УДК 350.522.2
Гончарук Н.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне).

Фондовіддача як показник рівня використання ОВФ і її вплив на ефективність виробництва.
В статті висвітлюється питання впливу рівня фондовіддачі основних виробничих фондів підприємства на обсяги виробництва продукції та ефективність виробництва (витрати на одну гривню виробленої продукції).
В дослідженні установлено, що підвищення рівня фондовіддачі з 1,03 грн./грн. до 1,35 грн./грн. забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції з 2020 тис. грн. до 2870 тис. грн. та зменшення витрат на одну гривню виробленої продукції 0,83 коп. до 0,92 коп.
In the article the question of influence of level of фондовіддачі of capital production assets of enterprise lights up on production of goods volumes that efficiency of production (charges are on one hryvnya of mined-out products).
In research set, that an increase of level of фондовіддачі is from 1,03 grn/grn to 1,35 grn/grn provides the increase of production of goods volume from 2020 thousand of Uah to 2870 thousand of Uah and diminishing of charges on one hryvnya of mined-out products 0,83grn to 0,92 grn


Фондовіддача як проказник рівня використання ОВФ і її вплив на ефективність виробництва
Фондовіддача – це узагальнюючий економічний показник, який характеризує рівень використання основних виробничих фондів. Фондовіддача використовується для визначення рівня використання ОВФ та ефективності виробництва.
Фондовіддача характеризується обсягом продукції, що виробляється на одну гривню основних виробничих фондів, визначається як відношення обсягів виконаних робіт до середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства.
Його розрахувати можна за наступною формулою:
EMBED Equation.3 ,
де, Фв – фондовіддача,
Ов – обсяг виробництва продукції,
Бв – балансова вартість ОВФ.
Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної гривні витраченої на основні виробничі фонди(на вкладену 1 гривню основних виробничих фондів виготовлено продукції 1,03 грн)[див.таблицю1].
У такому випадку фондовіддача дає дуже узагальнені субєктивні розрахунки, тому для точності отриманих результатів використовують, замість балансової вартості основних виробничих фондів, балансової вартості їх активної частини, що безпосередньо впливає на обсяг виробленої продукції.
Цей показник є найбільш узагальнюючим і характеризує ефективність використання. Збільшення фондовіддачі показує на скільки зросте ефективність їх використання, що є позитивним явищем в економіці. Для підвищення фондовіддачі основних виробничих фондів необхідно збільшувати обсяг виробництва валової продукції за рахунок більш інтенсивного використання названих фондів, з одного боку, та знижувати середньорічну вартість цих фондів за рахунок ліквідації зношених, малопродуктивних та не використовуваних у виробництві основних фондів, з іншого.
В даній статті я хочу висвітлити саме питання впливу фондовіддачі на ефективність виробництва.
На основі проведених розрахунків та досліджень, встановлюється, що підвищення рівня фондовіддачі з 1,03 до 1,35забезпечує збільшення обсягу виробництва на 850 тис.грн., при прирості фондовіддачі 0,32 грн/грн. та зменшення витрат на 1 грн. виробленої продукції [див.таблицю1].
Ефективність виробництва – це економічний показник, що характеризує ступінь віддачі і раціональність організації господарської діяльності, що на сьогодні є досить актуальним питанням.
Ефективність виробництва визначається рівнем фондовіддачі, який характеризує ефективність використання ОВФ.
Від їх рівня залежить обсяги виробництва, витрати на 1 грн., собівартість продукції, продуктивність праці.
Підвищення рівня фондовіддачі забезпечує збільшення обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рівня продуктивності праці, що в кінцевому підсумку впливає на результати господарської діяльності підприємства.
Врахувавши те, що основні виробничі фонди визначають рівень матеріально-технічної бази, від використання яких залежать результати господарської діяльності підприємства, які значною мірою залежить від рівня їх фондовіддачі, тому що для підприємства актуальним є визначення впливу рівня фондовіддачі на кінцеві результати господарювання.
Таким чином, в умовах ринкової економіки, резерви підвищення фондовіддачі ОВФ , поліпшення цього узагальнюючого показника є важливим фактором росту ефективності виробництва на підприємстві і на цій основі забезпечення стабілізації виробництва.
Підвищення ефективності виробництва на підприємстві знаходять свій вираз у збільшенні обсягу виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі, та підвищенні ефективності виробництва.
Крім того, підвищення резервів фондозйому є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частка витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов’язана із фондовіддачею на підприємстві.
Ефект від збільшення резервів фондовіддачі реалізується значно швидше, ніж від повних капітальних вкладень.
Отже, обсяг виробництва продукції, собівартість, продуктивність праці взаємозалежні та водночас залежать від фондовіддачі з основних виробничих фондів, що відповідно впливає на ефективність виробництва.
Останні дослідження показали актуальність цієї теми, вирішенню цієї проблеми на сьогодні приділялась не достатньо уваги, хоча це питання досліджували такі автори як Шегда А.В., Жерябкін А.Л., Гетьман І.К., Мельник Л.Г., Благодаров І.М.
Метою даної науково-дослідної роботи є визначення рівня впливу фондовідддачі основних виробничих фондів на кінцевий результат господарської діяльності.
Відповідно до мети ми ставимо перед собою наступне завдання:
на основі даних статистичного спостереження за останні роки показати вплив рівня фондовіддачі основних виробничих фондів на ефективність виробництва (на величину витрат на 1 гривню виробленої продукції).
Об’єктом дослідження виступать 25 підприємств машино-будівної галузі, відібрані на основі безповторної вибірки та на основі статистичних спостережень за останні роки.
Для здійснення дослідження та розрахунків використовувались такі методи дослідження.
Під час дослідження ми використовували статистичне спостереження на основі звітних документів.
Методи обробки:
- аналіз – передбачає розчленування об’єкту дослідження на окремі складові та їх вивчення;
- синтез – передбачає поєднання усіх складових та їх вивчення;
- кореляційний аналіз взаємозв'язків – метод за допомогою якого можна отримати кількісні вираження взаємозв’язків між соціально-економічними явищами. Його суть полягає у побудові економічно-математичної моделі, у вигляді рівняння регресії , формування кореляційного зв'язку, що виражає залежність середньої зміни результативної ознаки від одного або кількох ознак факторів.
Основною метою дисперсійного аналізу є виявлення на основі величини загальної дисперсії впливу окремих чинників, які визначають варіацію ознаки.
Визначаємо вплив оновлення ОВФ на ефективність виробництва за вихідними даними на основі статистичних спостережень за останні роки на підприємстві.
На основі проведених розрахунків та досліджень можна викласти результати самого дослідження.
Дослідженнями встановлено, що рівень фондовіддачі значно впливає на обсяги виробництва продукції [рис.1]
Дослідженнями доведено, що із зростанням фондовіддачі збільшуються обсяги виробництва і навпаки, також доведено, що між цими показниками існує прямий лінійний зв’язок, оскільки коефіцієнт кореляції – додатній.
Коефіцієнт детермінації показує високий рівень адекватність оціненої моделі статистичним даним.

SHAPE \* MERGEFORMAT
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
Фондовіддача, грн/грн
Обсяг виробництва
продукції, тис.грн
теоретична пряма
емпірична пряма

Рисунок 1. Вплив рівня фондовіддачі на обсяги виробництва
Дослідженнями також було встановлено, що рівень фондовіддачі також впливає на ефективність виробництва. Теоретично, із збільшенням рівня фондовіддачі витрати на одну гривню мають зменшуватися, а отже ефективність виробництва зростати, у чому і полягала суть мого дослідження.
З рисунку видно, що між показниками існує обернений зв’язок, тому що коефіцієнт кореляції від'ємний.
EMBED Excel.Sheet.8
Рисунок 2. Вплив рівня фондовіддачі на ефективність виробництва
Коефіцієнт детермінації показує що рівень фондовіддачі справляє значний вплив на ефективність виробництва. І саме зміна ефективності виробництва пояснюється зміною рівня фондовіддачі.
Отже, велика роль відводиться проблемі підвищення ефективності виробництва, які визначають рівень його матеріально-технічної бази, яка в значній мірі визначає обсяг виробництва продукції. Проте, ефективність виробництва на підприємстві залежить не тільки від забезпеченості підприємства основними фондами, але й ступеня такого узагальнюючого показника як фондовіддача. Підприємству потрібно прагнути до зростання даного показника, що дозволить підвищити ефективність виробництва.
Дослідження підтвердили важливість вивчення рівня фондовіддачі та її вплив на ефективність виробництва, адже було доведено, що саме фондовіддача справляє великий вплив на обсяги виробленої продукції та витрати на 1 гривню, а отже і на ефективність виробництва.
На сьогоднішньому етапі розвитку науки роль фондовіддачі в господарській діяльності є досить важливим питанням і потребує подальшого вивчення, а саме, у напрямку підвищення резервів фондовіддачі і за рахунок цього підвищення ефективності виробництва.
Таблиця 1
Ранжирований ряд по фондовіддачі ОВФ і ефективності виробництва у зростаючому порядкуСписок використаної літератури
1. Гордійчук А. С., Стахів О. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник\ Рівне -РДТУ,- 2000р.
2. Бойчик І.М., Харків П.С,. Хопчан М.І, Економіка підприємства. - Львів: "Сподом". -1998.
3. Кулішов В. В, Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник,- ІС: Ніка-центр, 2002.
4. Економіка виробничого підприємництва: Навчальний посібник / За ред. Й,М. Петрова-К.: "Знання", 2001.
5. Протопова В.О,. Полянський А,Н. Економіка підприємства. - К.: ЦУД 2002.
6. Економіка підприємства: Навчальний посібник /під ред. Шегди А, В. - К.: „Знання-прес", 2003.
7 Економіка підприємства/Під ред. В.П.Вихруща, П.С.Харіва.-Тернопіль.1999
8. Економіка підприємства. Підручник: В 2 т. За ред. С.Ф.Покропивного.-К., 1999.
9. Економіка виробничого підприємства: Навч.посіб./ За ред. І.М.Петровича.-2-ге вид.-К.,2002.
10. Економічіна теорія у 2-ох книгах. Кн. І. Макроекономіка: навчальни посібник (за ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Нанчішина) – К.:Заповіт, 97 р.
11. Економіка підприємства: навчальний посібник. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Т. О. Примак. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.- (Вища освіта ХХІ ст.).
12. Економіка підприємства : Навч. посібник. – Киів МАУП, 1999. – 108 с.
13. Економіка підприємства. Підручник. За заг. ред. д.е. н., професора С. Ф. Покропивного. – Киів, 2001 р.