Аналіз витрат підприємства ДП «Клесівський лісгосп»
Основним фактором, що впливає на формування прибутку є витрати.
Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів інші витрати.
У разі перевищення суми витрат підприємства над сумою доходів від його діяльності утворюються збитки, які знаходять відображення в І розділі пасиву балансу (у від'ємному значенні). На суму балансового збитку (минулих і звітного років) зменшується підсумок І розділу і валюта балансові в цілому (зменшується торба власних фінансових ресурсів). Збиткова діяльність підприємства несумісна з ринковими умовами господарювання.
Проведемо аналіз витрат, який дозволяє не лише оптимізувати функціонування підприємства в умовах ринкової економіки, а й виявляє проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінно поліпшує управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності продукції, а відтак при зменшенню обсягу витрат збільшуються доходи. Мета аналізу витрат обумовлена можливими варіантами розвитку підприємства у майбутньому. Тому проведемо структурно-динамічний аналіз витрат. (таблиці 2.4 – 2.6; рис. 2.4 – 2.5).
Таблиця 2.5
Динамічний аналіз витрат на ДП «Клесівський лісгосп»
№ пп
Показники
2008
2009
2010
Відхилення


2009-2008
2010-2009


Абс.
Від.
Абс.
Від.

1
Адміністративні витрати
3243
2236
2919
-1007
-68,9
683
-76,6

2
Витрати на збут
3975
5207
6383
1232
69
1176
77,4

3
Інші операційні витрати
8343
603
986
-7740
-7,2
383
36,5

4
Інші витрати
5360
633
623
-4727
-11,8
-10
98,4


З таблиці 2.5. ми бачимо, що витрати характеризуються за чотирма показниками, а саме: адміністративні витрати з 2008 по 2009 роки зменшуються на 1007 тис.грн , а з 2009 по 2010 роки спостерігається тенденція до збільшення. зменшуються, а з 2009-2010 роки витрати збільшуються. Витрати на збут та інші витрати з кожним роком збільшуються.
Витрати на збут з 2008-2009 роки збільшилися на 69%, а з 2009-2010 роки також збільшилися на 77,4 %. Інші операційні витрати з 2008-2009 роки зменшилися на 7,2 %, а з 2009-2010 роки збільшилися на 36,5 %. Інші витрати, спостерігається тенденція до зменшення на протязі трьох років. Всі зміни відобразимо в таблиці.

Також проведемо динамічний аналіз і факторний аналіз операційних витрат за економічними елементами.
Таблиця 2.6
Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами ДП «Клесівський лісгосп»
Показники
Одиниці виміру
Роки
Відхилення2008
2009
2010
2009до 2008
2010 до 2009


Абс.
Від.%
Абс.
Від.%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.Матеріальні витрати
тис.
грн.
17243,0
20716,0
20773,0
3473
20,14
57
0,28

у % до підсумку

36,68
42,92
36,30
6,24
17,01
-6,62
-15,42

2.Витрати на оплату праці
тис.
грн.
17796,0
15206,0
21341,0
-2590
-14,55
6135
-58,32

у % до підсумку

37,86
31,50
37,29
-6,36
-16,80
5,79
18,38

3.Відрахування на соціальні заходи
тис.
грн.
6585,0
5720,0
7652,0
-865
-13,14
1932
33,78

у % до підсумку

14
11,85
13,37
-2,15
-15,36
1,52
12,83

4. Амортизаційні відрахування
тис.
грн.
1463,0
1611,0
1567,0
148
10,12
-44
-2,73

у % до підсумку

3,12
3,34
2,74
0,22
7,05
-0,6
-17,96

5.Інші витрати
тис.
грн.
3917,0
5013,0
5892,0
1096
27,98
879
17,53

у % до підсумку

8,34
10,39
10,2
2,05
24,58
-0,19
-1,83

Усього витрат на виробництво
тис.
грн.
47004,0
48266,0
57225,0
1262
2,68
8959
18,562008 рік 2009 рік
2010 рік

Рис. 2.4 Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами ДП « Клесівський лісгосп» за 2008 -2010 роки
Проаналізувавши структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами ДП « Клесівський лісгосп», можна зробити наступні висновки: що у 2008 і 2010 р. найбільша питома вага (38 %) – витрати на оплату праці, а у 2009 році це матеріальні витрати. Матеріальні витрати у 2008 і 2009 роках посідають друге місце. Найменша питома вага протягом трьох років займають амортизаційні відрахування.
Протягом досліджуваного періоду відбуваються різні зміни структури витрат. У 2008 році порівняно з 2010 роком спостерігається зростання і спадання матеріальних витрат, витрати на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, оскільки вони пов’язані із оплатою праці і амортизаційних відрахувань та інших витрат.

Рис. 2.5 Динаміка витрат підприємства ДП «Клесівський лісгосп»
З рис.2.5 ми можемо зробити висновок , що витрати мають тенденцію зростаня, становлять у 2008 році – 47004 тис.грн., 2009 році – 48266 тис.грн., 2010 році - 57225 тис.грн.
Визначаємо вплив часткових факторів на результуючий показник методом ланцюгових підстановок, розрахунки розмістимо в таблицях 2.7-2.8 Таблиця 2.7
Аналіз впливу окремих факторів на величину загальних витрат протягом 2008-2009 років(млн..грн.)

з\п
Номер підста-овки
Взаємодіючі фактори
Результ. показ-ник
Відхи-
лення, тис.грн.
ПричинаМЗ
ВОП
ВСЗ
А
ІОВ
1
0
17,243
17,796
6,585
1,463
3,917
47,0040
 -

-

2
1
20,716
17,796
6,585
1,463
3,917
50,4770
3,4730
МЗ

3
2
20,716
15,206
6,585
1,463
3,917
47,8870
-2,5900
ВОП

4
3
20,716
15,206
5,72
1,463
3,917
47,0220
-0,8650

ВСЗ

5
4
20,716
15,206
5,72
1,611
3,917
47,1700
0,1480

А

6
5
20,716
15,206
5,72
1,611
5,013
48,2660
1,0960

ІОВ


Перевірка: 3,4730-2,5900-0,8650+0,1480+1,0960 = 1,262 млн.грн.
Аналіз впливу окремих факторів на величину загальних витрат протягом 2008-2009 років ми можемо зробити висновок згідно таблиці, що матеріальні витрати зростають на 3,4730 млн.грн., витрати на оплату праці зменшуються на 2,5900 млн.грн., відрахування на соціальні заходи зменшилися на 0,8650 млн.грн., амортизація збільшилися 0,1480 млн.грн., а інші операційні витрати зростають на 1,0960 млн.грн.
Таблиця 2.8.
Аналіз впливу окремих факторів на величину загальних витрат
протягом 2009-2010 років ( млн.грн.)

з\п
Номер підста-овки
Взаємодіючі фактори
Результ. показ-ник
Відхи-
лення, тис.грн.
ПричинаМЗ
ВОП
ВСЗ
А
ІОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
20,716
15,206
5,27
1,611
5,013
47,8160


-

2
1
20,773
15,206
5,27
1,611
5,013
47,8730
0,0570
МЗ

3
2
20,773
21,341
5,27
1,611
5,013
54,0080
6,1350
ВОП

4
3
20,773
21,341
7,652
1,611
5,013
56,3900
2,3820
ВСЗ

5
4
20,773
21,341
7,652
1,567
5,013
56,3460
-0,0440
А

6
5
20,773
21,341
7,652
1,567
5,892
57,2250
0,8790
ІОВ


Перевірка: 0,0570+6,1350+2,3820-0,0440+0,8790 = 8,9(тис.грн.)
Аналіз впливу окремих факторів на величину загальних витрат протягом 2009-2010 років ми можемо зробити висновок згідно таблиці, що матеріальні витрати збільшилися на 0,0570 млн.грн., витрати на оплату праці зросли на 6,1350 млн.грн., відрахування на соціальні заходи зросли на 2,3820 млн.грн., амортизація зменшилась 0,0440 млн.грн., а інші операційні витрати зростають на 0,8790 млн.грн.
Аналіз формування прибутку на підприємстві ДП «Клесівський лісгосп»
Можливість використання прибутку як показника ефективності виробництва полегшується особливостями підприємства, що випливають із своєрідності його продукції, специфіки технологічного процесу і порядку планування затрат. Значення прибутку полягає в тому, що він характеризує фінансові результати господарської діяльності. З одного боку прибуток є джерелом фінансових ресурсів для нарощування виробничого потенціалу підприємства, а з другого – в знаній мірі залежить від ступеня використання. З переходом на ринкові умови господарювання змінюється порядок формування собівартості і прибутку від здачі (реалізації) продукції, вдосконалюються методи обліку виробничих затрат і фінансових результатів діяльності.
На формування прибутку підприємства впливає різні фактори .Деякі з них, такі як ефективність використання оборотних коштів, основні фонди, витрати було проаналізовано попередніх розділах. Проаналізуємо кінцевий результат його формування на основі фінансових результатів таблиці 2.9
Таблиця 2.9
Динаміка формування прибутку підприємства ДП "Клесівський лісгосп" (тис.грн.)
Показники
Роки
Відхилення


2008
2009
2010
.
2009до 2008
2010 до 2009

абс.
від.%
абс.
від.%

1.Доход (виручка) від реалізації продукції
54830
52303,0
61500
-2527
-4,6
9197,0
17,6

2.ПДВ
5695
2603,0
3090
-3092,0
-54,3
487
18,7

3.Чистий доход
49135,0
49700,0
58410
565
1,15
8710
17,5

4.Собівартість реалізації продукції
39828,0
40819,0
47097
991
2,5
6278
15,4

5.Валовий прибуток
9307,0
8881,0
11313
-426
-4,6
2432
27,4

6.Адміністративні витрати
3243,0
2236,0
2919,0
-1007
-31,1
683
30,5

7.Витрати на збут
3975,0
5207,0
6383
1232
31
1176
22,6

8.Інші операційні витрати
8343,0
603,0
986
-7740
-93
383
63,5

9.Прибуток від операційної діяльності
1776
1991,0
1208
215
12,1
-783
-39,3

10.Інші доходи
-
108,0
69
-108
0
-39
-36,1

11.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
1240,0
1466,0
654
226
18,2
-812
-55,4

12.Податок на прибуток від звичайної діяльності
575,0
559,0
353
-16
-2,7
-206
-36,9

14.Чистий прибуток
665,0
907,0
301
242
36,4
-606
-66,8

Проаналізувавши динаміку формування прибутку підприємства ДП «Клесівський лісгосп»2008-2010 роки в таблиці 2.9
Доход від реалізації продукції (робіт, послуг) включається сума цін продажу реалізованих у звітному періоді продукції, товарів, робіт, послуг, виробництво і збут яких є предметом усіх видів діяльності підприємства згідно з його установчими документами.
По нашому підприємству виручка становила в 2008р. – 56151,0 тис. грн. та в 2009 р. – 52303,0 тис. грн.,а у 2010 році – 61500,0 тис. грн .
Як бачимо є тенденція до зменшення виручки , це насамперед пов’язано з зменшенням обсягів реалізації продукції. Податок на додану вартість відображається сума податку на додану вартість, яка включена до продажної (відпускної) ціни відвантаженої продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг у складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Рис.2.6 Динаміка чистого доходу підприємства ДП " Клесівський лісгосп" 2008-2010 роки
Чистий доход відображає фінансовий результат ми отримаємо такі суми: 2008р. – 50456,0 тис. грн., 2009р. – 49700,0 тис. грн., а у 2010 р. – 58410 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 991 і 6278 тис.грн. Це пояснюється тим , що обсяг реалізації зменшується у 2009 році, а у 2010 р. збільшується, а постійні витрати залишилися незмінними.

Рис.2.7 Динаміка прибутку від операційної діяльності підприємства ДП " Клесівський лісгосп" 2008-2010 роки
Прибуток від операційної діяльності 2008 році складав 1776,0 тис.грн., а в 2009 – 1991,0 тис. грн. простежується тенденція до збільшення на 215 грн. (12,1 %). В 2010 році спостерігається зменшення прибутку на -783 грн.(-39,3%)
Інші доходи і витрати ,де включаються прибутки і збитки минулих періодів, виявлені у звітному періоді; невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій тощо); прибутки від надходження боргів, раніше списаних як безнадійні; штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; збитки від списання безнадійних боргів; прибутки і збитки від списання кредиторської і дебіторської заборгованості, щодо яких минули строки позовної давності; прибутки і збитки від спільної діяльності, від незбалансованих бартерних контрактів, від ліквідації основних фондів та ін. .
Інші витрати становлять у 2008- 536,0 тис.грн., 2009 - 633 тис.грн, а у 2010 році – 623 тис.грн.

Рис.2.8 Динаміка валового прибутку підприємства ДП " Клесівський лісгосп" 2008-2010 роки
Валовий прибуток від реалізованої продукції з 2008 по 2009 роки зменшився – 426 тис. грн. а у 2010 році становив 11313 тис.грн.

Рис.2.9 Динаміка чистого прибутку підприємства ДП " Клесівський лісгосп" 2008-2010 роки
Проанілізувавши чистий прибуток можна сказати, що з 2008-2009 роки він зріс, і становив 907 тис.грн., це свідчить про прибутковість підприємства. Але у зв’язку з економічною кризою та іншими факторами впливу прибуток різко зменшився на 606 тис.грн. Це все показано на рис.2.9
3.1. Факторний аналіз формування прибутку підприємства
Можливість використання прибутку як показника ефективності виробництва полегшується особливостями підприємства, що випливають із своєрідності його продукції, специфіки технологічного процесу і порядку планування затрат. Значення прибутку полягає в тому, що він характеризує фінансові результати господарської діяльності. З одного боку прибуток є джерелом фінансових ресурсів для нарощування виробничого потенціалу підприємства, а з другого – в знаній мірі залежить від ступеня використання. З переходом на ринкові умови господарювання змінюється порядок формування собівартості і прибутку від здачі (реалізації) продукції, вдосконалюються методи обліку виробничих затрат і фінансових результатів діяльності.
Проаналізуємо кінцевий результат його формування на основі фінансових результатів таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Аналіз фінансових показників діяльності підприємства
Назва показника
 
2008
 
2009
 
2010
 
Відхилення
 

абс.
абс.

Доход(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
56151
52303
61500
-3848
9197

ПДВ
5695
2603
3090
-3092
487

Виручка без ПДВ
50456
49700
58410
-756
8710

Собівартість реалізації продукції (робіт, товарів, послуг)
41149
40819
47097
-330
6278

Інший операційний доход
8030
1156
183
-6874
-973

Адміністративні витрати
3243
2236
2919
-1007
683

Витрати на збут
3975
5207
6383
1232
1176

Інші операційні витрати
8343
603
986
-7740
383

Інші витрати
536
633
623
97
-10

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)
1776
1991
1208
215
-783

Податок на прибуток від звичайної діяльності
575
559
353
-16
-206

Чистий прибуток
665
907
301
242
-606

Проаналізувавши дані таблиці 3.1. можна зробити висновки: виручка від реалізації продукції у 2009 році, порівняні із 2008 роком зменшилась на 2848 тис.грн. У 2010 році спостерігається тенденція до збільшення на 487 тис.грн. порівняно з 2009 роком.
Собівартість продукції також зменшується на 330 тис.грн.. а в 2010 році вона становить 47097 тис.грн.
Також прослідковується зниження інших витрат операційної діяльності, адміністративних витрат і інші операційні доходи. А у 2010 році інші операційні витрати – 986 тис.грн., адміністративні витрати – 2919 тис.грн.
Інші витрати і інші операційні витрати збільшуються кожного року. Чистий прибуток із 2008 - 2009 року збільшився на 242 тис.грн, а у 2010 році він становив 301 тис.грн.. він швидкими темпами зменшився на 606 тис.грн.
На даному етапі підприємство отримує прибуток, і є прибутковим.
Визначаємо вплив часткових факторів на результуючий показник методом ланцюгових підстановок, розрахунки розмістимо в таблицях 3.2.- 3.3)
П.о.д. = В без ПДВ – С/В – ВЗ – АВ – ІВ + ІД ,
де В без ПДВ - виручка без ПДВ;
С/В - витрати на збут;
ВЗ - адмвністративні витрати;
ІВ - інші операційні витрати;
ІД - інші операційні доходи.
Таблиця 3.2
Факторний аналіз формування прибутку на підприємстві за 2008-2009 роки
№ п/п
№ підстановки
Взаємодіючі фактори
Результуючий показник
Відхилення
Причини відхиленняВ без ПДВ
с/в
ВЗ
АВ
ІВ
ІД
1
0
50456
41149
3975
3243
8343
8030
1776

-
-

2
1
49700
41149
3975
3243
8343
8030
1020
-756
 В

3
2
49700
40819
3975
3243
8343
8030
1350
330
 С/В

4
3
49700
40819
5207
3243
8343
8030
118
-1232
 ВЗ

5
4
49700
40819
5207
2236
8343
8030
1125
1007
 АВ

6
5
49700
40819
5207
2236
603
8030
8865
7740
 ІВ

7
6
49700
40819
5207
2236
603
1156
1991
-6874
 ІД


Перевірка:-756+330-1232+1007+7740-6874 = 215 тис.грн.
Отже, за рахунок зменшення виручки без пдв, прибуток зменшиться на 756 тис.грн. За рахунок зменшення собівартості із 41149 – 40819 тис.грн. прибуток зросте на 330 тис.грн. За рахунок збільшення витрат на збут прибуток зменшиться на 1232 тис.грн. За рахунок адміністративних витрат і інших операційних витрат, які зменшуються прибуток збільшиться відповідно 1007 і 7740 тис.грн. За рахунок іншого операційного доходу – він збільшується, але при цьому прибуток зменшиться на 6874 тис.грн.
Таблиця 3.3
Факторний аналіз формування прибутку на підприємстві
за 2009-2010 роки
№ п/п
№ підстановки
Взаємодіючі фактори
Результуючий показник
Відхилення
Причини відхиленняВ без ПДВ
с/в
ВЗ
АВ
ІВ
ІД
1
0
49700
40819
5207
2236
603
1156
1991

-


2
1
58410
40819
5207
2236
603
1156
10701
8710
 В

3
2
58410
47097
5207
2236
603
1156
4423
-6278
 С/В

4
3
58410
47097
6383
2236
603
1156
3247
-1176
 ВЗ

5
4
58410
47097
6383
2919
603
1156
2564
-683
 АВ

6
5
58410
47097
6383
2919
986
1156
2181
-383
 ІВ

7
6
58410
47097
6383
2919
986
183
1208
-973
 ІД


Перевірка: 8710 – 6278 – 1176 – 683 – 383 - 973 = - 783 тис.грн.
Отже, за рахунок збільшення виручки без пдв, прибуток збільшується на 8710 тис.грн. За рахунок збільшення собівартості з 40819 – 47097 тис.грн. прибуток змениться на 6278 тис.грн. За рахунок збільшення витрат на збут, адміністративних витрат і інших операційних витрат, які зменшуються прибуток зменшиться відповідно 1176, 683 і 383 тис.грн. За рахунок іншого операційного доходу – він зменшується, і при цьому прибуток зменшиться на 973 тис.грн.
3.2. Шляхи і резерви збільшення прибутку
В умовах ринкової економіки важливішим завданням підприємства є збільшення величини прибутку. Вирішення цього завдання пов'язане із поліпшенням використання засобів виробництва (матеріалів, сировини, основних виробничих фондів тощо), удосконаленням технології та організації виробництва і праці. В кінцевому підсумку знижується собівартість продукції і збільшується прибуток підприємства.
На величину прибутку підприємства впливає такий ринковий фактор як коливання цін навколо вартості продукції. Якщо на ринку попит споживачів дорівнює пропозиції продавців, то ціна встановлюється на рівні вартості продукції і підприємець одержить прибуток, котрий дорівнює величині створеної додаткової вартості. Якщо попит на продукцію буде більшим за пропозицію, то ціни на продукцію будуть вищими за її вартість і відповідно прибуток перевищує величину додаткової вартості. У випадку, коли ціна на ринку встановлюється нижче вартості продукції, то прибуток буде меншим ніж додаткова вартість [12, с.129].
За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків [3, с.84].
Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надходження коштів та розмір запланованого прибутку [11, с.115].
Мета планування витрат — визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів.
Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:
поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;
раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;
зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу;
скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту;
зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;
економія в адміністративно-управлінській сфері на основі раціональної організації апарату управління підприємством.
У зниженні собівартості суспільство зацікавлене не менш, ніж виробник. Адже низька собівартість означає, по-перше, що виробництво функціонує ефективно і завжди обмежені ресурси суспільства використовуються раціонально, по-друге, вивільнені завдяки раціональному їх використанню ресурси підуть на створення нової продукції, по-третє, зниження індивідуальної собівартості продукції більшістю виробників створює передумови для зниження цін на товари.
Забезпечення зниження собівартості продукції на підприємстві вимагає підвищення вимог щодо управління витратами виробництва, що передбачає впровадження комплексу заходів щодо зниження собівартості продукції. Підприємство самостійно виходячи із конкретних умов господарювання, необхідності забезпечення прибутковості підприємства визначає заходи щодо зниження собівартості продукції, які можуть дати відповідну віддачу за умови раціонального використання природних, матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів тощо. Тому в процесі техніко-економічних розрахунків повинна бути обґрунтована величина витрат для виробництва і реалізації продукції. Зниження собівартості виробництва продукції передбачає скорочення витрат з кожного елементу її структури. Наприклад:
зниження витрат, пов’язаних з використанням предметів праці (сировини, матеріалів, палива, електроенергії тощо);
зниження витрат, пов'язаних з використанням засобів праці;
зменшення витрат на заробітну плату за умови, коли більш високими темпами зростає продуктивність праці;
зменшення витрат, джерелом покриття яких виступає вартість додаткового продукту;
поліпшення організації виробництва й праці;
оптимізація обсягу виробництва продукції на підприємстві.
Світовий досвід показує, що всякі відхилення від нормативних витрат на виробництво продукції відносяться не на собівартість продукції, а на кінцеві результати роботи підприємства, збільшуючи при цьому, або зменшуючи величину прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, але при цьому не змінюється нормативна (планова) собівартість продукції. З точки зору економіки таке відхилення можна вважати правильним, оскільки всі відхилення до собівартості продукції виникають внаслідок відступу від нормативних умов при здійсненні технологічного процесу.
Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства, кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кредиту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торгівельних послуг, пов'язаних із реалізацією товарів, здійснення ефективних рекламних заходів.
Зростання доходів від позареалізаційних операцій підприємства може бути забезпечено за рахунок вкладення вільних грошових коштів у різноманітні цінні папери, продажу їх на фінансовому ринку; придбання депозитних сертифікатів банків або відкриття в них депозитних рахунків; здачі в оренду основних фондів, які не використовуються в теперішній час; віднесення певної суми збитку на винних осіб і своєчасне її стягнення; стягнення штрафних санкцій,що пред'являються до контрагентів; урахування суми втрат від інфляції і втраченої недоотриманої вигоди.
Прибуток від позареалізаційних операцій буде більший, якщо не допускати непродуктивних витрат і збитків. [1, с.129].
Прибутковість підприємства, а відповідно величина сформованого прибутку, тісно пов'язана з ефективністю виробництва, з раціональним використанням основних виробничих фондів, матеріальних та трудових ресурсів, з рівнем техніки, технології та організації виробництва і праці, ступенем прогресивності технологічних і організаційних рішень і управління виробництвом [6, с.236].
Отже, можливими шляхами збільшення величини прибутку є ріст виручки і зменшення затрат, тобто зниження собівартості продукції. Для цього слід досконало володіти ринковою ситуацією, своєчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку,проводити організаційно-управлінські реорганізації тощо.
Важливим фактором, який впливає на величину прибутку, є рівень закупівельних цін на сировинні ресурси, які повинні бути найнижчими. Цього можна досягти шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі сировини, застосування цінових знижок. Якщо підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, то зниженню закупівельних цін сприяє придбання товарів в іноземних партнерів (при сприятливому співвідношенні курсів національної та іноземної валюти) або здійснення прямих товарообмінних (бартерних) операцій (при сприятливому співвідношенні рівня цін на обмінювані товари).
Зростання розмірів прибутку пов'язане зі збільшенням рівня цін продажу товарів. Управління цінами залежить від обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку, використання сприятливої кон'юнктури в окремі періоди року. Збільшення ціни реалізації товарів сприяє розширенню продажу сезонних товарів перед початком сезону (коли ціни найвищі). Розмір прибутку також залежить від обсягів діяльності підприємства, кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової діяльності шляхом включення до асортименту підприємства взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кредиту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торговельних послуг, пов'язаних з реалізацією товарів, здійснення ефективних рекламних заходів[43,c.360].
При однаковій величині доходів в різні періоди підприємство може мати різний розмір прибутку, що пояснюється неоднаковими витратами обігу, які, в свою чергу, формуються під впливом таких факторів, як:
обсяг товарообігу;
номенклатура та асортимент товарів;
джерела надходження товарів;
рівень продуктивності праці на підприємстві;
ступінь використання ресурсів;
структура капіталу.
На прибуток від реалізації товарної продукції впливають різні фактор, основними з яких є:
зміни в обсягах реалізації;
зміни в структурі й асортименті продукції;
зміни відпускних цін на продукцію;
зміни цін на сировинно-матеріальні ресурси;
зміни в рівні витрат матеріальних і трудових ресурсів.
Основними шляхами підвищення прибутку підприємства складається з:
1. Планування. Якщо план із прибутку складено на належному рівні, професійно грамотно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається в його розпорядженні з метою створення фінансової бази для розвитку діяльності, необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, матеріальне заохочення праці.
2. Якість продукції (товарів, робіт, послуг). Величина прибутку в основному залежить від попиту.
3. Резерви зростання. Постійний пошук невикористаних можливостей збільшення прибутку, що забезпечуватиме його зростання.
4. Ділова репутація. Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємству дозволяє висока ділова репутація. Вчасне розрахування з постачальниками, якість та швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна – основні її показники.
Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства і виступає як кінцевий фінансовий результат діяльності господарюючих суб'єктів.