Статті балансу
Попередній рік, (тис.грн.)
Звітний рік, (тис.грн.)
Відхилення

Абсолютне, (тис.грн.)
Відносне, (%)

Актив

І. Необоротні активи
 
 
 
 

1.
Незавершене будівництво
8230,1
7911,1
-319
-3,88

2.
Основні засоби:
 
 
 
 

-
залишкова вартість
47157,7
47767,9
610,2
1,29

-
первісна вартість
68999,5
70427,3
1427,8
2,07

-
знос
21841,8
22659,4
817,6
3,74

3.
Довгострокові біологічні активи
 
 
 
 

-
залишкова вартість
3883,3
4885,5
1002,2
25,81

-
первісна вартість
3883,3
4885,5
1002,2
25,81

4.
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
 

-
інші фінансові інвестиції
15841,8
15841,8
0
0,00

Усього за розділом І
75117,9
76406,3
1288,4
1,72

ІІ. Оборотні активи
 
 
 
 

1.
Виробничі запаси
2877,2
2948,3
71,1
2,47

2.
Поточні біологічні активи
15714,7
7079,5
-8635,2
-54,95

3.
Незавершене виробництво
21805,5
33928,3
12122,8
55,60

4.
Готова продукція
4363
21163
16800
385,06

5.
Товари
120,8
75,8
-45
-37,25

6.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
 

-
чиста реалізаційна вартість
6662,6
6899,3
236,7
3,55

-
первісна вартість
6662,6
6899,3
236,7
3,55

7.
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 
 

-
з бюджетом
764,4
6,8
-757,6
-99,11

8.
Інша поточна дебіторська заборгованість
0
73,6
73,6
 

9.
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
 

-
в національній валюті
148,3
41,4
-106,9
-72,08

-
в т.ч. в касі
18,7
8,8
-9,9
-52,94

Усього за розділом ІІ
52456,5
72216
19759,5
37,67

Баланс
127574,4
148622,3
21047,9
16,50

Пасив

І. Власний капітал
 
 
 
 

1.
Статутний капітал
50217,5
100434,9
50217,4
100,00

2.
Пайовий капітал
4936,9
4936,9
0
0,00

3.
Резервний капітал
3257,2
3593,7
336,5
10,33

Усього за розділом І
58411,6
108965,5
50553,9
86,55

ІІ. Довгострокові зобов'язання
 
 
 
 

1.
Довгострокові кредити банків
6059
4100
-1959
-32,33

2.
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
5126,4
5126,4
0
0,00

Усього за розділом ІІ
11185,4
9226,4
-1959
-17,51

ІІІ. Поточні зобов'язання
 
 
 
 

1.
Короткострокові кредити банків
1040
636
-404
-38,85

2.
Поточна заборгованість за довгост. зобов'язаннями
45339,3
0
-45339,3
-100,00

3.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
3734
22169,5
18435,5
493,72

4.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
 
 

-
з одержаних авансів
3023,1
2972,5
-50,6
-1,67

-
з бюджетом
2627,8
3875,9
1248,1
47,50

-
зі страхування
700,8
243,1
-457,7
-65,31

-
з оплати праці
1442,3
483,3
-959
-66,49

-
з учасниками
70,1
50,1
-20
-28,53

Усього за розділом ІІІ
57977,4
30430,4
-27547
-47,51

Баланс
127574,4
148622,3
21047,9
16,50


Показник
Попередній рік, (тис.грн.)
Питома вага (%)
Звітний рік, (тис.грн.)
Питома вага (%)
Зміни у структурі показників

Актив

І. Необоротні активи
 
 
 
 
 

1.
Незавершене будівництво
8230,1
6,45
7911,1
5,32
-1,13

2.
Основні засоби:
 
 
 
 
 

-
залишкова вартість
47157,7
36,96
47767,9
32,14
-4,82

-
первісна вартість
68999,5
54,09
70427,3
47,39
-6,70

-
знос
21841,8
17,12
22659,4
15,25
-1,87

3.
Довгострокові біологічні активи
 
 
 
 
 

-
залишкова вартість
3888,3
3,05
4885,5
3,29
0,24

-
первісна вартість
3888,3
3,05
4885,5
3,29
0,24

4.
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
 
 

-
інші фінансові інвестиції
15841,8
12,42
15841,8
10,66
-1,76

Усього за розділом І
75117,9
58,88
76406,3
51,41
-7,47

ІІ. Оборотні активи
 
 
 
 
 

1.
Виробничі запаси
2877,2
2,26
2948,3
1,98
-0,27

2.
Поточні біологічні активи
15714,7
12,32
7079,5
4,76
-7,55

3.
Незавершене виробництво
21805,5
17,09
33928,3
22,83
5,74

4.
Готова продукція
4363
3,42
21163
14,24
10,82

5.
Товари
120,8
0,09
75,8
0,05
-0,04

6.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
 
 

-
чиста реалізаційна вартість
6662,6
5,22
6899,3
4,64
-0,58

-
первісна вартість
6662,6
5,22
6899,3
4,64
-0,58

7.
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 
 
 

-
з бюджетом
764,4
0,60
6,8
0,00
-0,59

8.
Інша поточна дебіторська заборгованість
0
0,00
73,6
0,05
0,05

9.
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
 
 

-
в національній валюті
148,3
0,12
41,4
0,03
-0,09

-
в т.ч. в касі
18,7
0,01
8,8
0,01
-0,01

Усього за розділом ІІ
52456,5
41,12
72216
48,59
7,47

Баланс
127574,4
100
148622,3
100
 

Пасив

І. Власний капітал
 
 
 
 
 

1.
Статутний капітал
50217,5
39,36
100434,9
67,58
28,21

2.
Пайовий капітал
4936,9
3,87
4936,9
3,32
-0,55

3.
Резервний капітал
3257,2
2,55
3593,7
2,42
-0,14

Усього за розділом І
58411,6
45,79
108965,5
73,32
27,53

ІІ. Довгострокові зобов'язання
 
 
 
 
 

1.
Довгострокові кредити банків
6059
4,75
4100
2,76
-1,99

2.
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
5126,4
4,02
5126,4
3,45
-0,57

Усього за розділом ІІ
11185,4
8,77
9226,4
6,21
-2,56

ІІІ. Поточні зобов'язання
 
 
 
 
 

1.
Короткострокові кредити банків
1040
0,82
636
0,43
-0,39

2.
Поточна заборгованість за довгост. зобов'язаннями
45339,3
35,54
0
0,00
-35,54

3.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
3734
2,93
22169,5
14,92
11,99

4.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
 
 
 

-
з одержаних авансів
3023,1
2,37
2972,5
2,00
-0,37

-
з бюджетом
2627,8
2,06
3875,9
2,61
0,55

-
зі страхування
700,8
0,55
243,1
0,16
-0,39

-
з оплати праці
1442,3
1,13
483,3
0,33
-0,81

-
з учасниками
70,1
0,05
50,1
0,03
-0,02

Усього за розділом ІІІ
57977,4
45,45
30430,4
20,47
-24,97

Баланс
127574,4
100
148622,3
100
 Стаття
Попередній рік, (тис.грн.)
Звітний рік, (тис.грн.)
Відхилення

Абсолютне, (тис.грн.)
Відносне, (%)

1.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт)
43692,5
40498
-3194,5
-7,3

2.
Податок на додану вартість
7281,5
6749,7
-531,8
-7,3

3.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
36411
33748,3
-2662,7
-7,3

4.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт)
30436,5
29530,1
-906,4
-3,0

5.
Валовий прибуток
5974,5
4218,2
-1756,3
-29,4

6.
Інші операційні доходи
1717
2339,1
622,1
36,2

7.
Адміністративні витрати
2834,5
3138,1
303,6
10,7

8.
Інші операційні витрати
1746,7
909,5
-837,2
-47,9

9.
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 
 
 
 

-
прибуток
3110,3
2509,7
-600,6
-19,3

10.
Інші доходи
258,4
2,1
-256,3
-99,2

11.
Фінансові витрати
3010,5
1175,4
-1835,1
-61,0

12.
Інші витрати
177,5
999,9
822,4
463,3

13.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
 
 
 
 

-
прибуток
180,5
336,5
156
86,4

14.
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
 
 
 
 

-
прибуток
180,5
336,5
156
86,4

15.
Чистий прибуток
180,5
336,5
156
86,4


Показник
Попередній рік, (тис.грн.)
Питома вага (%)
Звітний рік, (тис.грн.)
Питома вага (%)
Зміни у структурі показників

1.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт)
43692,5
100
40498
100
 

2.
Податок на додану вартість
7281,5
16,7
6749,7
16,7
0,0

3.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
36411
83,3
33748,3
83,3
0,0

4.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт)
30436,5
69,7
29530,1
72,9
3,3

5.
Валовий прибуток
5974,5
13,7
4218,2
10,4
-3,3

6.
Інші операційні доходи
1717
3,9
2339,1
5,8
1,8

7.
Адміністративні витрати
2834,5
6,5
3138,1
7,7
1,3

8.
Інші операційні витрати
1746,7
4,0
909,5
2,2
-1,8

9.
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 
 
 
 
 

-
прибуток
3110,3
7,1
2509,7
6,2
-0,9

10.
Інші доходи
258,4
0,6
2,1
0,0
-0,6

11.
Фінансові витрати
3010,5
6,9
1175,4
2,9
-4,0

12.
Інші витрати
177,5
0,4
999,9
2,5
2,1

13.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
 
 
 
 
 

-
прибуток
180,5
0,4
336,5
0,8
0,4

14.
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
 
 
 
 
 

-
прибуток
180,5
0,4
336,5
0,8
0,4

15.
Чистий прибуток
180,5
0,4
336,5
0,8
0,4
Статті балансу
Попередній рік, (тис.грн.)
Звітний рік, (тис.грн.)
Відхилення

Абсолютне, (тис.грн.)
Відносне, (%)

1.
Матеріальні затрати
45292
39691,7
-5600,3
-12,4

2.
Витрати на оплату праці
8135,8
7925,1
-210,7
-2,6

3.
Відрахування на соціальні заходи
2441,1
3113,4
672,3
27,5

4.
Амортизація
595,6
872,9
277,3
46,6

5
Інші операційні витрати
1717
1942,5
225,5
13,1

6.
Разом
58181,5
53545,6
-4635,9
-8,0Показник
Попередній рік, (тис.грн.)
Питома вага (%)
Звітний рік, (тис.грн.)
Питома вага (%)
Зміни у структурі показників

1.
Матеріальні затрати
45292
77,85
39691,7
74,13
-3,72

2.
Витрати на оплату праці
8135,8
13,98
7925,1
14,80
0,82

3.
Відрахування на соціальні заходи
2441,1
4,20
3113,4
5,81
1,62

4.
Амортизація
595,6
1,02
872,9
1,63
0,61

5
Інші операційні витрати
1717
2,95
1942,5
3,63
0,68

6.
Разом
58181,5
100
53545,6
100