НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО
ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА
ШТОФЕР ГЕННАДIЙ АРКАДIЙОВИЧ
УДК 332.1:338.4 (477)
РОЗВИТОК ПIДХОДIВ ДО ОЦIНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТI РЕГIОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і
регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Сімферополь – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національній академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь).
Науковий керівник:
кандидат економічних наук, доцент
Ветрова Наталя Мусіївна,
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (м.Сімферополь),
завідуюча кафедри економіки підприємства

Офiцiйнi опоненти:
доктор економічних наук, доцент
Каламбет Свiтлана Валеріївна,
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту iм. академіка В. Лазаряна (м.Дніпропетровськ),
завідуюча кафедри фінанси та банківська справа
кандидат економічних наук
Воробйова Олена Iванiвна,
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (м.Сімферополь),
доцент кафедри економіки та організації виробництва

Провідна установа
Одеський державний економічний університет МОН України, кафедра організації, планування та регулювання економіки (м.Одеса)


Захист відбудеться 21 жовтня 2005 року об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.079.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Національній академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.
З дисертацією можна ознайомитися в бiблiотецi Національної академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.
Автореферат розісланий 19 вересня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради I.В.БережнаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Значення регіонів як складових народно–господарського комплексу виводить на перший план необхідність оцінки ефективності функціонування кожного з них. При цьому розвиток економічної діяльності в умовах трансформаційних процесів в Україні, а також задача підвищення ефективності господарювання економіки регіонів вимагають дослідження тенденцій підприємницької діяльності, взаємостосунків і взаємозалежностей між суб'єктами, рівня ефективності використання ресурсів та інших аспектів господарювання. Для вирішення цієї задачі потрібне обгрунтування правомірності використання в регіоналістиці поняття «ділова активність регіону» як критерію ефективності його функціонування і, відповідно, розробка методики оцінки рівня ділової активності регіону.
Категорія «ділова активність» у вітчизняній літературі в доринковий період науковому узагальненню практично не підлягала, а в даний час термін «ділова активність» використовується економістами як на мікро–, так і на макрорівнях. На мікрорівні значну увагу діловій активності як критерію ефективності функціонування підприємства надають багато сучасних економістів – I.К. Бєляєвський, Ю.М. Воробйов, В.В. Ковальов, М.В. Конишева, А.В. Короткова, Г.А. Краюхiн, Г.Д. Кулагiна, Н.К. Моiсєєва, О.С. Олексюк, Г.В. Остапкович, К.А. Раїцький, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал–Цалко та ін., враховуючи її значення при розробці управлінських рішень в економіці підприємства. Вченими даються різні визначення ділової активності на мікрорівні та приводяться різні системи ключових показників, що оцінюють ефективність діяльності підприємства. На макрорівні визначення «ділова активність» найчастіше пов'язується з фінансовим ринком для характеристики динаміки ринкової вартості цінних паперів та інтенсивності обігу цінних паперів на ринку. При цьому оцінка ділової активності макросистем здійснюється за допомогою фондових індексів, або як їх називають «індексів ділової активності».
В Україні оцінці рівня ділової активності регіону приділяється недостатньо уваги. Дана ситуація, з одного боку, пов'язана з нерозвиненістю регіональних фондових ринків, а з іншого – відображає теоретичну неопрацьованість категорії «ділова активність регіону». При цьому необхідна розробка механізму оцінки ділової активності регіону для розширення практичного використання даної категорії на регіональному рівні управління, що зумовило вибір теми дисертаційної роботи «Розвиток підходів до оцінки ділової активності регіону в сучасних умовах», її теоретичну і практичну актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні результати дисертаційної роботи одержано під час виконання науково-дослідної роботи в Національній академії природоохоронного та курортного будівництва за темою: «Дослідження ділової активності регіонів згiдно з адміністративно-територіальним поділом Автономної Республіки Крим у 2000-2003 рр.» (№ 0105U002199). Внесок автора полягає в розробці підходів і методики оцінки ділової активності регіону на прикладі АР Крим.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка теоретичних і методичних положень з оцінки ділової активності регіону.
Реалізація поставленої мети визначила необхідність вирішення комплексу задач:
визначення сутності і виявлення ознак регіону як економічної категорії та їх особливостей на сучасному етапі;
групування чинників, що впливають на сталість економічного функціонування регіону;
розширення поняття «ділова активність» по відношенню до регіону і визначення його ознак;
визначення принципових основ економічного функціонування АР Крим як регіону України на основі аналізу функціонування регіонального економічного комплексу;
адаптація існуючого механізму оцінки ділової активності до мезорівня – регіону;
розробка методичного забезпечення оцінки ділової активності регіону в сучасних умовах.
Об'єктом дослідження є процес економічного функціонування регіону.
Предметом дослідження є підходи до оцінки ділової активності регіону.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведених розробок є системний підхід до досліджуваних процесів, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених.
У дисертації, в межах системного підходу, були використані наукові методи і прийоми економічних досліджень: метод логічного аналізу (при визначенні економічної сутності категорії «ділова активність регіону»), метод асоціацій та аналогій (при групуванні чинників і конкретизації моделі економічного функціонування регіону), метод економетричного моделювання (при виборі і побудові моделі оцінки ділової активності регіону), метод кореляційно–регресійного аналізу (при оцінці достовірності економетричних моделей), метод експертних оцінок (при дослідженні чинників економічного функціонування регіону, що впливають на рівень ділової активності регіону, за допомогою анкетування експертної групи).
Інформаційною базою досліджень є законодавчі і нормативні документи України, що регламентують процес економічного функціонування регіону, офіційні статистичні матеріали і результати анкетного обстеження експертних груп.
Наукова новизна результатів дослідження. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є теоретичне обгрунтування і вирішення комплексу методичних питань, пов'язаних з розвитком підходів до оцінки ділової активності регіону.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше запропоновано:
адаптивний механізм розвитку підходів до оцінки ділової активності регіону, який передбачає побудову узагальнюючого показника на основі обгрунтованих елементів ділової активності регіону: використання ресурсів, активність у виробництві і сфері створення послуг, інвестиційна активність, інноваційна активність, активність інфраструктури, соціальна активність, економічна активність населення, активність фінансової сфери, підприємницька активність, забезпечення екологічної безпеки регіону;
уточнено:
підхід до визначення економічної сутності поняття «ділова активність регіону» як мотивованого процесу функціонування регіональної системи, направленого на забезпечення ефективного використання ресурсів території з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності регіональних суб'єктів господарювання та підвищення добробуту населення регіону;
теоретичний підхід до визначення сутності та ознак регіону як цілісної територіально спеціалізованої та адміністративно окресленої частини національної економіки з властивими їй географічними характеристиками, населенням, господарським комплексом, структурою управління, функціонування якої направлене на досягнення цілей суспільного розвитку;
дiстали подальшого розвитку:
модель економічного функціонування регіону, яка включає функціональний блок, що об'єднує функціональні підсистеми регіону та інституційний регіональний блок, що об'єднує органи державної влади та управління, а також способи, засоби, механізми управління і контролю;
теоретичний підхід до визначення принципових основ економічного функціонування регіону на прикладі АР Крим як регіону України.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації підходи та отримані результати є методичною основою удосконалення механізму регулювання рівня ділової активності регіонального економічного комплексу в цілому та його підсистем.
До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, слід віднести методику оцінки ділової активності регіону, використання якої органами державної влади дозволить оперативно ухвалювати відповідні управлінські рішення регіонального рівня згідно з цілями регіонального розвитку, а також її використання суб'єктами підприємницької діяльності – при обгрунтуванні комерційних проектів.
Основні положення дисертації використано в практичній діяльності:
Міністерства економіки Автономної Республіки Крим – використання загальних положень методики оцінки ділової активності регіону при здійсненні «Заходів щодо реалізації основних напрямків розвитку фондового ринку в АР Крим на 2002-2005 рр.», затверджених Постановою Ради міністрів АР Крим №459 від 04.12.2001р., а також використання методичних рекомендацій щодо вдосконалення статистичної оцінки характеристик ділової активності регіону в поточній управлінській практиці координації роботи з регіонами автономії (акт впровадження № 040–11/479 від 17.05.2005р.);
Кримського центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим – використання теоретичних підходів до визначення сутності категорії «ділова активність регіону» в межах організації семінарів, навчальних занять (акт впровадження №41 від 22.02.2005р.);
ТОВ «Східно – Кримська фондова компанія» – використання методики оцінки ділової активності регіону при визначенні рівня розвитку АР Крим, характеристик підприємницького та інвестиційного клімату даного регіону для надання рекомендацій місцевим органам влади щодо прийняття відповідних управлінських рішень (акт впровадження № 70/1 від 23.03.2005р.).
Особистий внесок здобувача. Всі результати одержано здобувачем самостійно, а в спільно опублікованій статті автором систематизовано підходи до визначення сутності економічної категорії «регіон» і виділення основних її ознак.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і практичні результати дисертаційної роботи представлено та обговорено на наукових конференціях, у тому числi: на науково-практичній конференції «Аналіз ризиків та оцінка інвестицій в умовах нестабільності економіки» (Ялта, 2001р.), науково-практичній конференції «Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення фондового ринку Автономної Республіки Крим» (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2002р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління регіональним розвитком» (Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь, 2002р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національні ринки України» (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Алушта, 2003р.), науково-практичній конференції «Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення фондового ринку Автономної Республіки Крим» (Таврійський національний університет iм.В.І.Вернадського, Сімферополь, 2003р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки і підприємництва» (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Алушта, 2004р.), на II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Менеджмент підприємницької діяльності» (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2004р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України (у контексті глобалізації)» (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Алушта, 2004р.), науково-практичній конференції «Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення фондового ринку АРК» (Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Сімферополь, 2004р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств» (Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь, 2004р.).
Публікації. Теоретичні і практичні результати дослідження, методичні розробки, висновки і пропозиції автора відображені в 13 публікаціях, у тому числі – 6 статей в наукових спеціалізованих журналах (з яких одна у співавторстві), 3 статті – в збірках наукових праць, 4 публікації – в матеріалах і тезах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 4,25 друк. арк., з яких особисто автору належить 4,0 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зi вступу, трьох розділів, висновків, що викладені на 166 сторінках машинописного тексту, у тому числі 33 таблиці і 34 рисунки, що приведені на 25 сторінках. Список використаних джерел складається з 200 найменувань і представлений на 16 сторінках, а також 23 додатки – на 34 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі дисертаційної роботи наведені мета, задачі та методи дослідження, основні положення наукової новизни, відображена практична цінність отриманих результатів та висновків дисертації.
У дисертаційній роботі на підставі проведених автором досліджень захищаються наступні основні положення.
У першому розділі «Теоретичні основи економічного функціонування регіону і визначення його ділової активності» на основі системного підходу визначені сутність та виявлені ознаки регіону як економічної категорії, уточнена модель економічного функціонування регіону, сформульовані теоретичні підходи до визначення сутності категорії «ділова активність» та оцінки ефективності економічного функціонування регіону.
За підсумками дослідження встановлено, що під регіоном слід розуміти цілісну територіально спеціалізовану та адміністративно окреслену частину національної економіки з властивими їй географічними характеристиками, населенням, господарським комплексом, структурою управління, функціонування якої направлене на досягнення цілей суспільного розвитку.
При цьому для регіону характерні особливості, властиві соціально-економічним системам: наявність системи комунікацій між компонентами; ієрархічність взаємостосунків регіону з державою; цілісність (властивості регіону не є сума властивостей складових частин, але є віддзеркаленням їх характеристик – природних умов, географічного положення, зв'язків та ін.); інтегративнiсть компонентів; цілеполягання функціонування – формування цілей усередині регіону та їх несуперечливість цілям вищої системи (держави); необхідність управління як вимога забезпечення єдності дій окремих частин регіональної сукупності.
Модель економічного функціонування регіону (рис.1) включає функціональний блок, об'єднуючий функціональні підсистеми регіону, та інституційний регіональний блок, що об’єднує органи державної влади та управління, а також способи, засоби, механізми управління і контролю.
У роботі виявлено, що на процес економічного функціонування регіону впливає сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх умов, причин – чинників функціонування регіону. Чинники, що визначають функціонування регіону як соціально-економічної системи, розділені на 2 групи: внутрішні чинники – виробничо–ресурсний потенціал, техніко-технологічні чинники, інституційний чинник регіонального рівня, соціально-економічні чинники та екологічний стан регіону; зовнішні чинники – чинник ринкового механізму, чинник суспільно-політичного розвитку суспільства, чинник екологічної безпеки держави та інституційний чинник (стабільність законодавчої бази, податкова політика, інвестиційно–інноваційна політика держави, стратегія розвитку та ін.).
В ході аналізу існуючих мікро- і макроекономічних підходів в роботі розширено поняття «ділова активність» по відношенню до мезорівня – регіону. І з урахуванням моделі і чинників економічного функціонування регіонального комплексу ділову активність регіону слід розглядати як мотивований процес функціонування регіональної системи, направлений на забезпечення ефективного використання ресурсів даної території, з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності регіональних суб'єктів господарювання і підвищення добробуту населення регіону. Таким чином, визначення категорії «ділова активність регіону» пов'язане з процесами функціонування регіону як соціально-економічної системи, і характеризує сукупність аспектів механізму його ефективного функціонування.
У роботі виявлено, що ефективність функціонування регіону відображає раціональність використання всіх видів ресурсів, результативність розміщення продуктивних сил, просторову специфіку умов і чинників господарювання відповідно до мети: підвищення добробуту населення.

Рис. 1 Модель економічного функціонування регіону.
За підсумками дослідження встановлено, що для оцінки ефективності функціонування регіону як соціально-економічної системи недостатні традиційні підходи (відносини типу «ефект / витрати» або «ефект / ресурси»), оскільки вони відображають більшою мірою ефективність регіонального виробництва і не враховують соціальні аспекти.
Результати дослідження теоретичних основ функціонування регіону, що виконано у першому розділі дисертації, дозволяють зробити висновок про необхідність розробки методичних основ оцінки ділової активності регіону.
У другому розділі «Методичні основи оцінки ділової активності регіону» визначено принципові основи економічного функціонування АР Крим як регіону України, на основі існуючих підходів до оцінки ділової активності запропоновано адаптований до сучасних умов України механізм оцінки ділової активності регіональної системи.
У роботі виявлено, що процес економічного функціонування АР Крим забезпечується за допомогою сформованих блоків і підсистем регіонального комплексу та можна стверджувати, що АР Крим – це регіон України з характерними для соціально-економічної системи ознаками: наявністю соціального цілеутворення; цілісністю; спеціалізацією; комплексністю взаємозв'язків найважливіших елементів; керованістю; відносною економічною самостійністю. Проте в умовах ринкової економіки ефективне управління на мезорівні вимагає здійснення постійного моніторингу режимів економічного функціонування основних блоків і підсистем регіональної системи на основі критерію (критеріїв) ефективності.
За результатами дослідження встановлено, що методичні підходи до оцінки ділової активності на мікрорівні включають аналіз поширених на практиці наступних груп показників: показники ринкової активності; показники оцінки використання власного капіталу; показники інвестиційної привабливості підприємства; показники акціонерного капіталу; показники оцінки інвестиційної діяльності. В практиці управління оцінка ділової активності систем макро- і мезорівня здійснюється за допомогою фондових індексів, або як їх називають «індексів ділової активності». Проте, зважаючи на недостатню розвиненість регіональних фондових ринків, використання такого підходу в Україні істотно ускладнено, і потрібна розробка механізму оцінки ділової активності регіону, адаптованого до сучасних умов.
У роботі виявлено, що ділова активність регіону (ДАР) може розглядатися як узагальнююча характеристика, яка відображає ступінь ефективності функціонування економіки регіону: ефективність використання ресурсів за всіма напрямами діяльності, якість управління, можливості економічного зростання, фінансову забезпеченість, ступінь добробуту населення регіону.
У роботі встановлено, що ділова активність регіону як системна категорія може бути формалізована у вигляді функції впливу чинників економічного функціонування регіональної системи з урахуванням обгрунтованих елементів ділової активності регіону:
(1)
де ДАР – ділова активність регіону;
f – функція, що визначає тип моделі для оцінки ділової активності регіону;
– використання ресурсів регіону;
– активність у виробництві і сфері створення послуг в регіоні;
– інвестиційна активність регіону;
– інноваційна активність регіону;
– активність інфраструктури регіону;
– соціальна активність регіону;
– економічна активність населення регіону;
– активність фінансової сфери регіону;
– підприємницька активність;
– забезпечення екологічної безпеки регіону.
Враховуючи вище наведене, в роботі була вирішена задача формалізованого опису узагальнюючого показника ділової активності регіону (ПДАР). Для здійснення оцінки рівня ділової активності регіону необхідно використовувати математичний інструментарій множинної лінійної регресії, приймаючи в розрахунках в якості узагальнюючого показника «валову додану вартість на душу населення». Значення узагальнюючого показника по кожному елементу (Аi) ділової активності регіону визначається, як:
(2)
де Ai – узагальнюючий показник i–го елементу ділової активності регіону;
i – кількість обгрунтованих елементів ділової активності регіону;
а – вільний член рівняння регресії;
– коефіцієнт парної кореляції між ознаками;
– темп зростання ланцюговий рівня відповідної характеристики ділової активності регіону:
, (3)
де х – значення характеристики відповідного блоку ділової активності регіону;
n – кількість періодів часу.
У роботі вагомість елементів ділової активності регіону при побудові узагальнюючого показника визначається відповідно до розрахованих коефіцієнтів парної кореляції між узагальнюючим показником блоку «Активність у виробництві і сфері створення послуг в регіоні» (AQ) і рештою узагальнюючих показників елементів ділової активності регіону (Ai). Значення узагальнюючого показника ділової активності регіону (ПДАР) може визначатися на підставі:
, (4)
де ПДАР – узагальнюючий показник ділової активності регіону;
- коефіцієнт кореляції між узагальнюючою характеристикою AQ та узагальнюючими характеристиками блоків Ai.
Запропонований механізм оцінки ділової активності регіону, адаптований до сучасних умов України, усуває елементи суб'єктивізму при визначенні вагомості блоків та оцінці ділової активності регіону і може вважатися об'єктивним віддзеркаленням процесів, що протікають в регіональній системі.
У третьому розділі «Обгрунтування рівня ділової активності регіону і перспективних напрямків розвитку економічного комплексу» розроблена методика оцінки ділової активності регіону, на її основі визначено рівень ділової активності в АР Крим у 2000–2003 рр. і виявлені результати оцінки функціонування підсистем регіонального комплексу в межах ділової активності регіону для розробки програм регіонального розвитку.
На основі розроблених в дисертації теоретичних положень, в межах методики процес оцінки ділової активності регіону повинен здійснюватися поетапно:
збір інформації, що характеризує рівень соціально-економічного розвитку регіону;
формування системи показників, яка характеризує кожний з обгрунтованих елементів ділової активності регіону;
математична обробка показників соціально-економічного розвитку регіону за допомогою розрахунку парних коефіцієнтів кореляції між показником ВДВ/1особу та характеристиками кожного блоку ділової активності регіону;
розрахунок темпів зміни характеристик за формулою (3), що входять до складу блоків ділової активності регіону;
розрахунок узагальнюючого показника за кожним елементом ділової активності регіону за формулою (2);
визначення вагомості елементів ділової активності регіону на підставі розрахованих коефіцієнтів парної кореляції між узагальнюючим показником блоку «Активність у виробництві і сфері створення послуг в регіоні» (AQ) і рештою узагальнюючих показників елементів ділової активності регіону (Ai);
розрахунок узагальнюючого показника ділової активності регіону за формулою (4);
розрахунок коригувавальних коефіцієнтів:
(5)
де kДАР – коригувальний коефіцієнт узагальнюючого показника ділової активності регіону;
– узагальнюючий показник ділової активності регіону, розрахований за первинний (базовий) період.
, (6)
де kQ – коригувальний коефіцієнт узагальнюючого показника AQ;
– узагальнюючий показник блоку «Активність у виробництві і сфері створення послуг в регіоні», розрахований за базовий період.
Тоді узагальнюючий показник по блоку, що містить характеристику ВДВ/1особу:
(7)
З урахуванням (4) узагальнюючий показник, що характеризує рівень ділової активності регіону :
(8)
висновки про тенденції зміни рівня ділової активності регіону.
При реалізації методики, оцінку рівня ділової активності регіону здійснюють при дотриманні певних умов: розрахунок виконується в динаміці за певні періоди часу; потрібен перерахунок коефіцієнтів парної кореляції між показниками ділової активності регіону на підставі знов зібраної інформації; можливе розширення блоків ділової активності з метою підвищення їх інформативності і забезпечення точності розрахунку узагальнюючого показника ділової активності регіону.
Використання методики оцінки ділової активності регіону дозволило на прикладі АР Крим оцінити рівень ділової активності за допомогою запропонованих показників. За досліджуваний період 2000–2003 рр. в АР Крим відмічене зростання ділової активності (рис.2): у 2003 році в порівнянні з 2000 роком узагальнюючий показник ділової активності регіону () зріс на 10,83 пункти.
Рис. 2 Динаміка узагальнюючого показника ділової активності АР Крим у 2000–2003 рр.
На основі аналізу результатів дослідження, зростання ділової активності в АР Крим більшою мірою обумовлене підвищенням активності у фінансовій сфері регіону – на 19,3%, інвестиційної активності – на 17,3%, у виробництві і сфері створення послуг – на 9,5%, а також підприємницької активності – на 7,3%.
Результати проведеної в роботі оцінки функціонування підсистем регіонального комплексу в межах ділової активності регіону дозволяють зробити висновки про характер процесів, що протікають в регіональній системі, можуть бути основою для прийняття відповідних управлінських рішень і розробки регіональних програм розвитку. А враховуючи, що в даний час державними органами України прийнято і реалізується на практиці рішення про перехід на програмні методи управління економікою, використання результатів оцінки ділової активності як регіону в цілому, так і його окремих підсистем набуває особливої актуальності.
ВИСНОВКИ
Під впливом різних природних, техніко-технологічних, соціально-економічних, екологічних, інституційних та інших чинників відрізняються значною диференціацією масштаби, структура і тенденції розвитку господарських комплексів регіонів України. При цьому дослідження ділової активності регіонів в цілому і їх підсистем, а також трансформаційних процесів в структурі господарств регіонів створює основи управління соціально-економічними процесами з метою забезпечення стійкого економічного зростання при раціональному використанні наявних ресурсів.
Проведене дисертаційне дослідження на основі теоретико–методичного підходу до оцінки рівня ділової активності регіональної системи в цілому і її окремих підсистем дозволяє визначити шляхи вирішення проблем забезпечення ефективного функціонування регіонів.
Головним результатом проведеного дослідження є розширення поняття «ділова активність регіону», обгрунтування правомірності його використання в регіональній науці і розробка методичного забезпечення оцінки рівня ділової активності в регіоні.
Головний результат дослідження базується на наукових положеннях і прикладних (практичних) результатах.
В рамках наукових положень:
Вперше сформовано адаптивний механізм розвитку підходів до оцінки ділової активності регіону, в рамках якого обгрунтовано доцільність побудови узагальнюючого показника ділової активності регіону на основі елементів ділової активності, а саме: «використання ресурсів регіону», «активність у виробництві і сфері створення послуг в регіоні», «інвестиційна активність регіону», «інноваційна активність регіону», «активність інфраструктури регіону», «соціальна активність регіону», «економічна активність населення регіону», «активність фінансової сфери регіону», «підприємницька активність регіону», «забезпечення екологічної безпеки регіону».
Запропонований механізм оцінки ділової активності регіону дозволяє конкретизувати сфери господарювання економіки регіону з метою формування науково обгрунтованих напрямків і програм регіонального розвитку.
Уточнений теоретичний підхід до визначення сутності та ознак регіону як цілісної територіально спеціалізованої і адміністративно окресленої частини національної економіки з властивими їй географічними характеристиками, населенням, господарським комплексом, структурою управління, функціонування якої направлене на досягнення цілей суспільного розвитку.
Реалізація даного підходу є основою для забезпечення ефективного функціонування регіону як соціально-економічної системи.
Одержала подальшого розвитку модель економічного функціонування регіону, яка включає функціональний блок, що об'єднує функціональні підсистеми регіону: природно–ресурсна підсистема, виробнича підсистема, соціальна підсистема і населення регіону, інфраструктурна підсистема, інформаційна підсистема, фінансова підсистема, екологічна підсистема; та інституційний регіональний блок, що об’єднує органи державної влади та управління, а також способи, засоби, механізми управління і контролю.
Використання моделі економічного функціонування регіону створює умови для комплексного розвитку регіону і дозволяє своєчасно приймати відповідні управлінські рішення при зміні режимів функціонування складових регіональної системи.
1.4. Згруповано чинники економічного функціонування регіону, що впливають на рівень ділової активності регіонального економічного комплексу. За наслідками проведеного дослідження вказані чинники були розділені на дві групи: внутрішні чинники – виробничо-ресурсний потенціал, техніко-технологічні чинники, інституційний чинник регіонального рівня, соціально-економічні чинники та екологічний стан регіону; зовнішні чинники економічного функціонування регіону – чинник ринкового механізму, чинник суспільно-політичного розвитку суспільства, чинник екологічної безпеки держави та інституційний чинник (стабільність законодавчої бази, податкова політика, інвестиційно-інноваційна політика держави, стратегія розвитку та ін.). Кожна з вказаних груп внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування регіону характеризується окремим набором показників і по–різному впливає на процес функціонування регіональної системи. Тому використання даного угрупування чинників є основою при розробці соціально-економічних прогнозів регіонального розвитку.
Одержав подальшого розвитку теоретичний підхід до визначення сутності категорії «ділова активність» шляхом його розширення по відношенню до регіону. При такому підході ділова активність регіону визначається як мотивований процес функціонування регіональної системи, направлений на забезпечення ефективного використання ресурсів території з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності регіональних суб'єктів господарювання і підвищення добробуту населення регіону. Визначення категорії «ділова активність регіону» пов'язане з процесами функціонування регіону як соціально-економічної системи і відображає різні аспекти механізму його ефективного функціонування.
В рамках прикладних положень:
Розроблено методику оцінки ділової активності в регіоні, відповідно до якої процес оцінки повинен здійснюватися в наступній послідовності: збір інформації для оцінки соціально-економічного розвитку регіону; формування системи показників ділової активності регіону; математична обробка показників; розрахунок темпів зміни характеристик ділової активності; розрахунок узагальнюючого показника по кожному елементу ділової активності регіону; визначення вагомості елементів ділової активності регіону; розрахунок узагальнюючого показника ділової активності регіону; розрахунок коригувальних коефіцієнтів; висновки про тенденції зміни рівня ділової активності регіону.
Використання даної методики дозволило визначити динаміку рівня ділової активності у 2000–2003 рр. як в цілому по АР Крим, так і в окремих її підсистемах.
Одержав подальшого розвитку підхід до визначення принципових основ економічного функціонування регіону на прикладі АР Крим, що дозволяє оцінити особливості процесів, якi протікають в регіональній системі, в результаті аналізу функціонального блоку (функціональних підсистем) регіону та інституційного блоку регіонального рівня.
Такий підхід дозволив обгрунтувати особливості економічного функціонування АР Крим як регіону України з характерними для соціально-економічної системи ознаками і визначити на їх основі перспективи подальшого розвитку регіону.
Проведена оцінка рівня ділової активності АР Крим на основі побудованого узагальнюючого показника ділової активності регіону, який формалізовано у вигляді функції впливу чинників економічного функціонування АР Крим.
Використання вказаного підходу до визначення рівня ділової активності регіонів дозволяє оцінити господарську ситуацію в регіональному економічному комплексі, ринкову економічну кон'юнктуру, що складається, рівень виробничої, інвестиційної та інноваційної активності в регіоні, можливості забезпечення екологічної безпеки і підвищення рівня життя населення.
За наслідками аналізу узагальнюючого показника ділової активності в АР Крим здійснено оцінку функціонування підсистем регіонального комплексу республіки, яка дозволила виявити функціональні області, що вимагають певного втручання інституційного блоку регіонального рівня та прийняття відповідних управлінських рішень з використанням програмного методу регіонального розвитку. При цьому розробка і реалізація програм розвитку регіону, заснована на результатах оцінки функціонування підсистем регіонального комплексу в рамках ділової активності регіону, є необхідною основою в майбутньому для вирішення основних соціально-економічних проблем регіону і, як наслідок, ефективного економічного функціонування регіональної системи.
ПЕРЕЛIК ОПУБЛIКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ
1.Штофер Г.А. Особенности оценки деловой активности региона в современных условиях на примере городов и районов Крыма // Экономика и управление. – 2003. – №1. – С.48–53.
2.Штофер Г.А. Теоретические основы оценки деловой активности региона // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб.науч.тр / Ин–т экономики пром–сти. – Донецк, 2004. – С.252–260.
3.Штофер Г.А. Подходы к оценке эффективности функционирования региона // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб.наук.пр. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2005. – Ч.1, №13. – С.40–45.
4.Штофер Г.А. Факторы функционирования региона: отечественные подходы // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Т3, №55. – С.67–69.
5.Штофер Г.А. Региональные особенности функционирования Автономной Республики Крым // Экономика Крыма. – 2005. – №13. – С.59–63.
6.Штофер Г.А. Особенности и проблемы приватизации объектов санаторно-курортного и туристского комплекса Крыма // Культура народов Причерноморья. – 1999. – №6. – С.474–476.
7.Штофер Г.А. Теоретические подходы к определению сущности региона как экономической категории // Экономика и управление. – 2004. – №4–5. – С.69–73.
8.Штофер Г.А. О зарубежных подходах к определению факторов функционирования региона // Экономика и управление. – 2005. – №1. – С.22–25.
9.Ветрова Н.М., Штофер Г.А. Теоретические основы сущности экономической категории «регион» // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 198: В 4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.675–683.
Особистий внесок автора: систематизовано підходи до формулювання економічної сутності категорії «регіон».
10.Штофер Г.А. Об экономическом состоянии крымского региона в 2002 году // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Управление региональным развитием». – Симферополь: Крымская академия природоохранного и курортного строительства, 2003. – С.146–149.
11.Штофер Г.А. Современные подходы к определению деловой активности экономического субъекта // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства». – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2004. – С.35–36.
12.Штофер Г.А. О подходах к определению сущности деловой активности региона // Материалы Второй Всеукраинской научно-практической конференции «Менеджмент предпринимательской деятельности». – Симферополь, Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2004. – С.99–101.
13.Штофер Г.А. Особенности теоретического обоснования функционирования региона в условиях переходной экономики // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины (в контексте глобализации). – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2004. – С.124–125.
Загальний обсяг публікацій 4,25 друк. арк., у тому числі особисто автору належить 4,0 друк. арк. Опубліковані праці відображають основні положення дисертації.
АНОТАЦIЯ
Штофер Г.А. Розвиток підходів до оцінки ділової активності регіону в сучасних умовах. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил i регіональна економіка. – Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь, 2005.
У дисертаційній роботі було досліджено теоретичні та практичні питання визначення ділової активності регіонів. На основі системного підходу уточнено сутність та ознаки регіону як економічної категорії. Одержали подальшого розвитку підхід до визначення моделі економічного функціонування регіону, а також підхід до визначення принципових основ економічного функціонування регіональної системи. Уточнено підхід до визначення економічної сутності поняття „ділова активність регіону” як мотивованого процесу функціонування регіональної системи, який спрямовано на забезпечення ефективного використання ресурсів території з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності регіональних суб’єктів господарювання і підвищення доброботу населення регіону.
Запропоновано адаптований до сучасних умов України механізм оцінки ділової активності регіону, який обгрунтовує побудову узагальнюючого показника ділової активності регіону на основі елементів ділової активності, а саме: використання ресурсів, активність у виробництві та сфері послуг, інвестиційна активність, інноваційна активність, активність інфраструктури регіону, соціальна активність, економічна активність населення, активність фінансової сфери, підприємницька активність, забезпечення екологічної безпеки регіону.
На основі розробленої методики оцінки ділової активності регіону у дисертаційній роботі кількісно визначено рівень ділової активності в АР Крим у 2000–2003 рр. За результатами аналізу узагальнюючого показника ділової активності АР Крим проведено оцінку функціонування підсистем регіонального комплексу республіки, яка дозволила визначити функціональні підсистеми, що потребують певного втручання з боку інституційного блоку регіонального рівня та прийняття відповідних управлінських рішень з використанням програмного методу розвитку регіонів.
Ключові слова: соціально-економічний регіон, чинники економічного функціонування регіону, ділова активність регіону, елементи ділової активності регіону, узагальнюючий показник ділової активності регіону.
АННОТАЦИЯ
Штофер Г.А. Развитие подходов к оценке деловой активности региона в современных условиях. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 – Размещение производительных сил и региональная экономика. – Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Симферополь, 2005.
На основе системного подхода уточнены сущность и признаки региона как целостной территориально специализированной и административно очерченной части национальной экономики с присущими ей географическими характеристиками, населением, хозяйственным комплексом, структурой управления, функционирование которой направлено на достижение целей общественного развития.
Получили дальнейшее развитие модель экономического функционирования региона, которая включает функциональный блок, объединяющий функциональные подсистемы региона, и институциональный региональный блок, объединяющий органы государственной власти и управления, а также способы, средства, механизмы управления и контроля; теоретический подход к определению принципиальных основ экономического функционирования региона на примере АР Крым как региона Украины.
В диссертационной работе расширено понятие «деловая активность» по отношению к мезоуровню – региону и определена его сущность как мотивированного процесса функционирования региональной системы, направленного на обеспечение эффективного использования ресурсов территории, в целях достижения рыночной конкурентоспособности региональных субъектов хозяйствования и повышения благосостояния населения региона. При этом деловая активность региона может рассматриваться как обобщающий показатель, который отражает степень эффективности функционирования экономики региона: эффективность использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и др.) по всем направлениям деятельности, качество управления, возможности экономического роста, финансовую обеспеченность, степень благосостояния населения региона, и требуется оценка и формализованное описание обобщающего показателя деловой активности региона.
В диссертации впервые предложен адаптированный к современным условиям Украины механизм развития подходов к оценке деловой активности региона, предусматривающий построение обобщающего показателя на основе обоснованных элементов деловой активности региона: использование ресурсов; активность в производстве и сфере создания услуг; инвестиционная активность; инновационная активность; активность инфраструктуры; социальная активность; экономическая активность населения; активность финансовой сферы; предпринимательская активность; обеспечение экологической безопасности региона.
На основании предложенного механизма в работе разработана методика оценки деловой активности региона: обобщающий показатель деловой активности региона определяется как сумма произведений элементов деловой активности региона и их значимости, определенной по коэффициентам парной корреляции между сводным показателем по каждому элементу и сводным показателем по блоку деловой активности региона «Активность в производстве и сфере создания услуг в регионе».
В соответствии с представленной в работе методикой проведено исследование уровня деловой активности в АР Крым: за период 2000-2003 гг. в АР Крым отмечен рост деловой активности за счет повышения активности в финансовой сфере региона, в производстве и сфере создания услуг, инвестиционной активности, а также предпринимательской активности региона.
Результаты оценки функционирования подсистем регионального комплекса в рамках деловой активности региона являются необходимой основой для разработки и реализации программ развития региона, решения основных социально–экономических проблем региона и, как следствие, обеспечения эффективного функционирования региональной системы.
Ключевые слова: социально-экономический регион, факторы экономического функционирования региона, деловая активность региона, элементы деловой активности региона, обобщающий показатель деловой активности региона.
SUMMARY
Shtofer G.A. Development of approaches to the estimation of region’s business activity in modern terms. – Manuscript.
Dissertation on gaining of scientific degree candidate of economic sciences after speciality 08.10.01 – placing of productive forces and regional economy. – the National Academy of Environmental Protection and Resort Development, Simferopol, 2005.
On the basis of systems approach essence and signs of region is specified as economic category. Got further development model of the economic functioning of region, theoretical approach to determination of principles bases of the economic functioning of region on an example ARE Crimea as region of Ukraine. In dissertation work a concept is extended «business activity» in relation to region and his essence is certain as the explained process of the regional system’s functioning.
In dissertation the development’s mechanism of approaches adapted to the modern terms of Ukraine is first offered to the estimation of region’s business activity, foreseeing the construction of index on the basis of the grounded elements of region’s business activity. On the basis of the offered mechanism the method of estimation of region’s business activity, in accordance with which research of level of business activity is conducted in ARE Crimea, is in-process developed. The results of estimation of regional complex’s functioning of within the framework of region’s business activity are necessary basis for development and realization of the programs of regional development, decisions of basic socio-economic problems of region and, as a result, providing of the effective functioning of the regional system.
Keywords: socio-economic region, factors of the economic functioning of region, business activity of region, elements of region’s business activity, summarizing the index of region’s business activity.
Підписано до друку 12.06.2005р.
Формат 60х84 1/16 0,9 д.а.
Тираж 100 прим. Зам. №401
ПП Бередухов О.Д.
м. Сімферополь, вул. Субхi, 11