РОЗДІЛ 3
Дайте визначення поняття „експортні операції".
Експортні операції - операції з продажу товарів українськими суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів через митний кордон України
Розкрийте існуючі тенденції та напрями зміни обсягів експорту товарів з України
З часу розгортання НТР в експорті розвинутих країн світу зростає частка машин і устаткування, Що пов'язано, головним чином, з поглибленням поділу праці на міжнародній основі.Аналіз експорту товарів з України в країни світу за вказаний період свідчить, що обсяги експорту товарів зростають в усі країни світу, але найбільші обсяги експорту відмічені в країни СНД (головним чином в Російську Федерацію), що складають 33% від загального обсягу. Обсяги експорту товарів за період, що розглядається, збільшилися в 2,8 рази. Значні обсяги експорту товарів здійснюються в країни Європи -32,9% від загального обсягу, збільшилися в 2006 р. порівняно із 2000 р. в 2,7 рази.
Назвіть країни світу, в які здійснюється значний обсяг експорту товарів з України.
Провідне місце в цьому процесі займають такі країни, як Італія, Польща, Німеччина, Угорщина, Болгарія, Румунія та ін Річний обсяг експорту товарів з України в Італію, наприклад складає 14-20% від загального обсягу експорту; в Польщу -відповідно 9-11%, В Німеччину - 10-16%.
Охарактеризуйте стан товарної структури експорту товарів з України.
них (43-44% від загального обсягу експорту), мінеральні Пп дукти (10%), продукція хімічної промисловості (9-11%^ . механічне обладнання, машини, механізми, електрообладнання 9% від загального обсягу експорту. Питома вага інших товарів та виробів незначна, складає 2-5% від загального обсягу ек порту. Варто зауважити, що за вказаний період (2ооп 2006 pp.) обсяг експорту окремих товарів збільшився в 2-5 па зів. Серед них: продукція рослинного походження (збільшення обсягу експорту - в 5 разів), транспортні засоби та шляхове обладнання - відповідно в 4,8 рази, жири та олії тваринного та рослинного походження - в 4 рази, деревина та вироби із неї -в 3 рази тощо.
Яка роль окремих регіонів України у здійсненні експорту товарів?
Значне збільшення обсягів експорту товарів визначаєть наявністю продуктивних сил, станом виробництва на осцо використання природних та трудових ресурсів. Незважаюч на наявність природно-кліматичних та виробничо-економіч них особливостей окремих регіонів, експорт товарів збільщи вся в 2,3—3,2 рази.
Найбільший обсяг експорту товарів здійснили підприємства Донбаського (33,4% від загального обсягу) та Степового регіонів - відповідно - 32,9%. В складі вказаних регіонів найвагоміших результатів досягли підприємства Донецької (20-23% від загального обсягу) та Дніпропетровської (відповідно 19-20%) областей. Значні обсяги експорту товарів здійснюють підприємства Запорізької (8-10%) та Луганської (5-8%) областей. Звертають на себе увагу значні експортні можливості м. Києва, підприємства якого здійснюють експорт 12-14% загального обсягу товарів з України в інші країни світу.
Дайте визначення поняття „імпортні операції"".
Імпортні операції — операції з купівлі товару українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.
Розкрийте існуючі тенденції та напрями зміни обсягів імпорту товарів в Україну.
Аналіз обсягів імпорту товарів в Україну із країн світу за вказаний період свідчить, що імпорт товарів зростає з усіх країн. Із наведених статистичних даних можна зробити висновки щодо наявності постійно існуючих тенденцій зростання oбсягів імпортних операцій
Назвіть країни світу, які здійснюють значний обсяг імпорту товарів в Україну.
Найбільші обсяги імпорту відмічені із країн СНД (головним чином з Російської Федерації), за період, що розглядається, збільшилися в 2,5 рази і складають 45-58% від загального обсягу. З країн Європи обсяги імпорту збільшилися в 3,9 рази і складають 31-37% від загального обсягу. Обсяги імпорту товарів з країн інших частин світу (Азія, Африка, Америка) незначні (табл. 3.7).
Охарактеризуйте стан товарної структури імпорту товарів в Україну.
Найбільші обсяги імпортних операцій здійснюють підприємства Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Франції, Австрії, Нідерландів, Чеської Республіки та ін. Річний обсяг імпорту товарів з Німеччини в Україну, наприклад, складає 25-26% Д загального обсягу імпорту, за період, що розглядається, збільщився в 3,8 рази, із Польщі - 7-13%, із Італії - 8-9%. Те-денції змін обсягів імпорту з окремих країн Європи в Украї-
Провідне місце в імпортних операціях займають мінеральні продукти (30-47% від загального обсягу імпорту), машинне обладнання, машини та механізми (відповідно 14-18/о)) транспортні засоби та шляхове обладнання (4-11%), недор0' гоцінні метали та вироби з них (5-7%), продукція хімічно' промисловості (6-9%>), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (4,5-5,6%)). За період, що розглядається, обсяг імпорт окремих товарів в Україну збільшився в 2-10 разів. Серед Я кількість транспортних засобів та шляхового обладнання ^ 10 разів, обсяги продукції тваринного походження
Яка роль окремих регіонів України у використанні значних обсягів товарів, що імпортується в Україну.
Обсяги імпорту товарів на території окремих регіонів України протягом 2000-2006 pp. постійно зростали, що характеризує позитивну тенденцію у розвитку економічних відносин підприємств окремих областей з іноземними партнерами. Оо-сяг імпорту товарів на територію окремих регіонів за вказани період збільшився в 3,2-6,3 рази Найбільший обсяг імпорту товарів у 2006 р. відмічен територію Степового (20,9%) та Донбаського (13,6%) регі На В складі вказаних регіонів вагомих результатів щорічно д 'В гають підприємства Дніпропетровської (9-11% від загального обсягу імпорту), Запорізької (відповідно 5-7%), Одеської (л 5%), Донецької (7-10%)), Харківської (4-5%) областей
Розкрийте сутність поняття „інвестиційна діяльність",і ?
Інвестиційна діяльність - діяльність, яка супроводжується вкладенням іноземних інвестицій іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
12. Які існують види іноземних інвестицій?
За функціональною класифікацією для цілей оподаткування інвестиції поділяють на капітальні, фінансові, реінвестиції.
13. Якими особливостями характеризуються експортно-імпортні інвестиційні процеси?
Експортно-імпортні інвестиційні процеси характеризуються надзвичайною динамічністю. За період 2000-2006 pp. обсяги іноземних інвестицій в Україні збільшилися в 5,5 рази, тоді як обсяги інвестицій з України в інші країни світу вирослиусього на 30%
Назвіть країни світу, що спрямовують в Україну значні обсяги іноземних інвестицій.
. Аналіз результатів інвестиційної діяльності свідчить, що інвестиційні надходження в Україні здійснюють країни СНД, Англії та Америки. Найбільшу питому вагу інвестицій
~61% від загального обсягу) здійснюють країни Європи. провідне місце серед них займає Німеччина (до 27% від загального обсягу), Австрія - (3-8%), Нідерланди - (7-9%) р лучене Королівство - (7-8%) тощо. Протягом 2000-2006 ° обсяги інвестицій в Україну із Європи збільшилися в 5 5 а інвестицій із окремих держав - в 4-23 рази. Процеси тання обсягів інвестицій характерні практично для усіх r.d Європи, що підтверджується даними, наведеними в табл. З и
Розкрийте роль та значення окремих регіонів України у використанні іноземних інвестицій.
Провідне місце в цих процесах займають підпрИЄм Степового (19-25% інвестицій від загального обсягу) Та j>TBa баський (11-14%) регіони. Особливо значні обсяги інвест ' спрямовуються в Дніпропетровську (до 15% від загальн обсягу), Одеську (4-5%о), Запорізьку (4-6%), Донецьку (5-»оГ° та Харківську (до 7%) області. Залучення іноземних інвес цій для розвитку економіки на території інших областей значне, в межах 0,5-2%о від загального обсягу інвестицій.
Особливе становище займає м. Київ, куди щорічно напряв ляються значні за обсягом інвестиційні ресурси (34-36% ві загального обсягу). До того ж, за сім років обсяги інвестицій» економіку м. Києва збільшилися в 4,2 рази.
Які гарантії встановлені в Україні для забезпечення стабільності роботи іноземних інвесторів?
З метою забезпечення стабільності правового режиму і земного інвестування в Україні встановлені такі гаранти Д іноземних інвесторів:
гарантії у разі зміни законодавства; гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації; державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції у разі припинення інвестиційної діяльності; гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Розкрийте стан використання інвестицій України в інших країнах світу.
Країни СНД та частин світу
Обсяги
імпорту
.— —>j
Відношення 2006/2000, % |


2000 р.
2006 р.млн.дол. США
% від
загального
обсягу
млн.дол. США
% від
загального
обсягу


Країни СНД
69
40,6
102
46,2
147,8

в т.ч.:
Російська Федерація
68
40,0
93
42,1
136.8

Європа
24
14,1
63
28,5
262,5

в т.ч. Іспанія
14
11,2
14
6,3 .


Польща
-

24
10,9
94J,
Тзо£

Сполучене Королівство
-

14
6,3


Азія
25
14,7
26
11,8


в т.ч. В'єтнам
17
10,0
16
7,2


Америка
48
28,2
25
11,3

Усього
170
100
221
юоЗІЗ


Дайте визначення поняття „послуга".
Послуга - особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу й суспільства. Особливістю послуги як товару порівняно зі звичайним товаром, з матеріальними благами є те, що вона корисна не як річ, а як діяльність. Поняття „послуга" включає широку гаму різноманітних видів діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що не заборонені законами України.
Які види та обсяги послуг надаються суб'єктами підприємницької діяльності України в інших країнах світу?
Обсяг
експорту послуг з
України


Види послуг
Експорт послуг
Відношення 2006/2000, %


2000 р.
2006 р.млн.дол. США
%від
загального
обсягу
млн.дол. США
%від
загального
обсягу


Транспортні послуги
2917
83,7
5355
71.3
184

Подорожі
60
1.7
248
3.3 j
~413_

Послуги зв'язку
88
2,5
258
3,4
"293_

Будівельні послуги
37
1,1
164
22
1443

Страхові послуги
4
0,1
71
0,9
177J,

Фінансові послуги
22
0,6
80
U .
J450, 439
"~2(С

Комп'ютерні послуги
6
0,2
87
1,2


Різні ділові, професійні та технічні послуги
193
5,5
847
п,з


Послуги з ремонту
135
3.9
279
__327___


Усього
3487 100,0
7506
юо^ІД


Яка роль окремих регіонів України в експорті послуг?
Підприємства, організації, установи м. Києва здійснюють 24-61% загального обсягу експорту послуг з України в інші країни світу, тим самим м. Київ виділяється як центр, де зосереджена, сконцентрована зовнішньоекономічна діяльність такого змісту. За період, що розглядається, експорт послуг з м. Києва збільшився в 10 разів.
За обсягами експорту послуг також виділяється Степовий регіон - 21-41% від загального обсягу, за сім років обсяги експорту послуг виросли в 2 рази.
Які види та обсяги послуг надаються суб'єктами підприємницької діяльності інших країн на території України
Провідне місце (крім транспортних послуг) займають Д ві, професійні, технічні послуги (10-19%) від загального о гу), державні (16-40%), фінансові (4,5-11%) послуги. Інии в ди послуг імпортуються в Україну незначними обсягами-
Що розуміють під поняттям „посередницькі операції"?
Посерндницькі операції - операції на підставі комісійних, здій °ЬКИХ договорів, договорів доручення та інших, при Сер НН1 яких право власності на товар не переходить до по°ї ви Ницькі операції забезпечують просування створе-за д0о Ником продукції до споживача
Які види робіт відносять до посередницьких операцій?
До посередницьких операцій належать пошук партнерів для налагодження ділових контактів, підготовка договірної та контрактної документації, укладення договорів (контрактів), здійснення маркетингових досліджень, транспортно-експедиційні операції, кредитно-фінансове обслуговування (отримання капіталів у кредиторів та їх використання для надання авансових позик, купівля цінних паперів тощо), страхування, рекламні послуги, інші види обслуговування
Дайте характеристику суб'єктів посередницьких операцій.
Суб'єктами посередницьких операцій є посередники. Ними можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які налагоджують зв'язки між виробниками і споживачами з метою прискорення й полегшення руху, обігу продукції, валюти, інформації. Посередниками є агенти, брокери, дилери, дистриб'ютори,
Які існують види посередницьких операцій?
виділяють наступні види посередницьких операцій: операції з перепродажу;комісійні операції; агентські операції; брокерські операції.
Що розуміють під поняттям „операції з давальницької сировини"?
Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результаті технологічного процесу (незалежно від кількості виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі переробки, а також на заключному, є основним матеріалом, її вартість становить не менш як 20 % загальної вартості готової продукції, при цьому обов'язковим є попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення виготовленої з неї готової проДУ' кції замовнику.
Розкрийте існуючі тенденції та напрями зміни обсягів експортно-імпортних операцій із давальницької сировини?
Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності. Аналіз даних свідчить, що за період 2000-2006 pp. загальний обсяг експортно-імпортних операцій з давальницькою сировиною щорічно змінюється. Проте, зміни в обсязі імпорту з давальницької сировини суттєво відрізняються від змін обсягуім ПоРтУ Давальницької сировини. За вказаний період обсяг Рту Давальницької сировини збільшився майже в 2 рази,
Назвіть країни світу, з яких здійснюється імпорт Дава, льницької сировини в Україну.
Імпорт давальницької сировини в Україну здійснювався,головним чином, з країн Європи (63-68% загального обсягу)та країн СНД (до 24% загального обсягу). Значні імпортнінадходження давальницької сировини здійснювалися із Російської Федерації (до 24% загального обсягу) Німеччини - і5.25% Угорщина - 12-13%, Італії - 9-10%. Обсяг імпорту давальницької сировини із країн інших частин світу (наприклад,Азії, Америки)
Що розуміють під поняттям „операції із зустрічної торгівлі"?
Зустрічна торгівля - зовнішньоторговельна операція, при здійсненні якої в єдиному зовнішньоекономічному договорі (контракті) фіксуються обов'язки партнерів зробити повний частково збалансований обмін товарами. В останньому випадку різниця у вартості покривається грошовими платежами.
Які існують види зустрічної торгівлі?
Існує декілька видів зустрічної торгівлі:
товарообмінні (бартерні) операції;
операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем.
Розкрийте особливості здійснення бартерних операцій.
Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі
Назвіть операції, що передбачають участь продовж реалізації товарів, запропонованих покупцем.
Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. До таких операцій відносять:
компенсаційні операції;
зустрічні закупівлі;
викуп застарілої продукції;
авансові закупівлі;
операції типу «свіч», «офсет»;
рамочні операції;
позитивна зустрічна торгівля;
операції поєднання експорту та імпорту;
участь інвестора в експорті товарів країни імпортера тощо.
Що являють собою „орендні операції"?
Орендні операції - операції, за якими одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.
Характерною рисою орендної операції в зовнішньоекономічній сфері є участь у ній іноземних контрагентів (орендодавця чи орендатора), які знаходяться в різних країнах.
Що може бути об'єктом орендної операції в зовнішньоекономічній сфері?
Об'єктами орендної операції в зовнішньоекономічній сфері можуть бути:
стандартне та унікальне обладнання загального промислового призначення;
транспортні засоби (вантажні автомобілі, літаки, гелікоптери, судна, контейнери, спеціальні вагони тощо);
підйомно-транспортне та будівельне обладнання (навантажувачі, будівельні машини, підйомні крани тощо);
засоби обчислювальної техніки й обробки інформації;
офісне й поліграфічне обладнання;
товари споживчого призначення (автомобілі, холодильники, телевізори, відеотехніка тощо).
Розкрийте сутність та особливості лізингових операцій.
Лізингові операції (англ. - leasing - оренда) – господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених авансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоотримувачу) на визначений строк
належить лізингодавцю або набувається ним у власність за дорученням чи погодженням лізингоотримувача у ідповідного постачальника (продавця) майна, за умови спла-лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. Міжнародною лізинговою операцією є операція, що передбачає укладання лізингового контракту між підприємствами різних країн про купівлю устаткування та обладнання і здачі його в оренду національному або іноземному орендатору.
За митним режимом міжнародні лізингові операції класифікують на експортні та імпортні лізингові операції.
Експортна лізингова операція - форма лізингу, за якої в лізинговому контракті передбачається закупівля лізинговою фірмою засобів праці у національного підприємства-виробника (власника) з подальшим наданням їх в оренду за кордон іноземному лізинговому користувачеві. Об'єктами оренди в цьому випадку є науково- та капіталомісткі засоби праці й інші основні фонди (будівлі, споруди тощо). За експортним лізингом укладаються, як правило, два контракти: про довготермінову оренду - якщо йдеться про пасивну частину основних фондів, термін контракту - до ЗО років; про надання кредитів -якщо після закінчення терміну оренди необхідно придбати певні основні фонди за залишковою вартістю.
Імпортна лізингова операція - операція з купівлі устатку-ання вітчизняною лізинговою компанією у зарубіжних фірм з метою наступної передачі його в оренду вітчизняним підприємствам і компаніям.
РОЗДІЛ 5
Які форми підприємницької діяльності за участю іноземного інвестора діють на території України?
На території України створюються і діють наступні форми підприємств за участю іноземного інвестора:
підприємства з іноземними інвестиціями;
іноземні підприємства;
філії або представництва іноземної юридичної особи;
інші форми, не заборонені законами України.
Розкрийте сутність поняття „підприємство України з іноземною інвестицією"?
Підприємство з іноземною інвестицією - це підприємство
(організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція якого в статутному фонді становить не менше 10%.
Які існують варіанти зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства?
Існує два варіанти зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями:
зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства із створенням юридичної особи;
зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства без створення юридичної особи.
Розкрийте особливості організації та функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні.
Які існують умови та зміст операцій по створенню спільного підприємства на території України?
Зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства із створенням юридичної особи передбачає створення підприємства, яке повністю або частково належить іноземному інвестору. В цьому випадку підприємство базується на спільному капіталі суб'єкта господарської діяльності України та іноземного суб'єкта господарювання, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів і ризиків. Таке підприємство називається спільним підприємством. Спільне підприємство є юридичною особою і здійснює любу діяльність, яка не суперечить законодавству України. Воно створюється за рішенням власників майна або уповноваженого ними органу. Якщо власників два і більше, таким рішенням є установчий договір.
Діяльність спільного підприємства на території України здійснюється на основі установчих документів - установчого договору та статуту спільного підприємства. В установчих документах визначаються власники, найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і мета діяльності, органи управління, розмір і порядок створення статутного фонду, розмір долі засновників спільного підприємства, склад і порядок внесення ними внесків, порядок розподілу прибутків, порядок внесення змін, ліквідації спільного підприємства і інші умови. Спільне підприємство вважається створеним і отримує права юридичної особи з дня його державної реєстрації в органах місцевого самоврядування за місцем знаходження спільного підприємства. Для державної реєстрації спільного підприємства подаються лист-звернення; інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції; документ про сплату власником внеску в статутний фонд спільного підприємства (для іноземного суб'єкта господарювання - іноземної інвестиції); документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчий договір, статут), документ про сплату реєстраційного збору. Якщо одним із засновників спільного підприємства є юридична особа, додатково подається нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної особи в своїй країні.
В чому сутність поняття „Ліцензування діяльності підприємства з іноземною інвестицією"?
Які існують пільгові умови в Україні для створення підприємств з іноземними інвестиціями?
Законодавством України передбачені певні преференції для підприємств з іноземними інвестиціями:
пільговий порядок сплати ввізного мита при ввезенні майна як іноземної інвестиції (крім товарів для реалізації або власного споживання) - ввізне мито не справляється, якщо майно зараховане на баланс підприємства як іноземна інвестиція;
обмеження поширення режиму ліцензування і квотування експортної продукції, що випускається підприємством з іноземною інвестицією за умови її сертифікації як продукції власного виробництва відповідно до „Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (1996 p.).
Розкрийте сутність створення та діяльності іноземних підприємств на території України.Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності іноземних підприємств визначаються Господарським кодексом України, законом про режим іноземного інвестування, іншими законами.
Яким чином створюють філії та представництва іноземної юридичної особи в Україні?Філіями або представництвами іноземної юридичної особи в Україні визнаються установи або особи, які представляють інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і мають на це належним чином оформлені відповідні повноваження. Діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України. За юридичним статусом представництво іноземного суб'єкта господарювання в Україні не є юридичною особою, воно тільки виступає від імені і за дорученням головної фірми іноземного суб'єкта господарювання.
Охарактеризуйте порядок реєстрації представництва вУкраїні головної іноземної фірми. При реєстрації представництва головною фірмою подаються заява з проханням про реєстрацію представництва та виписка з торгового (банківського) реєстру головного органу (контори) іноземного суб'єкта господарювання. В заяві вказується назва фірми; держава місцезнаходження головного органу фірми; адреса, номер телефону, факсу; місто, в якому відкривається представництво, майбутня адреса; філіали; кількість іноземних громадян, які будуть працювати в представництві; дата заснування та юридичний статус головної фірми; кількість працівників фірми; назва банка із зазначенням номера рахунку; сфера діяльності фірми; мета відкриття та сфера діяльності представництва; інформація щодо ділових зв'язків з українськими партнерами та перспектива розвитку співробітництва. Документи повинні бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані в консульських установах України, перекладені українською мовою і завірені печаткою офіційного перекладача. Представництво вважається відкритим із дати реєстрації. Заявник отримує Свідоцтво про реєстрацію представництва, яке є підставою для реєстрації паспортів і отримання віз іноземними співробітниками представництва та дозволу на їх працевлаштування в Україні; відкриття поточних рахунків у банках України; безмитного провезен-ня майна та устаткування, необхідних для функціонування представництва; реєстрації та отримання номерних знаків для транспорту, що є власністю представництва; реєстрації в органах державної податкової інспекції.
Які існують форми експорту резидентами інвестицій за кордон?Експорт резидентами інвестицій за кордон здійснюється у двох формах:
інвестування майнових цінностей;
інвестування валютних цінностей.
В чому сутність інвестування за кордон майнових цінностей?
Інвестування майнових цінностей за межами України має свої особливості, а саме:
інвестування майнових цінностей можливе лише за умов створення юридичної особи;
інвестиції за кордон не можуть здійснюватися у вигляді сировини, комплектуючих і запасних частин, товарів народного споживання, високоліквідних товарів та товарів, стосовно експорту яких передбачено ліцензування, квотування або спеціальний режим;
оцінка майнових інвестицій здійснюється в іноземній конвертованій валюті на основі міжнародних ринкових цін;
інвестовані за межами України майнові цінності трактуються як експорт товарів, а відтак, виручка в іноземній валюті, одержана в результаті їх продажу, має підлягати зарахуванню на рахунки резидентів в банках України у строки, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 (180) днів з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує продаж цінностей;
резиденти, що отримали ліцензію на інвестування майнових цінностей за межами України, зобов'язані здійснити декларування майнових цінностей шляхом подання до НБУ та Міністерства економіки і з питань євроінтеграції повідомлення про фактично інвестовані майнові цінності;
резиденти подають Державній податковій адміністрації та Міністерству економіки і з питань євроінтеграції України декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходження на їх користь в іноземній валюті.
В чому сутність інвестування за кордон валютних цінностейІнвестування валютних цінностей за кордон являє собою господарську операцію, що передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку.
Не вважаються інвестиціями валютних цінностей:
-- операції із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна); оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв'язку тощо; оплата страхових та медичних послуг; відкриття рахунків в іноземних банках;
-- створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.
14. Які фактори негативно впливають на здійснення підприємствами України майнових інвестицій за кордон?Національні особливості здійснення майнових інвестицій у договірній формі, складність процедури отримання індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордоном особливо у вигляді валютних цінностей, жорсткий контроль державних органів, визначення на розсуд державних органів «доцільності» здійснення інвестицій, обмеження можливостей реінвесту-вання за кордоном отриманих від інвестиційної діяльності прибутків - всі ці та інші фактори впливають на обмежене використання суб'єктами господарської діяльності України легального порядку здійснення інвестицій за межами України.
15. Охарактеризуйте правовий режим спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора.
16. В чому полягає сутність створення та функціонування офшорних зонОфшорні зони - фінансові центри, які залучають іноземний капітал через надання спеціальних податкових та інших пільг іноземним компаніям. До офшорних зон відносяться Ірландія,Гоеція, Люксембург, Мальта, Монако, о. Кіпр, Швейцарія та нші- Капітал, який функціонує у цих офшорних зонах на початку XXі ст' становить понад 700 млрд. дол. Головними причинами такого буму є ліберальне податкове законодавство, низька ставка податку на прибуток; спрощення процедури реєстрації; можливість реєстрації нерезидентів; високий ступінь розвитку міжнародних телекомунікацій, транспортної мережі, банківських послуг; низька плата за реєстрацію фірми; відсутність валютних обмежень; митні пільги; спрощення фінансової звітності; економічна (незмінність курсу національної валюти, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності та ін.) і політична стабільність тощо. Все це приваблює в офшорні зони іноземних інвесторів, чисельність яких складає декілька сотень тисяч. Найактивнішими з них є американські фірми, інвестиції яких в офшорних зонах складають десятки мільярдів доларів.
17. Охарактеризуйте особливості регулювання функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ЄС.Основою регулювання питань організації та функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ЄС становить Римський договір про заснування Європейського економічного співтовариства (розділ IV «Капітал та платежі») (1957 р. зі змінами, внесеними наступними договорами), та вторинне законодавство про свободу руху капіталу та свободу ділового облаштування. Обмеження на рух капіталу між краі-нами-членами ЄС, а також між країнами-членами ЄС та третіми країнами заборонені. Однак, це не перешкоджає застосуванню до третіх країн процедури декларування руху капіталів обмежень щодо руху капіталу; заходів запобігання поруш211' ню правових норм та забезпечення державного порядку і °є3' пеки.
18. Розкрийте суть взаємодії України та ЄС з питань організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом на їх територіях. Яким правовим актом регламентується дане питання?Зобов'язання України перед ЄС щодо організації і функці-ування підприємств з іноземним капіталом на її території °акріплені в Угоді про співпрацю. Згідно цієї Угоди:
-- Україна надає дочірнім компаніям і філіалам суб'єктів господарювання Співтовариства режим, що є не менш сприятливими, ніж той, що надається українським суб'єктам господарювання на території ЄС;
--Сторони Угоди роблять все від них залежне, щоб уникнути впровадження заходів чи дій, які створюють менш сприятливі умови для функціонування компаній - учасників договору, ніж ті, що склалися на день підписання Угоди.
19. Що Ви знаєте про регулювання організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ГАТТ/СОТ?В рамках ГАТТ/СОТ угодами, що містять норми щодо організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом, є Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ); Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС); Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС).
ГАТТ дає змогу підприємствам країн-членів здійснювати захист національної промисловості лише за допомогою тарифів і заборону кількісних обмежень. Відповідно до ГАТТ кожна країна повинна мати власний графік знижування тарифів, які заборонено в подальшому збільшувати; застосовувати їх на бездискримінаційній основі для всіх країн; не допускати дискримінації імпортних товарів щодо еквівалентних товарів, виготовлених національними підприємствами. До вимог, які є несумісними з вимогами ГАТТ, відносять вимоги про локалізацію (придбання чи використання підприємством товарів місцевого виробництва або з місцевих джерел постачання); вимоги про баланс торгівлі, обмеження імпорту сумою чи обсягом експортованої продукції; вимоги про обмеження експорту, обмеження підприємства переліком конкретних товарів, їх °°сягом чи вартістю, або обсягом чи вартістю продукції місцевого виробництва тощо.
Які існують перспективи подальшого розвитку діяльності підприємств за участю іноземних інвестицій в Україні?
РОЗДІЛ 6
Що розуміють під поняттям „міжнародні перевезення"?
Міжнародні перевезення - переміщення вантажів або пасажирів за допомогою будь-якого виду транспорту з пункту відправлення до пункту призначення, які знаходяться на територіях різних країн або на території іноземної країни.
Розкрийте сутність експортно-імпортних транспортних послуг.
Експортно-імпортні транспорті послуги неоднозначні за бсягами, залежать від виду транспорту, умов його використання та інших факторів. Обсяги експорту транспортних послуг з України щорічно постійно зростають, за 2000-2006 pp. виросли в 1,8 рази
Які існують тенденції у змінах протягом тривалого часу обсягів експорту транспортних послуг з України?
Тенденції щодо зростання обсягів експорту транспортних послуг характерні для всіх видів транспорту, особливо для авіаційного - зростання в 3,3 рази та залізничного (в 2,6 рази видів транспорту).
Яка особливість змін обсягів імпорту транспортних послуг з України?
Обсяги імпорту транспортних послуг в Україну також постійно зростають, за 2000-2006 виросли в 3,1 рази.тенденції щодо зростання обсягів імпорту транспортних Гг характерні для всіх видів транспорту.
5. Охарактеризуйте особливості організації міжнародних перевезень залізничним транспортом. "
Для залізничного транспорту характерними є значна дальність і висока швидкість перевезень. Виступаючи як надійний партнер, задовольняє потреби відправників вантажів, забезпечує високу ефективність перевезень.
6. В чому полягає особливість міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом?
Він більш мобільний по своїй природі і менш залежить від зовнішніх факторів. До характерних ознак, позитивних якостей автомобільного транспорту належить високий рівень його маневреності, рухомості, висока швидкість руху. Доставка вантажу здійснюється від складу вантажовідправника до складу вантажоодержувача без проміжних перевантажень
Яке значення для економіки України мають міжнародні перевезення морським транспортом?
Морський транспорт є одним із найбільш дешевих,екологічні навантаження на природні комплекси - найменші Для організації перевезень пасажирів і вантажів використовують природний водний шлях. Забезпечуючи міжконтинентальні перевезення пасажирів і вантажів, морський транспорт здатний здійснювати перевезення на далекі відстані, флот характеризується практично необмеженою провізною здатністю, на налагодження транспортних шляхів витрачаються незначні капітальні вкладення.
В чому полягають перевага в перевезеннях пасажирів авіаційним транспортом порівняно з іншими видами транспорту?
Авіаційний транспорт має можливість налаштовувати і розвивати зв'язки практично з усіма державами. При міжнародних перевезеннях можуть перевозитися пасажири, багаж, вантаж. Авіаційні перевезення мають велике значення у міждержавному переміщенні людей.
Який вплив має формування міжнародних транспортних коридорів на розвиток міжнародних перевезень?
Перспективи подальшого розвитку транспортної системи України та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків пов'язані із формуванням міжнародних транспортних коридорів, які складаються із автодорожніх, залізничних, водних інфраструктур, включаючи шляхи сполучення, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, устаткування для управління транспортним процесом. Наявні транспортні артерії України стануть, таким чином, частиною мере-*! міжнародних транспортних коридорів. Це забезпечить покращення міжрегіональних транспортних зв'язків, а також буде сприяти міжнародному транспортному сполученню з участю України.
Які існують та функціонують міжнародні транспортні коридори?
Розвиток комбінованих (змішаних) перевезень буде здійснюватися за рахунок створення:
транспортного коридору Європа-Україна-Росія-Китай-Корея;
транспортного коридору Берлін-Львів-Київ;
транспортного коридору Трієст-Будапешт-Чоп-Львів;
транспортного коридору Гельсінкі-Київ-Одеса-Димитров-град;
транспортного коридору Варшава-Ковель-Київ-Москва;
транспортного коридору Сімферополь-Харків-Москва-Санкт-Петербург-Гельсінкі.
Міжнародні транспортні коридори в межах України створюють головні напрями для перевезення вантажів, сходяться у таких важливих транспортних вузлах, як Київський, Донецький, Львівський, Одеський. Чимало країн Європи почали пропонувати свої проекти, які передбачають розширення існуючої мережі транспортних коридорів.
Розкрийте структуру управління діяльністю автомобільним транспортом.
До складу міністерства транспорту і зв'язку України входять Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс) та Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).Регіональними органами Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі є територіальні структурні підрозділи Головавтотрансінспекції.В структурі Головавтотрансінспекції Міністерства транспорту і зв'язку України функціонує постійно діючий дорадчо-колегіальний орган - Ліцензійна комісія. Служба міжнародних автомобільних перевезень у пунктах пропуску через державний кордон та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України здійснює контроль за дотриманням ними законодавства, контроль за виконанням міжнародних автомобільних перевезень.
Охарактеризуйте обов'язкові умови для організації міжнародних перевезень автомобільним транспортом.
Організація міжнародних перевезень здійснюється при виконанні таких умов:
здійснення реєстрації транспортних засобів;
здійснення допуску (ліцензування) до виконання міжнародних перевезень;
забезпечення сертифікації транспортних засобів;
отримання дозволу на здійснення міжнародних перевезень;
виконання митних процедур;
страхування відповідальності перевізника;
дотримання умов праці та відпочинку екіпажів транспортних засобів;
візова підтримка роботи водіїв.
В чому полягає ліцензування на автомобільному транспорті?
Процедура ліцензування на автомобільному транспорті полягає в наступному. Уповноваженим органом, який видає ліцензії міжнародним автоперевізникам, визначено Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс). Для отримання ліцензії на здійснення міжнародних перевезень необхідно подати заяву. До заяви додають: копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; відомості про відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для підтримання транспортних засобів у нормальному технічному стані; документи про проходження техоглядів транспортних засобів та проведення медоглядів водіїв; копія документу про спеціальну освіту працівника підприємства, відповідального за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів і копія наказу щодо його призначення; список транспортних засобів із зазначенням типів, марок, моделей, Державних номерів, року випуску, номерів їх реєстрації; список водіїв, закріплених за автомобілями, копії їх прав і медичних довідок; копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і копії тимчасових реєстраційних талонів, оформлених в ДАІ на орендовані автомобілі; копії страхових полісів про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і полісів про страхування водіїв від нещасних випадків; копії документів, що підтверджують закінчення водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників. Після того, як буде прийнято позитивне рішення, автоперевізнику-заявнику видається ліцензія та ліцензійні картки на кожен транспортний засіб, куди заносяться реєстраційні дані ліцензії. Ліцензія видається строком на 5 років.
Розкрийте сутність окремих видів страхування як неодмінна умова здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом.
Об'єктами особистого страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю страхувальника або застрахованої особи. Добровільними видами страхування в цій сфері є страхування від нещасних випадків; страхування життя; обов'язковим - особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
Об'єктом майнового страхування є майнові інтереси пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. Серед майнових видів страхування в сфері міжнародних перевезень часто застосовують такі види добровільного страхування: страхування вантажів та багажу; страхування наземного транспорту; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ тощо.
Об'єктом страхування відповідальності в сфері міжнародних перевезень є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. До цього виду страхування відносять такі види добровільного страхування як страхування відповідальності перед третіми особами (система «Зелена картка»); страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при таких перевезеннях; страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну тощо.
В чому полягає сутність надання транспортно-експедиторських послуг в процесі міжнародних перевезень?
Транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедитування. Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з України, при імпорті в Україну, при транзиті територією України чи інших держав, для забезпечення внутрішніх перевезень територією України відповідно до вимог міжнародних джерел права, законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі.
Які існують договори в сфері міжнародних перевезень?
В сфері міжнародних автомобільних перевезень застосовують такі групи договорів:
договори міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу;
договори міжнародного автомобільного перевезення вантажів;
договори щодо допоміжних операцій, пов'язаних з міжнародним автомобільним перевезенням пасажирів і вантажів.
Розкрийте особливості укладання договорів щодо міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і багажу.
Договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу - це договір, за яким одна сторона зобов'язується перед другою стороною забезпечити перевезення пасажирів і багажу з пункту відправлення до пункту призначення, які знаходяться в різних країнах.
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюється на підставі одного з таких видів договорів міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу: зовнішньоекономічний договір про сумісну діяльність, пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням пасажирів; договір про міжнародні нерегулярні і маятникові автомобільні перевезення пасажирів; договір про сумісну діяльність, пов'язану з обслуговуванням пасажирів.
Охарактеризуйте особливість укладання договорів щодо міжнародних автомобільних перевезень вантажів.
Договір міжнародного автотранспортного перевезення вантажів - це договір автотранспортного перевезення вантажів за винагороду за допомогою автомобільних транспортних засобів, коли місце навантаження та місце доставки вантажу, зазначені в контракті, знаходяться на території двох різних країн. За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Сторонами договору міжнародного автотранспортного перевезення вантажів є замовник і міжнародний автомобільний перевізник. Замовником можуть бути відправник або одержувач вантажу. Як відправник, так одержувач Можуть бути резидентами або нерезидентами краї-перевізника. Договір укладається на користь третьої сторони одержувача вантажу, який знаходиться на території іноземної держави. Таким чином, договір міжнародного автотранспортного перевезення вантажу має відповідати умовам зовнішньоекономічного договору (контракту) та укладатися у письмовій формі. Договором визначається термін дії договору та умови перевезень, вартість перевезень і порядок розрахунків порядок визначення раціональних маршрутів, права та обов'язки замовника та перевізника. Договором регламентуються режим роботи щодо видачі та прийманню вантажу, забезпечення охорони та збереження вантажу, виконання перевантажувальних робіт тощо. Якщо надаються транспортні послуги різної якості та видів, ціна встановлюється окремо за кожну одиницю послуги, а окремим пунктом договору зазначається його загальна вартість. Можуть бути передбачені надбавки, знижки і штраф.
Які договори, що пов'язані з міжнародним автомобільним перевезенням пасажирів і вантажів, входять до складу договорів щодо виконання допоміжних операцій?
До договорів, які сприяють здійсненню міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, належать наступні групи договорів: договір транспортного експедитування; договори страхування.
Розкрийте сутність договорів транспортного експедитування.
Договір транспортного експедитування — матеріально оформлена угода, за якою одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату та за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з міжнародним автотранспортним перевезенням вантажів. Зовнішньоекономічний договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі і є юридично самостійним.
Назвіть, які існують види договорів страхування. Охарактеризуйте їх.
Існують такі види договорів страхування при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень: договір страхування відповідальності перевізника перед іноземними громадянами; договір страхування відповідальності перевізника перед пасажирами; договір страхування відповідальності перевізника перед власником вантажу; договір страхування відповідальності, пов'язаної з митними процедурами.
Договір страхування відповідальності перевізника перед іноземними громадянами. При виїзді зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена картка", власник транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни, та отримати від страховика - повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро - страховий сертифікат "Зелена картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах-членах цієї міжнародної системи страхування.
"Зелена картка" оформляється єдиним договором (полісом) міжнародного зразка на відміну від українського страхування цивільно—правової відповідальності власників транспортних засобів.На "Зелену картку" не поширюються пільги, встановлені в Україні для окремих категорій власників (водіїв) транспортних засобів (інваліди, потерпілі від аварії на Чорнобильській АЕС тощо).
Поговір страхування відповідальності перевізника перед пасажирами - це двосторонній договір між страхувальником (перевізником) і страховиком щодо захисту від усіх існуючих оизиків в період здійснення туристичних, човникових та інших перевезень пасажирів та багажів автобусами у міжнародному сполученні. За угодою "Interbus" при міжнародних перевезеннях пасажирів та багажу автобусами у міжнародному сполученні повинен бути оформлений „Журнал реєстрації шляхових листів пасажирів" зі списком пасажирів.
Договір укладається за принципом кількості місць: страхова сума встановлюється на кожне місце (пасажира) у транспортному засобі і не може перевищувати кількості посадочних місць, передбачених виробником транспортного засобу. Перевізник, сплативши страховий платіж, отримує страхове свідоцтво, яке діє протягом терміну дії „Журналу реєстрації шляхових листів пасажирів". Оформивши страхове свідоцтво, перевізник гарантує пасажирам та водіям систему захисту від матеріальних втрат, які можуть виникнути в результаті нещасного випадку й інших ризикових обставин під час поїздки.
Договір страхування відповідальності перевізника перед власником вантажу. Стосовно вантажу можуть заключатися кілька видів договорів страхування: з одного боку, продавець-резидент (покупець-нерезидент) страхує сам вантаж, з іншого - перевізник страхує свою відповідальність перед продавцем (покупцем) щодо збереження цього вантажу. Якщо відбувся страховий випадок, то в питанні про виплату страхового відшкодування беруть участь власник вантажу, перевізник і обидва страховики, оскільки власник вантажу і перевізник можуть звертатись у різні страхові компанії.
На практиці в зовнішньоекономічному договорі у розділі Відповідальність сторін" зазвичай передбачають відповідальність перевізника перед власником вантажу. Тому, якщо під час перевезення вантаж буде пошкоджено чи знищено, власник оформляє претензію до перевізника, а той, у свою чергу,узгоджує питання відшкодування збитку зі своїм страховиком за страховим договором своєї відповідальності.
Договір страхування відповідальності автоперевізника, який перевозить вантаж за кордон, ще називають "договором страхуванням CMR". Таке страхування здійснюють згідно з Конвенцією про договір дорожнього перевезення вантажів та нормами державного транспортного законодавства країни, куди переміщають вантаж. Автоперевізник страхує свою відповідальність, яка може наступити в результаті перевищення строків доставки вантажу, його псування та знищення внаслідок різних подій, за відшкодування додаткових витрат.
Договір страхування відповідальності, пов 'язаної з митними процедурами - призначений для страхування відповідальності:
за ввізним (вивізним) митом та зборами, а також за відсотками за прострочення, які можуть накладатися відповідно до законів і правил іноземних держав у разі порушення умов перевезення;
за штрафами, які накладають органи влади за порушення митних законів і правил іноземних держав, якщо страхувальник не повністю виконав умови договору перевезення;
у зв'язку з відшкодуванням митних зборів та податків, провізних платежів, а також витрат на виконання митних вимог, понесених клієнтом страхувальника у разі повної або часткової загибелі вантажу, пасажирів, багажу.
РОЗДІЛ 10
1. Дайте визначення поняття „юридична відповідальність"
Юридична відповідальність за неправомірні дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної дія- іі шості - відповідальність, яка застосовується в особливому процесуальному порядку до суб'єктів неправомірних дій в сфері зовнішньоекономічної діяльності, із застосуванням засобів державного примусу, передбачених санкцією міжнародних та національних норм права.
Юридичну відповідальність застосовують з метою утвердження законності; запобігання неправомірним діям; здійснення правової пропаганди щодо переваг правомірної поведінки; захисту суб'єктивних прав (компенсації спричиненої шкоди і відновлення порушених суб'єктивних прав). Додержання правових норм в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності випливає з інтересів всіх суб'єктів цієї діяльності. Сфера зовнішньоекономічної діяльності не могла б функціонувати, якби її суб'єкти не відповідали за свої дії або не передбачали можливість юридичної иідповідальності.
Які існують підстави для юр.відповідальності в сфері ЗЕД?
Для того, щоб за вчинення неправомірної дії настала юридична відповідальність, необхідні дві умови: неправомірна дія має бути визначена у правовій нормі та фактичне здійснення описаної в правовій нормі неправомірної дії. Таким чином, підставами для юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності мають бути:
нормативна підстава (правовий акт) як система правових норм, що регулюють застосування видів юридичної відповідальності;
фактична підстава, як сукупність юридичних факторів, асвідчують скоєння неправомірної дії.
Нормативною підставою застосування юридичної відпові- ності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної ьності є „Кримінальний кодекс України", „Кодекс Украї- про адміністративні правопорушення", „Господарський кс" та „Митний кодекси України", інші нормативні акти аїни, що містять правові норми щодо юридичної відповідності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної ьності. При визначенні тяжкості юридичної відповідаль- і в сфері зовнішньоекономічної діяльності враховуються характер вчиненої неправомірної дії; характеристика особи, вчинила неправомірну дію, ступінь її вини, майновий стан, авини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
При цьому особлива увага приділяється питанням, що ре- оють підстави і порядок притягнення до юридичної відпо- льності, а також порядок виконання накладених стягнень анкцій. Порядок притягнення до юридичної відповідаль- гі, здійснення юридичної відповідальності та звільнення юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері гішньоекономічної діяльності визначається міжнародними [аціональними процесуальними нормами права. В Україні ядок притягнення до юридичної відповідальності, здійс- ня юридичної відповідальності та звільнення від юридич- відповідальності визначається процесуальними законами ' аїни.
Обставини, що пом'якшують або обтяжують юридичну відповідальність за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності
Обставини,
, що пом'якшують юридичну відповідальність
Обставини, що обтяжують юридичну відповідальність

1. Щире розкаяння винного.
2. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди.
3. Вчинення правопорушення під впливом душевного хвилювання або при тяжких особистих чи сімейних обставинах.
4. Вчинення правопорушення неповнолітнім.
5. Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.
1.Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її.
2.Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який раніше вчинив злочин.
3. Вчинення правопорушення:
а)в стані сп'яніння;
б)в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин.
4. Втягнення неповнолітнього в правопорушення.
5. Вчинення правопорушення групою осіб.

3. Що розуміють під поняттям «майнова відповідальність»?
Майнова відповідальність - юридична відповідальність за правопорушення, яка застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, моральної шкоди, а також майнових санкцій.
Суб'єктами майнової відповідальності можуть бути Україна, як держава, юридичні та фізичні осудні особи - резиденти і нерезиденти України. Майнова відповідальність означає, що потерпіла сторона може переслідувати порушника - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у судовому порядку і, якщо його визнають винним, то порушнику доведеться задовольнити вимоги і виплатити потерпілій стороні компенсацію, яка називається відшкодуванням збитків, або стосовно винного буде визначено якийсь інший засіб судового захисту. При застосуванні майнової відповідальності завжди можна знайти компроміс щодо предмета позову, тобто дійти згоди з позивачем з метою уникнення судового розгляду.
Майнова відповідальність за правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності проявляється в таких випадках: "
адміністративно-господарської відповідальності;
цивільно-господарської відповідальності.
4. Майнова відповідальність за правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності проявляється в таких випадках: "
адміністративно-господарської відповідальності;
цивільно-господарської відповідальності.
5. Що розуміють під поняттям «адміністративно-господарська відповідальність»? Адміністративно-господарська відповідальність - один з видів майнової відповідальності, яка наступає за вчинення адміністративно-господарського правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності та ініціюється уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування у встановленому законом порядку. Адміністративно- господарська відповідальність базується на застосуванні норм „Кодексу України про адміністративні правопорушення", „Митного кодексу України", „Господарського кодексу України", інших законодавчих актів України.
6. Назвіть види адміністративно-господарських санкцій, що застосовують за правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Розрізняють наступні види адміністративно-господарських санкцій за
правопорушення в зовнішньоекономічній сфері:
безоплатне вилучення прибутку (доходу);
адміністративно-господарський штраф;
стягнення зборів (обов'язкових платежів);
при зупинення операцій за рахунками суб'єктів зовніш- сономічної діяльності;
застосування антидемпінгових заходів;
припинення зовнішньоекономічної діяльності;
застосування індивідуального режиму ліцензування;
при зупинення дії ліцензії на здійснення ЗЕДі;
анулювання ліцензії на здійснення зовнішньоекономіч- яльності;
обмеження або призупинення діяльності суб'єкта зов- юекономічної діяльності;
скасування державної реєстрації і ліквідація суб'єкта лньоекономічної діяльності тощо.
7. Які передбачають санкції при впровадженні адміністративно-госп.відповідальності?
Адміністративно-господарська відповідальність за правопорушення передбачає:
застосування адміністративно-господарських санкцій;
застосування адміністративних стягнень.
8. Назвіть види адмістративних стягнень , що застосовуються за правопорушення в сфері ЗЕД?
До адмістративних стягнень належать :
попередження
шртаф
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім обєктом адміністративного правопорушення
конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім обєктом адм. Правопорушення
виправні роботи
адміністративний арешт.
9.Що розуміють під поняттям «цивільно-господарська відповідальність»?
Цивільно-господарська відповідальність - майнова відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яка наступає за вчинення цивільно-господарського правопорушення, та ініціюється суб'єктами зовнішньоекономічної дія- сті у відповідності до зовнішньоекономічних договорів грактів). Суб'єктами цивільно-господарської відповідальності за правопорушення є суб'єкти зовнішньоекономічної >ності, які несуть майнову відповідальність за порушення і цивільного і господарського права в цій сфері.
Цивільно-господарська відповідальність настає за умов додержання наступних принципів:
потерпіла сторона має право на відшкодування збитків пежно від того, чи є застереження про це в зовнішньоеко- чному договорі (контракті);
сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а ж відшкодування збитків не звільняють правопорушника згоди другої сторони від виконання прийнятих зо- гаань;
у зовнішньоекономічному договорі (контракті) неприпу- :ими є застереження щодо виключення або обмеження звідальності сторін договору.
10. Які існують види цивільно-господарських санкцій за правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності?
До видів цивільно-господарських санкцій за правопору- ія в сфері зовнішньоекономічної діяльності належать:
відшкодування збитків;
штрафні санкції;
оперативно-господарські санкції.
11. Дайте визначення поняття кримінальна відповідальність.
Кримінальна відповідальність - юридична відповідаль- гь, яка наступає за вчинення суспільно-небезпечного діян- що містить склад злочину, передбаченого „Кримінальним ;ексом України". Суб'єктами кримінальної відповідальності можуть бути лише фізичні осудні особи. Юридичні особи не можуть нести кримінальної відповідальності. За законодавством України кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності може бути покладена як на громадян України, так і на іноземців та осіб без громадянства. Кримінальна відповідальність застосовується у формі кримінального переслідування, а в разі засудження суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - у формі покарання.
12.Назвіть ознаки кримінальної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
13.Які види покарань застосовують до осіб, визнаних у вчиненні злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності?
До осіб, визнаних у вчиненні злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності, судом можуть бути застосовані такі види покарань:
покарання, не пов'язані з обмеженням і позбавленням волі;
покарання, пов'язані з обмеженням і позбавленням волі.
Всі покарання в сфері зовнішньоекономічної діяльності
об'єднані в три групи:
основні - громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі;
додаткові - позбавлення спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна;
змішані - такі, що можуть застосовуватися як основні, як додаткові - штраф, позбавлення права обіймати певні ци або займатись певною діяльністю.
14. Назвіте види покарань, які відносять до кримінальної відповідальність, не пов'язаної з обмеженням і позбав- ленняц волі?
До кримінальної відповідальності не пов'язаноі 3 обмеженням і позбавленням волі, в сфері зовнішньоекономічної діяльності відносяться такі види покарання:
штраф - грошове стягнення, що накладається суд^ом у ВИПадках і межах, встановлених „Кримінальним кодеіксом україни". За вчинений злочин в сфері зовнішньоеконо^ічної діяльності передбачено: штраф від ЗО до 1000 неоподат*овуваних мінімумів доходів громадян за вчинення наступних^ ЗЛОчинів: ухилення від повернення виручки в іноземній вал юті.;
позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - покарання, позбавляє права засудженого на обіймання певної посаду або зайняття певною діяльністю в сфері зовнішньоекономічної діяльності на певний строк згідно з „Кримінальним кодексом україни".;
громадські роботи;
виправні роботи;
конфіскація майна.
15. Назвіте види покарань, які відносять до кримінальної відповідальності, пов'язаної з обмеженням або позбавлення Волі.
До кримінальної відповідальності, пов'язаної з обмежен- ібо позбавленням волі, відносяться такі види покарання:
арешт;
обмеження волі;
позбавлення волі на певний строк;
довічне позбавлення волі.
16. Назвіте органи, які мають право розглядати справи про юридичну відповідальність та накладати стягнення.
18. Які обСТавини пом'якшують покарання засудженого за злочиц в сфері зовнішньоекономічної діяльності?
Зявлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину.
Добровільне відшкодування завданного збитку або усунення заподіяної шкоди.
Вчинення злочину неповнолітнім
ВЧинення злочину жінкою в стані вагітності.
Вчинення злочину внаслідок тяжких особистих, сімейних лих обставин.
Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність.
Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або моральними діями потерпілого
Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності,
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднання з вчиненням злочину у випадках, передбачених „Криміналі кодексом України" тощо.
19. Які обставини обтяжують покарання засудженого за злочин в сфері зовнішньоекономічної діяльності?
1. Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів.
2. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.
3. Вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату.
4. Вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку.
5. Тяжкі наслідки, завдані злочином.
6. Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного.
7. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством.
8. Вчинення злочину з особливою жорстокістю.
9. Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння, або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів тощо.
20. Охарактеризуйте особливості притягнення до кримінальної відповідальності іноземних громадян, які вчинили злочин на території України.
Іноземці, які вчинили злочини на території України і засудженні за них на підставі „Кримінального кодексу України", можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України.