г) всі відповіді правильні
Н
Н. Сеніор доводив, що величина вартості визначається:
в) витратами утримання;
На відміну від „економікс", у класичній політичній економії переважав:
б) причинно-иаслідковий аналіз;
Нобелівської премії з економіки за праці з теорії загальної рівноваги був удостоєний французький економіст:
в) Ж.Дебре;
Наукою, що вивчає еволюцію економічних поглядів та ідей є:
в) історія економічних учень,
На відміну від класичної політичної економії, в „економікс" переважав:
в) функціональний аналіз;
Недоліком будь-якої держави є фактичний її розкол на "державу багатих" і "державу бідних", - вважав античний філософ:
б) Платон;
Найбільш яскравим і своєрідним виразником ідей меркантилізму в Росії був автор знаменитої „Книгипро вбогість та багатство":
б) І. Посошков;
На сучасну зовнішньоекономічну політику держав погляди меркантилістів:
г) правельні відповіді б) і в).
Німецький неолібералізм часто називають:
а) ордолібералізмом;
На відміну від Дж. М. Кейнса, М. Фрідмен вважав, що:
г) всі відповіді правильні.
На відміну від Дж. М. Кейнса, М. Фрідмен вважав, що:
г) всі відповіді правильні.
На відміну від кейнсіанської теорії, теоретики економіки пропонування;
г) всі відповіді правильні.
Неокласичний синтез представляють:
а) Дж Хікс, Ф. Модільяні, П. Самуельсон;
Неокласичний синтез поєднує:
а) неокейнсіаиську та неоліберальну теорії;
Нобелівські премії з економіки почали присуджувати найбільш видатним економістам з:
в) 1969 року,
Нобелівська премія з економіки за внесок у розвиток теорії економічного зростання була присуджена:
б) Солоу;
Наукою, що становить теоретичну і методологічну основу всіх економічних наук, в тому числі і „Історіїекономічних учень", є:
б)економічна теорія;
На відміну від Ф. Кене, А. Р. Тюрго пов'язує цінність благ з:
в) корисністю благ;
Необхідність реформування системи грошового обігу на принципах „золотого стандарту" теоретично було обгрунтоване:
б) Д. Рікардо;
Наявність у товару двох властивостей - вартості і споживної вартості - К.Маркс пояснює:
в) двоїстим характером праці, яка одночасно є і конкретною, і абстрактною;
„Наріжним каменем" економічного вчення К. Маркса марксисти вважали:
в) теорію додаткової вартості;
Наслідки дії закону тенденції норми прибутку до зниження, згідно теорії К.Маркса, полягають у тому, що:
г) всі відповіді правильні.
Німецьким економістом, який створив власну економічну концепцію соціалізму і вважав, що К. Маркс відібрав у нього „пальму першості" у створенні наукового соціалізму, а також запозичив теорію додаткової вартості, був:
г) К. Родбертус.
Неокласична школа виникає на основі синтезу класичної теорії та:
в) маржиналізму;
На відміну класичної політичної економії, для економікс характерний:
а) функціональний, кількісний аналіз та суб'єктивно-психологічний підхід до економічних процесів;
Найвидатнішим учнем А. Маршалла, якому довелося спростувати постулати класичної теорії та здійснити новий переворот в економічній науці» був:
б) Дж.М. Кейнс
Найбільш визначний вплив на реальну економічну політику розвинених країн світу у 30-70 роки XX ст. справила:
б) кейнсіанська теорія;
На відміну від неокласиків, Дж. М. Кейнс:
в) всі відповіді правильні
Недостатність сукупного попиту Дж.М.Кейнс пояснював:
г) всі відповіді правильні
Необхідність державного втручання в економіку Дж. М. Кейкс обґрунтовував тим, шо:
г) у ринковій економіці макроеко .її з рівновага встановлюється лише за умов повної зайнятості ресурсів.
Неоксйисіанськ теорії:
г) всі відповіді правильні.
Неолібералізм - одна з основних течій сучасної економічної теорії - обєднує вчених, які обгрунтовують:
г) необхідністьність державного контролю над цінами та рівнем доходів
Неолібералізм - один з основних напрямів сучасної економічної теорії- представлений:
в) лондонською, чиказькою, фрайбурзькою та паризькою школами;
Неолібералізм:
г) всі відповіді правильні
О
Основними теоретичними засадами вчення А. Сміта стали:
г) всі відповіді правильні.
Основною вадою капіталізму Т. Веблен вважав:
б) суперечність між „індустрією" і „бізнесом";
Одним з лауреатів Нобелівської премії з економіки за внесок у розвиток теорії ігор у їх застосуванні доекономіки став:
а) Дж. Пош;
Основним напрямом сучасної економічної думки є:
г) всі зазначені напрями.
Основним підручником з економічної теорії в європейських університетах у 50-80 рр. XIX ст. були:в) „Принципиекономікс" А. Маршалла;
Основним п ідручником з економічної теорії в університетах Європи і Північної Америки у 90-х рр. XIXст. - 40 рр. XX ст. були:
в) "Принципи економікс" А. Маршалла;
Одна з перших пам'яток економічної думки Стародавнього Єгипту - „Повчання гераклеопольськогоцаря своєму синові Мерікару" містить рекомендації щодо:
а) підвищення ефективності чиновницького апарату управління;
Оригінальну концепцію економіки і хрематистики - поділу господарства на природну сферу, яка потребує підтримки держави, і неприродну, що слугує корисливим цілям, розробив:
в) Аристотель;
Одним із засновників статистики як науки вважають представника класичної школи:
г) Петті.
Основою формування цін Д. Рікардо вважав:
б) витрати виробництва;
Основними складовими теорії Т. Мальтуса були:
г)всі відповіді правильні.
Основу теорії реалізації Ж. Б. Сея становила ідея про те, що:
б) пропонування породжує відповідний попит;
Оригінальність трактування вартості Г. Ч. Кері полягала у визначенні її:
г) як оцінки людським розумом опору, котрий долається у прагненні отримати бажаний товар.
Ординалістську версію теорії поведінки споживача розробляли;
а) Ф Еджворт, В. Парето, Дж. Хікс, Є. Слуцький;
Обгрунтування теорії зайнятості Дж. М. Кейнс почав з критики:
в) ракону ринків Сея
П
Представник неоінституціоналізму Дж- Гелбрейт вважав, що причиною „революції управлінців" є підвищення ролі такого ресурсу як:
б) капітал;
Починаючи і кінця 40-х рр. XX ст. основним підручником з економічної теорії в американських ієвропейських університетах став:
г) Економікс" П. Семюелсона.
Першим сучасним фундаментальним дослідженням з історії економічних учень вважають працю„Історія економічного аналізу" (1954) :
в) Й. Шумпетера;
Першим сучасним фундаментальним дослідженням з історії економічних учень вважають працю:а) Й.Шумпетера "Історія економічного аналізу";
Поділ економічних теорій ча наукові і вульгарні згідно мот ійного методу досліджень здійснювався представниками:
а) арксизму;
Першою відомою історії спробою державної регламентації економічної діяльності стала збірка
нормативних державних актів:
б) "Закони Хаммурапі";
Першою писемною памяткою, яка відображала економічний устрій України-Русі, була:
б) "Руська правда" ;
Представником класичної політичної економи, який вважав, що економічна система Д. Рікардо - це „система розбрату і ворожнечі" між класами, був:
в) Г. Ч. Кері;
Проблема реалізації, вперше поставлена у центр економічної теорії Т.Мальтусом, полягала у тому, що:
г) всі відповіді правильні.
П. Ж. Прудон увійшов в істор ю економічної думки як:
г) всі відповіді правильні.
Перша спроба практичної побудови нового суспільства на принципах зрівняльного комунізму у громаді „Нова гармонія" була здійснена соціалістом-утопістом:
Г) Р. Оуеном.
Представники історичної школи політичної економії:
А) вважали, що політична економія повинна бути „наукою про закони економічного розвитку націй
Представники історичної школи:
г) всі відповіді правильні.
Причиною виникнення абсолютної земельної ренти К. Маркс вважав:
в) приватну власність на землю;
Процес капіталістичного нагромадження за К. Марксом - це насамперед:
в) концентрація і централізація капіталу;
Перетвореними формами додаткової вартості за К. Марксом виступають:
в) прибуток, рента, процент,
Провідним поборником ринкового мислення XX століття, який виступив проти будь-яких спроб державного втручання в економіку і у праці "Дорога до рабства" стверджував, шо навіть помірно одержавлення економіки призводить до встановлення тоталітаризму, був:
г) Ф. Хайєк.
Представниками фраибурзької школи неолібералізму є:
б) В. Ойкен, Л. Ерхард, В. Репке, А. Рюстов, А Мюллер-Армак;
Політику неолібералізму у Німеччині часто називають „добробут для всіх" відповідно до назви праці видатного економіста і реформатора:
б) Л. Ерхарда;
Представниками паризької школи неолібералізму (дирижизму) є:
г) Ж. Рюеф, Л. Арман, М. Алле, Ф. Перру.
Предстаониками чиказької школи неолібералізму (монетаризму) є:
а) Л. Мізес, М. Фрідмен, А. Швари;
Поняття „портфелю активів" було введене у науковий оборот:
в) М. Фрідменом;
Представниками теорії раціональних очікувань, яка заперечувала необхідність державного втручання в економіку, спираючись не тезу про економічну поведінку раціональних суб'єктів як нівелюючу будь-які політичні рішення, є:
б) Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджеит, Н. Уоллес;
Прихильники теорії раціональних очікувань твердять, шо:
г) всі відповіді правильні.
Предметом дослідження меркантилізму була:
а) сфера обігу;
Переваги протекціонізму як зовнішньоекономічної політики були обгрунтовані представниками:
а) меркантилізму;
Представники меркантилізму вважали джерелом багатства нації (і відповідно аналізували процеси):
б) зовнішню торгівлю - аналіз сфери обігу;
Представниками меркантилізму були розроблені:
а) металістична теорія грошей, яка пояснювала сутність грошей їх природними властивостями;
Представником раннього меркантилізму, який пропонував скликати всеєвропейську конференцію іпроблем гроні свого обігу і створити єдину монету для всіх країн - своєрідний прообрж сучасногоЄВРО, був:
а) Г.Скаруффі";
Представники якої школи вважали, що праця є продуктивною лише в сільському господарстві:
а) фізіократії;
Представником школи фізіократів був:
б) А.Р. Тюрго;
Перша спроба макроекономічного аналізу, аналізу процесу відтворення і реалізації суспільногопродукту була здійснена в) Ф. Кене в „Економічній таблиці";
Перспективи капіталізму К. Маркс та Ф. Енгельс вбачали у тому, що:
г) всі відповіді правильні.
Початок „маржинальної революції" був проголошений:
б) Вальрасом;
Представниками першої хвилі "маржиналістської революці" вважають:
а) К. Менгера, Ф Візера, О. Бьом-Баверка, В. Джевонса, Л. Вальраса;
Представниками другої хвилі „маржиналістської революції" вважають:
б) А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, В. Парето, Ф. Еджворта;
Представники маржиналізму та їх попередники вводять у науковий оборот поняття:
г) всі відповіді правильні.
Попередником маржиналізму, який першим встановив, що максимізація прибутку забезпечується за умови рівності граничного виторгу і граничних витрат, був:
а) А. Курно;
Попередником маржиналізму, який першим розробив моделі поведінки фірми - моделі монополії за монодії, був французький економіст:
а) А. Курно.
Поняття "еластичності попиту" і Г«аиів:і фор«> >а я втюченим належать:
б) Маршалу
Представниками теоріГ економіки пропонування є:
г) А. Лаффер, М. Фелдстайн, Р. Манделл, М. Боскін.
Представники інституціоналізму:
г) всі відповіді правильні.
Політична економія як наука виникла у:
в) Західній Свропі періоду становлення капіталізму
Поділ капіталу на основний і оборотний вперше був здійснений:
а)Ф. Кене;
Поняття „.ічласична політична економія" в науковий оборот було введене:
г) К. Марксом
Принципи національного рахівництва у спробі обчислити національне багатство Англії були започатковані:
а) В.Петті;
Поділ праці на продуктивну і непродуктивну, надалі сприйнятий К.Марксом і згодом покладений в основу національної о рахівництва у СРСР, був здійснений:
б)А. Смітом;
.Переваги політики свободи торгівлі на основі теорії абсолютних переваг були обгрунтовані:
а)А Смітом;
Переваги політики свободи торгівлі на основі теорії абсолютних переваг вперше були обгрунтовані:
а) А. Смітом у „Багатстві народів";
Переваги політики свободи торгівлі на основі теорії порівняльних переваг вперше були обгрунтовані:
г) Д. Рікардо у „Принципах політичної економії та оподаткування".
Політичну економію часів Д. Рікардо, і Т. Мальтуса вважали „похмурою наукою", тому що вона:
в) прогнозувала неминучість гальмування економічного розвитку;
Поняття репрезентативної (представницької) фірми введене у науковий оборот:
б) А. Маршалом
Поняття «споживчий надлишок" було введене у науковий оборот і застосовано до характеристики ефективності конкурентного ринку
б) А. Маршаллом;
Продуктова „скринька Еджворта":
г) всі відповіді правильні
Підприємництво як четвертий фактор виробництва вперше виділив, сформулював правило оптимального співвідношення ресурсів для макскмізації прибутку * чський економіст:
б) Дж. Б. Кларк;
Принцип акселерації був сформульований:
б) Р. Харродом;
Поняття мультиплікатора вперше було сформульоване англійським економістом:
в) Каном;
Представниками неокейнсіанства, які розробили численні моделі економічного зростання, були;
а) Е. Хансен, О. Домар, Р. Харрод, Дж. Хікс, Н. Калдор,
Представниками посткейнсіаства були англійські ліві кейнсіанці Дж.Робінсон, Н. Кп.чдор* П які
г) всі відповіді правильні
Представниками лондонської школи неолібералізму є:
в) Ф.Хайєк, Л. Роббінс;
Р
Р. Коуз вводить у науковий оборот категорію:
в) трансакційні виграти;
Розробка економічної теорії прав власності належить:
а) Р. Коузу;
Родоначальницею теорії граничної корисності стала:
г) австрійська школа.
Розмежування двох часових періодів дозволило А. Маршаллу здійснити поділ витрат на:
б) постійні та змінні;
Розробки якого українського вченого поповнили ординалістську теорію поведінки споживача ефектами доходу та заміни:
г) Є. Слуиького.
Рушійною силою розвитку в теорії ефективної конкуренції Й. Шумпетера виступає:
а) ініціативність підприємця, його готовність до ризику та здатність до інноваційної діяльності
Рекомендації теоретиків раннього меркантилізму для економічної політики західноєвропейськихдержав полягали у:
в) законодавчому встановленні прямих адміністративних заборон з метою захисту національного ринку від іноземної конкуренції;
Рекомендації теоретиків зрілого меркантилізму для економічної політики західноєвропейських державполягала у:
Г) розвитку антиімпортних виробництв, заохоченні експорту, скасуванні заборони вивезення грошей за кордон та обмеженні імпорту іноземних товарів.
Т
Термін „макроекономіка" в науковий оборот увів один з перших лауреатів Нобелівської премії з економіки;
г) Фріш
Термін „економікс" був введений у науковий оборот як назва праці А.Маршалла „Принципиекономікс" у:
в) 1890 р.;
Термін „економікс" був введений в науковий оборот:
в) а. Маршаллом та В. Джевонсом;
Термін "економіка", запроваджений Ксенофонтом, початково застосовувався у значенні:
в) мистецтво управління домогосподарством
Теорія "ідеальної держави" була розроблена давньогрецьким філософом:
г) Платоном
Термін "Laissez faire":
б)буквально „значає: „дайте нам спокій" і вважається символом вільної конкуренції;.
Термін „Laissez fаіге":
г) всі відповіді правильні.
Термін „підприємець" був вперше введений у науковий оборот попередником фізіократів:
в) Р. Кантильоном;
Трудова теорія вартості вперше була обгрунтована:
б) Петті у „Трактаті про податки і збори";
Теоретики економіки пропонування вважають, шо стагнація економіки є наслідком:
г) всі відповіді правильні.
Теоретики неокласичного синтезу:
г) всі відповіді правильні.
Теоретики інституціоналізму:
г) всі відповіді правильні.
Теоретики інституціоналізму:
г) всі відповіді правильні,
Товари Веблена:
г) всі відповіді правильні
Т. Веблен вважається засновником технологічного детермінізму, оскільки він:
г) всі відповіді правильні.
Теорії трансформації капіталізму включають:
г) всі відповіді правильні.
Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкснена виходить з того, що:
г) всі відповіді правильні.
Трансакційні витрати - поняття, запроваджене Р.Коузом, - це: .
а) додаткові витрати фірм, пов'язані з реалізацією виробленої продукції;
Термін „маржиналізм" був введений у науковий оборот:
в) Ф. Візером;
Термін „економіка" вперше був введений у науковий оборот:
в)Ксенофонтом;
Тенденцію зниження норми прибутку як фактора зменшення інвестиційних можливостей і гальмування економічною розвитку вперше відзначає:
б) Д. Рікардо;
Теорія ренти Д. Рікардо виходила з того, що вартість сільськогосподарської продукції визначається:
а) витратами праці на відносно гірших ділянках землі, тоді власники середніх і кращих отримують ренту;
Т. Мальтус дотримувався думки, що економічна рівновага в суспільстві порушується через те, що:
г) всі відповіді правильні.
Теорія „третіх осіб" розвивається Т.Мальтусом і С.Сісмонді, які відносили до них відповідно:
а) лендлордів, священиків, військових та дрібних виробників;
Теорія утримання Н. Сеніора полягала у тому, що:
б) ціна товару складається на рівні сумарної винагороди капіталіста і робітника за утримання від
альтернат вних способів витрачання часу та капіталу;
Теорія утримання Н. Сеніора полягала у тому, що:
а) складовими витрат виробництва є пожертви робітника і підприємця - втрачений час і спокій, відмова від споживання, які дають право на винагороду у вигляді заробітної плати та прибутку;
Теорія гармонії інтересів Г. Ч. Кері виходила з того, що:
г) всі відловіді правильні.
Тенденція норми прибутку до зниження, за К. Марксом, породжується:
б) зростанням органічної будови капіталу;
Термін „політична економія" вперше був введений у науковий оборот:
в) А. Монкретьєном;
Термін „політична економія", який згодом став загальноприйнятою назвою економічної теорії, вперше з'являється як назва твору А.Монкретьєна „Трактат політичної економії"" у:
б)1615р.
Термін „ політична економія", введений А.Монкретьєном, застосовувався ним у значенні:
в) управління національним господарством;
Термін „граничний" був введений у науковий оборот:
в) Ф Візером;
Термін „економікс":
г) всі відповіді правильні.
Термін „економікс" був введений у науковий оборот з метою:
г) всі відповіді правильні.
Теорія цінової еластичності попиту вперше була розроблена:
б) А. Маршалом
Теоретичне обгрунтування переваг конкурентної ринкової системи вперше здійснене А. Смітом, одержало подальший розвиток як обгрунтування критерію ефективності розподілу ресурсів у конкурентній економіці у:
б) В. Паретто
Термін „монопсонія" вперше вводить в науковий оборот:
в) Дж. Робінсон;
Термін „соціальне ринкове господарство" був введений у науковий оборот:
г) Мюллером-Армаком.
Теорія „соціального ринкового господарства":
г) всі відповіді правильні.
Теорія раціональних очікувань виходить з того, шо:
а) поведінка суб'єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економічної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнятості;
Теоретики економіки пропонування:
г) всі відповіді правильні.
У
У своїх працях Ф. Хайєк:
а) захищає право максимальної свободи людини як визначальну складову спонтанного економічного порядку;
У своіх працях Ф. Хайєк захищає:
а) індивідуальну свободу як визначальну складову спонтанного економічного порядку.
Учнем А. Сміта у Глазговському університеті і першим популяризатором його ідей економічного лібералізму в Росії був українець з ніжинських міщан, згодом - професор Московського університету:
б) С. Десницький;
У своїх економічних поглядах Д. Рікардо послідовно дотримується:
а) трудової теорії вартості;
У теорії К. Маркса експлуатація праці капіталом полягає у:
б) присвоєнні капіталістом додаткової вартості;
„У своїй іпостасі економіста Маркс продовжує жити... Маркс піддавався переоцінці, переглядався, і спростовувався, його тисячократно ховали, але він противився щоразу, коли його намагалися відіслати в інтелектуальне минуле; він - найактуальніший економіст XIX столітгя", - так визначив внесок К.Маркса у розвиток світової економічної думки:
в) М.Блауг;
У випадку зростання попиту підприємець отримує тимчасовий надлишковий доход - економічний прибуток, який А. Маршалл називає:
б) квазірентою
Українським економістом, який як і А. Маршалл, здійснив синтез теорії граничної корисності та трудової теорії вартості, довівши відсутність протиріч між НИМИ, був:
в) М. Туган-Барзновський;
У сучасній макроекономіці застосовується вдосконалена П. Семюелсоном і Р.Солоу короткостр крива Філіпса, яка відображає:
б) обернену залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття.
У „Політичній арифметиці" В. Петті зауважує на необхідності створення:
б) національного центру стратегічних досліджень;
У „Політичній арифметиці" В. Петті вперше робить розрахунки:
б) балансу робочої сили;
С
„Співцем економічного р змантизму", автором теорії реалізації (недоспоживання внаслідок звуження внутрішніх і зовнішніх ринків) був:
в) С. Сісмонді;
С. Сісмонді вважав, що держава:
в) повинна активно втручатися в економіку з метою перерозподілу доходу на користь дрібних виробників;
Ступінь експлуатації найманої праці капіталом К. Маркс визначає як:
а) норму додаткової вартості: т' = m/v * 100% ;
Синтетична теорії А, Маршаляа поєднала:
б) вплив об'єктивних та суб'єктивних чинників ціноутворення;
Сучасний монетарнім:
г) всі відповіді правильні.
Ф
Фундатором соціально-психолопчиого напряму інституціоналізму став критик капіталізму, названий колегами „американським Марксом":
в) Веблен;
Фундатором теорії активного торговельного балансу був:
в) Т. Мен;
Фізіократи вважали джерелом багатства нації (і давали відповідні рекомендації для економічної політики держави):
б) сільське господарство - сприяти розвитку сільського господарства; оскільки промисловці є безплідним класом, який лише здійснює переробку продукції сільського господарства,
Ф. Кене вважав промисловців „безплідним класом", оскільки:
г) всі відповіді правильні.
Ф. Кене вважав закони економіки природними, а роль держави вбачав у тому, щоб:
а) лише наближати позитивний створений людьми порядок, до природного;
Фундатором теорії факторів виробництва, який виділив три основних фактори - працю, землю і капітал - і тим самим заклав основи факгорного аналізу і методу виробничої функції, був:
г) Ж. Б. Сей.
Ф. Бастіа вважав, що:
г) всі відловіді правильні.
Французький соціаліст-утопіст, який розробив проект ре^оомуи—ня капіталізму на основі створення фаланг - асоціацій підприємців і трудящих з колектив».. мою власності:
б) Ш. Фур'є;
Французький соціаліст-утопіст Ш. Фур'є:
Г) всі відповіді правильні.
Французький соціаліст-утопіст А. Сен-Сімон вбачав шлях реформування капіталізму в:
Г) всі відповіді правильні.
Формування соціального напряму в економічній науці було започатковане працею „Господарство і право" представника нової історичної школи:
в) Р. Штаммлера;
Фундаментальні принципи прийняття та оптимізації рішень споживача, згодом перевідкрнті представниками австрійської школи і названі ім'ям цього економіста, були сформульовані одним з попередників маржиналізму:
в) Г. Госсеном;
Фундатором „ордолібералізму" - німецького варіанту неолібералізму - став;
б) В. Ойкен;
Фундаторами політичної економії як науки стали представники:
а) меркантилізму;
Х
„Хрематистика" у Аристотеля - це:
в) мистецтво робити гроші та наживати багатство
Хто з наступних економістів вводить в науковий оборот поділ капіталу на постійний та змінний для доказу гого, що додаткова вартість створюється лише змінним капіталом:
в) К. Маркс;
Хто з наступних економістів не вважав працю єдиним джерелом вартості:
а) Дж. С. Мілль;
Ц
Центральним в кейнсіанській теорії зайнятості є положення:
а) ринкова економіка не забезпечує повної зайнятості, тільки держава, впливаючи на сукупний попит засобами фіскальної і монетарної політики може коригувати небажані відхилення;
Центральною у концепціях австрійської школи стала:
в) теорія граничної корисності;
Центральною у „Багатстві народів" А. Сміта с проблема:
а) економічного зростання;
Щ
Що з наступного не є характерним для класичної школи політичної економії:
г) прагнення пояснити всі економічні процеси виключно на основі трудової теорії вартості.
Що з наступного можна вважати аналогом „Історії економічних учень":
г) всі відповіді правильні.
Ч
„Чистим продуктом" Ф. Кене вважав:
а) доход, одержуваний від землі, що перевищує початкові затрати;
Ш
Шведська школа відома тим, що її представники:
б) обгрунтували рекомендації для активної державної антициклічної політики, подібні до кейнсіанських.
Шведська школа відома тим, що її представники:
г) всі відповіді правильні.
Я
Якщо в моделі загальної рівноваги Л. Вальраса на одному з ринків обсяг попиту перевищує обсяг пропонування, то:
г) правильні відповіді а) і б).
Якого вченого найчастіше називають „батьком" економічної науки:
а) Арестотеля.
Які з наведених характеристик відноситься до меркантилізму:
б) предметом дослідження є сфера обігу.
Які з наведених характеристик відноситься до меркантилізму:
г) його представники здійснили перше теоретичне обгрунтування політики протекціонізму.
Які з наведених характеристик відносяться до меркантилізму:
г) всі відповіді правильні.
Які з наведених характеристик відносяться до раннього меркантилізму:
б) єдиним справжнім багатством країни вважаються гроші.
Які з наведених характеристик відносяться до зрілого меркантилізму:
в) джерело багатства нації вбачається у розвитку зовнішньої торгівлі, досягненні активного торговельного балансу.
Які з наведених характеристик відносяться до зрілого меркантилізму:
г) всі відповіді правильні.
Які з наведених характеристик відносяться до класичної школи:
г) всі відповіді правильні.
Класична школа характеризується тим, що:
г) всі відповіді правильні.
Яка з економічних шкіл вперше зробила предметом свого аналізу все матеріальне виробництво:
в) класична школа.
Яка з наведених функцій не належить до визначених А. Смітом „трьох вельми важливих обов'язків" держави:
г) регулювання цін та заробітної плати.
Яке з наведених положень суперечить економічному вченню А.Сміта:
б) продуктивною є праця лише у сільському господарстві.
Яке з наведених положень відповідає економічним поглядам С. Сісмонді:
г) визначення мети капіталістичного виробництва як споживання.
Які з наведених положень відповідають економічним поглядам С. Сісмонді:
в)звуження ринків через зменшення доходів населення є причиною криз.
Яке з наступних тверджень є неправильним щодо „Теорій додаткової вартості" К. Маркса:
в) написані К. Марксом у співавторстві з Ф. Енгельсом.
Яка з економічних шкіл була історично першою:
в) меркантилізм.
Яке з положень не відноситься до теорії народонаселення Т.Мальтуса:
а) причина зубожіння населення пов'язана з приватною власністю та нерівномірним розподілом багатства.