Розділ 1. Теоретичні основи розподілу витрат за статтями і елементами у промисловості
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 1996 р. N 473
Київ
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 630 ( 630-2002-п ) від 16.05.2002 )
Про затвердження Типового положення з
планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 1996 р. N 473
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
У ПРОМИСЛОВОСТІ
3. ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
13. Витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
амортизація основних фондів та нематеріальних активів
інші витрати.
14. До елемента "Матеріальні витрати" належать витрати на:
1) сировину та матеріали, що придбаваються у сторонніх підприємств і організацій і входять до складу вироблюваної продукції, утворюючи її основу, або є необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг);
2) покупні матеріали, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і упаковування продукції або інших виробничих та господарських потреб (проведення випробувань, контроль, утримання, ремонт і експлуатацію устаткування, будівель, споруд, інших основних фондів тощо), а також запасні частини для ремонту устаткування; знос інструментів, пристроїв, інвентаря, приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів і предметів праці, які не належать до основних виробничих фондів; знос спецодягу, спецвзуття; інші засоби індивідуального захисту, мило та інші миючі засоби, знешкоджуючі засоби, молоко і лікувально-профілактичне харчування;
3) покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, щи підлягають монтажу або додатковій обробці на даному підприємстві;
4) роботи і послуги виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду його діяльності;
5) витрати, пов'язані з використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, та за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, відшкодування у межах нормативу втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь для розширення видобутку мінеральної сировини, а також платежі за використання інших природних ресурсів;
6) придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо, що витрачається з технологічною метою на вироблення всіх видів енергії, опалення виробничих приміщень, транспортні роботи, пов'язані з обслуговуванням виробництва власним транспортом;
7) придбана енергія всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні, рухові та інші виробничі потреби підприємства.
8) втрати внаслідок нестачі матеріальних цінностей у межах орм природного убутку.
17. До елемента "Витрати на оплату праці" належать:
1) витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат;
2) виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований на виробництві (неявочний) час: оплата щорічних відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженніпідприємства; оплата праці працівників, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи; оплата перерв працюючим матерям для годування дитини;
оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів, виконанням державних обов'язків, винагорода за передбачену законодавством вислугу років, інші виплати.
3) витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів:
4) виплати громадянам за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру;
5) виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку.
18. В окремих галузях народного господарства до витрат на оплату праці (відповідно до законодавства) належать:
вартість безкоштовно наданих працівникам комунальних послуг, продуктів харчування, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно житла, комунальних послуг тощо);
19. Витрати на оплату праці поділяються на основну та додаткову заробітну плату.
20. До елемента "Відрахування на соціальні заходи" належать:
1) відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування;
2) відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування;
3) відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення;
4) відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
21. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове пенсійне страхування та до Фонду сприяння зайнятості населення здійснюються за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці згідно із законодавством.
Відрахування на обов'язкове соціальне страхування і обов'язкове пенсійне страхування не нараховуються на доходи громадян від володіння корпоративними правами (отриманими дивідендами).
22. До елемента "Амортизація основних фондів та нематеріальних активів" належать:
1) витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.
2) амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основні фонди (крім тих, що належать до державної форми власності) нараховуються орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в оренду або інших належних йому основних фондів. При цьому на собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду основні фонди;
3) амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні фонди, а також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать до державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються ним виключно на повне відновлення орендованої частки основних фондів;
4) витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих будівель (приміщень) нежитлового призначення відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) щомісяця рівними частками протягом строку дії договору оренди;
5) амортизаційні відрахування від вартості основних фондів (приміщень), що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, що перебувають з підприємством у трудових відносинах;
6) витрати, пов'язані із зносом нематеріальних активів, у сумі амортизаційних відрахувань, що визначаються щомісяця за нормами, розрахованими виходячи із їх первинної вартості та строку корисного використання, але не більше десяти років безперервної експлуатації або строку діяльності підприємства.
23. До елемента "Інші витрати" належать:
1) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом;
2) витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства), витрати на перевезення працівників-інвалідів;
3) додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, які не компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними послугами;
4) платежі з обов'язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством;
5) витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування, а також для сплати процентів за товарні і комерційні кредити; витрати, пов'язані із сплатою процентів за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг), нараховуються щомісяця в розмірі, передбаченому договором, і відображаються у складі собівартості продукції (робіт, послуг) в тому періоді, за який їх нараховано;
6) витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфних послуг та
інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом;
7) витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів;
8) витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції, якщо це передбачено умовами реалізації продукції, але не більше двох відсотків вартості цієї продукції;
9) витрати на реалізацію продукції:
на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;
на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких входить до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;
на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів;
на рекламу і передпродажну підготовку товарів.
До витрат підприємства на рекламу належать витрати на:
розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);
розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів і упаковки;
рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу;
придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- і діафільмів;
виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентаря);
зберігання та експедирування рекламних матеріалів;
оформлення вітрин, кімнат-зразків, виставок-продажу, включаючи відрядження працівників підприємства на виставку продукції підприємства і вартість її зразків, що передані безпосередньо покупцям або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і не підлягають поверненню;
уцінку продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;
проведення інших рекламних заходів, пов'язаних з діяльністю підприємства;
на відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вартості безоплатно переданих зразків і моделей, на представницькі витрати (організацію прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу) у розмірі до двох відсотків від обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за рік;
10) нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок України відповідно до законодавства;
11) податки, за винятком передбачених підпунктом 3.1.2 статті 3 Закону України (334/94-вр) "Про оподаткування прибутку підприємств", збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, включаючи відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, до Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції, які створюються за рахунок відрахувань від внесків до Державного інноваційного фонду, Державного фонду сприяння конверсії, а також збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України;
12) втрати внаслідок технічного неминучого браку, витрати на операції із скляною тарою, виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків;
13) сплата концесійних платежів за використання природних копалин;
14) витрати на оприлюднення річного звіту;
15) платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів;
16) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.
Орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення нежитлового призначення включається до собівартості продукції (робіт, послуг) у розмірі, визначеному угодами сторін, а комунальної власності - не вище ставок орендної плати, встановленої місцевими органами державної виконавчої влади;
17) витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникамсередніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи.
4. ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА СТАТТЯМИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ
24. Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за статтями:
сировина та матеріали;
покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;
паливо й енергія на технологічні цілі;
зворотні відходи (вираховуються);
основна заробітна плата;
додаткова заробітна плата;
відрахування на соціальне страхування;
витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;
відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;
витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
загальновиробничі витрати;
загальногосподарські витрати;
втрати внаслідок технічного неминучого браку;
попутна продукція (вираховується);
інші виробничі витрати;
позавиробничі (комерційні) витрати.
25. До статті калькуляції "Сировина та матеріали" включається вартість:
сировини та матеріалів, що входять до складу вироблюваної продукції, утворюючи її основу, що є необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг);
покупних матеріалів, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і упаковування продукції.
29. До статті калькуляції "Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій" включається вартість:
покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, щи підлягають монтажу або додатковій обробці на даному підприємстві;
робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду діяльності.
До робіт і послуг виробничого характеру належать: здійснення окремих операцій з виготовлення продукції, обробка сировини та матеріалів, що споживаються, часткова обробка напівфабрикатів та виробів тощо за умови, що ці послуги відносяться безпосередньо на собівартість конкретних видів продукції.
33. До статті калькуляції "Паливо й енергія на технологічні цілі" відносяться витрати на всі види палива й енергії (як одержані від сторонніх підприємств та організацій, так і виготовлені самим підприємством),що безпосередньо використовуються в процесі виробництва продукції. В окремих галузях промисловості (металургійній, машинобудівній, хімічній та інших) до таких витрат належать:
витрати на паливо для плавильних агрегатів, домен, мартенівських печей, для нагрівання металу в прокатних, штампувальних, пресових, термічних та інших цехах;
для проведення згідно з технологічним процесом випробувань виробів (стендових, здавальних і контрольних випробувань турбін, дизелів тощо);
витрати на електроенергію для електропечей у сталеплавильному, феросплавному і ливарному виробництвах, для електродугового зварювання, електролізу, електрохімічних процесів, одержання стисненого повітря, киснюі холоду для технологічних потреб, проведення випробувань виробів тощо.
44. У статті калькуляції "Зворотні відходи" відображається вартість зворотних відходів, що вираховується із загальної суми матеріальних витрат, віднесеної на собівартість продукції.
45. До статті калькуляції "Основна заробітна плата" відносяться витрати на виплату основної заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом продукції.
Заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), безпосередньо включається до собівартості відповідних видів продукції (груп однорідних видів продукції).
Фактична заробітна плата цих робітників включається до собівартості окремих видів продукції, товарного випуску та незавершеного виробництва пропорційно до кошторисних ставок. Ці ставки періодично переглядаються у разі зміни обсягу виробництва, технології, тарифних ставок тощо.
46. До статті калькуляції "Додаткова заробітна плата" відносяться витрати на виплату виробничому персоналу підприємства додаткової заробітної плати, нарахованої за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
47. До статті калькуляції "Відрахування на соціальне страхування" включаються:
1) відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування;
2) відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування.
48. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування та обов'язкове пенсійне страхування здійснюються згідно із законодавством від суми витрат на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції (робіт, послуг).
Відрахування на додаткове пенсійне страхування здійснюється згідно з порядком, визначеним законодавством.
49. До статті калькуляції "Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції" належать витрати:
на підготовчі роботи у видобувних галузях;
підвищені витрати на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння, включаючи перші видання нових книжок, а також витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного або масового виробництва;
на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів (пускові витрати);
на винахідництво і раціоналізацію.
54. До статті калькуляції "Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати" включаються витрати на:
1) відшкодування вартості спеціальних інструментів (спецоснащення) і пристроїв цільового призначення незалежно від їх вартості;
2) проектування, виготовлення (придбання) спеціального інструменту і пристроїв цільового призначення;
3) ремонт і утримання в робочому стані спеціальних інструментів і пристроїв;
4) утримання спеціальних служб підприємства, що обслуговують поточне виробництво певних видів виробів (спеціальних конструкторських бюро, спеціальних технічних відділів і бюро, лабораторій тощо), крім випадків, коли ці витрати відшкодовуються замовником понад договірну ціну за виріб або за рахунок спеціальних асигнувань;
5) проведення епізодичних і періодичних випробувань, оплата експертиз, консультацій, пов'язаних з використанням спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення; вартість технічної документації;
6) відшкодування вартості втрат від недовикористання деталей і вузлів застарілих конструкцій, а також спеціальних інструментів і пристроїв, коли ці втрати виникли внаслідок проведення поточної модернізації виробу з метою поліпшення його якості, надійності, довговічності та зниження собівартості;
7) вартість доданої до виробів технічної документації.
60. До статті калькуляції "Витрати на утримання та експлуатацію устаткування" належать:
1) витрати на повне відновлення основних виробничих фондів та капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів із складу основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.
2) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами;
3) витрати на проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування устаткування, у тому числі взятого у тимчасове користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком його реконструкції і модернізації;
4) витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів;
5) знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів та пристроїв нецільового призначення;
6) інші витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією устаткування.
71. До статті калькуляції "Загальновиробничі витрати"
належать:
1) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом, а саме:
на утримання працівників апарату управління структурних підрозділів;
на оплату робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва;
2) витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством;
3) витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт (виробничого призначення) у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, щи належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.
4) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.
5) витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей у ході виробничого процесу;
6) витрати на обслуговування виробничого процесу:
придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці;
забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством;
7) витрати на пожежну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону);
8) знос малоцінних і швидкозношуваних предметів;
9) платежі з обов'язкового страхування майна цехів та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством;
10) втрати внаслідок технічного неминучого браку, якщо вони не виділяються в окрему статтю, витрати на операції із скляною тарою, нестачі матеріальних цінностей на виробництві у межах норм природного убутку.
75. До статті калькуляції "Загальногосподарські витрати" належать:
1) витрати на обслуговування виробничого процесу:
придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці;
проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних виробничих фондів загальногосподарського характеру, у тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком їх реконструкції і модернізації;
контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг);
забезпечення правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому законодавством порядку;
забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством;
2) витрати на пожежну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону);
3) поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій щодо приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних витрат на збереження природи, платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів;
4) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом:
матеріально-технічне забезпечення апарату управління підприємства та його структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування;
оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва, зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо зміни структури управління приватизованим підприємством, а також передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок;
5) витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством;
6) витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів:
виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;
витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів;
витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника 1 розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням);
оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, що надається відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються у вечірніх і заочних вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах та вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата їх проїзду до місця навчання і назад, передбачених законодавством;
7) витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи;
8) витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства); витрати на перевезення працівників-інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування;
9) додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, які не компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними послугами;
10) платежі з обов'язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством;
11) витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності незалежно від терміну кредитування, а також для сплати процентів за товарні і комерційні кредити;
12) витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи оплату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом;
13) витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, щи перебувають з підприємством у трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водопостачання, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі;
14) нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок відповідно до законодавства;
15) витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.
16) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.
17) сплата концесійних платежів за використання природних копалин;
18) витрати на оприлюднення річного звіту (офіційне подання бухгалтерської звітності до установ та організацій, які уповноважені на отримання бухгалтерської звітності (балансів) від господарюючих суб'єктів, а також витрати на офіційну публікацію звітів (балансів) про фінансовий стан підприємств у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством);
19) вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг тощо);
81. До статті калькуляції "Втрати внаслідок технічного неминучого браку" належать:
а) вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів) з технологічних причин;
б) вартість матеріалів, напівфабрикатів (деталей), зіпсованих під час налагодження устаткування, у разі зупинки або простою обладнання, через вимикання енергії;
в) вартість скляних, керамічних і пластмасових виробів, розбитих під час транспортування на виробництві;
г) витрати на усунення технічного неминучого браку.
82. Не вважаються браком продукти, вироби, напівфабрикати, виготовлені за особливими підвищеними технічними вимогами, у тому разі, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають стандартам чи технічним умовам на аналогічні продукти або вироби широкого вжитку.
83. До технічного неминучого браку у виробництві належать напівфабрикати, деталі, вузли, вироби, які з технологічних причин не відповідають вимогам нормативно-технічної документації і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після усунення недоліків.
90. До статті калькуляції "Попутна продукція" включається вартість попутної продукції, одержаної одночасно з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, приймається відділом технічного контролю і призначається для подальшої переробки або відпуску стороннім підприємствам.
91. Під час калькулювання продуктів, одержаних у комплексних виробництвах, вартість попутної продукції виключається з підсумкової собівартості виробництва усього комплексу продуктів, а величина витрат, що залишається після цього, вважається витратами на основний (цільовий) продукт.
92. Попутна продукція оцінюється:
за відпускними цінами за вирахуванням планової суми прибутку й витрат на реалізацію;
за плановою собівартістю аналогічного продукту;
за ціною їх можливого використання - тільки для внутрішнього використання. Ціна можливого використання визначається як різниця між ціною матеріалу, що замінюється попутним продуктом (напівфабрикатом), і сумою додаткових витрат, пов'язаних з підготовкою його до використання.
93. До статті калькуляції "Інші виробничі витрати" належать витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції, якщо це передбачено умовами реалізації продукції, Але не більше двох відсотків вартості цієї продукції.
94. Інші виробничі витрати безпосередньо включаються до собівартості відповідних видів продукції. У разі неможливості такого включення вони розподіляються між окремими виробами пропорційно до їх виробничої собівартості (без інших виробничих витрат).
95. До статті калькуляції "Позавиробничі (комерційні) витрати" належать витрати на реалізацію продукції, зокрема:
на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;
на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;
на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів;
на рекламу і передпродажну підготовку товарів.
До витрат підприємства на рекламу належать витрати на:
розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);
працівників підприємства на виставку продукції підприємства і вартість її зразків, що передані безпосередньо покупцям або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і не підлягають поверненню;
уцінку продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;
проведення інших рекламних заходів, пов'язаних з діяльністю підприємства;
на відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вартості безоплатно переданих зразків і моделей, на представницькі витрати (організацію прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу) у розмірі до двох відсотків від обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за рік.
96. Витрати в іноземній валюті, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), перераховуються в національну грошову одиницю за курсом Національного банку України, що діяв на час проведення операцій.
Розділ 2. Обґрунтування рівня витрат виробництва і заходів щодо їх зниження
Вихідні дані табл. 2.1.1.
Таблиця 2.1.1
№ п/п
Показники
Одиниці виміру
Варіант


97

1
Обсяг реалізованої продукції базового року
млн. грн.
13

2
Фондовіддача
грн./грн.
1,9

3
Продуктивність праці
тис. грн./ прац.
20

4
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції
грн.
0,78

4.1
В тому числі матеріальні витрати
грн.
0,5

4.2
Із них транспортні витрати
грн.
0,04

5
Коефіцієнт використання календарного часу

0,44

6
Коефіцієнт змінності роботи ОВФ

1,7

7
Збільшення прибутку, всього
%
25

7.1
В тому числі за рахунок заходів по зниженню собівартості
%
70

8
Доля умовно-постійних витрат

0,13

9
Питома вага ОЗП в собівартості продукції
%
20

10
Річний знос ОВФ
%
9,8

11
Ріст продуктивності праці
%
2,3

12
Ріст середньої ЗП

1,8

2.1.1. Визначається величина прибутку підприємства у базовому році:
Пб = Об – Сб;
Сб = Об * Сгрн.;
Пб = 13 000 – 13 000 * 0,78 = 2 860 тис. грн.
2.1.2. Визначається приріст прибутку підприємства у плановому році:
?Ппл = Пб * ?П%;
?Ппл = 2 860 * 0,25 = 715 тис. грн.;
В тому числі:
а) за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції:
?Ппл 0 = ?Ппл * ?П0;
?Ппл 0 = 715 * 0,3 = 214,5 тис. грн.
б) за рахунок зниження витрат (собівартості продукції) виробництва:
?Ппл с = ?Ппл – ?Ппл 0;
?Ппл с = 715 – 214,5 = 500,5 тис. грн.
2.1.3. Визначається величина прибутку підприємства у плановому році:
Ппл = 2 860 + 715 = 3 395 тис. грн.
2.1.4. Визначається збільшення обсягу реалізації продукції для одержання запланованого приросту прибутку підприємства:
;

2.1.5. Визначаємо обсяг реалізації продукції у плановому році:
Опл = Об + ?Опл;
Опл = 13 000 + 975 = 13 975 тис. грн.
2.1.6. Визначаємо рівень витрат виробництва у плановому році:
а) загальні витрати підприємства:
Спл = Опл – Ппл;
Спл = 13 975 – 3 395 = 10 580 тис. грн.;
а) на 1 гривню реалізованої продукції:
;
Сгрн. пл. = 10 580 / 13 975 = 0,757 грн.
2.2.1. Економічне обґрунтування заходів щодо збільшення обсягу реалізації продукції
2.2.1.1. збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок підвищення коефіцієнтів використання календарного часу основних виробничих фондів підприємства.
Визначається приріст робочого часу використання ОВФ в зв’язку з підвищенням коефіцієнта використання календарного часу:
?Рч пл. = Рч * Ккч б * ?Ккч пл.;
?Рч пл. = 365 * 0,44 * 0,01 = 2 дні;
Визначається збільшення обсягів виробництва продукції в плановому році в зв’язку із збільшенням робочого часу використання ОВФ:


2.2.1.2. Збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок підвищення змінності використання ОВФ підприємства.
Визначається збільшення величини змін використання ОВФ у плановому році:
?Зм пл. = Рч. пл. * Кзм. б * ?Кзм. пл.;
?Зм пл. = (160,6 + 2) * 0,1 = 16 змін.
Визначається збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок збільшення змінності використання ОВФ:
;
;
Визначаємо збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок покращення використання ОВФ:
?Опл оф = ?Опл кч + ?Опл зм;
?Опл оф = 161,89 + 761,85 = 923,74 тис. грн.;
Визначаємо збільшення робочих місць в зв’язку із збільшенням змінності використання ОВФ:
?Чп зм = Чп б * ?Кзм пл.;
?Чп зм = 650 * 0,1 = 65 чол.;
2.2.2. Обґрунтування збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок рості продуктивності праці.
Визначаємо обсяг приросту виробництва продукції за рахунок росту продуктивності праці:
?Опл в = ?Опл – ?Опл оф;
?Опл в = 975 – 923,74 = 51,26 тис. грн.;
Визначаємо рівень продуктивності праці, який необхідно досягти, щоб досягти приріст обсягу виробництва продукції за рахунок росту продуктивності праці:
;
;
Визначаємо ріст продуктивності праці у плановому році в порівнянні з базовим роком:


2.3. Обґрунтування зниження собівартості продукції (витрат виробництва).
2.3.1. Обґрунтування зниження собівартості продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції.
а) визначається величина умовно-постійних витрат у собівартості продукції базового року:
Супв = Сб * Дупв;
Супв = 10 140 * 0,13 = 1 318,2 тис. грн.;
б) визначається величина умовно-постійних витрат у собівартості продукції планового року:

в) визначається величина зниження собівартості продукції за рахунок зменшення умовно-постійних витрат у собівартості продукції:
?Супв = (С1 упв б – С1 упв пл.) * Спл;
?Супв = (0,13 – 0,12) 10 580 = 1058 тис. грн.;
2.3.2. Обґрунтування зниження собівартості продукції за рахунок покращення використання ОВФ.
а) визначається величина річних амортизаційних відрахувань у собівартості продукції:
– базового року

– планового року

б) визначається зниження амортизаційних відрахувань у собівартості продукції планового року:
?А/впл = (А/вб – А/впл) * Спл;
?А/впл = (0,0661 – 0,0634) * 10580 = 28,566 тис. грн.;
в) визначаються додаткові витрати, пов’язані з покращенням використання ОВФ:
?Сзм = ?Зм пл. * ?сзм;
?Сзм = (3 + 16) * 800 = 15,2 тис. грн.
г) визначається зниження собівартості продукції за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції:
?Соф = ?А/впл – ?Сзм;
?Соф = 28,566 – 15,2 = 13,366 тис. грн.
2.3.3. Обґрунтування зниження собівартості продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат виробництва.
а) визначається зниження собівартості продукції за рахунок економії матеріалів, сировини:
?Смв = Мгрн. * ?М * Опл;
?Смв = 0,5 * 13 975 * 0,004 = 27,95 тис. грн.
б) визначається зменшення собівартості продукції за рахунок економії транспортних витрат:
?Ст = Опл * Вт * ?Вт;
?Ст = 13 975 * 0,04 * 0,03 = 16,77 тис. грн.;
в) визначається зниження собівартості продукції за рахунок використання дешевих матеріалів та сировини:
?Смс = Опл * См * ?Цм;
?Смс = 13 975 * 0,5 * 0,0042 = 29,35 тис. грн.;
г) визначається загальна величина зниження собівартості продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат:
?Смв = ?Смс * ?Ст * ?Смв;
?Смв = 27,95 + 16,77 + 29,35 = 74,07 тис. грн.
2.3.4. Обґрунтування зниження собівартості продукції за рахунок росту продуктивності праці.
Визначається економія основної заробітної плати:
;
= 0,4%
В абсолютних величинах ця економія складатиме:
Созп = Спл * ?Созп = 10 580 * 0,004 = 42,32 тис. грн.;
Визначається економія додаткової зарплати, величина якої залежить від економії основної зарплати:
?Сдзп = ?Созп * Ддзп;
?Сдзп = 42,32 * 0,1 = 4,232 тис. грн.;
Визначається загальна економія зарплати за рахунок підвищення продуктивності праці:
?Сзп = Созп + ?Сдзп;
?Сзп = 42,32 + 4,232 = 46,552 тис. грн.;
Визначається економія відрахувань на соціальні заходи:
?Ссз = ?Сзп * СЗ;
?Ссз = 46,552 * 0,375 = 17,457 тис. грн.;
Визначається загальна величина зниження собівартості продукції за рахунок випереджаючого росту продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої зарплати:
?Сп = ?Сзп * ?Ссз;
?Сп = 17,457+ 46,552 = 64,009 тис. грн.;
Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.3.2.
Таблиця 2.3.2.
Заходи
Одиниці виміру
Величина
Ріст
Додаткові витрати
РезультатБазовий рік
Плановий рік


Збільшення обсягу продукції, тис. грн.
Зниження собівартості продукції, тис. грн.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Збільшення обсягу виробництва продукції (зменшення умовно-постійних витрат)
Тис. грн.

1058

2. Покращення використання ОВФ
2.1. Підвищення коефіцієнта використання календарного часу

0,44
0,4444
0,0044

161,89


2.2. Збільшення змінності роботи

1,7
1,71
0,01

761,85


Разом по 2:

2,14
2,1544
0,0144
15,2
923,74
13,366

3. Підвищення продуктивності праці
Тис. грн./%
51,26
64,009

4. Зниження матеріальних витрат
4.1. Економія матеріалів
%

0,004
0,004


27,95

4.2. Зниження транспортних витрат
%

0,03
0,03


16,77

4.3. Здешевлення матеріалів, сировини
%

0,0042
0,0042


29,35

Всього по 4:


74,07

Всього
15,2
975
1209,5

За планом

975
500,5

Розділ 3. Аналіз одержаних результатів і вплив їх на господарську діяльність підприємства
Вплив зниження витрат виробництва на господарську діяльність підприємства наводиться в таблиці 3.1.
Таблиці 3.1.
Вплив зниження витрат виробництва на результат господарської діяльності підприємства
Показники
Одиниці виміру
Базовий рік
Приріст
Плановий рік
Абсолютний
Відносний


Обсяг реалізації продукції
Тис. грн.
13 000
975
7,5
13 975

Фондовіддача
Грн./грн.
1,9
0,14
7,37
2,04

Чисельність працівників
Чол..
650
46
7,1
696

Продуктивність праці
Тис. грн./чол.
20
0,07
0,35
20,07

Середня ЗП
Грн.
0,321
0,008
2,5
0,329

Собівартість продукції
Тис. Грн.
10140
440
4,34
10 580

Витрати на 1 грн. реалізовано продукції
Грн./грн.
0,78
-0,023
-3
0,757

Прибуток всього
Тис. грн.
2 860
535
18,7
3 395

В т.ч. від заходів щодо зниження собівартості
500,5

Рентабельність
%
28,21
3,89
18,3%
32,1

Висновок: виходячи з отриманих результатів ми бачимо, що обсяг реалізації у плановому році зріс на 7,5%. Фондовіддача зросла на 7,4%. Чисельність працівників зросла на 7,1%. Продуктивність праці зросла на 0,35%. Середня зарплата зросла на 2,5%. Собівартість продукції зросла на 4,34%. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшились на 3%. Прибуток зріс на 18,7%, а рентабельність зросла на 18,3%.