ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Варіант 16
табл.1

Обгрунтування підвищення ефективності
 

З/п
використання виробничих ресурсів
Дані

 
підприємства
 

1
Проектна потужність підприємства, тис.шт.
465

2
Обсяг виробництва (реалізації), тис. шт.
450

3
Відпускна ціна одиниці виробленої продукції, грн.
27

4
Балансова вартість ОВФ, тис. грн. всього в т.ч.
5847,7

5
Будівлі, споруди
2249,1

6
Передавальні пристрої
494,8

7
Машини та обладнання
1416,9

8
Транспортні засоби
1461,9

9
Інструмент та інвентар
112,5

10
ЕОМ
112,5

11
Залишкова вартість ОВФ, тис. грн.
2923,8

12
Питома вага активної частини ОВФ, %
55

13
Вартість ОВФ, що використовувалися в 2-й і 3-й змінах, тис.грн.
2923,83

14
Чисельність робітників, чол.
590

15
Середньодобова потреба в оборотних коштах, грн.
3,51

16
Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.
1480

17
Зменшення тривалості одного обороту, днів
5

18
Норматив заробітної плати на одиницю продукції, грн/грн
0,07

19
Корисний фонд часу роботи ОВФ, днів


20
за планом
265,00

21
фактично
220

22
Питома вага нормованих оборотних коштів, %
75,00


2.1Визначення річних витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства
2.1.1. Річна потреба в оборотних коштах підприємства визначається за формулою:
ОКр=? Рі Тц (2.1.1.)
де ОКр- річна потреба в оборотних коштах
Рі - середньодобова витрата оборотних коштів
Тц - тривалість періоду, діб (360)
Тоді ОКр= 3,51 360= 1263,6 тис.грн.
Це означає, що на протязі 360 днів для фірми (організації) потрібно оборотних коштів на суму 1263,6 тис.гривень.
2.1.2. Визначення повної собівартості продукції
C=Cв+Снв(2.1.2.1)
де Св – виробничі витрати, грн.;
Снв – невиробничі витрати, грн. (вони становлять 5% від суми виробничих витрат).
Св=Спр+Снпр (2.1.2.2)
де Спр, Снпр- відповідно – прямі та непрямі витрати, грн.
Спр=Смв+Соп+Сам+Срем+Ссоц+Сін (2.1.2.3)
де Смв –вартість матеріальних витрат (становлять 50% від річної потреби оборотних коштів)
Соп – витрати на оплату праці
Сам – амортизаційні відрахування
Срем – вартість ремонтних робіт
Ссоц – відрахування на соціальні заходи(у %від витрат на оплату праці)
Сін – інші виробничі витрати.
Соп=О НП (2.1.2.4.)
де О – обсяг виробництва продукції, тис. грн.;
НП - норматив заробітної праці на одиницю продукції.
Сам = (?Бві а) / 100 (2.1.2.5.)
де Бві – балансова вартість ОВФ і – ої групи, тис. грн.;
а – норми амортизаційних відрахувань(для нематеріальних активів термін корисного використання становить 3 роки), %.
Срем=Сам kрем (2.1.2.6.)
де kрем – коефіцієнт, який враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт(35% від величини амортизаційних відрахувань).
Ссоц=Соп+kсоц
де kсоц – коефіцієнт витрат на соціальні заходи
Сін=ki (Смв+Соп+Сам+Срем+Ссоц) (2.1.2.7.)
де ki – коефіцієнт який враховує розмір інших витрат(20%)
Снпр=Спр kнпр (2.1.2.8.)
де kнпр – коефіцієнт непрямих витрат(становить 50% від прямих витрат)
Отож, зробимо потрібні розрахунки.
Розрахуємо витрати на оплату праці:
Соп= 4500,0727=850,5 тис. грн.
Витрати на оплату праці характеризуються нормою заробітної плати на одиницю продукції. Обсяг виготовленої продукції виражається в гривнях. Це означає, що кількість виготовленої (реалізованої) продукції потрібно виразити в грошовому виразі, а потім знаходити, яка сума грошей потрібна для оплати праці.
Амортизаційні відрахування:
Сам=(2249,12%+494,82%+1461,910%+1416,96%+112,56%+112,515%)4 / 100% = 1238,828 тис. грн.
Амортизаційні відрахування - це процес поступового перенесення вартості основних фондів на новостворену продукцію з метою її повного відшкодування. Для розрахунку амортизаційних відрахувань в бухгалтерському обліку використовується укрупнена класифікація основних фондів. Виходячи з наведених даних - будівлі і споруди , передавальні пристрої підпадають під першу групу(2%), транспортні засоби в другу(10%), машини та обладнання, інструменти та інвентар - третя(6%), ЕОМ - четверта(15%).
Обчислюємо вартість ремонтних робіт.
Срем= 1238,828 35%/100%=433,59 тис.грн.
Відрахування на соціальні заходи.
Ссоц= 850,5 38,8%/100%=329,99 тис.грн.
Вартість матеріальних витрат.
Смв= 3,51 360*50%/100% = 631,8 тис.грн.
Інші виробничі витрати.
Сін= 20% (631,8+850,5 +1238,828 +433,59 +329,99)/100%= 696,94 тис.грн.
Прямі витрати.
Спр= 631,8 +850,5 +1238,828 +433,59 +329,99+696,94 = 4181,65 тис.грн.
Непрямі витрати.
Снпр= (50% 4181,65)/100%=2090,83 тис.грн.
Отож виробничі витрати складають.
Св = 4181,65 +2090,83=6272,48 тис.грн.
Визначаємо невиробничі витрати, які складають 5% від виробничих:
Снв = 6272,48 5%=313,62 тис.грн.

Повна собівартість продукції:
С =6272,48 +313,62 =6586,1 тис.грн.

Табл. 2
Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції
№ п/п
Елементи витрат
Значення, тис. грн.

1
Прямі витрати на виробництво, в тому числі:
4181,65


матеріальні витрати
631,8


витрати на оплату праці
850,5


ремонтні роботи
433,59


відрахування на соціальні заходи
329,99


амортизація
1238,828


інші витрати
696,94

2
Непрямі витрати на виробництво
2090,83

3
Виробнича собівартість виготовленої продукції
6272,48

4
Повна собівартість
6586,1


2.1.3. Визначаємо собівартість одиниці продукції
Сод = С/О (2.1.3.)
де Сод – повна собівартість виготовленої продукції, тис. грн..
О – обсяг виробництва продукції, шт.
Сод = 6586,1/450 = 14,64 грн/шт.
ВИСНОВОК: Таким чином, на основі попередніх обчислень знайдено, що річна потреба в оборотних коштах підприємства становила
1263,6 тис.грн. Матеріальні витрати на виробництво продукції (вартість сировини, матеріалів, покупних матеріалів, робіт і послуг та ін.) становили 631,8 тис. грн.; витрати на оплату праці – 850,5 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи включають відрахування за встановленими нормами на державне соціальне страхування (1,4%), пенсійний фонд (33,2%), фонд зайнятості населення(1,6%) та фонд нещасних випадків(2,6%) – вони становлять 329,99 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів виходячи із їх балансової вартості і затверджених податковим законодавством норм амортизаційних відрахувань становить 1238,828 тис. грн. Інші витрати підприємства, до яких відносяться витрати на сертифікацію і збут продукції, витрати на відрядження та інше, складають 696,94 тис. грн. Прямі та непрямі витрати становлять відповідно 4181,65 та 2090,83 тис. грн. Виробничі витрати –6272,48 тис. грн., невиробничі витрати складають 5% виробничих витрат і становлять 313,62 тис. грн.
Собівартість за своєю економічною природою виражає поточні витрати на виробництво продукції, а відповідно характеризує ефективність виробництва. В нашому випадку повна собівартість становить 6586,1 тис. грн., а одиниці продукції –14,64 грн.
2.2. Визначення показників ефективності виробництва.
2.2.1 Валова виручка від реалізації готової продукції
В = Цод О (2.2.1.)
Цод - відпускна ціна одиниці продукції;
О - обсяг реалізації продукції (в натуральних показниках).
В = 27450=12150 тис. грн.
Грошова виручка характеризує завершення кругообігу засобів підприємства, а її одержання означає, що продукція не тільки вироблена, але й одержана замовником і оплачена ним. Отже за відвантажену продукцію поступило 12150 тис. грн.
2.2.2. Чистий дохід (чиста виручка) від реалізації продукції
(2.2.2.)
де ПДВ - нарахування податку на додану вартість
ЧД (ЧВ) =12150-12150/6=10125 тис. грн.
Отже, чистий дохід – це дохід за мінусом ПДВ і він складає
10125 тис. грн.
2.2.3. Валовий прибуток підприємства
(2.2.3.)
де Св - виробнича собівартість реалізованої продукції.
Пвал =10125 –6272,48= 3852,52 тис. грн.
2.2.4. Операційний прибуток підприємства (прибуток від оперативної діяльності)
(2.2.4.)
де Снв - невиробничі витрати (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові витрати)
Поп =3852,52 -313,62 =3538,9 тис. грн.
Операційний прибуток часто називають чистим прибутком, він дорівнює валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат, тобто 3538,9 тис. грн.
2.2.5. Чистий прибуток (прибуток після оподаткування)
(2.2.5.)
де Податок - податок на прибуток (25%)
Пч = 3538,9 -3538,9 0,25=2654,18 тис. грн.
Таким чином 2654,18 тис. грн. залишається в розпорядженні підприємства.
2.2.6. Рентабельність продукції

(2.2.6.)
де С – повна собівартість реалізованої продукції
Рп =3852,52 /6586,1 100% =58,5%
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Як видно, цей показник є досить високим.
2.2.7. Рентабельність виробництва (рентабельність виробничих фондів)
(2.2.7.)
- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства;
- річна вартість нормованих оборотних коштів
Рвф= 3852,52 / (5847,7+5847,70,75) 100% = 37,6%
Цей показник характеризує ефективність витрат, що акумулюються у виробничих фондах, тобто ефективність окремих витрат виробництва. Рентабельність виробничих фондів є невисокою, а це означає, що вони використовуються нераціонально.
2.3 Визначення показників, що характеризують ступінь використання основних виробничих фондів та оборотних коштів підприємства.
2.3.1. Показники фізичного стану основних виробничих фондів підприємства:
коефіцієнт зносу :
Кзн= ?Зн / Бвп = ?(Бвп - ЗВ) / Бвп (2.3.1.1.)
Кзн = (5847,7-2923,8) /5847,7= 0,5
Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує ступінь зносу основних фондів. Як видно, основні фонди зношені на 50%.
коефіцієнт придатності:

(2.3.1.2.)

де КПР – коефіцієнт придатності основних фондів,
ЗВ– залишкова (балансова) вартість основних фондів.
БВ – балансова (первісна) вартість основних фондів
Кпр = 2923,8/5847,7=0,5
Кпр = 1 – 0,5= 0,5
Коефіцієнт придатності основних фондів показує, яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості. Отже, залишкова вартість основних фондів складає 50% їх первісної вартості.
технологічна структура основних виробничих фондів :
будівлі і споруди =2249,1/5847,7 100% = 38,5%
передавальні пристрої = 494,8 /5847,7 100% = 8,5%
машини та обладнання = 1416,9 / 5847,7100% = 24%
транспортні засоби = 1461,9/ 5847,7100%= 25%
інструмент та інвентар = 112,5 / 5847,7100 % = 2%
ЕОМ= 112,5 /5847,7 100% = 2%
Отже, звідси видно, що найбільшу частину вартості ОВФ складають будівлі і споруди (38,5%), а найменшу – інструмент, інвентар та ЕОМ (2%).
2.3.2 Показники, що характеризують забезпеченість підприємства ОВФ
- фондозабезпеченість виробництва:
(2.3.2.1.)
де ФЗ – фондозабезпеченість;
– середньорічна вартість основних виробничих фондів;
О – обсяги виконаних робіт;
Фз =5847,7/10125=0,578 (грн. /грн.)
Отже, потреба підприємства в ОВФ для виготовлення одиниці продукції складає 0,578 тис.грн / тис.грн.
-Механозабезпеченість
(2.3.2.2.)
де МЗ – механозабезпеченість виробництва;
БВА – балансова вартість активної частини (засобів механізації).
М з = (5847,70,55)\10125 = 0,32 (тис.грн/ тис.грн)
Отже, потреба підприємства у засобах механізації для виготовлення одиниці продукції складає 0.3 тис.грн/ тис. грн.
2.3.3 Показники, що характеризують озброєність працівників ОВФ
- Фондоозброєність:
(2.3.3.1.)
де ФП – фондоозброєність праці робітників;
Чр – середньорічна чисельність робітників.
Фп = 5847,7/590 = 9,91 тис. грн. /люд
Отже, вартість ОВФ, що приходиться на одного робітника складає
9,91 тис. грн. /люд.
- механоозброєність:
(2.3.3.2.)
де МП – механоозброєність праці робітників.
М П =5847,70,55/590=5,45 (тис.грн/люд)
Отже, вартість активної частини (машин і механізмів), що приходиться на одного робітника, зайнятого у найбільшій зміні, складає 5,8 тис. грн. /люд.
2.3.4 Показники що, характеризують використання ОВФ в часі
- коефіцієнт використання календарного часу:
(2.3.4.1.)
де ЧРД – число робочих днів в році.
ЧКД – число календарних днів в році
Ефективне використання основних виробничих фондів підприємства забезпечується при =0,65 - 0,70.
ККЧ = 265/365=0,73
Отже, питома вага числа робочих днів в році становить 73%.
- коефіцієнт використання робочого часу:
(2.3.4.2.)
де ЧФД – число фактично відпрацьованих днів в році.
Ефективне використання основних виробничих фондів підприємства забезпечується при =0,75 - 0,80.
Крч = 220 / 265 = 0,83
Отже, ступінь використання робочого часу в році становить 83%, що свідчить про ефективне використання робочого часу.
-Коефіцієнт змінності:
Кзм=?Бві / Бв=2923,83/5847,7=0,5
2.3.5. Узагальнюючі показники
- фондовіддача :
ФВ = ЧД / ОВФ, (2.3.5.1.)
де ЧД – чистий дохід підприємства;
ОВФ – середньорічна вартість оборотних фондів;
ФВ =10125 /5847,7=1,73 (грн./грн.)
Фондовіддача характеризує виробництво продукції (робіт та послуг) на одиницю середньорічної вартості, а також характеризується обсягом продукції, що виробляється на 1 грн.ОВФ. Отже, на 1 тис.грн. ОВФ виробляється 1,73 тис.грн. продукції.
Фондовіддача по чистій продукції:
Фчп = (ОВП – МВ – Ар)/ БВ , (2.3.5.2.)
де ОВП – обсяг виробленої продукції
МВ – матеріальні витрати
Ар – річні амортизаційні відрахування
БВ – балансова вартість ОВФ
Фчп = (10125-631,8-1238,828) / 5847,7 = 1,41(грн./грн.)
Цей показник визначається, щоб уникнути впливу матеріаломісткості на рівень фондовіддачі ОВФ. Показник чистої продукції відображає реальний вклад підприємства у виготовлення тої чи іншої продукції. Як видно, фондовіддача по чистій продукції менша за фондовіддачу по загальній продукції і становить 1,41 тис.грн./тис.грн.
Коефіцієнт віддачі спожитих основних виробничих фондів
Кв.с.оз. = ОВП/ Ар (2.3.5.3.)
Кв.с.оз. =10125/1238,828=8,17 (грн./грн.)
Цей показник характеризує коефіцієнт використання основних фондів з врахуванням їх оборотності, а саме обсяг виробленої продукції на одиницю спожитої вартості ОВФ.
2.3.6 Визначення показників ефективності використання оборотних коштів
- коефіцієнт оборотності:
(2.3.5.4.)
де Ок - середньорічний залишок оборотних засобів
Ко = 10125/1480=6,84 (грн./грн.)
Коефіцієнт оборотності характеризує кількість обертів, які здійснюють оборотні засоби за певний період. Отже, оборотні кошти здійснюють 7 обертів. Чим вищий коефіцієнт оборотності, тим ефективніше використовується оборотні засоби, тим ефективніше виробництво.
коефіцієнт завантаженості оборотних засобів:
(2.3.5.5.)
Кз= 1 / 6,84 = 0,146 (грн./грн.)
Цей показник характеризує потребу в оборотних засобах на 1 грн. виконуваних робіт (виготовленої продукції). Отже, на 1 тис.грн. виготовленої продукції потрібно 0,146 тис.грн. оборотних засобів.
- тривалість одного обороту:
(2.3.5.6.)
де Д – тривалість періоду, за який визначається оборотність оборотних засобів (рік – 360 днів)
То = 360 / 6,84 = 53(дні)
Отже, час одного обороту, який необхідний для повернення оборотних засобів в результаті реалізації продукції становить 53 дні. Чим менше витрачається часу на 1 оборот, тим ефективніше використовуються оборотні засоби.
- коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів:
(2.3.5.7.)
Кв =3852,52 /1480=2,6 (грн./грн.)
Отже на 1 тис. грн. оборотних засобів припадає 2,6 тис. грн. економічного ефекту (прибутку).
- коефіцієнт використання оборотних засобів (окупності матеріальних затрат):
(2.3.5.8.)
Квк = 10125/631,8=16 (грн./грн.)
Цей показник характеризує окупність матеріальних витрат. Як видно, вартість валової продукції в 16 разів більша за матеріальні витрати.
РОЗДІЛ ІІІ.ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Методичні рекомендації з економічного обґрунтування заходів щодо поліпшення використання ОВФ підприємства в часі.
3.1.1. На основі запроектованих заходів визначається величина збільшення річного робочого часу використання основних виробничих фондів (12%)
(3.1.1.)
де - збільшення фонду робочого часу використання ОВФ, днів
- фактичний робочий час використання ОВФ у базовому році, днів
- величина збільшення робочого часу за рахунок запроектованих заходів у плановому році, %
= 220*0,12=26(днів)
Отже, річний робочий час використання ОВФ збільшився на 26 днів.
3.1.2. Визначається коефіцієнт використання робочого часу у плановому році
(3.1.2.)
де - плановий корисний фонд робочого часу використання ОВФ, днів
Крч = (220+26)/265 =0,93
Оскільки цей коефіцієнт є досить високим, то можна сказати, що робочий час в плановому році буде використовуватися ефективно.
3.1.3. Визначається збільшення числа змін використання ОВФ підприємства у плановому році під впливом збільшення робочого часу, при цьому приймається, що в першій зміні використовуються всі основні виробничі фонди підприємства.
(3.1.3.)
де - приріст числа змін використання ОВФ, змін
- коефіцієнт змінності використання ОВФ в базовому році
Кзм.б. = (2923,83+5847,7) / 5847,7 = 1,5
?Зм.пл. = 26 1,5 = 39(змін)
Отже, під впливом збільшення робочого часу число змін використання ОВФ підприємства у плановому році збільшилось на 39.
3.1.4. Визначається загальне число змін використання ОВФ при базовому рівні змінності їх використання:
(3.1.4.)
де - величина змін використання ОВФ у плановому році
- значення коефіцієнту змінності в базовому році
Зм.пл. = 220*1,5+39=369 (змін)
Отже, загальне число змін використання ОВФ у плановому році становить 372,7змін.
3.1.5. Визначається приріст обсягу виробництва продукції підприємства за рахунок збільшення річного робочого часу використання ОВФ.
(3.1.5.)
де обсяг виробництва продукції у базовому році, тис.грн.
число змін використання ОВФ у базовому році
?Орч = (10125*39) / (220*1,5) = 394875/330=1196,6 (тис.грн.)
Отже, за рахунок збільшення річного робочого часу використання ОВФ продукції буде виготовлено на на 1196,6 тис.грн.
3.1.6 Визначаються додаткові витрати підприємства пов’язані зі збільшенням величини річного робочого часу, виходячи з нормативу додаткових витрат на одну тисячу грн. Вартість ОВФ - 0,1грн у додаткову зміну
(3.1.6.)
?Д рч = 5847,7*0,0001*39=22,8 (тис.грн.)
Отже, додаткові витрати підприємства пов’язані із збільшенням величини річного робочого часу становлять 22,8 тис.грн.
3.1.7 Визначається зниження собівартості продукції, яке відбувається за рахунок зменшення долі річних амортизаційних відрахувань у вартості продукції.
Розрахунок ведеться на 1 грн. продукції.
Доля річних амортизаційних відрахувань одиниці обсягу продукції становить:
ДАВ б = ?(Бві аі) / Об (3.1.7.1.)
ДАВ пл = ? (Бві аі) / (Об+?Орч) (3.1.7.2.)
ДАВ б = ?(Бві аі) / Об = 1238,828/10125=0,12
ДАВ пл = ? (Бві аі) / (Об+?Орч) = 1238,828 /(10125+1196,6)=0,109
ДАВ – доля амортизаційних відрахувань в одиниці обсягу продукції (в долях від одиниці);
Бві – балансова вартість і-тої групи ОВФ, тис.грн.;
аі – норма річних амортизаційних відрахувань і-тої групи ОВФ;
О – Обсяг виробництва продукції, тис.грн.
3.1.8. Економія витрат виробництва за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань буде становити:
(3.1.8.)
де - економія річних амортизаційних відрахувань з розрахунку на річний обсяг виробництва продукції
річний обсяг виробництва продукції у плановому році, тис. грн.
?В = (0,12-0,109)*(10125+1196,6)=124,54 (тис. грн.)
Отже, економія витрат виробництва становить 124,54 тис.грн.
3.1.9 Економія собівартості продукції підприємства у плановому році становитиме:
(3.1.9.)
зниження собівартості продукції під впливом збільшення річного робочого часу використання ОВФ, тис.грн.
?Срч = 124,54-22,8=101,74 (тис.грн.) Отже, під впливом збільшення річного робочого часу використання ОВФ собівартості продукції знизилась на 101,74 тис. грн.
3.2 Методичні рекомендації по обґрунтуванню прискорення оборотності оборотних коштів підприємства
3.2.1 Визначаємо величину вивільнення оборотних коштів за рахунок скорочення тривалості одного обороту за залежністю:
(3.2.1.)де обсяг реалізації продукції
То – тривалість одного обороту
±?Ок=10125/360*5=140,625 (тис.грн.)
Отже, величина вивільнення оборотних коштів за рахунок скорочення тривалості одного обороту становить 140,625 тис. грн.
3.2.2 Визначення обсягу додаткової продукції, яку можна реалізувати за рахунок збільшення коефіцієнту оборотності на плановий рік.
(3.2.2.1.)
(3.2.2.1.)

коефіцієнт оборотності середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн.
обсяг реалізації продукції, тис. грн.
збільшення обсягу продукції в наслідок збільшення оборотності оборотних коштів, тис. грн.
Орпл= 6,84*1480=10123,2 (тис. грн.)?Ооб = 10123,2-10125= -1,8 (тис.грн)
Отже, за рахунок збільшення коефіцієнту оборотності за плановий рік підприємство зменшить випуск додаткової продукції на 1,8 тис.грн.
3.2.3 Економія собівартості за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань внаслідок збільшення оборотності оборотних коштів буде становити:
(3.2.3.1.)
де економія річних амортизаційних відрахувань з розрахунку на річний обсяг виробництва продукції
річний обсяг виробництва продукції в плановому році, тис. грн.
При цьому доля річних амортизаційних відрахувань одиниці обсягу продукції становитиме :
(3.2.3.2.)
(3.2.3.2.)
де доля амортизаційних відрахувань в одиниці обсягу продукції
балансова вартість і – тої групи ОВФ, тис. грн.
норма річних амортизаційних відрахувань і – тої групи ОВФ,%