Додаток 9
Підприємство, організація
ЖУРНАЛ 4 за вересень 2011 р.за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"
I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків
N пор.
Дебет рахунків
Кредит рахунків
Усього10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Немате-ріальні активи"
13 "Знос необо-ротних активів"
19 "Негативний гудвіл"


1
2
3
4
5
6
7
8

1
13 "Знос необоротних активів"2
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"3
15 "Капітальні інвестиції"4
23 "Виробництво"5
37 "Розрахунки з різними дебіторами"6
39 "Витрати майбутніх періодів"7
42 "Додатковий капітал"8
68 "Розрахунки за іншими операціями"9
83 "Амортизація"10
84 "Інші операційні витрати"11
85 "Інші затрати"12
91 "Загальновиробничі витрати"13
92 "Адміністративні витрати"14
93 "Витрати на збут"15
94 "Інші витрати операційної діяльності"16
97 "Інші витрати"17
99 "Надзвичайні витрати"18
19
20
21
22
23
24
25
26
Усього27
Відмітки
II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків
N пор.
Дебет рахунків
Кредит рахунків
Усього14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
18 "Інші необоротні активи"
35 "Поточні фінансові інвестиції"


1
2
3
4
5
6
7

1
10 "Основні засоби"


2
11 "Інші необоротні матеріальні активи"


3
12 "Нематеріальні активи"


4
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"


5
18 "Інші необоротні активи"


6
28 "Товари"


7
30 "Каса"


8
31 "Рахунки в банках"


9
35 "Поточні фінансові інвестиції"


10
37 "Розрахунки з різними дебіторами"


11
42 "Додатковий капітал"


12
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"


13
50 "Довгострокові позики"


14
60 "Короткострокові позики"


15
64 "Розрахунки за податками й платежами"


16
68 "Розрахунки за іншими операціями"


17
84 "Інші операційні витрати"


18
85 "Інші затрати"


19
96 "Втрати від участі в капіталі"


20
97 "Інші витрати"


21
99 "Надзвичайні витрати"


222324252627
Усього


28
ВідміткиЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО
Виконавець ____________________ (підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено "__" __________________ 2011 р.
Головний бухгалтер _____________ (підпис)


ВІДОМІСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій
за ___________________р.
Номер запису
Найменування показника
У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків
Усього за дебе-том
Усього за креди-том
Сальдо на кінець місяця (дебет)
Усього капіта-льних інвес-тицій з початку року (дебет рахунку 15)20 "Вироб-ничі запаси"
23 "Вироб-ництво"
31 "Рахунки в банках"
63 "Розрахунки з постачаль-никами та підряд-никами"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розра-хунки за страху-ванням"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74


N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


Капітальне будівництво (151):

I. Підрядним способом
1.1
Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкцій
1.2
Роботи з монтажу обладнання
1.3
Придбання обладнання, яке потребує монтажу
1.4
Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначене для постійного запасу
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
Інші витрати
1.10
Усього (сума рядків 1.1 - 1.9)

II. Господарським способом
1.11
Матеріали
1.12
Заробітна плата робітників
1.13
Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів
1.14
Інші витрати
1.15
Усього (сума рядків 1.11 - 1.14)
1.16
Усього за субрахунком 151

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Придбання (виготовлення) основних засобів (152)
3
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153)
4
Придбання (створення) нематеріальних активів (154)
5
Формування основного стада (155)
6
Фінансова оренда
7
Інші
8

9

10

11

12
Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники)
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13
ПДВ
14
Усього за відомістю

"30" вересня 2011 р.

Виконавець ____________________ (підпис)


ВІДОМІСТЬ 4.2 аналітичного обліку фінансових інвестицій
за ________________р.
Номер запису
Найменування показника
У дебет рахунку _____ з кредиту рахунків
Усього за дебе-том
Усього за креди-том
Сальдо на кінець місяця (дебет)
Усього фінансових інвестицій з початку року (дебет)31 "Рахунки в банках"
46 "Неопла-чений капітал"
50 "Довго-строкові позики"
60 "Коротко-строкові позики"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи"
14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:


1.1
асоційовані підприємства


1.2
дочірні підприємства


1.3
спільну діяльність


2
Інші фінансові інвестиції в:


2.1
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств


2.2
акції


2.3
облігації


2.4
інші


3
Поточні фінансові інвестиції:


3.1
еквіваленти грошових коштів


3.2
інші поточні фінансові інвестиції


4
Усього"30"вересня 2011 р.

Виконавець ____________________ (підпис)


ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів
за 20__ р.
Номер інвен-тарної одиниці
Вид, назва, коротка характеристика
Місце викорис-тання, прізвище відпові-дальної особи
Дата оприбут-кування
Первісна (пере-оцінена) вартість
Сума зносу
Термін корис-ного викорис-тання (місяців)
Місячна норма аморти-зації
Відомості про зміну (збільшення, зменшення)
Вибуття

Причина, дата
Первісної вартості
Зносу
Дата, номер доку-мента
Сума

Первісної (переоці-неної) вартості
Зносу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
"30" вересня 2011р.

Виконавець ____________________ (підпис)