Тестова програма підготовки до Державного іспиту з дисципліни „Фінансовий аналіз”

1. Фінансовий аналіз — це:
- процес дослідження фінансового стану і основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення і кількісної оцінки резервів підвищення його ринкової вартості;
- розрахунок показників, що характеризують фінансову сталість підприємства;
- отримання достовірної інформації, придатної для аналізу;
- наука, яка вивчає економічні явища і процеси, що відбуваються на підприємстві, дає їм об’єктивну оцінку і виявляє резерви для поліпшення виробничої і фінансово- економічної діяльності підприємства;
2. За методом проведення фінансовий аналіз поділяється на:
- вертикальний, горизонтальний, порівняльний, коефіцієнтний, факторний;
- перспективний, оперативний;
- вертикальний, горизонтальний;
- зовнішній і внутрішній;
3. Визначення співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою це:
- вертикальний аналіз;
- горизонтальний аналіз;
- аналіз фінансових коефіцієнтів;
- трендовий аналіз;
4. Фінансова звітність підприємства включає:
- баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності;
- звіт про прибутки та збитки, баланс;
- баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал;
- декларацію про прибуток підприємства, податкові розрахунки;
5. Метою складання звітності підприємства є:
- надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;
- забезпечення інформаційних потреб широкого кола користувачів інформації;
- характеристика фінансового стану підприємства;
- статистичне вивчення господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності;
6. Основною формою звітності, що надає можливість аналізувати фінансовий стан підприємства є:
- баланс;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошовий коштів;
- звіт про власний капітал;

7. Звіт про доходи і витрати, фінансові результати діяльності підприємства має назву:
- звіт про власний капітал;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про витрати виробництва;
8. Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю:
- бухгалтерський баланс;
- бізнес-план;
- звіт про фінансові результати;
- примітки до річної фінансової звітності;
9. Звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді має назву:
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- виписки з банку;
- касова книга;
10. Майно підприємства — це:
- необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;
- оборотні активи, власний капітал, зобов'язання;
- необоротні активи, оборотні активи;
- власні та залучені кошти;
11. Робочий капітал визначається як:
- власний капітал підприємства;
- різниця між розміром власного капіталу та вартістю необоротних активів;
- різниця між середнім розміром власного капіталу і вартістю оборотних активів;
- різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями підприємства;
12. Причинами зростання валюти балансу можуть бути:
- зниження попиту на продукцію підприємства;
- збільшення тривалості виробничого циклу;
- нарощення обсягів виробництва і реалізації;
- зниження собівартості продукції;
13. «Золоте правило розвитку підприємства» має вигляд:
- Т прибутку > Т виручки > Т капіталу > 100 %;
- Т прибутку > Т виручки < Т капіталу < 100 %;
- Т прибутку < Т виручки < Т капіталу < 100 %;
- все вірно;
14. Фондовіддача основних засобів — це:
- відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;
- відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;
- відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності;
- відношення вартості основних засобів до середньої чисельності працюючих;
15. Рентабельність витрат — це:
- абсолютний показник ефективності діяльності підприємства;
- сума отриманого прибутку підприємством;
- показник фінансового аналізу;
- відношення прибутку або чистого прибутку до величини витрат;
16. Який коефіцієнт не відносяться до показників платоспроможності:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт фінансової залежності;
- коефіцієнт поточної ліквідності;
- все невірно;
17. Структура майна — це:
- співвідношення між елементами майна та елементами, що формують його капітал і валютою балансу;
- пропорція між власним і позиковим капіталом;
- співвідношення між майном і джерелами його фінансування;
- величина необоротних та оборотних активів;
18. На основі якої форми звітності проводять аналіз майна підприємства:
- балансу;
- звіту про фінансові результати;
- звіту про власний капітал;
- звіту про рух грошових коштів;
19. Вартість необоротних активів визначається як:
- підсумок першого розділу активу балансу;
- сума середньорічної вартості основних засобів;
- валюта балансу за мінусом оборотних активів;
- сума першого розділу пасиву балансу;
20.Оборотні активи підприємства не включають:
- вартість запасів;
- дебіторську заборгованість товарного характеру терміном до 6 місяців;
- довгострокову дебіторську заборгованість;
- грошові кошти;
21. Власний капітал підприємства — це:
- статутний, додатковий капітал та прибуток;
- перший і другий розділи пасиву балансу;
- частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;
- все вірно;
22. Зміна вартості основних засобів зумовить зміну:
- підсумку розділу першого активу балансу;
- підсумку розділу четвертого пасиву балансу;
- підсумку розділів першого активу та пасиву балансу;
- все невірно;
23. Майно підприємства згруповано у балансі за принципом:
- зростання ліквідності;
- убування ліквідності;
- за бажанням головного бухгалтера;
- в хаотичному порядку;
24. Оборотні активи підприємства — це:
- грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
- сума другого розділу активу балансу;
- валюта балансу за мінусом вартості основних засобів;
- сума другого розділу пасиву;
25. Які джерела формування оборотних активів можна віднести до власних і прирівняних до них:
- статутний капітал;
- поточна заборгованість;
- власний капітал та довгострокові зобов'язання;
- все вірно;
26. Показником ефективності використання необоротних активів підприємства є:
- фондовіддача;
- коефіцієнт ліквідності;
- продуктивність праці;
- прибутковість;
27. За якою ознакою поділяють оборотні активи на високоліквідні, середньоліквідні та низько ліквідні:
- швидкість перетворення у грошові кошти;
- швидкість обертання;
- за бажанням головного бухгалтера;
- здатність до обігу;
28. Які оборотні активи відносять до високоліквідних:
- незавершене виробництво;
- витрати майбутніх періодів терміном до одного року;
- грошові кошти;
- поточна дебіторська заборгованість;
29. Що з нижче наведеного не може бути джерелом формування оборотних активів:
- дебіторська заборгованість;
- власний оборотний капітал;
- кредити банку;
- прибуток;
30. Грошовий потік — це:
- надходження і витрачання грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства;
- спосіб витрачання грошових коштів підприємства;
- надходження грошових коштів від покупців;
- грошові кошти, зазначені в балансі;
31. Залежно від напрямку руху потоку розрізняють:
- вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний) грошовий потік, вхідний грошовий потік;
- негативний та позитивний грошовий потік;
- чистий і валовий грошовий потоки;
- регулярний та дискретний грошовий потік;
32. Залежно від напрямку діяльності виділяють:
- вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний) грошовий потік, вхідний грошовий потік;
- чистий і валовий грошовий потоки;
- грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності, грошовий потік від фінансової діяльності;
- майбутній і теперішній грошовий потік;
33. Ліквідність — це:
- швидкість реалізації того чи іншого активу;
- матеріальна основа платоспроможності;
- спроможність отримати грошові кошти від реалізації активів;
- оборотність активів;
34. Платоспроможність — це:
- швидкість реалізації того чи іншого активу;
- здатність підприємства розрахуватися за своїми зобов'язаннями на відповідний момент часу;
- такий стан підприємства, коли воно може розрахуватися зі своїми кредиторами;
- спроможність отримати грошові кошти від реалізації активів;
35. Основним джерелом аналізу платоспроможності підприємства є:
- звіт про рух грошових коштів;
- баланс;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про власний капітал;
36. Найбільш ліквідними визнаються:
- грошові кошти;
- дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги);
- кредиторська заборгованість;
- готова продукція;
37. Аналіз ліквідності балансу це:
- порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зростання термінів;
- порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення;
- порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих в порядку збільшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів;
- теж саме, що і ліквідність активів;
38. Який показник не відносяться до показників платоспроможності:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт фінансової залежності;
- коефіцієнт поточної ліквідності;
- все вірно;
39. Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як:
- відношення оборотних активів до поточних зобов'язань;
- відношення суми грошових коштів, дебіторської заборгованості та векселів одержаних до поточних зобов'язань;
- відношення поточних зобов'язань до оборотних активів;
- відношення грошових коштів до поточних зобов’язань;
40. Баланс вважається ліквідним, якщо:
- А1> = П1, А2> = П2, АЗ< = ПЗ, А4<=П4;
- А1> = ПІ, А2> = П2, А3> = ПЗ, А4> = П4;
- А1> = ПІ, А2> = П2, А3> = ПЗ, А4< = П4;
- все невірно;
41. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як:
- відношення оборотних активів до позикового капіталу;
- відношення оборотних активів до поточних зобов'язань;
- відношення грошових коштів до поточних зобов’язань;
- відношення власних до залучених коштів;
42. Фінансова стійкість — це:
- такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності;
- такий стан оборотних активів підприємства, їх розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності;
- такий стан власного капіталу підприємства, його розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності;
- все вірно;
43. Коефіцієнт автономії вказує на:
- питому вагу власного капіталу підприємства у загальній вартості ресурсів;
- питому вагу оборотних активів у загальній вартості ресурсів;
- питому вагу необоротних активів у загальній вартості ресурсів;
- співвідношення між власним та позиковим капіталом;
44. Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу визначається як:
- відношення позикового капіталу до власного капіталу;
- відношення власного капіталу до позикового капіталу;
- відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу;
- все невірно;
45. Як розраховується коефіцієнт фінансової незалежності:
- (власний капітал / позиковий капітал) х 100;
- власний капітал / валюта балансу;
- валюта балансу / власний капітал;
- все невірно;
46. Рентабельність капіталу — це:
- відношення чистого прибутку до середньої вартості капіталу;
- величина капіталу;
- відношення чистої виручки до вартості капіталу;
- відношення вартості капіталу до виручки від реалізації;
47. Які з показників не відносяться до показників ділової активності:
- коефіцієнт оборотності капіталу;
- коефіцієнт зносу основних засобів;
- коефіцієнт оборотності запасів;
- фондовіддача основних засобів;
48. Валовий прибуток — це:
- різниця між доходами та витратами;
- різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю продукції;
- різниця між виручкою від реалізації та собівартістю продукції;
- різниця між чистим доходом від реалізації та витратами діяльності;
49. Рентабельність активів — це:
- відношення чистого прибутку до валюти балансу;
- відношення чистого прибутку до середнього розміру активів;
- відношення валового прибутку до валюти балансу;
- відношення фінансового результату до оподаткування до вартості активів;
50. За джерелами утворення фінансові ресурси включають:
- внески засновників, прибуток, заробітна плата, амортизація, цільове фінансування, благодійні внески тощо;
- витрати на розвиток економіки підприємства, витрати на соціально- культурні заходи, витрати на розвиток науки, витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів, інші витрати підприємства;
- поповнення фонду відшкодування, формування фонду споживання, формування фонду нагромадження;
- всі відповіді вірні;
51. Джерелами створення фінансових ресурсів є:
- привласнені кошти, власні кошти, залучені кошти, позичені кошти, кошти засновників, амортизаційні відрахування, чистий прибуток, кредити банків, тимчасово вільні кошти резервів;
- власні кошти, авансовані кошти, залучені кошти, позичені кошти;
- всі відповіді вірні;
- всі відповіді невірні;
52. Валовий прибуток підприємства це:
- різниця між чистим доходом від реалізації продукції і виробничої собівартістю реалізованої продукції;
- обсяг реалізації товарної продукції, скоригований на обсяг нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і суму наднормативних виробничих витрат;
- алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністативних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
- всі відповіді вірні;
53. Прибуток від операційної діяльності це:
- різниця між чистим доходом від реалізації продукції і виробничої собівартістю реалізованої продукції;
- алгебраїчна сума прибутку від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат ( збитків );
- алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
- всі відповіді вірні;
54. Обігові кошти підприємства це:
- грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються у грошові кошти протягом одного виробничого циклу, що забезпечують неперервність процесу виробництва і обігу та отримання прибутку;
- грошові кошти, авансовані в обігові виробничі фонди і фонди обігу, які забезпечують безперервність процесу виробництва і проведення розрахунків;
- грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються у грошові кошти протягом одного виробничого циклу;
- всі відповіді невірні;
55. Кредиторська заборгованість:
- короткострокові зобов’язання підприємства, які виникають за розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав і які не сплачені вчасно, за короткотерміновими кредитами;
- довготермінові зобов’язання підприємства, які виникають за розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав і які не сплачені вчасно, за короткотерміновими кредитами;
- короткострокові зобов’язання підприємства, які виникають за розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін оплати яких настав і які сплачені вчасно, за короткотерміновими кредитами;
- всі відповіді вірні;
56. Основні засоби це:
- вкладені в необігові активи у вигляді вартості матеріальних активів – основних засобів у робочому стані, основних засобів у вигляді незавершених капітальних вкладень, нематеріальних активів – об’єктів права і довгострокових фінансових інвестицій;
- матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду, очікуваний або встановлений термін корисного використання яких більше одного року та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зношенням;
- вартість нерухомого та рухомого майна, що протягом тривалого часу бере участь у процесі господарської діяльності і амортизується;
- всі відповіді вірні;
57. Первісна вартість ОЗ це:
- сума, за якою здійснюють обмін активу або оплачують зобов’язання в результаті операції між зацікавленими та незалежними сторонами;
- сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необігових активів після закінчення терміну їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних їз їх продажем;
- всі відповіді невірні;
- всі відповіді вірні;
58. Нематеріальні активи це:
- немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, з адміністративними цілями чи надання в оренду іншим особам;
- довготермінові витрати підприємства на придбання об’єктів права інтелектуальної власності, права користування ресурсами природного середовища тощо;
- витрати на придбання корпоративних прав, витрати на пайову участь у статутному капіталі інших підприємств, придбання акцій і облігацій на довоготерміновій основі;
- всі відповіді вірні.
59. Довготермінові фінансові інвестиції це:
- довготермінові витрати підприємства на придбання об’єктів права інтелектуальної власності, права користування ресурсами природного середовища тощо;
- витрати на придбання корпоративних прав, витрати на пайову участь у статутному капіталі інших підприємств, придбання акцій і облігацій на довоготерміновій основі;
- фінансові інвестиції на період більше одного року, а також інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час;
- всі відповіді вірні;
60. Амортизація це:
- процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з врахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, встановлених законодавством на продукцію, що виготовляється з їх допомогою;
- історична (фактична) собівартість необігових активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених чи витрачених для їх придбання (створення );
- економічний зносом, який виражений у грошовій формі;
- всі відповіді вірні;
61. Показники стану основних засобів:
- фондоємність, фондоозброєність, коефіцієнт вартості ОЗ у майні підприємства;
- коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту;
- фондовіддача, рентабельність;
- всі відповіді вірні;
62. Фінансовий аналіз:
- є надання оцінки результатам господарської діяльності підприємства за певний період та на певну дату, а також пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільного розвитку підприємства;
- є способом оцінки і підставою для прогнозування фінансового стану підприємства на підставі інформації, яка міститься у бухгалтерській, статистичній та фінансовій звітності підприємства та оперативних даних про його роботу;
- встановлення рівня майнового забезпечення підприємства та ефективності його використання;
- всі відповіді вірні;
63. Прийоми фінансового аналізу:
- горизонтальний, вертикальний, трендовий, порівняльний, аналіз відносних показників, факторний, систематичний;
- оперативний, перспективний, ретроспективний;
- всі відповіді вірні;
- всі відповіді невірні;
64. Показники оцінки майнового стану:
- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт вибуття ОЗ;
- коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал;
- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу;
- всі відповіді невірні;
65. Показники аналізу фінансових результатів:
- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт вибуття ОЗ;
- коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал;
- рентабельність, фінансовий леверидж, коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу;
- всі відповіді невірні;
66. Показники аналізу ділової активності:
- коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотнсті дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотнсті кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотнсті матеріальних запасів, коефіцієнт оборотнсті основних засобів;
- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу;
- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт вибуття ОЗ;
- всі відповіді вірні;
67. Показник аналізу платоспроможності:
- коефіцієнт обіговості активів, коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості, коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості, коефіцієнт обіговості матеріальних запасів, коефіцієнт обіговості основних засобів;
- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності;
- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт вибуття ОЗ;
- всі відповіді вірні;
68. Банкрутство це:
- визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної процедури;
- визнана арбітражним судом здатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної процедури;
- визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів;
- всі відповіді невірні;
69. Види банкрутства:
- приховане, фіктивне, навмисне, ненавмисне;
- приховане, неприховане, навмисне, ненавмисне;
- приховане, фіктивне, навмисне;
- всі відповіді вірні;
70. Неплатоспроможність буває:
- поточна, критична, надкритична;
- поточна, приховувана, фіктивна, навмисна;
- поточна, критична, навмисна;
- всі відповіді вірні;
71. Санація підприємства це:
- система заходів, що здійснюються у процесі провадження справи про банкрутство, з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації;
- система заходів спрямована на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу або зміну організаційної чи виробничої структури об’єктів підприємницької діяльності;
- всі відповіді вірні;
72. Форми санації:
- погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне товариство, передача в оренду;
- погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне товариство, передача в оренду, розподіл;
- погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне товариство, передача в оренду, переадресування боргу;
- всі відповіді вірні;
Фінансовий стан підприємства залежить від...- фінансової політики підприємства;- випуску продукції;- реалізації продукції;-результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності підприємства;
Основними завданнями аналізу фінансового стану є...- дослідження результатів господарської діяльності підприємства; - аналіз бухгалтерської звітності; - оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства; - планування фінансової діяльності підприємства;
75. Фінансовий аналіз є складовою частиною...- аналізу господарської діяльності підприємства;- аналізу фінансової діяльності підприємства;- аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
- аналізу виробничого обліку;
76. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:- орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна відкритість результатів аналізу;- різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу та множинність об'єктів-користувачів;- орієнтація на зовнішніх користувачів;- здійснення аналізу зовнішніми аналітиками;
77 Предметом фінансового аналізу підприємства є...- майно та капітал підприємства;- основні та оборотні кошти підприємства;- прибуток та цінні папери підприємства;- фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання;
78. Методи фінансового аналізу - це...- Комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства;- статистичні методи;- математичні методи;- формалізовані методи;
79. До методів фінансового аналізу належать:- метод арифметичних різниць;- балансовий метод;- метод відносних чисел;- метод побудови системи показників;
80. До прийомів факторного аналізу належать:- метод ланцюгових підстановок;- метод відсоткових чисел;- психологічні методи;- метод експертних оцінок;
81. Які показники відносять до групи показників ліквідності та платоспроможності?- маневреність власних оборотних коштів;- коефіцієнт концентрації залученого капіталу;- частка виробничих запасів у активах;- заборгованість кредиторам;
82. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?- позикові кошти/власні кошти;- власні кошти/позикові кошти;- позикові довгострокові кошти/власні кошти;- власні оборотні кошти/залучені кошти;
83 До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?- прибутковості;- фінансової стійкості;- ліквідності;- майнового стану;
84. Які показники характеризують майновий стан підприємства?- коефіцієнт зносу основних засобів;- головний показник прибутковості;- коефіцієнт покриття запасів;- коефіцієнт критичної оцінки;
85. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:- Позикові кошти/Власні кошти;- Продаж/Матеріальні запаси;- Власні оборотні кошти/Майно підприємства;- Поточні пасиви/Зобов'язання перед акціонерами;
86. Баланс підприємства являє собою:
- документ, що містить інформацію про прибутки й збитки підприємства за певний період;
- документ, що містить інформацію про активи й джерела коштів підприємства на певну дату;
- документ, що ілюструє надходження і відтік коштів;
- все вірно;
87. Виробничі запаси належать до:
- оборотних активів; - короткострокових зобов'язань;
- необоротних активів;
- довгострокових зобов'язань.
88. До оборотних активів належать:
- виробничі запаси; - дебіторська заборгованість;
- грошові кошти;
- все вірно;
89. Довгострокові фінансові вкладення належать до:
- поточних зобов'язань; - необоротних активів;
- оборотних активів;
- довгострокових зобов”язань;
90. До необоротних активів відносять:
- витрати майбутніх періодів;
- грошові кошти;
- виробничі запаси;
- нематеріальні активи;
91. При розрахунку валового прибутку використовуються показники: - собівартість реалізованої продукції;
- доходи від участі в капіталі; - інші витрати від операційної діяльності;
- фінансові витрати;
92. При розрахунку прибутку від операційної діяльності використовуються показники:
- адміністративні витрати;
- чистий виторг від реалізації продукції;
- втрати від участі в капіталі;
- інші фінансові доходи;
93. До витрат від операційної діяльності не належать:
- втрати від інвестування в дочірні, спільні й асоційовані підприємства; і
- витрати на збут;
- собівартість реалізованих виробничих запасів;
- адміністративні витрати;
94. До грошових потоків від операційної діяльності не належать:
- надходження коштів від реалізації продукції;
- виплата дивідендів;
- надходження від реалізації основних фондів;
- виплата заробітної плати;
95. Причинами зростання валюти балансу можуть бути:
- зростання обсягу виробництва й реалізації продукції;
- зростання дебіторської заборгованості;
- збільшення кредиторської заборгованості;
- всі відповіді вірні;
96. Що відбудеться із сумою кредиторської заборгованості, якщо постачальники збільшать період відстрочки платежу, а обсяг придбаних виробничих запасів, залишиться на колишньому рівні:
- сума кредиторської заборгованості не зміниться;
- сума кредиторської заборгованості скоротиться;
- сума кредиторської заборгованості виросте;
- немає правильної відповіді;
97. До яких із перерахованих галузей може належати підприємство, що має наступну структуру активів: необоротні активи — 60% (у т.ч. основні засоби 57%), запаси — 20%, дебіторська заборгованість — 17%, грошові кошти та їх еквіваленти — 3%:
- оптова торгівля;
- машинобудування;
- роздрібна торгівля;
- всі відповіді вірні;
98. До причин збільшення суми дебіторської заборгованості належать:
- збільшення обсягу реалізації продукції;
- погіршення платоспроможності покупців;
- всі відповіді вірні;
- всі відповіді помилкові;
99. Який з перерахованих показників не характеризує структуру капіталу:
- коефіцієнт автономії;
- коефіцієнт маневреності;
- коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;
- коефіцієнт фінансової залежності;
100. Коефіцієнт автономії характеризує:
- частку майна виробничого призначення в сукупних активах;
- частку власного капіталу у валюті балансу;
- ступінь мобільності власного капіталу;
- всі відповіді вірні;
101. Основним джерелом інформації для аналізу напрямків використання прибутку є:
-ф. № 1 «Баланс» ;
-ф. №2 «Звіт про фінансові результати»;
-ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
-ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
102. Відношенням валового прибутку від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується:
- рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг);
- валова рентабельність продажу продукції;
- рентабельність виробництва;
- чиста рентабельність продажу продукції;
103. Показником, що показує скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат, є:
- валова рентабельність продажу продукції;
- рентабельність виробництва;
- рентабельність продукції;
- чиста рентабельність продажу продукції;
104. Відношенням валового прибутку до чистого доходу розраховується:
- рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг);
- валова рентабельність продажу продукції;
- рентабельність виробництва;
- чиста рентабельність продажу продукції;
105. Показником, що показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є:
- валова рентабельність продажу продукції;
- рентабельність виробництва;
- рентабельність продукції;
- чиста рентабельність продажу продукції;
106. Чиста рентабельність продажу продукції розраховується як відношення:
- валового прибутку від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
- валового прибутку до чистого доходу;
- прибутку від виробу до собівартості самого виробу;
- чистого прибутку до чистого доходу;
107. Показником, що показує величину чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є:
- валова рентабельність продажу продукції;
- рентабельність виробництва;
- рентабельність продукції;
- чиста рентабельність продажу продукції;
108. Показником, що показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 гривню активів, є:
- рентабельність підприємства;
- рентабельність виробництва;
- рентабельність продукції;
- рентабельність власного капіталу;
109. Відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості активів підприємства розраховується:
-рентабельність підприємства;
-рентабельність виробництва;
-рентабельність продукції;
-рентабельність власного капіталу;
110. Відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу розраховується:
-рентабельність підприємства;
-рентабельність виробництва;
-рентабельність продукції;
-рентабельність власного капіталу;
111. Позитивною динамікою показника рентабельності підприємства є:
-менше одиниці;
-більше одиниці;
-зростання;
-зменшення;
112. Основним джерелом інформації для аналізу рентабельності є:
-ф. № 1 «Баланс» ;
-ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;
-ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
-ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
113. Основне джерело інформації для аналізу фінансового стану - це:
-ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
-ф. №1 «Баланс»;
-ф. №4 «Звіт про власний капітал»;
-ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
114. У процесі аналізу платостроможності підприємства проводиться:
-структурно-динамічний аналіз;
-горизонтальний аналіз;
-коефіцієнтний аналіз;
-прогнозний аналіз;
115. Платоспроможність підприємства характеризує:
-коефіцієнт ділової активності;
-коефіцієнт незалежності;
-коефіцієнт поточної ліквідності;
-коефіцієнт фінансової стійкості;
116. Показником, що показує скільки гривень поточних активів припадає на одну гривню поточних зобов‘язань, є коефіцієнт:
-абсолютної ліквідності;
-поточної ліквідності;
-фінансової стійкості;
-швидкої ліквідності ;
117. Показником, що показує, яка частина короткострокових зобов‘язань може бути погашена негайно, є коефіцієнт:
-абсолютної ліквідності;
-поточної ліквідності;
-фінансової стійкості;
-швидкої ліквідності;
118. Зростання питомої ваги грошових коштів та їх еквівалентів у структурі оборотних активів впиває на:
-зростання коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності;
-зниження коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності;
-зростання загального коефіцієнта покриття;
-зростання коефіцієнта фінансової стійкості;
119. При проведенні горизонтального аналізу фінансових результатів за звітний період:
-досліджують зміну кожного показника у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень;
-визначають у відсотках структуру прибутку від різних видів діяльності;
-досліджують динаміку зміни показників фінансових результатів за кілька звітних періодів;
-розраховують коефіцієнти рентабельності;
120. При проведенні вертикального аналізу фінансових результатів за звітний період:
-досліджують зміну кожного показника у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень;
-визначають у відсотках структуру прибутку від різних видів діяльності;
-досліджують динаміку зміни показників фінансових результатів за кілька звітних період;
-розраховують коефіцієнти рентабельності;
121. Основним джерелом інформації для аналізу фінансової стійкості є:
-ф. № 1 «Баланс» ;
-ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;
-ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
-ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
122. Збільшення коефіцієнта фінансової незалежності (автономії) свідчить про:
-зменшення фінансової стійкості підприємства;
-зміцнення фінансової стійкості підприємства;
-у підприємства достатньо оборотних активів для покриття своїх зобов’язань;
-збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства;
123. До натуральних показників при аналізі використання основних засобів відносять:
-календарний фонд машинного часу;
-фондоємність виробництва;
-механоозброєність виробництва;
-механоозброєність праці;
124. До вартісних показників при аналізі використання основних засобів відносять:
-календарний фонд машинного часу;
-фондоємність виробництва;
-фактичний фонд машинного часу;
-режимний фонд машинного часу;
125. Перевищення темпів росту обсягу виробленої і реалізованої продукції над темпами росту необоротних активів є:
-позитивною тенденцією;
-негативною тенденцією;
-вплив неможливо визначити;
-жодної вірної відповіді;
126. Перевищення темпів росту виробничих основних засобів над темпами росту невиробничих основних засобів є:
-негативною тенденцією;
-позитивною тенденцією;
-вплив неможливо визначити;
-жодної вірної відповіді;
127. Перевищення темпів росту активної частини основних засобів над темпами росту пасивної частини основних засобів є:
-негативною тенденцією;
-позитивною тенденцією;
-вплив неможливо визначити;
-жодної вірної відповіді;
128. Аналіз структури основних засобів підприємства, їх динаміки, рівня оновлення і зносу проводять на основі даних:
-ф. № 1 «Баланс» ;
-ф. №2 «Звіт про фінансові результати»;
- ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
-ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
129. Висока частка власного капіталу і його ріст вказує на:
-збільшення загальної суми боргу підприємства;
-зміцнення фінансових позицій підприємства;
-зменшення рівня фінансової незалежності суб’єкта господарювання;
-зменшення рівня фінансової стійкості підприємства від зовнішніх джерел фінансування;
130. Зовнішній аналіз:
-базується на обмеженій інформації про діяльність підприємства, яка може стати відомою широкому загалу;
-здійснюється сторонніми особами (акціонерами, кредиторами та ін.);
-пов’язаний з питаннями оцінки фінансового стану підприємства;
-всі відповіді вірні;
131. Внутрішній аналіз:
-використовує всю інформацію про стан підприємства;
-є повним комплексним аналізом, що забезпечує керівників інформацію для прийняття управлінських рішень;
-використовується для прийняття заходів щодо вдосконалення організації виробництва;
-всі відповіді вірні;
132. Якщо за даними звітного року чистий прибуток становив– 50 тис. грн., середньорічна вартість активів - 500 тис. грн., то рентабельність підприємства дорівнюватиме:
-10%;
-5%;
-5%;
-жодної вірної відповіді.;
133. Якщо за даними звітного року чистий прибуток становив– 50 тис. грн., загальні витрати – 1 000 тис. грн., то рентабельність господарської діяльності дорівнюватиме:
-20%;
-5%;
-15%;
- жодної вірної відповіді;
134. Якщо за даними звітного року чистий прибуток становив – 100 тис. грн., обсяг готової продукції - 2000 тис. грн., то рентабельність виробництва дорівнюватиме:
-20%;
-5%;
-2%;
-жодної вірної відповіді;
135. Якщо за даними фінансової звітності вартість оборотних активів становила – 500 тис. грн., поточних зобов‘язань – 200 тис. грн., то коефіцієнт поточної ліквідності дорівнюватиме:
-2,5;
-0,25;
-0,4;
-жодної вірної відповіді;
136. Якщо за даними фінансової звітності вартість грошових коштів та еквівалентів становила – 100 тис. грн., поточних зобов‘язань – 500 тис. грн., то коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнюватиме:
-5;
-0,2;
-0,6;
-жодної вірної відповіді;
137. Якщо за даними фінансової звітності вартість власних коштів становила – 1500 тис. грн., вартість майна – 2 000 тис. грн., то коефіцієнт фінансової незалежності дорівнюватиме:
-1,33;
-0,75;
-3,5;
-жодної вірної відповіді;
138. Якщо за даними фінансової звітності вартість власних коштів становила – 1500 тис. грн., поточних зобов‘язань – 500 тис. грн., то коефіцієнт фінансової стійкості дорівнюватиме:
-1,33;
-2,0;
-3,0;
-жодної вірної відповіді;
139. Якщо за даними фінансової звітності вартість майна становила – 2000 тис. грн., поточних зобов‘язань – 500 тис. грн., то коефіцієнт концентрації залученого капіталу дорівнюватиме:
-4,0;
-2,5;
-0,25.
-жодної вірної відповіді;
140. На зростання рентабельності майна підприємства впливає:
-зростання вартості майна підприємства;
-зменшення частки джерел власних коштів у валюті балансу;
-збільшення прибутку;
-зменшення прибутку;
141. Прийоми елімінування в економічному аналізі включають:
-прийом порівняння;
-прийом абсолютних різниць, відносних різниць, ланцюгових підстановок;
-графічний прийом;
-жодної правильної відповіді;
142. В процесі аналізу фінансового результату від фінансової діяльності позитивно оцінюється:
-збільшення доходу від участі в капіталі;
-зменшення інших фінансових доходів;
-збільшення фінансових витрат;
-збільшення втрат від участі в капіталі;
143. Аналіз використання прибутку передбачає:
-порівняння даних за періоди, оцінку питомої ваги кожного напряму розподілу прибутку в загальній його сумі;
-визначення відхилень і їх причин;
-розробку рекомендацій щодо змін пропорцій у розподілі прибутку та найбільш ефективному його використанні;
-всі відповіді вірні;
144. Об’єктами аналізу фінансового стану є:
-активи;
-зобов’язання;
-грошові потоки підприємства;
всі відповіді вірні;
145. Позитивна динаміка до збільшення характерна для:
-коефіцієнта фінансової незалежності;
-коефіцієнта фінансової стійкості;
-коефіцієнта маневреності власного капіталу;
всі відповіді вірні;
146. Позитивна динаміка до зменшення характерна для:
-коефіцієнта концентрації залученого капіталу;
--коефіцієнта фінансової незалежності;
-коефіцієнта фінансової стійкості;
-коефіцієнта маневреності власного капіталу;
147. Позитивна динаміка до збільшення характерна для:
-показника механоозброєність праці;
-коефіцієнта зносу (спрацювання);
-показника механоозброєність виробництва;
-показника фондоємність виробництва;
148. Позитивна динаміка до зменшення характерна для:
-коефіцієнта придатності;
-показника фондоємність виробництва;
-показника фондовіддачі;
-показника механоозброєність праці;
149. Аналіз використання основних засобів підприємства проводиться у розрізі:
-інтенсивного та екстенсивного використання за натуральними показниками;
-інтенсивного використання;
-інтенсивного та екстенсивного використання за натуральними та вартісними показниками;
-всі відповіді невірні;
150. Аналіз стану основних засобів здійснюється за допомогою коефіцієнта:
-оновлення основних засобів;
-фондовіддачі основних засобів;
-спрацювання основних засобів;
-вибуття основних засобів;
151. Визначити ступінь використання основних засобів за потужністю можна за допомогою коефіцієнта:
-інтенсивного використання;
-екстенсивного використання;
-інтегрального завантаження;
-спрацювання;
152. На зниження матеріаловіддачі впливає:
-зменшення обсягу виготовленої продукції;
-збільшення обсягу реалізованої продукції;
-зменшення вартості витрачених матеріалів;
-всі відповіді невірні;
153. Збільшення суми валового прибутку можливе за умови:
-зниження собівартості продукції та збільшення обсягу реалізації продукції;
-зменшення обсягу реалізації продукції;
-збільшення собівартості продукції;
-зменшення обсягу реалізації продукції та збільшення собівартості продукції;
154. Прискорення швидкості обігу матеріальних запасів оцінюється:
-позитивно, оскільки впливає на збільшення потреби в залучених коштах;
-позитивно, оскільки зменшує потребу в залучених коштах;
-в залежності від факторів, що спричинили прискорення;
-негативно;
155. Динаміка матеріальних запасів впливає на динаміку:
-необоротних активів;
-основних засобів;
оборотних коштів підприємства;
-всі відповіді вірні;
156. До високоліквідних активів відносять:
-запаси;
-грошові кошти та їх еквіваленти;
-дебіторську заборгованість;
-всі оборотні активи;
157. На зростання фондовіддачі впливає:
-зниження обсягів виготовленої продукції;
-зростання продуктивності праці;
-збільшення обсягів виготовленої продукції;
-збільшення середньорічної вартості основних засобів;
158. Аналіз складу доходів і витрат підприємства проводиться за даними:
-Балансу;
-Звіту про рух грошових коштів;
-Звіту про фінансові результати;
-Звіту про власний капітал;
159. Структура прибутків чи збитків оцінюється за даними:
-Звіту про фінансові результати;
-Звіту про дебіторську і кредиторську заборгованість;
-Балансу;
- Звіту про рух грошових коштів;
160. При зростанні питомої ваги першого розділу пасиву балансу у структурі балансу підприємства відбувається при інших рівних умовах:
-зниження коефіцієнта фінансової незалежності;
-зростання коефіцієнтів незалежності та фінансової стійкості;
-зростання коефіцієнта фінансової залежності;
-зменшення коефіцієнта фінансової стійкості;
161. Аналіз складу та структури основних засобів проводиться за даними:
-Форми №5 Примітки;
-Форми №2 Звіт про фінансові результати;
-Форми № 1 Баланс;
-Форми №3 Звіт про рух грошових коштів;
162. Відношенням обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних засобів визначається коефіцієнт:
-фондовіддачі;
-фондоємності;
-спрацювання;
-оновлення;
163. Відношенням обсягу виготовленої продукції до суми матеріальних витрат визначається коефіцієнт:
-матеріаловіддачі;
-матеріаломісткості;
-спрацювання;
-оборотності запасів;
164. На динаміку коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості впливає зміна:
-чистого доходу;
-прибутку;
-чисельності працівників;
-витрат;
165. Середню кількість днів, протягом яких підприємство отримає плату від своїх дебіторів, характеризує показник:
-коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;
-період погашення дебіторської заборгованості;
-коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
-період погашення кредиторської заборгованості;
166. Відношенням обсягу чистого доходу від реалізації до середньорічної вартості оборотних активів визначається:
-коефіцієнт оборотності оборотних активів;
-коефіцієнт завантаження коштів в обороті;
-рентабельність оборотних активів;
-період обороту оборотних активів;
167. Динаміка коефіцієнта оборотності оборотних активів є позитивною:
-до зростання;
-до зменшення;
-залежно від виду діяльності підприємства;
-не можливо визначити;
168. Зменшення періоду обороту оборотних активів характеризується:
-негативно;
-позитивно;
-не можливо визначити;
-як позитивно, так і негативно залежно від виду діяльності підприємства;
169. Одиницями вимірювання показника оборотності оборотних активів є:
-гривні;
-обороти;
-дні;
-всі відповіді невірні;
170. При збільшенні коефіцієнта оборотності оборотних активів період одного обороту оборотних активів:
-зменшиться;
-не зміниться;
-збільшиться;
-не можливо визначити;
171. На збільшення коефіцієнта оборотності оборотних активів впливає:
-збільшення величини чистого доходу;
-зменшення величини чистого доходу;
-збільшення середньорічної вартості оборотних активів;
-всі відповіді невірні;
172. Аналіз операційних витрат проводиться за даними:
-Форми №2 Звіт про фінансові результати;
-Форми №5 Примітки до річної фінансової звітності;
-Форми № 1 Баланс;
-Форми №3 Звіт про рух грошових коштів;
173. На зростання коефіцієнта фінансової стійкості впливає:
-зростання вартості майна підприємства;
-зменшення частки джерел власних коштів у валюті балансу;
-збільшення частки джерел власних коштів у валюті балансу;
- збільшення вартості основних засобів;
174. Зростання валюти балансу свідчить про:
-зростання чисельності працюючих;
-зниження дебіторської заборгованості;
-збільшення вартості майна підприємства;
-всі відповіді невірні;
175. Об‘єктами економічного аналізу є:
-фінансові результати;
- власники підприємств;
-заступники директорів з економічних питань;
-комерційні банки;
176. Суб‘єктами економічного аналізу є:
-головні бухгалтери;
-інформаційні ресурси;
-фінансові результати;
-трудові ресурси;
177. Поступову заміну значень показників минулого періоду значеннями цих показників за звітний період використовують при проведенні факторного аналізу прийомом:
-ланцюгових підстановок;
-абсолютних різниць;
-відносних різниць;
-порівняння;
178. Різницю між значеннями показників звітного і минулого періоду використовують при проведенні факторного аналізу прийомом:
-ланцюгових підстановок;
-абсолютних різниць;
-відносних різниць;
-порівняння;
179. Темпи росту показників використовують при проведенні факторного аналізу прийомом:
-ланцюгових підстановок;
-абсолютних різниць;
відносних різниць;
-порівнянняю;
180. Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує:
- частку майна виробничого призначення в сукупних активах;
- частку власного капіталу у валюті балансу;
- ступінь мобільності власного капіталу;
- всі відповіді не вірні.
181. Наявність власних оборотних коштів свідчить про наступне:
перевищення власного капіталу над необоротними активами;
- перевищення власного капіталу над позиковими коштами;
- перевищення необоротних активів над власним капіталом.
- всі відповіді вірні;
182. Коефіцієнт автономії розраховується за формулою:
- Поточні активи / Короткострокові зобов'язання;
- Власні оборотні кошти / Власний капітал;
- Власний капітал / Валюта балансу;
- (Основні кошти + запаси) / Валюта балансу;
183. Коефіцієнт маневреності власних коштів розраховується за формулою:
- Поточні активи / Короткострокові зобов'язання;
- Власні оборотні кошти / Власний капітал;
- Власний капітал / Валюта балансу;
- (Основні кошти + запаси) / Валюта балансу;
184. За формулою Власний капітал/ Валюта балансу розраховується:
- коефіцієнт поточної ліквідності;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт маневреності власних коштів;
- всі відповіді не вірні;
185. До ознак фінансової стабільності підприємства належать:
- перевищення вартості необоротних активів над сумою власного капіталу;
- використання заборгованості по розрахунках з бюджетом як джерело фінансування запасів;
- перевищення власного капіталу над сумою позикових коштів;
- фінансування запасів із власних оборотних коштів;
186. До економічно обґрунтованих джерел формування запасів не належать:
- власні оборотні кошти;
- товарний кредит постачальників;
- заборгованість з оплати праці;
- короткострокові кредити банку.
187. Як можна охарактеризувати фінансову стабільність підприємства, якщо сума власних оборотних коштів перевищує вартість запасів:
- нормальна;
- нестійкий фінансовий стан;
- кризова;
- абсолютна;
188. Ліквідність підприємства — це:
- незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування;
- здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання;
- показник оцінки ділової активності підприємства;
- всі відповіді вірні;
189. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує:
- здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання з поточних активів;
- частку короткострокових зобов'язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів;
- частку власних коштів у валюті балансу;
- очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середній тривалості обороту дебіторської заборгованості.
190 . За формулою (Грошові активи + Дебіторська заборгованість) Короткострокові зобов 'язання
розраховується:
- коефіцієнт автономії;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт маневреності власних коштів;
- коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності.
191. Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності характеризує:
- здатність підприємства покрити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів та надходжень від кредиторів;
- частку короткострокових зобов'язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів;
- частку власних коштів у валюті балансу;
- очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середній тривалості обороту дебіторської заборгованості;
192. За формулою Грошові активи /Поточні зобов 'язання розраховується:
- коефіцієнт поточної ліквідності;
- коефіцієнт автономії;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт маневреності власних коштів;
193. Підприємство має наступні значення показників ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності — 0,1; коефіцієнт термінової ліквідності — 0,6; коефіцієнт загальної ліквідності — 2. Який з елементів оборотних активів буде мати найбільшу питому вагу в їхній структурі:
- дебіторська заборгованість;
- товароматеріальні запаси;
- грошові активи;
- немає правильної відповіді;
194. У якому випадку значення коефіцієнтів абсолютної й термінової ліквідності рівні:
- підприємство не має кредиторської заборгованості;
- підприємство реалізує продукцію після оплати;
- строк погашення кредиторської заборгованості менше строку погашення дебіторської заборгованості;
- немає правильної відповіді;
195. Які з перерахованих умов є підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним:
- коефіцієнт термінової ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 1,5;
- коефіцієнт автономії на кінець звітного періоду має значення менше 0,6;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 0,1;
- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,5;
196. Який висновок про рівень платоспроможності підприємства можна зробити з наступних даних: коефіцієнт загальної ліквідності — 1, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами — 0,3:
- структура балансу задовільна, підприємство платоспроможне;
- структура балансу незадовільна, підприємство неплатоспроможне;
- підприємство має абсолютну фінансову стійкість;
- підприємство має нормальну фінансову стійкість;
197. На зміну валового прибутку впливають фактори:
- обсяг реалізації продукції;
- фінансова структура капіталу;
- структура реалізованої продукції;
- оборотність активів;
198. Як вплине на валовий прибуток підприємства збільшення витрат на збут:
- позитивно;
- не вплине;
- негативно;
- призведе до зменшення валового прибутку;
199. На зміну яких показників прибутку вплине скорочення фінансових витрат:
- валовий прибуток;
- прибуток від операційної діяльності;
- прибуток від звичайної діяльності до оподатковування;
- чистий прибуток;
200. Рентабельність являє собою:
- абсолютний показник фінансового результату;
- відносний показник прибутковості підприємства або продукції;
- здатність підприємства погасити короткострокові зобов'язання;
- ефективність використання майна підприємства;