Конкретні завдання аудиту грошових коштів та їх еквівалентів
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Підтвердити наявність грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві на певну дату шляхом проведення інвентаризації каси, перевірка банківських виписок

Права і зобов’язання
Перевірка документів, які відображають наявність грошових коштів на даному підприємстві

Оцінка
Перевірка правильності оцінки відповідно до вимог П(С)БО

Факт події
Переконатися чи всі операції з грошовими коштами відображені в повному обсязі в первинних документах,в синтетичних і аналітичних регістрах

Повнота обліку
Перевірка повноти відображення операцій з грошовими коштами в бухгалтерських документах: журнал 1, та в відомостях аналітичного обліку 1.1, 1.2, 1.3

Подання і розкриття інформації у звітності
Перевірити чи інформація про грошові кошти правильно представлена в розділі оборотні активи балансу, звіті про рух грошових коштів ф.№3, та в примітках до річної фінансової звітності (розділ 4 «Грошові кошти»)


Конкретні завдання аудиту основних засобів
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Реальність існування
Перевірка наявності основних засобів на дату балансу за місцем їх знаходження

Права та обов’язки
Перевірка документів,що засвідчують право власності підприємства на основні засоби на дату складання балансу,Для прикладу це може бути договір купівлі-продажу.

Повнота обліку
Передбачає,чи всі господораські операції з основними засобами відображені в обліку,чи немає не облікових на балансі основних засобів.

Оцінка
Характеризує правильність оцінки основних засобів:
-при надходженні
-при вибутті
-при амортизації
-при списанні реалізації
-ремонт
-обмін
-безоплатна передача
-оренда

Факт події
Перевірка документів,які підтверджують факт здійснення операцій з основними засобами

Подання і розкриття
Перевірка правильності відображення операцій з основними засобами у звітності


Конкретні завдання аудиту поточних зобов’язань
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Пасиви, відображені на рахунках 6 класу, представляють собою повний перелік зобов’язань, які належать підприємству.

Права і обов’язки
Всі зазначені зобов’язання належать підприємству.

Оцінка
Поточні зобов’язання оцінюються згідно з П(С)БО 11 за сумою погашення; операції по поточних зобов’язаннях відображені у належній сумі (арифметична правильність).

Факт події
Операції по поточних зобов’язаннях віднесені до відповідного звітного періоду.

Повнота обліку
Поточні зобов’язання правильно оформлені первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Поточні зобов’язання належним чином класифіковані у Балансі, а також у Примітках до фінансової звітності подані перелік і суми зобов'язань, що включені до статті балансу "Інші поточні зобов'язання".


Конкретні завдання аудиту нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Реальність снування
Нерозподілений прибуток, відображений у фінансовій звітності справді існує на рахунках підприємства
Права і обов’язки
Прибутки (збитки) підприємства списані в кінці періоду на 44 рахунок справді належать підприємству
Повнота обліку
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) правильно оформлений документами дані з яких перенесені до фінансової звітностіОцінка
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) оцінюється у відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку
Факт події
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) віднесений до відповідного звітного періоду

Подання і розкриття
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) належним чином відображений в Балансі


Конкретні завдання аудиту довгострокового кредиту банку
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Довгострокові кредити банків, відображені у фінансовій звітності, реально існують і представляють собою кошти, якими користується підприємство.

Права і обов’язки
Перевірка наявності документів, які засвідчують отримання довгострокового кредиту банку

Оцінка
Перевірка правильності оцінки відповідно до вимог П(С)БО 11; операції по довгострокового кредиту банку відображені у належній сумі (арифметична правильність)

Факт події
Операції по довгострокового кредиту банку віднесені до відповідного звітного періоду

Повнота обліку
Довгостроковий кредит банку правильно оформлений первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Довгостроковий кредит банку належним чином відображений в Балансі (рядку 440 пасиву)


Конкретні завдання аудиту відрахувань на соціальні заходи
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Реальність існування
Перевірка наявності здійснення витрат на оплату праці на дату балансу за місцем їх знаходження

Права та обов’язки
Перевірка наявності первинних документів, які відображають нарахування ЗП, нарахувань і утримань із ЗП

Повнота обліку
Передбачає,чи всі господораські операції з оплати праці, відрахувань на соц.заходи відображені в обліку

Оцінка
Перевірка правильності оцінки відповідно до вимог П(С)БО 11; операції з оплати праці, відрахувань на соц. заходи відображені у належній сумі (арифметична правильність)

Факт події
Перевірка документів, які підтверджують факт здійснення операцій з оплати праці, відрахувань на соц. заходи

Подання і розкриття
Перевірка правильності відображення операцій з оплати праці, відрахувань на соц. заходи у звітності


Конкретні завдання аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, що відображені у пасиві балансу, реально існують на підприємстві саме в такому обсязі.

Права і обов’язки
Всі зазначені зобов’язання належать підприємству.

Оцінка
Поточні зобов’язання оцінюються згідно з П(С)БО 11 за сумою погашення; операції по поточних зобов’язаннях за розрахунками з бюджетом відображені у належній сумі (арифметична правильність).

Факт події
Операції по поточних зобов’язаннях за розрахунками з бюджетом віднесені до відповідного звітного періоду.

Повнота обліку
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом правильно оформлені первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом належним чином відображені у Балансі.


Конкретні завдання аудиту доходу ( виручки ) від реалізації товарів

Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Отримання доказів щодо реальності існування доходу ( виручки ) від реалізації товарів
Перевірка документообігу від первинного до аналітичного і синтетичного, інвентаризаційні відомості наявності товарів на дату балансу.

Підтвердження прав і зобов’язань щодо доходу ( виручки ) від реалізації товарів
Перевірка наявності первинних документів

Правильність оцінки доходу ( виручки ) від реалізації товарів
Перевірка первинних документів згідно з якими були реалізовані товари на дату балансу

Підтвердження факту події
Встановлюється наявність первинних документів:
договір
рахунок
накладна
платіжне доручення
податкова накладна
головна книга по рахунку 70

Підтвердження повноти обліку
Перевірка наявності первинних документів

Перевірка правильності подання і розкриття інформації у звітності
Вартість доходу ( виручки ) від реалізації товарів відображена в балансі має бути підтверджена даними облікових регістрів синтетичного і аналітичного обліку


Конкретні завдання аудиту виробничих запасів
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Актив, відображений на рахунку 20 класу, який існує на певну дату.

Права і обов’язки

Виробничі запаси належать підприємству.


Оцінка

Виробничі запаси оцінюються згідно з П(С)БО 9 «Запаси». Підприємство проводить оцінку запасів методом ціни продажу.

Факт події
Операції по виробничих запасах віднесені до відповідного звітного періоду.

Повнота обліку
Виробничі запаси правильно оформлені первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття
інформації у звітності
Виробничі запаси відображені в Балансі в рядку «100», а також у Примітках до фінансової звітності.


Конкретні завдання аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Перевірка заборгованості нарахованих сум шляхом інвентаризації. Перевірка наявності виплат заробітної плати.

Права та зобов’язання
Перевірка документів що підтверджує право підприємства здійснювати, нараховувати та сплачувати заробітну плату працівникам : свідоцтво про реєстрацію ФСС, штатний розпис розрахунково-платіжна відомість, лікарняні листи

Оцінка
Перевірка правильності обчислення сум щодо нарахування заробітної плати.

Факт події
Перевірка первинних документів що відображають факт здійснення операцій щодо нарахувань заробітної плати : штатний розпис, табель обліку використаного робочого часу, платіжна відомість, видаткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії, бухгалтерська довідка

Повнота обліку
Перевірка повноти обліку поточних зобов’язань з розрахунками оплати праці в первинних документах, регістрах (оборотно-сальдова відомості по синтетичним рахункам 66,65,31) та звітності

Подання та розкриття інформації у звітності
Перевірка правильності відображення операцій з оплати праці у ф.№1 та ф.№2


Конкретні завдання аудиту операцій зі соціальним страхуванням
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Перевірка заборгованості нарахованих сум нарахувань та утримань підприємства перед ФСС шляхом інвентаризації. Перевірка наявності виплат допомоги по догляду за дитиною до 3 років, у зв’язку з вагітністю, лікарняних

Права та зобов’язання
Перевірка документів що підтверджує право підприємства здійснювати та сплачувати нарахування та утримання з доходів осіб а також виплату допомоги за доглядом дитини до 3 років, лікарняних та у зв’язку з вагітністю : свідоцтво про реєстрацію ФСС, штатний розпис розрахунково-платіжна відомість, лікарняні листи

Оцінка
Перевірка правильності обчислення сум утримань та нарахувань, правильність визначення сум допомоги , відповідність ставок щодо чинного законодавства

Факт події
Перевірка первинних документів що відображають факт здійснення операцій щодо нарахувань та утримань по догляду та виплата лікарняних : штатний розпис, табель обліку використаного робочого часу, платіжна відомість, видаткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії, бухгалтерська довідка

Повнота обліку
Перевірка повноти обліку поточних зобов’язань з розрахунками зі страхування в первинних документах, регістрах (оборотно-сальдова відомості по синтетичним рахункам 66,65,31) та звітності

Подання та розкриття інформації у звітності
Перевірка правильності відображення операцій зі страхування у ф.№1 та ф №2


Конкретні завдання аудиту поточних зобов’язань за розрахунками по податку на додану вартість
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Зіставлення даних отриманих на підприємстві з даними, які були подані до податкової інспекції. Правильність визначення і повноти перерахування суми по ПДВ. Перевірка дотримання черговості перерахування обов’язкових платежів, своєчасне подання платіжних документів до банку.

Права і зобов’язання
Перевірка правильності сплати ПДВ за відповідними ставками, вивчення первинних документів по ПДВ і документів по розрахунку. Підтвердження заборгованості по розрахунках з ПДВ, згідно банківських рахунків.

Оцінка
Перевірка правильності обліку ставок ПДВ, періодів сплати податку. Арифметична перевірка сум, вказаних у фінансовій звітності та інших документах. Перевірка нарахованих сум по сплаті ПДВ, згідно первинних документів.

Факт події
Зіставлення дат у первинних документах з датами в облікових регістрах. Правильність віднесення суми по сплаті даного податку до відповідного звітного періоду.

Повнота обліку
Перевірка платіжних документів, податкових декларацій тощо. Правильність використання обов’язкових нормативних умов і складання бухгалтерських проводок по виділенню ПДВ, його сплати постачальникам, нарахуванню та перерахуванню до бюджету визначаються шляхом прослідковування, звірки даних облікових регістрів, які кореспондують з рахунком 64 «Розрахунки з бюджетом».

Подання і розкриття інформації у звітності
Арифметична перевірка правильності зазначеної суми по ПДВ у І розділі рядку 015 у формі №2 «Звіт по фінансовий результат», Декларація з ПДВ.


Конкретні завдання аудиту ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Реальність існування
Перевірка дійсності зобов’язань сплачувати податки та збори до бюджету, як саме і в якому розмірі, перевірка повноти переліку податків і зобов’язань, які має сплачувати підприємство згідно із чинним законодавством, спостереження за проведенням перевірок сплати податків внутрішнім аудитором та державними контролюючими органами, перевірка документального оформлення результатів перевірок.

Права і зобов’язання
Перевірка документів по розрахунках податків, які сплачує підприємство. Пересвідчитись у тому, що підприємство платить податки по відповідних ставках, що вибрана правильна система оподаткування, чи має підприємство пільги щодо оподаткування, підтвердити заборгованості по розрахунках згідно банківських рахунків, податкових актів, вивчення первинних документів по розрахунках з бюджетом

Оцінка
Зобов’язання перед державою оцінюються у відповідності з принципами бухгалтерського обліку та П(С)БО 11 «Зобов’язання»:
перевірка періодів сплати податків, зборів та інших платежів
перевірка правильності обліку ставок податків
перевірка правильності застосування пільг щодо оподаткування
документальна перевірка сум нарахованих зобов’язань підприємства на підставі податкових накладних, звітів, розрахунків.
зобов’язання перед бюджетом відображені у належній сумі. Арифметична правильність обчислених сум у балансі підприємства та інших документах

Факт події
Зобов’язання, а саме відповідні суми віднесені до тих періодів в які вони по законодавству були нарахування: перевірка правильності віднесення операцій по розрахунках з бюджетом до відповідного звітного періоду (зіставлення дат здійснення операцій у податкових накладних та інших первинних документах з датами записів у облікових регістрах.

Повнота обліку
перелік податків, що сплачує підприємство включає всі види податків, зборів і платежів, які повинне сплачувати підприємство згідно чинного законодавства;
включені нові види податків, які були введені в дію, розрахунки виконані правильно і належним чином відображені на рахунках бухгалтерського обліку підприємства;
правильне оформлення документів, які підтверджують сплату податків до належних фондів та органів, наявність та якість аналітичного обліку та його відповідності даним синтетичного обліку;
прослідковування відображення операцій з нарахування та сплати податків, зборів, платежів у первинних документах, регістрах аналітичного і синтетичного облік, головній книзі.

Подання і розкриття інформації у звітності
Зобов’язання належним чином класифіковані у балансі та надається відповідне розкриття інформації відносно того, які платежі включають в себе ці зобов’язання:
арифметична перевірка статті та правильності застосування одиниць виміру у звітах;
перевірка включення до статті поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом лише тих податків, які сплачує дане підприємство;
перевірка належності розкриття інформації по зобов’язанням у примітках до звітності.


Конкретні завдання аудиту нематеріальних активів
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Провести інвентаризацію нематеріальних активів. При інвентаризації перевіряють:
1) наявність супровідних документів, що підтверджують права підприємства на їх використання;
2) правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів в обліку.

Права і зобов’язання
Перевірка документів, що підтверджують належність нематеріальних активів до підприємства:
1) авторські права (авторський договір з продавцем авторських прав, рукопису, малюнка, ескізу, відеокадру, нотного запису та ін.);
2) права на програну для ЕОМ, бази даних (договір купівлі-пролажу (при придбанні одиничного примірника програми), авторський договір (при передаванні майнових прав на програму, ЕОМ), дискета з програмою, опис, технічна документація);
3) права па винаходи, корисні моделі, промислові зразки (ліцензійний договір, зареєстрований у патентному відділі, патент на винаходи, свідоцтво на товарний знак, свідоцтво про право користування найменуванням);
4) права на засоби індивідуалізації юридичної особи (товарний знак, знак обслуговування, фірмове найменування) - (договір про відчуження, зареєстрований у патентному відділі, ліцензійний договір, свідоцтво на товарний знак, свідоцтво про право користування найменуванням);
5) права на ноу-хау (договір про передавання ноу-хау, відображення чи опис ноу-хау);
6) право користування земельними ділянками й природними ресурсами (документ про право власності, ліцензія на користування ділянкою надр);
7) документи, що підтверджують витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи (витрати на послуги консультантів, реєстраційні та інші вбори тощо)

Оцінка
Оцінку визначають виходячи з вартості відповідно до договору і порядку включення витрат на доведення їх до стану, придатного для використання.

Факт події
Встановлюється наявність супроводжувальних документів (авторські та ліцензійні договори, договори про передавання ноу-хау, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, установчі договори. ліцензії, свідоцтва).
Перевірка правильності віднесення операцій по руху нематеріальних активів до відповідного звітного періоду (зіставлення дат здійснення операцій у первинних документах з датами записів у облікових регістрах)

Повнота обліку
Перевірка правильності оформлення первинних документів, які підтверджують рух нематеріальних активів, наявність та якість аналітичного обліку та його відповідність даним синтетичного обліку, прослідковування відображення операцій з придбання нематеріальних активів у первинних документах, регістрах аналітичного та синтетичного обліку, Головній книзі (зустрічна перевірка Журналу 4, Головної книги по рахунку 12, оборотно-сальдової відомості по рахунку 12, узгодження між собою Балансу та Приміток до річної фінансової звітності)

Подання і розкриття інформації у звітності
Арифметична перевірка статті на правильність застосування одиниці виміру. Перевірка належного розкриття інформації по нематеріальним активам у примітках до звітності.


Конкретні завдання аудиту дебіторської заборгованості
за товари, роботи, послуги

Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Перевірити чи весь перелік дебіторської заборгованості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» існує на дату балансу

Права і зобов’язання
Перевірити чи вся зазначена заборгованість належить підприємству

Оцінка
Перевірити, чи оцінка дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(с)БО 10 за первісною вартістю

Факт події
Перевірити чи операції по дебіторській заборгованості були віднесені до звітного періоду і чи існують первинні документи, які це підтверджують

Повнота обліку
Перевірити, чи всі первинні документи по дебіторській заборгованості були перенесені у регістри аналітичного і синтетичного обліку

Подання і розкриття інформації у звітності
Перевірити чи належним чином суми по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги були перенесені у відповідні статті Балансу і Приміток


Конкретні завдання аудиту грошових коштів та їх еквівалентів
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Підтвердити наявність грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві на певну дату шляхом проведення інвентаризації каси, перевірка банківських виписок

Права і зобов’язання
Перевірка документів, які відображають наявність грошових коштів на даному підприємстві

Оцінка
Перевірка правильності оцінки відповідно до вимог П(С)БО

Факт події
Переконатися чи всі операції з грошовими коштами відображені в повному обсязі в первинних документах,в синтетичних і аналітичних регістрах

Повнота обліку
Перевірка повноти відображення операцій з грошовими коштами в бухгалтерських документах: журнал 1, та в відомостях аналітичного обліку 1.1, 1.2, 1.3

Подання і розкриття інформації у звітності
Перевірити чи інформація про грошові кошти правильно представлена в розділі оборотні активи балансу, звіті про рух грошових коштів ф.№3, та в примітках до річної фінансової звітності (розділ 4 «Грошові кошти»)


Конкретні завдання аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Пасиви, відображені на рахунку 67, представляють собою повний перелік зобов’язань, які належать підприємству.

Права і обов’язки
Всі зазначені зобов’язання з учасниками належать підприємству.

Оцінка
Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками оцінюються згідно з П(С)БО 11 за сумою погашення; операції по поточних зобов’язаннях з розрахунками з учасниками відображені у належній сумі (арифметична правильність).

Факт події
Операції по поточних зобов’язаннях з розрахунками з учасниками віднесені до відповідного звітного періоду

Повнота обліку
Поточні зобов’язання з розрахунками з учасниками правильно оформлені первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Поточні зобов’язання з розрахунками з учасниками належним чином класифіковані у Балансі (4 розділ пасиву, рядок 590)


Конкретні завдання аудиту статутного капіталу
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Проведення інвентаризації майна, внесеного засновниками до статутного капіталу підприємства. Полягає в підтвердженні сальдо по аналітичному обліку за кожним учасником. Тобто інвентаризацією виявляються по відповідних документах залишки, ретельно вивчається обґрунтованість сум, що обліковуються на таких рахунках, встановлюються терміни виникнення зобов’язань підприємства перед власниками, реальність часток засновників у статутному капіталі.

Права і обов’язки
Перевірка наявності первинних документів, які відображають статутний капітал підприємства

Оцінка
Перевірка правильності оцінки відповідно до вимог П(С)БО5; операції по статутному капіталі відображені у належній сумі (арифметична правильність).

Факт події
Операції по статутному капіталі віднесені до відповідного звітного періоду

Повнота обліку
Статутний капітал правильно оформлений первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Перевірити чи інформація про статутний капітал правильно представлена в розділі 1 пасиву Балансу, Звіті про власний капітал ф.№4


Конкретні завдання аудиту довгострокового кредиту банку
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Довгострокові кредити банків, відображені у фінансовій звітності, реально існують і представляють собою кошти, якими користується підприємство.

Права і обов’язки
Перевірка наявності документів, які засвідчують отримання довгострокового кредиту банку

Оцінка
Перевірка правильності оцінки відповідно до вимог П(С)БО 11; операції по довгострокового кредиту банку відображені у належній сумі (арифметична правильність)

Факт події
Операції по довгострокового кредиту банку віднесені до відповідного звітного періоду

Повнота обліку
Довгостроковий кредит банку правильно оформлений первинними документами, дані з яких перенесені до регістрів обліку та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Довгостроковий кредит банку належним чином відображений в Балансі (рядку 440 пасиву)


Конкретні завдання аудиту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Наявність
Перевірка факту того, що дане підприємство має дебіторську заборгованість з конкретно з кожним дебітором; перелік всіх дебіторів, з якими існує заборгованість; перевірка документів, що підтверджують дебіторську заборгованість

Права і обов’язки
Перевірка документів, що підтверджують виникнення заборгованості підприємства за товари, роботи, послуги

Оцінка
Перевірка правильності розрахунку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Факт події
Перевірка первинних документів, що підтверджують погашення заборгованості або факт її наявності

Повнота обліку
Перевірка повноти обліку операцій за розрахунками з дебіторами в первинних документах, регістрах та звітності

Подання і розкриття інформації у звітності
Перевірка правильності відображення операцій за розрахунками з дебіторами у формах фінансової звітності


Конкретні завдання аудиту амортизації
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту

Реальність існування
Об’єкти основних засобів дійсно існують на підприємстві: спостереження за здійсненням інвентаризації ОЗ підприємства; перевірка документального оформлення і відображення результатів інвентаризації в обліку; огляд ОЗ, які є в наявності; порівняння сум залишку ОЗ у інвентарних картках обліку ОЗ із залишками по даних синтетичного обліку та у Головній книзі$ перевірка поточних господарських операцій протягом року з метою підтвердження залишків на кінець року, як результату

Права та обов’язки
Об’єкти ОЗ, що є на підприємстві, дійсно йому належать: перевірка наявності первинних документів: договорів купівлі-продажу, накладних, рахунків; журналу реєстрації довіреностей; платіжних доручень; податкових накладних; актів прийому-передачі ОЗ; інвентарних карток обліку ОЗ; відомостей аналітичного обліку ОЗ; опис інвентарних карток або інвентарний список тощо;

Повнота обліку
Чи не існує не відображених в обліку операції пов’язаних з нарахуванням амортизації: перевірка правильності оформлення первинних документів, які підтверджують нарахування амортизації; наявність та якість аналітичного обліку та його відповідність даним синтетичного обліку; прослідковування відображення операцій з нарахування амортизації у первинних документах, регістрах аналітичного і синтетичного обліку, Головної книгиОцінка
Встановлення, що амортизація нараховується вірно і об’єкт ОЗ вірно віднесений до відповідної групи: визначення правильності обрання та застосування методів розрахунку амортизації; перевірка правильності розрахунків норм амортизації і суми амортизаційних відрахувань; перевірка правильності віднесення амортизації на витрати підприємстваФакт події
Перевірка, що усі факти нарахування амортизації ОЗ дійсно відбулись: Перевірка правильності віднесення операцій по нарахуванню амортизації до відповідного звітного періоду (зіставлення дат здійснення операцій у первинних документах з датами записів у облікових регістрах)

Подання і розкриття
Перевірка правильності розкриття інформації, що стосується амортизації у балансі та примітках до річної фінансової звітності: перевірка належного розкриття інформації по амортизації у Балансі (ф. №1): рядок 032, графа 3,4; перевірка належного розкриття інформації по амортизації у Примітках до річної фінансової звітності (ф.№5): рядок 260, графа 4, 7, 9, 10,13,15,17,19; перевірка належного розкриття інформації по амортизації у Звіті про фінансові результати (ф. №2): розділ 2 рядок 260 графа 3,4;
Конкретні завдання аудиту довгострокових кредитів банку
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту
Процедури аудиту

Реальність існування
Довгострокові кредити банків, відображені у фінансовій звітності, реально існують і представляють собою кошти, якими користується підприємство.
Перевірка договору банку і підприємства на отримання довгострокового кредиту підприємства і його розподілу між акціонерамиПеревірка поточних господарських операцій, по яких було отримано довгостроковий кредит банку з метою з метою підтвердження наявності його отримання.Перевірка наявності довгострокового кредиту банку на розрахунковому рахунку банку.

Права і обов’язки
Довгостроковий кредит банку справді належать підприємству
Перевірка банківських документів, які засвідчують отримання довгострокового кредиту банку (договір на отримання кредиту та виписка банку).

Повнота обліку
Довгостроковий кредит банку правильно оформлений документами, дані з яких перенесені до фінансової звітності
Перевірка наявності та правильності формування документів, які підтверджують перебування довгострокового кредиту банку.Наявність та якість аналітичного обліку та його відповідність даним синтетичного облікуПрослідковування відображення операцій пов’язаних з отриманням довгострокового кредиту банку та переведення його суми у поточний.

Оцінка
Довгостроковий кредит банку оцінюється у відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку
Перевірка чи відповідає оцінка вартості довгострокового кредиту банку інвестиційній політиці підприємства.

Факт події
Довгостроковий кредит банку віднесений до відповідного звітного періоду
Перевірка правильності віднесення суми довгострокового кредиту банку до відповідного звітного періоду (зіставлення дат здійснення операцій у первинних документах з датами записів в облікових регістрах).

Подання і розкриття
Довгостроковий кредит банку належним чином відображений в Балансі
Перевірка чи у рядку 440 пасиву Балансу відображено суму довгострокового кредиту банку.


Конкретні завдання аудиту доходу (виручки) від реалізації товарів
Загальні завдання аудиту
Конкретні завдання аудиту
Процедури аудиту

Реальність існування
Перевірка наявності доходу (виручки) від реалізації товарів на дату балансу
перевірка фактичної наявності доходу (виручки) від реалізації товарівперевірка документообігу від первинного до аналітичного і синтетичного, інвентаризаційні відомості наявності товарів на дату балансу

Права та обов’язки
Перевірка документів, що засвідчують право власності підприємства на дохід (виручку) від реалізації товарів на дату балансу
перевірка замовлень на продаж за книгою реєстрації;перевірка прейскуранту цін;перевірка повноти виписки рахунків-фактур за книгою реєстрації;перевірка повноти касових надходжень;перевірка відповідності документів на відвантаження товарів затвердженим замовленням на продаж;звірення рахунків-фактур з затвердженими замовленнями та вантажними документами на продаж товарів

Повнота обліку
Передбачає, чи всі господарські операції по доходу (виручці) від реалізації товарів відображені в обліку
перевірка правильності оформлення первинних документів, які підтверджують отримання доходу (виручки) від реалізації товарів;наявність та якість аналітичного обліку та його відповідність даним синтетичного обліку;прослідковування відображення операцій по доходу (виручці) від реалізації товарів у первинних документах, регістрах аналітичного і синтетичного обліку, Головної книги

Оцінка
Операції по доходу (виручці) від реалізації товарів відображені у належній сумі відповідно до принципів і методів бухгалтерського обліку
Перевірка правильності визначення доходу (виручці) від реалізації товарів та правильність відображення у розрахунках бухгалтеріїПеревірка правильності виникнення доходу (виручці) від реалізації товарів

Факт події
Операції по доходу (виручці) від реалізації товарів, віднесені до відповідного звітного періоду
Перевірка правильності віднесення операцій по доходу (виручці) від реалізації товарів до відповідного звітного періоду (зіставлення дат здійснення операцій у первинних документах з датами записів у облікових регістрах)

Подання і розкриття
Перевірка правильності відображення інформації у звітності
перевірка належного розкриття інформації по доходу (виручці) від реалізації товарів у Звіті про фінансові результати (ф. №2): розділ 1 рядок 010 графа 3,4;