1. Опис змісту основної діяльності ПРАТ АПК «Зоря»
Повна назва : Приватне акціонерне товариство Агропромислова корпорація „Зоря”.
Місце знаходження товариства: 35314, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, площа Жовтнева, 2.
Керівник: в. о. голови правління Саміла Ігор Михайлович
Галузь: сільське господарство.
Виробничий напрямок: виробництво і переробка сільськогосподарської продукції.
Наявність сільськогосподарських угідь - 13976 га
в т.ч. рілля - 13085 га
Кількість працюючих - 552 чол.
Агропромислова корпорація є багатопрофільним підприємством. Організаційна структура включає 11 підрозділів, наділених правами виробничої самостійності. Зокрема: Тракторний парк, Автопарк, Племзавод, Елеватор, Комбінат громадського харчування та торгівлі, Зорянське відділення, Голишівське відділення, Білівське відділення, Сухівецьке відділення, очисні споруди, будівельний комбінат. В складі центральної служби: адміністрація (бухгалтерія, кадри); служби: газова і енергетиків; охорона; будинок культури; склад ПММ.
Предмет та види діяльності товариства передбачені його статутом. Товариство має право без обмежень (крім протизаконних) приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності.
Корпорація ставить за мету – створення модельного сільськогосподарського підприємства для вивчення, аналізу та впровадження нових передових технологій у сільському господарстві.
2. Опис головних кiнцевих продуктів діяльності підприємства та критеріїв їх оцінки
ПРАТ АПК «Зоря» займається виробництвом продукції рослинництва і тваринництва.
Головними продуктами діяльності ПРАТ АПК «Зоря» в галузі рослинництва є:
зернові культури (пшениця, ячмінь, овес, гречка і кукурудза);
ріпак;
цукрові буряки;
кормові культури (конюшина, люцерна, кукурудза на силос);
інформація про задоволеність споживача;
фінансова звітність;
фінансовий результат.
Критерії, за якими можна оцінити продукт:
обсяги продажу;
ефективність виробництва продукції;
якість продукції;
попит на продукцію;
ефективність використання матеріалів і сировини.
3. Опис головних постачальників вхідних потоків, необхідних для створення продукту, адекватного вимогам споживчого ринку
Постачальники основних видiв сировини i матерiалiв ПРАТ АПК «Зоря» є постiйними на протязi багатьох рокiв, так як при тривалому спiвробiтництвi складаються дружнi вiдносини i є можливiсть отримувати продукцiю по нижчих цiнах.
Таблиця 3.1
Основнi постачальники
Основнi постачальники
Вид продукцiї
Рiк початку спiвробiтництва

ВАТ «Рiвнеазот»
Мiндобрива
2000

ТзОВ «Габен»
Гербiциди
2004

ТзОВ «Укртехнофос»
Мiндобрива
2001

ТзОВ «Агро-Союз-Рiвне»
Запчастини
1998

МПП «Арсен»
Запчастини
2004

Континiум-Укр-ресурс
Пальне
2003

ТзОВ «Сяйво»
Макуха
2003

Вiтамекс
Премiкси
2005

ПП Волошина О.Г.
Послуги
2003

Рiвненський сiльський РЕМ
Електроенергiя
1998

ВАТ «Рiвнегаз»
Газ
1998


При виборi постачальникiв пiдприємство керувалося такими принципами:
вiдповiдальнiсть постачальникiв;
якiсть i цiна продукції;
оперативнiсть постачання;
умови розрахункiв;
можливiсть укладання довготривалих договорiв.
4. Опис критеріїв та порядок оцінки відповідності вхідних потоків вимогам підприємства, порядок повернення (вилучення із користування) неадекватних вхідних потоків
Виробничий процес складається з множини технологічних і нетехнологічних операцій. Технологічні операції являють собою безпосередню зміну сировини – направлені на виготовлення продукції. Їх сукупність утворює технологічний процес виробництва. Нетехнологічні операції являють собою необхідні за техніко-організаційними причинами перерви в технологічному процесі. Сюди відносять час на внутрішнє транспортування сировини і продуктивний час внутрішньо змінних і між змінних перерв, час технічного контролю та інше.
Вхідними потоками ПРАТ АПК «Зоря» є:
інформація про стан попиту і пропозиції;
інформація про ринок сировини і матеріалів;
інформація про наявність на ринку конкурентів.
Критерії вхідних потоків, необхідні для виробництва якісної продукції:
вчасність поставки сировини та матеріалів;
дотримання технологічного процесу по термінах виконання;
достатня забезпеченість технічними ресурсами;
достатня забезпеченість енергетичними ресурсами.
5. Опис змісту, загальнi критерії та порядок оцінки відповідності ресурсного забезпечення діяльності підприємства
Ресурсами даного ПРАТ АПК «Зоря» є:
персонал;
виробниче обладнання та інфраструктура.
Персонал
Корпорація має задовільне забезпечення кадрами. Всього працюючих 552 чоловік, в т.ч. – 140 у тваринництві, 220 у рослинництві, керівники і спеціалісти – 80 чоловік. Трудозабезпечення в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь складає ? 4 чоловік.
За 2009 рік одержано на одного працюючого валового доходу – 2463 грн., прибутку – 327 грн., і середньомісячна заробітна плата складає 1090 грн., з 1.10.2010 р. мінімальний розмір зарплати встановлено в розмірі 907 грн..
Таблиця 5.1.
Довідка про чисельність працівників по
підрозділах ПРАТ АПК «Зоря» станом на 1.10.2010 р.
№ п/п
Назва підрозділу
Адреса
Чисельність працівників, чоловік

1.
Автопарк
с. Зоря, вул. Промислива 5
74

2.
Білівське відділення
с. Білів
31

3.
Будівельний комбінат
с. Зоря, вул. Колгоспна 1
19

4.
Голишівське відділення
с. Голишів
14

5.
Елеватар
с. Зоря, вул. Промислива 3
44

6.
Зорянське відділення
с. Зоря, вул. Промислива 6
29

7.
Очисні споруди
с. Зоря, вул. Клеванська 4
18

8.
Племзавод
с. Зоря, вул. Адамківська 1
57

9.
Сухівецьке відділення
с. Сухівці
63

10.
Торговий відділ
с. Зоря, пл. Жовтнева 2
54

11.
Тракторний парк
с. Зоря, вул. Промислива 4
65

12.
Центр
с. Зоря, пл. Жовтнева 2
84

 
Разом:
 
552


Вимоги до управління персоналом:
забезпечення підготовки персоналу;
відповідний рівень кваліфікації;
нормативна кількість персоналу.
Критерії оцінки трудових ресурсів:
ступінь освіти;
знання персоналу;
досвід роботи;
вік;
комунікабельність.
Виробниче обладнання та інфраструктура
Виробничими будівлями і спорудами ПРАТ АПК «Зоря» забезпечене. Вони потребують лише поточних і капітальних ремонтів. У той же час, доцільно оновити силові і робочі машини та інструменти.
Автомобільний парк приватного акціонерного товариства Агропромислова корпорація «Зоря» характеризується суттєвим зносом транспортних засобів і потребує відповідного оновлення. Насамперед це стосується вантажних автомобілів, більшість з яких 1980-1990 років випуску.
Середній вік енергозасобів і машин тракторного парку складає 12 років, амортизацій строк відпрацювали майже всі машинами, як того вимагають прогресивні технології виробництва сільськогосподарської продукції.
Для оновлення тракторного парку планується використовувати потужні трактори типу Кейс, Джон-Дір для обробітку грунту: оранки, культивації, дискування, що дозволить економити паливо і виконувати роботи відповідно до технологій виробництва.
Вимоги до управління виробничим обладнанням та інфраструктурою:
модернізація та оновлення обладнання;
дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;
санітарні умови;
виробничий простір;
приміщення.
Критерії оцінки виробничого обладнання та інфраструктури:
використання обладнання згідно його призначення;
технічні характеристики;
доступність обслуговування;
термін експлуатації;
вигідне розміщення приміщень;
стан виробничих приміщень;
безпечні умови праці;
відповідність санітарно-гігієнічним нормам.
6. Опис переліку та короткий зміст головних регламентних документів, що визначають (обмежують, регулюють) порядок діяльності підприємства
Головними документами ПРАТ АПК «Зоря» є:
1. Статут – це основний документ підприємства, розроблений на пiдставi Закону України «Про господарськi товариства», Господарського кодексу України. Вiн складається з таких роздiлiв:
Загальнi положення;
Мета та предмет дiяльностi Товариства;
Юридичний статус Товариства;
Акцiонери Товариства;
Статутний капiтал Товариства;
Акції Товариства;
Порядок розподiлу прибуткiв та покриття витрат;
Органи управлiння Товариства;
Земля та її використання;
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть Товариства;
Облiк та звiтнiсть;
Порядок внесення змiн до Статуту;
Припинення Товариства.
2. Бізнес-стратегія – це засіб управління підприємством, який дає можливість забезпечити його довгострокове функціонування у динамічному, невизначеному середовищі за рахунок визначення механізмів впливу на нього з метою зменшення невизначеності та своєчасної реакції, а попередження та реакція на зміни – це головні переваги підприємства, що застосовує такий підхід при формуванні своєї стратегії.
Стратегія розробляється на чотирьох різних організаційних рівнях:
корпоративна стратегія – стратегія для підприємства та сфер його діяльності в цілому. Необхідна для досягнення цілей на загально корпоративному рівні;
ділова стратегія – для визначення кожного окремого виду діяльності підприємства;
функціональна стратегія – для кожного функціонального напряму відповідної сфери діяльності. Кожна сфера діяльності має виробничу стратегію, стратегію маркетингу, фінансів тощо;
операційна стратегія – більш вузька стратегія для основних структурних одиниць: заводів, торговельних регіональних представників та відділів.
3. Колективний договiр – це договiр який укладається мiж правлiнням товариства та трудовим колективом. Вiн складається з таких роздiлiв:
Загальнi положення;
Економiчний розвиток підприємства;
Трудовi вiдносини. Робочий час, час вiдпочинку;
Забезпечення зайнятостi;
Оплата i нормування працi;
Охорона працi працiвникiв підприємства;
Соцiально-побутовi умови працiвникiв;
Культурно-масова i фiзкультурно-оздоровча робота;
Зобов’язання власника по створенню нормальних умов для дiяльностi ради;
Заключнi положення. Контроль за виконанням колдоговору.
7. Побудова моделi, що демонструє дiяльнiсть органiзацiї, як процес. Модель процесу повинна бути придатною i зручною для проведення вимiрювань, а вихiднi та вхiднi потоки i ресурси повиннi передбачати можливiсть їх кiлькiсного оцiнювання

8. Визначення переліку ключових підпроцесів, що визначають зміст життєвого циклу, ресурсного забезпечення, оціночних та організаційно-управлінських дій
Виділяють 4 групи процесів за сферою застосування: організаційно-управлінські; життєвого циклу продукції; забезпечення ресурсами; вимірювання, аналіз і покращення.
Кожен з процесів характеризується рядом показників, які мають бути під постійним контролем і управлінням. Тобто традиційне управління результатами процесу переходить до управління самим процесом. Загалом управління зазначеними процесами, як системою взаємодіючих між собою процесів, дозволить ПРАТ АПК «Зоря» досягти поставленої мети – створення модельного сільськогосподарського підприємства для вивчення, аналізу та впровадження нових передових технологій у сільському господарстві.
До процесів життєвого циклу відносять:
Ідентифікація потреб споживача;
Розробка технологічних карт;
Поставка матеріальних ресурсів;
Вирощування продукції;
Відвантаження продукції замовнику;
Післяпродажне обслуговування.
До процесів ресурсного забезпечення відносять:
Управління персоналом;
Управління виробничими ресурсами;
До оціночних процесів відносять:
Аналіз даних;
Внутрішній аудит.
До регламентно-управлінських процесів відносять:
Управління документацією;
Управління протоколами якості;
Аналіз вищого керівництва;
Прийняття корегуючих рішень.
9. Формування організаційно-структурних карт процесів
Організаційна карта підрозділу:

Найменування процесу: Управління протоколами якості


Керівник підрозділу
Власник процесу
Керівник служби контролю якості
Шифр:Дата набуття чинності

Нормативні документи:


Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ.

Вхідні потоки:
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:Перевірка:


Особа, що відповідає за передачу (постачальник):

Керівник служби вимірювання і моніторингуВихідні потоки:Статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Таблиці, протоколи

Перевірка:Достовірність показників якості.


Особа, що відповідає за прийняття (споживач):

Скоригувати дії на усунення похибок та дефектів


Критеріїт оцінки процесу:


Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються

Необхідні записи і передача інформації:

Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві.

Дії у випадку,якщо ціль не досягнута:


Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості( лаконічність, наявність заповненої таблиці, повний обсяг, простота викладу, зручність внесення змін, зрозумілість і т.д.).

Відповідальність керівника підрозділу:


за виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами.

Повноваження керівника підрозділу:


Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Управління протоколами якості».

10. Побудова моделі взаємозв’язків між процесами із зазначенням назви і критеріїв оцінки входів/виходів кожного із процесів

Таблиця 10.1
Критерії оцінки функціонування процесів
№ з/п
Назва процесів
Критерії оцінки функціонування процесів

1.
Процеси життєвого циклу
Рівень продаж;
Рівень виявлених помилок при проектуванні;
Рівень постачання;
Результативність вхідного контролю сировини і матеріалів;
Результативність виробництва;
Ефективність використання ресурсів;

2.
Процеси ресурсного забезпечення
Рівень підготовки персоналу;
Результативність збуту;
Коефіцієнт браку;

3.
Організаційно-управлінські процеси
Результативність документації;
Рівень витрат;
Експертна оцінка в балах за результатами аудиту;

4.
Оціночні процеси
Доцільність проведення вимірювань;
Рівень аудиту;
Результативність оцінки процесів;
Ефективність корегуючих дій.


Таблиця 10.2
Оцінювання якості ключових процесів ПРАТ АПК «Зоря»

Назва процесів
Приклади показників ключових процесів управління

1.
Аналіз даних
Швидкість та систематичність аналізу даних
Рівень відповідності продукції

2.
Аналіз вищого керівництва
Рівень виконання рішень
Рівень особистої участі

3.
Прийняття корегуючих рішень
Рівень прийнятих рішень

4.
Управління документацією
Рівень обліку документації
Рівень розробки документації

5.
Управління протоколами якості
Рівень аналізу результатів вимірювання

6.
Внутрішній аудит
Рівень перевірки даних

7.
Управління персоналом
Рівень кваліфікації персоналу
Рівень підготовки персоналу

8.
Управління виробничими ресурсами
Рівень використання ресурсів

9.
Ідентифікація споживчого ринку
Рівень потреб споживачів
Рівень майбутніх потреб споживачів

10.
Розробка технологічних карт
Рівень відповідності технологічного процесу
Рівень зручності використання

11.
Поставка матеріальних ресурсів
Рівень вчасних поставок
Рівень надійності поставок
Рівень цін на матеріальні ресурси
Рівень якості матеріальних ресурсів

12.
Вирощування продукції
Рівень якості продукції
Рівень обсягів продукції
Рівень використання ресурсів

13.
Збирання продукції
Ефективність збирання продукції

14.
Продаж продукції
Рівень продажу
Рівень обсягів реалізації
Рівень ціни продажу

15.
Післяпродажне обслуговування
Рівень задоволеності споживача


11. Опис переліку та змісту інформаційних потоків, необхідних для забезпечення ефективного менеджменту і моніторингу процесу
Моніторинг – це система збору даних про складні явища, які описуються за допомогою певних ключових показників з метою оперативної діагностики стану об'єкта дослідження, відстеження тенденцій і динаміки змін, що відбуваються в них, і на цій основі прийняття оптимальних управлінських рішень.
Встановлення процедур моніторингу та вимірювання показників бізнес-процесів передбачає:
Визначення контрольних точок;
Визначення одиниць вимірювання;
Визначення споживачів інформації про стан процесу.
Процес моніторингу складається з етапів:
збір інформації;
групування отриманої інформації;
обчислення показників;
передача вихідної інформації на аналіз керівництва.
Таблиця 11.1
Оцінювання якості ключових процесів ПРАТ АПК «Зоря»
№ з/п
Показники для оцінювання якості ключових процесів
Ваговий коефіцієнт
Оцінка у балах
Значення показників процесу


У балах
В інших од.


Процес 1. Дослідити стан споживчого ринку


1
рівень потреб споживачів
0,5
4
2
 


2
рівень передбачення майбутніх потреб споживачів
0,5
3
1,5
 
3,5

Процес 2. Розробка технологічних карт


1
рівень відповідності технологічного процесу
0,7
5
3,5
 


2
рівень зручності використання
0,3
4
1,2
 
4,7

Процес 3. Поставка матеріальних ресурсів


1
рівень надійності поставок
0,3
5
1,5
 


2
рівень якості матеріальних ресурсів
0,3
5
1,5
 


3
рівень цін на матеріальні ресурси
0,2
4
0,8
 


4
рівень вчасності поставки
0,2
4
0,8
 
4,6

Процес 4. Вирощування продукції


1
рівень обсягу продукції
0,4
5
2
 


2
рівень використання ресурсів
0,3
4
1,2
 


3
рівень якості продукції
0,3
4
1,2
 
4,4

Процес 5. Збирання і очистка продукції


1
ефективність збирання продукції
1
4
4
 
4

Процес 6. Продаж продукції замовнику


1
рівень ціни продажу
0,3
4
1,2
 


2
рівень продажу
0,3
4
1,2
 


3
рівень обсягів реалізації
0,4
5
2
 
4,4

Процес 7. Післяпродажне обслуговування


1
рівень задоволеності споживача (замовника)
1
3
3
 
3

Процес 8. Управління персоналом


1
кваліфікаційний рівень персоналу
0,4
5
2
 


2
підготовка працівників
0,6
3
1,8
 
3,8

Процес 9. Управління виробничими ресурсами


1
рівень використання ресурсів
1
3
3
 
3

Процес 10. Проведення аудиту


1
рівень перевірки даних
1
4
4
 
4

Процес 11. Управління документацією


1
рівень обліку документації
0,3
3
0,9
 


2
рівень розробки документації
0,7
4
2,8
 
3,7

Процес 12. Управління протоколами якості


1
Рівень аналізу результатів вимірювання
1
4
4
 
4

Процес 13. Аналіз даних


1
Рівень відповідності продукції
0,6
5
3
 


2
швидкість та систематичність аналізу даних
0,4
4
1,6
 
4,6

Процес 14. Аналіз вищого керівництва


1
Рівень виконання рішень
0,5
4
2
 


2
Рівень особистої участі
0,5
3
1,5
 
3,5

Процес 15. Прийняття корегуючих рішень


1
рівень прийнятих рішень
1
4
4
 
4


До процесу оцінки життєвого циклу відносяться:
- Дослідити стан споживчого ринку (3,5 бали);
- Розробка технологічних карт (4,7 бали);
- Поставка матеріальних ресурсів (4,6 бали);
- Вирощування продукції (4,4 бали);
- Збирання і очистка продукції (4 бали);
- Продаж продукції (4,4 бали);
- Післяпродажне обслуговування (3 бали).
Сума складає 28,6 балів, ділимо на кількість процесів, індивідуальна оцінка процесу життєвого циклу = 4,1 бали.
Оцінка процесу управління ресурсами включає:
Управління персоналом (3,8 бали);
Управління виробничими ресурсами (3 бали);
Індивідуальна оцінка процесу управління ресурсами = 3,4 бали.
Організаційно-управлінські процеси включають:
Управління документацією (3,7 бали);
Управління протоколами якості (4 бали);
Аналіз вищого керівництва (3,5 бали);
Прийняття корегуючих рішень (4 бали).
Індивідуальна оцінка організаційно-управлінських процесів = 3,8 бали.
Оцінка процесів поліпшення включає:
- Проведення аудиту (4 бали);
- Аналіз даних (4,6 бали).
Індивідуальна оцінка процесів поліпшення = 4,3 бали.
Зобразимо графічно стан процесів

Таблиця 11.2
Удосконалення процесу
Процес «Управління виробничими ресурсами»


Етап процесу
Напрями удосконаленняРесурсне
забезпечення
Інформа-ційне
забезпечення
Управління
Вимірювання і аналіз результатів
Ефективність процесу
Відповідаль-ний за удоскона-лення

1
Планування перевірок наявності виробничих ресурсів на складах
Члени ревізійної комісії
Бухгалтер-ська документ-тація
Контроль за дотриманням стандартів бухгалтерсь-кого обліку
Акт ревізійної комісії
Відповідність фактичної наявності виробничих ресурсів актам перевірок
Керівник виробничого підрозділу

2
Вивчення фактичного стану діяльності підрозділів, за якими закріплені виробничі ресурси
Члени ревізійної комісії
Інформація про роботу підрозділів
Надання доступу до необхідної інформації
Кількість накопиченої інформації
Збір необхідної інформації
Керівник виробничого підрозділу

3
Оцінка ефективності використання ресурсів
Члени ревізійної комісії
Результати планових перевірок
Забезпечення відповідності стандартам бухгалтерсь-кого обліку
Записи про проведення перевірок
Покращення використання ресурсів
Керівник виробничого підрозділу

4
Написання висновків про результати перевірок і рекомендацій про використання ресурсів
Члени ревізійної комісії
Результати проведених перевірок
Відповідність стандартам і вимогам
Відповідність правильності інформації
Підвищення ефективності внутрішніх перевірок
Керівник виробничого підрозділу


Висновок:
В даній розрахунково-графічній роботі був описаний зміст основної діяльності ПРАТ АПК «Зоря», наведений перелік головних продуктів діяльності підприємства та критерії їх оцінки; опис головних постачальників вхідних потоків необхідних для створення продукції; наведений перелік основних критеріїв та порядок оцінки відповідності вхідних потоків вимогам підприємства; опис змісту ресурсного забезпечення та загальні критерії і порядок їх оцінки; короткий зміст головних регламентних документів, що визначають порядок діяльності підприємства. Була побудована топ і контекст модель, що демонструє діяльність підприємства як процес і ланцюжок бізнес-процесів, також описані організаційні-структурні карти по цих процесах. Був проведений моніторинг процесів і визначення критичного процесу – «Управління виробничими ресурсами».