Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Лабораторна робота №3
з курсу «Основи менеджменту»
на тему: «Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством»
(варіант №2)
Лабораторна робота №3 «Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством»
Мета роботи: вивчення структури управління організацією і розроблення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством у сучасних умовах.
Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
1.Зміст роботи
Вивчення особливостей функціонування підприємства заданого профілю на засадах завдання і наведених органіграм.
Вивчення функцій структурних підрозділів підприємства заданого профілю.
Вивчення чисельності та функцій посадових осіб підприємства.
Розроблення заходів з вдосконалення організаційної структури управління підприємством в умовах заданих змін, обґрунтування розроблених заходів.
Визначення функцій і чисельності посадових осіб підприємства після здійснення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством.
Розробка нової організаційної структури управління підприємством.
2.Теоретична частина
Організування – вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління організацією[10,с.98].
Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси підприємства (матеріальні, фінансові, трудові тощо) і спрямовувати зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань. Розрізняють лінійні та функціональні повноваження[10,с.98].
Делегування – це передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Розрізняють дві концепції процесу передачі повноважень:
Класична концепція, коли повноваження передаються від вищого до нижчого рівня;
Концепція обмежених повноважень, відповідно до цієї концепції підлеглий має можливість відхиляти вимогу керівника, при чому делегування повноважень не відбувається[9,с.46].
Кожна особа, яка на підприємстві має повноваження і несе відповідальність за дії які визначає це повноваження. Це і є взаємозв’язком між повноваженням і відповідальністю.
Організаційна структура управління – впорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки та механізм управління організацією. Організаційні структури управління можна класифікувати так: лінійні, функціональні, комбіновані. Комбіновані поділяються на лінійно-штабні, лінійно-функціональні, бюрократичні, які в свою чергу поділяються на раціональної бюрократії та дивізійні (продуктові, споживчі, територіальні), адаптивні (проектні, матричні, програмно-цільові, координаційні) та конгломератні[9,с.50].
Лінійна організаційна структура складається з взаємно підпорядкованих органів у вигляді ієрархічної драбинки, а функціональна базується на ієрархії органів управління, які забезпечують кожну функцію управління на всіх рівнях[10,с.105].
Для організацій із широкою номенклатурою продукції (послуг), в яких швидко змінюється контингент споживачів, а також для міжнародних організацій потрібно використовувати дивізійні організаційні структури управління, серед яких можна виділити продуктові, споживчі та територіальні[9.с.54].
Адаптивні організаційні структури управління здатні швидко пристосовуватись до змін в навколишньому середовищі. Виділяють основні чотири типи адаптивних організаційних структур управління: проектні, програмно-цільові, координаційні, матричні[10,с.119].
У лінійно-штабних організаційних структурах управління при лінійних керівниках створюються штаби(служби), які спеціалізуються на виконанні певних управлінських функцій, а лінійно-функціональні передбачають, що штабні(функціональні) служби отримують повноваження управління службами, нижчого рівня, які виконують спеціальні функції [10,с.106].
Конгломератні організаційні структури управління використовують на таких підприємствах, у яких в одній службі, наприклад, застосовується продуктова організаційна структура управління, у другій – лінійно-функціональна, в третій-матрична, тобто там, де існує суміш різних організаційних структур управління[10,с.111].
Органіграма – це схематичне відображення організаційної структури управління, усіх зв’язків, які існують між підрозділами, службами та органами управління. Розрізняють органіграми: фактичні (дійсні), раціональні (після ліквідації непотрібних зв’язків) та бажані (до яких слід прямувати) [9,с.57].
Вирізняють такі способи оцінювання та аналізу діючих організаційних структур управління: структуризація цілей та завдань, аналогія, структурні еволюційні порівняння, експертний спосіб організаційного моделювання [10,с.117].
3.Практична частина
Фактична організаційна структура управління радіотехнічного заводу наведена на рис. 1.1

Прийняті скорочення:
НДДКР - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
МТП - матеріально-технічне постачання
ПЕВ - планово-економічний відділ
НОП – наукова організація праці
Рис.1.1Фактична(дійсна) організаційна структура управління радіотехнічного заводу.

Таблиця 1
Чисельність та функції посадових осіб підприємства
Назви посадових осіб
Функції(види діяльності) працівників
Чисель-ність,
чол.
Відповідальність і повноваження

1
2
3
4

Президент
Загальне лінійне керівництво.

1
Відповідає перед власниками за результати роботи заводу, використа-ння майна та коштів заводу, ро-звиток та ефектив-ність діяльності, рівень використан-ня наявних ресур-сів, співпрацю з органами держав-ної влади.

Начальник канцелярії
Ведення документації, оброб-лення вхідної кореспонденції, розподіл її між виконавцями, контроль за термінами вико-ристання документів, відпра-влення вихідної документації.
1
Відповідає перед президентом за ве-дення та відправ-лення документа-ції.

Працівники канцелярії
Виконання доручень началь-ника канцелярії.
10
Відповідають перед начальни-ком канцелярії за виконання Дору-чень.

Начальник юридичного відділу
Юридичне обслуговування операцій заводу: укладання контрактів купівлі-продажу, захист інтересів заводу на різних рівнях.
1
Відповідає перед президентом за оформлення доку-ментів.

Працівники юридичного відділу
Оформлення документів для підписання.
3
Відповідають перед начальни-ком юридичного відділу за якісне оформлення до ку-ментів.

Начальник служби охорони
Забезпечення цілісності майна підприємства та особистої безпеки працівників, орга-нізація пропускного режиму на підприємстві.
1
Відповідає перед генеральним дире-ктором за безпеку працівників та цілісність майна підприємства.

Працівники служби охорони
Здійснюють свої обов’язки, щодо охорони майна, споруд, території підприємства та пра-цівників, забезпечують орга-нізацію пропускного режиму на підприємстві, контролюють і регулюють можливі конфлі-кти між працівниками.
7
Відповідають перед начальни-ком служби охоро-ни за виконання своїх обов’язків.

Віце-президент з виробництва
Виготовлення телевізорів, інформаційно - вимірювальної техніки та побутових електро-приладів.
1
Відповідає перед президентом за якісне виготовлен-ня техніки.

Начальник механічного цеху
Управління цехом та виготов-влення продукції.
1
Відповідає перед віце –президентом з виробництва за контроль у механічному цеху.

Працівники механічного цеху
Виконують доручення начальни-ка механічного цеху.
107
Відповідають перед начальни-ком механічного цеху за якісне ви-конання роботи.

Начальник складального цеху
Забезпечення складування това-рів.
1
Відповідає перед віце –президентом з виробництва за призначення функцій.

Працівники складаль-ного цеху
Забезпечують процес складуван-ня та збереження товарів.
60
Відповідають перед начальни-ком складального цеху за процес складування товарів.

Начальник інструмент-тального цеху
Забезпечування необхідними інструментами.
1
Відповідає перед віце-президентом за забезпечення іструментами.

Працівники інструмент-тального цеху
Виконання наказів начальника інструментально цеху.
63
Відповідають перед начальни-ком інструмента-льного цеху за якісне виконання роботи.

Начальник дільниці налагодження
Організація налагодження наявної техніки, обладнання та пристроїв.
1
Відповідає перед віце- президентом з виробництва за організацію налагодження техніки.

Працівники дільниці налагоджен-ня
Налагодження даної техніки тощо.
65
Відповідають перед начальни-ком дільниці нала-годження за швид-ке виконання даної роботи.

Начальник планово- виробничого відділу
Забезпечення ритмічності вироб-ничого процесу та рівномірного навантаження устаткування.
1
Відповідає перед віце-президентом з виробництва за забезпечення рівномірності та ритмічності.

Працівники планово-виробничого відділу
Забезпечення ритмічності виро-бничого процесу та рівномірного навантаження устаткування.
14
Відповідають перед начальни-ком відділу за забезпечення рівномірності та ритмічності.

Начальник відділу технічного контролю
Організація безпеки руху: контроль за роботою водіїв на лінії, інформаційна робота з питань техніки безпеки, періодична перевірка знання правил дорожнього руху водіями.
1
Відповідає перед віце- президентом з виробництва за організацію без-пеки руху.

Працівники відділу технічного контролю
Контролювання за роботою водіїв на лінії тощо.
34
Відповідають перед начальни-ком відділу технік-ного контролю за ефективне контролювання.

Начальник складського господарства
Забезпечення переміщення ванта-жів у межах підприємства, їх збереження та складування.
1
Відповідає перед віце- президентом за ефективну діяльність складського господарства.

Працівники складського господарства
Здійснюють переміщення ванта-жів у межах підприємства.
30
Відповідають перед начальни-ком складського господарства за переміщення вантажів у межах підприємства.

Віце – президент з технічних питань
Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю тех-нологічних процесів та розробки нових технологій.
1
Відповідає перед президентом за технологічне обслуговування виробництва.

Головний інженер
Забезпечення необхідних параметрів та технічних хара-ктеристик готової продукції, контроль якості, дослідження на-дійності та роботи на відмову.
1
Відповідає перед віце- президентом за забезпечення необхідних факторів.

Працівники відділу головного інженера
Технічна характеристика готової продукції.
25
Відповідають перед головним ін-женером за технічну характер-ристику готової продукції.

Начальник відділу головного технолога
Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю технологічних процесів та розробки нових технологій.
1
Відповідає перед віце- президентом з технічних питань за організацію розробки нових технологій

Працівники відділу головного технолога
Контролюють всі технологічні процеси
25
Відповідають перед начальни-ком відділу голо-вного технолога за контроль всіх технологічних процесів.

Начальник відділу головного енергетика
Забезпечення робіт з технічного огляду та поточного ремонту енергетичного устаткування та силових установок, організація заходів з охорони праці та техніки безпеки.
1
Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за технічний огляд та ремонт енерге-тичного устатку-вання.

Працівники відділу головного енергетика
Усунення несправностей енергетичного устаткування та силових установок, їх технічний огляд.
15
Відповідають перед начальни-ком відділу голов-ного енергетика за справність енерге-тичного устатку-вання.

Начальник ремонтної дільниці
Виробничо-технічне обслугову-вання устаткування: організація технічного огляду і ремонту верстатів, вузлів, агрегатів.
1
Відповідає перед головним інже-нером за огляд і ремонт верстатів, агрегатів, вузлів.

Працівники ремонтної дільниці
Здійснюють технічне обслу-говування та ремонт наявної техніки, обладнання та пристроїв.
50
Відповідають перед начальни-ком ремонтної дільниці за якісне обслуговування та ремонт.

Начальник транспортної служби
Забезпечення переміщення ванта-жів у межах підприємства та за його межами.
1
Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за організацію пе-реміщення вантажів.

Віце-президент з економічних питань
Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.
1
Відповідає перед президентом за виконання своїх прямих обов’язків.

Працівники транспортної служби
Здійснюють доставку товарів до споживачів.
16
Відповідають перед начальни-ком транспортної служби за вчасно доставлений і непошкоджений товар.

Начальник
планово-економічного відділу
Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.
1
Відповідає перед віце-президентом з економічних пи-тань за господ-дарську діяльність підприємства.

Працівники планово-економічного відділу
Аналізують роботу підприємства і при виявленні недоліків роз-робляють план їх виправлення, подають його на узгодження начальника планово-економіч-ного відділу.
12
Відповідають перед начальни-ком планово-еко-номічного відділу за ефек-тивне виконання своєї роботи.

Начальник відділу матеріально-технічного постачання
Організація матеріально-техніч-ного постачання: підготовка заявок на матеріали та комоле-ктуючі, обладнання і запасні частини, одержання матеріальних цінностей та організація їх збе-рігання і видачі складання звітів з матеріально-технічного постачан-ня.

1
Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за одер-жання, зберігання і видачу матеріа-льних цінностей.

Працівники
відділу матеріально-технічного постачання
Оформлення та підготовка заявок на
матеріали та комплектуючі.
10
Відповідають пе-ред начальником відділу матеріально-техні-чного постачання за функції, які стосуються матеріальних цінностей.

Начальник відділу збуту
Організація збуту продукції підприємства, формування мережі дистриб’юторів, укладання та супровід контрактів купівлі-продажу.
1
Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за збут продукції.

Працівники відділу збуту
Дбають про товар який потрібно збути у визначені терміни.
12
Відповідають перед начальником відділу збуту за вчасну реалізацію товару.

Начальник відділу маркетингу і реклами
Вивчення кон`юктури ринку, відстеження дій конкурента, здійснення маркетингових та рекламних заходів.
1
Відповідають перед віце-президентом з економічних питань за виконання своїх безпосередніх обов’язків.

Працівники відділу маркетингу та реклами
Розробляють рекламну кампанію, вивчають потреби споживачів, здійснюють роз-робку реклами, оформлення вивісок магазинів, стендів тощо.
13
Відповідають перед начальни-ком відділу мар-кетингу і реклами за якісне виконан-ня своїх функцій.

Віце-президент з НДДКР
Організація наукових дослід-жень за напрямками вдоско-налення напівпровідникових технологій та метрології, виконання дослідних робіт, виготовлення зразків, пате-нтний пошук і ліцензійний захист розроблених прист-роїв та технологій.
1
Відповідає перед президентом за дані доручення.

Начальник патентно-ліцензійного відділу
Організування патентного пошуку і ліцензійного захисту розроблених пристроїв та технологій.
1
Відповідає перед віце-президентом з НДДКР за наведені функції.

Працівники патентно-ліцензійного відділу
Виконують дослідні роботи, патентний пошук і ліцен-зійний захист розроблених пристроїв та технологій.
7
Відповідають перед начальни-ком патентно-ліце-нзійного відділу за патентний пошук та ліцензійний за-хист.

Начальник лабораторії напівпровідників
Організація наукових дослі-джень за напрямком вдоско-налення напівпровідникових технологій.
1
Відповідає перед віце-президентом з НДДКР завчасне виготовлення продукту.

Працівники лабораторії напівпровідників
Вчасне виготовлення про-дукту.
16
Відповідають перед начальни-ком лабораторії напівпровідників за якісне виготов-влення продукту.

Начальник метрологічної
лабораторії
Організація наукових досліджень за напрямком метрології, виконання
дослідних робіт, виготов-влення зразків тощо.
1
Відповідає перед віце -президентом з
НДДКР за орга-нізацію наукових досліджень.

Працівники метрологічної лабораторії
Виконання дослідних робіт, виготовлення зразків.
20
Відповідають перед начальни-ком метрологічної лабораторії за виконання своїх прямих обов’язків.

Віце-президент з кадрових питань
Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підви-щення кваліфікації робіт-ників і службовців, офо-рмлення звільнених.
1
Відповідає перед пре-зидентом за прийом на роботу і звільнення працівників.

Начальник відділу кадрів
Підбір робітників на роботу, а також звільнення.
1
Відповідає перед віце-президентом з кадрових питань за підбір працівників.

Працівники відділу кадрів
Оформлення наказів про звільнення та прийняття на роботу працівників.
7
Відповідають перед начальни-ком відділу кадрів за виконання своїх прямих обов’язків.

Начальник відділу підвищення кваліфікації та перепідготовки
Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, під-вищення кваліфікації робіт-ників та службовців, офо-рмлення звільнених.
1
Відповідає перед віце-президентом з кадрових питань за підбір каліфіко-ваних працівників.

Головний бухгалтер
Бухгалтерський облік і фінансова діяльність, веден-ня обліку матеріальних цін-ностей, організація виплати зарплати, складання звітів та балансів, взаємовідносини з бюджетом.
1
Відповідає перед президентом за ви-конання своїх функцій на даному підприємстві.

Бухгалтерія
Веде планування і оформлення бюджету під-приємства та контролю за його дотриманням, ведення бухгалтерського і статисти-чного обліку, формують податкову і статистичну звітність.
7
Відповідає перед головним бух-галтером за свою якісно і своєчасно виконану роботу.

Начальник відділу НОП і зарплати
Наукова організація праці та зарплати: вивчення і впро-вадження високо продукти-вних методів праці і вико-ристання фонду зарплати, вибір і визначення ефекти-вності форм оплати праці.
1
Відповідає перед головним бух гал-тером за якісне виконання своїх функцій.

Працівники відділу НОП і зарплати
Видача зарплати тощо.
10
Відповідають перед начальни-ком відділу НОП і зарплати за вчасну видачу зарплати.


Таблиця 2
Перелік з вдосконалення організаційної структури управління підприємством
Назви заходів
Обґрунтування доцільності здійснених заходів

1
2

Зменшення чисельності працівників планово виробничого відділу
Даний відділ не потребує такої кількості працівників, оскільки його значимість не є великою, а повна ліквідація є недоцільною. Тому раціональніше буде скоротити чисельність працюючих на 9 осіб при цьому результативність їх діяльності та обов’язки не зміняться.

Діяльність дільниці налагодження та ремонтної дільниці об`єднати. Та збільшення чисельності їх працівників
Оскільки ці дві дільниці виконують однакові функції, я вважаю доцільним об’єднати їхню роботу. Дані дільниці потребують збільшення працівників, оскільки вони відіграють велику роль для заводу. Тому раціональніше буде збільшити чисельність працюючих на 20 осіб

Створення цеху з виробництва систем сигналізації
Створення такого цеху необхідне для того щоб виготовляти нову продукцію і знаходити нові зв’язки, які б принесли ще більші доходи заводу.Таблиця 3
Чисельність та функції посадових осіб підприємства після здійснення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством
Назви посадових осіб
Функції(види діяльності) працівників
Чисельність,
чол..
Відповідальність і повноваження

1
2
3
4

Президент
Загальне лінійне керівництво.

1
Відповідає перед вла-сниками за результати роботи заводу, вико-ристання майна та ко-штів заводу, розвиток та ефективність діяль-ності, рівень викорис-тання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади.

Начальник канцелярії
Ведення документації, оброблення вхід-ної кореспонденції, розподіл її між вико-навцями, контроль за термінами викори-стання документів, відправлення вихідної документації.
1
Відповідає перед президентом за веде-ння та відправлення документації.

Працівники канцелярії
Виконання доручень начальника канцелярії.
10
Відповідають перед начальником канцелярії за виконання доручень.

Начальник юридичного відділу
Юридичне обслуговування операцій заводу :укладання контрактів купівлі-продажу, захист інтересів заводу на різних рівнях.
1
Відповідає перед президентом за оформлення документів.

Працівники юридичного відділу
Оформлення документів для підписання.
3
Відповідають перед начальником юридичного відділу за якісне офор-млення документів.

Начальник служби охорони
Забезпечення цілісності майна підприємства та особистої безпеки працівників, організація пропускного режиму на підприємстві.
1
Відповідає перед генеральним директором за безпеку працівників та цілісність майна підприємства.

Працівники служби охорони
Здійснюють свої обов’язки, щодо охорони майна, споруд, території підприємства та працівників, забезпечують організацію пропускного режиму на підприємстві, ко-нтролюють і регулюють можливі конфлікти між працівниками.
7
Відповідають перед начальником служби охорони за виконання своїх обов’язків.

Віце-президент з виробництва
Виготовлення телевізорів, інформаційно - вимірювальної техніки та побутових електроприладів.
1
Відповідає перед президентом за якісне виготовлення техніки.

Начальник механічного цеху
Управління цехом та виготовлення продукції.
1
Відповідає перед віце –президентом з виробництва за контроль у механічному цеху.

Працівники механічного цеху
Виконують доручення начальника механічного цеху.
107
Відповідають перед начальником механічного цеху за якісне виконання роботи.

Начальник складального цеху
Забезпечення складування товарів.
1
Відповідає перед віце -президентом з виробництва за призначення функцій.

Працівники складального цеху
Забезпечують процес складування та збереження товарів.
60
Відповідають перед начальником склада-льного цеху за процес складування товарів.

Начальник інструментального цеху
Забезпечування необхідними інструментами.
1
Відповідає перед віце-президентом за забезпечення інструментами.

Працівники
Інструмент-тального цеху
Виконання наказів начальника
інструментально цеху.
63
Відповідають перед
начальником інструментального цеху за якісне виконання роботи.

Начальник дільниці налагодження і ремонту
Організація налагодження наявної техні-ки, обладнання та пристроїв, виробничо-технічне обслуговування устаткування: організація технічного огляду і ремонту верстатів, вузлів, агрегатів..
1
Відповідає перед віце- президентом з виробництва за організацію налагодження техніки, огляд і ремонт верстатів, агрегатів, вузлів.

Працівники дільниці налагодження і ремонту
Налагодження даної техніки тощо, здійснюють технічне обслуговування та ремонт наявної техніки, обладнання та пристроїв..
65
Відповідають перед начальником дільниці налаго-дження за швидке виконання даної роботи.

Начальник планово- виробничого відділу
Забезпечення ритмічності виробничого процесу та рівномірного навантаження устаткування.
1
Відповідає перед віце- президентом з виробництва за забезпечення рівномірності та ритмічності.

Працівники планово-виробничого відділу
Забезпечення ритмічності виробничого процесу та рівномірного навантаження устаткування.
14
Відповідають перед начальником відділу за забезпечення рівномірності та ритмічності.

Начальник відділу технічного контролю
Організація безпеки руху: контроль за роботою водіїв на лінії, інформаційна робота з питань техніки безпеки, періодична перевірка знання правил дорожнього руху водіями.
1
Відповідає перед віце- президентом з виробництва за організацію безпеки руху.

Працівники відділу технічного контролю
Контролювання за роботою водіїв на лінії тощо.
34
Відповідають перед начальником відділу технічного контро-лю за ефективне контролювання.

Начальник складського господарства
Забезпечення переміщення вантажів у межах підприємства, їх збереження та складування.
1
Відповідає перед віце- президентом за ефективну діяльність складського господарства.

Працівники складського господарства
Здійснюють переміщення вантажів у межах підприємства.
30
Відповідають перед начальником складського господарства за переміщення вантажів у межах підприємства.

Віце – президент з технічних питань
Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю технологічних процесів та розробки нових технологій.
1
Відповідає перед президентом за технологічне обслуговування виробництва.

Головний
інженер
Забезпечення необхідних параметрів та
технічних характеристик готової продукції, контроль якості, дослідження надійності та роботи на відмову.
1
Відповідає перед віце-президенттом за забезпечення необхідних факторів.

Працівники відділу головного інженера
Технічна характеристика готової продукції.
25
Відповідають перед головним інжене-ром за технічну характеристику готової продукції.

Начальник відділу головного технолога
Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю технологічних процесів та розробки нових технологій.
1
Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за організацію розробки нових технологій

Працівники відділу головного технолога
Контролюють всі технологічні процеси
25
Відповідають перед начальником відділу головного технолога за контроль всіх технологічних процесів.

Начальник відділу головного енергетика
Забезпечення робіт з технічного огляду та поточного ремонту енергетичного устаткування та силових установок, організація заходів з охорони праці та техніки безпеки.
1
Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за технічний огляд та ремонт енергетичного устаткування.

Працівники відділу головного енергетика
Усунення несправностей енергетичного устаткування та силових установок, їх технічний огляд.
15
Відповідають перед начальником відділу головного енергетика за справність енергетичного устаткування.

Начальник транспортної служби
Забезпечення переміщення вантажів у межах підприємства та за його межами.
1
Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за організацію переміщення вантажів.

Віце-президент з економічних питань
Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.
1
Відповідає перед президентом за виконання своїх прямих обов’язків.

Працівники транспортної служби
Здійснюють доставку товарів до споживачів.
16
Відповідають перед начальником транспортної служби за вчасно доставлений і непошкоджений товар.

Начальник
планово-економічного відділу
Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.
1
Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за господарську діяльність підприємства.

Працівники
планово-економічного відділу
Аналізують роботу підприємства і при
виявленні недоліків розробляють план їх виправлення, подають його на узгодження начальника планово-економічного відділу.
12
Відповідають перед на-
чальником планово-економічного відділу за ефективне виконання своєї роботи.

Начальник відділу матеріально-технічного постачання
Організація матеріально-технічного постачання: підго-товка заявок на матеріали та комплектуючі, обладнання і запасні частини, одержання матеріальних цінностей та організація їх зберігання і видачі складання звітів з матеріально-технічного постачання.
1
Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за одержання, зберігання і видачу матеріальних цінностей.

Працівники відділу матеріально-технічного постачання
Оформлення та підготовка заявок на матеріали та комплектуючі.
10
Відповідають перед начальником відділу матеріально-технічного постачання за функції, які стосуються мате-ріальних цінностей.

Начальник відділу збуту
Організація збуту продукції підприємства, формування мережі дистриб’юторів, укладання та супровід контрактів купівлі-продажу.
1
Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за збут продукції.

Працівники відділу збуту
Дбають про товар який потрібно збути у визначені терміни.
12
Відповідають перед начальником відділу збуту за вчасну реалізацію товару.

Начальник
відділу маркетингу і реклами
Вивчення кон`юктури ринку,
відстеження дій конкурента, здійснення маркетингових та рекламних заходів.
1
Відповідають перед
віце-президентом з економічних питань за виконання своїх безпосередніх обов’язків.

Працівники відділу маркетингу та реклами
Розробляють рекламну кампанію, вивчають потреби споживачів, здійснюють розробку реклами, оформлення вивісок магазинів, стендів тощо.
13
Відповідають перед начальником відділу маркетингу і реклами за якісне виконання своїх функцій.

Віце-президент з НДДКР
Організація наукових досліджень за напрямками вдосконалення напівпровідникових технологій та метрології ,виконання дослідних робіт, виготовлення зразків, патентний пошук і ліцензійний захист розроблених пристроїв та технологій.
1
Відповідає перед президентом за дані доручення.

Начальник па-тентно-ліцензі-йного відділу
Організування патентного пошуку і ліцензійного захисту розроблених пристроїв та технологій.
1
Відповідає перед віце-президентом з НДДКР за наведені функції.

Працівники патентно-ліцензійного відділу
Виконують дослідні роботи, патентний пошук і ліцензійний захист розроблених пристроїв та технологій.
7
Відповідають перед начальником патентно-ліцензійного відділу за патентний пошук та ліцензійний захист.Начальник лабораторії напівпровідників
Організація наукових досліджень за напрямком вдосконалення напівпровідникових технологій.
1
Відповідає перед віце-президентом з НДДКР завчасне виготовлення продукту.

Працівники лабораторії напівпровідників
Вчасне виготовлення продукту.
16
Відповідають перед начальником лабораторії напівпровідників за якісне виготовлення продукту.

Начальник метрологічної
лабораторії
Організація наукових досліджень за напрямком метрології, виконання
дослідних робіт, виготовлення зразків тощо.
1
Відповідає перед віце-президентом з
НДДКР за організацію наукових досліджень.

Працівники метрологічної лабораторії
Виконання дослідних робіт, виготовлення зразків.
20
Відповідають перед начальником метрологічної лабораторії за вико-нання своїх прямих обов’язків.

Віце-президент з кадрових питань
Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підвищення кваліфікації робітників і службовців, оформлення звільнених.
1
Відповідає перед президентом за прийом на роботу і звільнення працівників.

Начальник відділу кадрів
Підбір робітників на роботу, а також звільнення.
1
Відповідає перед віце-президентом з кадрових питань за підбір працівників.

Працівники відділу кадрів
Оформлення наказів про звільнення та прийняття на роботу працівників.
7
Відповідають перед начальником відділу кадрів за виконання своїх прямих обов’язків.

Начальник відділу підвищення каліфікації та пере-підготовки
Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підвищення кваліфікації робітників т службовців, оформлення звільнених.
1
Відповідає перед віце-президентом з кадрових питань за підбір каліфі-кованих працівників.

Головний бухгалтер і начальник відділу НОП і зарплати
Бухгалтерський облік і фінансова діяльність, ведення обліку матеріальних цінностей, організація виплати зарплати, складання звітів та балансів, взаємовідносини з бюджетом, наукова організація праці та зарплати: вивчення і впровадження високо про-дуктивних методів праці і використання фонду зарплати, вибір і визначення ефективності форм оплати праці.
1
Відповідає перед президентом за виконання своїх функцій на даному підприємстві.

Бухгалтерія і працівники відділу НОП і зарплати
Веде планування і оформлення бюджету підприємства та контролю за його дотри-манням, ведення бухгалтерського і стати-стичного обліку, формують податкову і статистичну звітність, видача зарплати
22
Відповідає перед головним бухгалтером за свою якісно і своєчасно виконану роботу.

Начальник цеху з виробництва систем сигналізації
Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю технологічних процесів та розробки нових технологій.
1
Відповідає перед віце-президентом з питань виробництва за якісно і своєчасно виконану роботу

Працівники цеху з виробництва систем сигналізації
Виконання доручення начальника.
60
Відповідають перед начальником цеху за якісно і своєчасно виконану роботу


Раціональна організаційна структура управління радіотехнічного заводу

Прийняті скорочення:
НДДКР – науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
МТП – матеріально-технічне постачання
ПЕВ – планово-економічний відділ
НОП – наукова організація праці
Рис. 1.2 раціональна організаційна структура управління радіотехнічного заводу.
4.Висновок
На даній лабораторній роботі я визначала і досліджувала структуру управління організацією. А також розробляла заходи з вдосконалення організаційної структури управління підприємством у сучасних умовах.
В організаційній структурі даного радіотехнічного заводу були виявлені помилки і неточності.
Фактична організаційна структура управління підприємства не дозволяла раціонально використовувати потенціал і можливості підприємства, не дозволяла розширити діяльність даного підприємства, що в свою чергу могло спричинити зменшення рівня продуктивності праці, а отже і зменшення кількості обігових коштів та прибутку. Розглядаючи цілі та завдання підприємства я проаналізувала організаційну структуру управління підприємства і внесла незначні зміни, які на мою думку, повинні сприяти ефективнішій роботі працівників, раціональному максимальному використанню потенціалу і можливостей розвитку та розширення підприємства
5. Список використаних джерел
1.Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту:методологічні положення та прикладні механізми. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 292с.
2.Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. – 360с.
3.Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. – 207с.
4.Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник/Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624с.
5.Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці. Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 220с.
6.Економіка та менеджмент: Навч. посібник/ Під ред. проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1996. – 828с.
7.Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2001. – 107с.
8.Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998. – 224с.
9.Кузьмін О.Є. ,Мельник О.Г.Менеджмент. Конспект лекцій: Навчальний посібник - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» ,2002.-132 с.
10.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 3-тє вид. доп. І перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно – видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект - Захід», 2007. – 384с.