Теоретичні питання з дисципліни
«Стратегія підприємства»
1. Поняття, зміст, виникнення та необхідність стратегії підприємства
2. Виникнення планування спрямованого назовні підприємства
3. Еволюція систем планування розвитку підприємства
4. Довгострокове планування
5. Стратегічне планування
6. Поняття та види стратегічного управління
7. Стратегічний набір підприємства
8. Поняття і зміст корпоративної стратегії підприємства
9. Стратегія зростання
10. Стратегія стабілізації
11. Поняття і зміст стратегії бізнесу
12. Стратегія найменших сукупних витрат, її переваги та недоліки, доцільність використання та ризики
13. Стратегія диференціації, її переваги та недоліки, доцільність використання та ризики
14. Стратегія зосередження
15. 18. Стратегія маркетингової діяльності
16. Стратегія виробництва
17. Фінансова стратегія
Організація планування стратегії на підприємстві
Формулювання стратегій
Стратегічна сегментація
21. Зовнішнє середовище підприємства його складові та властивості
22. Аналіз галузі та конкуренції у ній
23. Вплив існуючих конкурентів на діяльність підприємства
24. Загроза входу нових конкурентів на діяльність підприємства
25. Вплив постачальників на діяльність підприємства
26. Вплив споживачів на діяльність підприємства
27. Внутрішні змінні підприємства
28. Функціональний аналіз підприємства
29. Суть, значення і вибір місії підприємства
30. Поняття та визначення цілей підприємства
Тести
Тема1
1. Стратегія підприємства - це:
а) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення отримання прибутку;
б) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення підприємства всіма ресурсами;
в) комплексна програма дій, спрямована на ефективну діяльність, реалізація якої забезпечить здійснення місії та досягнення цілей підприємства;
г) комплексна програма дій, спрямована на забезпечення перемоги над конкурентами.
2. Комплексна програма дій, спрямована на ефективну виробничу, науково-дослідну, комерційну та іншу діяльність, реалізація якої забезпечить здійснення місії та досягнення цілей підприємства – це:
а) стратегія підприємства;
б) план діяльності підприємства;
в) стратегічне управління;
г) найвищий рівень перспективного планування
3. Поняття „стратегія” виникло:
а) в період між 480 і 221 рр. до н.е.;
б) у 20-ті роки ХХ століття;
в) у 50-ті роки ХХ століття;
г) в кінці 70-х на початку 80-х років ХХ століття.
Вперше почали використовувати поняття «стратегії» в :
а) Стародавньому Єгипті;
б) Стародавньому Китаї;
в) Стародавній Греції;
г) США
5. В перекладі термін „стратегія” означає:
а) мистецтво генерала;
б) мистецтво отамана;
в) мистецтво королів;
г) мистецтво переможця.
6. Як наука “Стратегія підприємства” виникла:
а) в період між 480 і 211 рр. до н.е.;
б) у 20-ті роки ХХ століття;
в) у 50-ті роки ХХ століття;
г) в кінці 70-х на початку 80-х років ХХ століття.
7. Стратегія підприємства розробляється для того, щоб:
а) забезпечити розвиток і гнучкість підприємства;
б) визначити напрямок розвитку підприємства й обґрунтувати шляхи досягнення цілей;
в) об’єднати рішення керівників усіх рівнів управління щоб забезпечити ефективну роботу підприємства;
г) забезпечити конкурентні переваги у бізнесі.
8. Необхідність стратегії на підприємстві зумовлюється:
а) невмінням керівництва думати стратегічно;
б) появою несподіваних і неочікуваних змін у зовнішньому середовищі підприємства;
в) кризовою ситуацією поточної діяльності підприємства;
г) появою несподіваних і неочікуваних змін у внутрішньому середовищі підприємства
9. Слово „метод” походить від старогрецького „методос”, що означає:
а) шлях до чого-небудь;
б) мета яка потребує здійснення;
в) засіб потрібний для здійснення мети;
г) шлях до перемоги
10. Методи в стратегії підприємства бувають:
а) загальні та специфічні
б) загальні та вузькопрофільні
в) загальні та спеціальні
г) загальні та конкретні
11. До загальних методів дослідження належить:
а) статистичний;
б) діалектичний;
в) монографічний;
г) абстрактно-логічний.
12. Спеціальні методи були розроблені на основі:
а) формальних моделей;
б) вузько профільних методів;
в) загальних методів;
г) матричних методів.
13. До спеціальних методів, які використовують для дослідження економічних явищ на підприємстві не відносять:
А) статистичний метод
Б) експериментальний метод
В) діалектичний
Г) абстрактно-логічний
14. Економіко-математичний метод дослідження економічних явищ на підприємстві з метою розроблення стратегії його діяльності базується на:
а) застосуванні різних норм і нормативів;
б) проведенні експериментів та вивченні їх результатів, на основі яких розробляються конкретні пропозиції, приймаються найбільш ефективні рішення, що впроваджуються на підприємстві;
в) використанні формул;
г) побудові моделей економічних явищ та процесів з метою вибору оптимального варіанту управління підприємством.
15. Який із спеціальних методів базується на здогадах, інтуїції, домислах, закономірностях розвитку і враховується при плануванні діяльності підприємства у випадку недостатньої інформації:
а) експериментальний;
б) соціологічний;
в) абстрактно-логічний;
г) діалектичний.
16. Розрахунково-конструктивний метод оснований на:
а) застосуванні норм і нормативів;
б) побудові моделей економічних явищ та процесів з метою вибору оптимального варіанту управління підприємством;
в) плануванні роботи підприємства;
г) здогадках, інтуїції, досвіді.
17. Монографічний метод включає:
а)обстеження економічної діяльності підприємства
б)обстеження і аналіз економічної діяльності підприємства
в)аналіз економічної діяльності підприємства
г)побудову графіків та діаграм
ТЕМА 2
1. Вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан підприємства – це:
а) планування;
б) мотивація;
в) організація;
г) прогнозування.
2. Планування – це:
а) вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан діяльності підприємства;
б) план дій у виробництві продукції та збутовій політиці;
в) вибір замовника продукції чи вирішення питань щодо подальшої співпраці;
г) прогнозування діяльності підприємства.
3.Особливістю підприємства як відкритої системи є:
а) формування цін залежно від витрат виробництва;
б) адаптація до зовнішнього середовища;
в) зниження витрат за рахунок внутрішніх резервів;
г) жорсткий контроль за виконанням завдань.
4. Концепція закритого підприємства як економічної системи вважається:
а) техніко-екологічною системою;
б) соціально-економічною системою;
в) еколого-економічною системою;
г) техніко-економічною системою.
5. Діяльність закритого підприємства базується на:
а) внутрішніх факторах;
б) зовнішніх факторах;
в) на зовнішніх та внутрішніх;
г) не має правильної відповіді.
6. Еволюція систем планування розвитку підприємства пройшла такі фази:
а) фінансове, довгострокове, екстраполятивне та стратегічне планування;
б) фінансове, поточне, стратегічне планування та стратегічне управління;
в) фінансове, довгострокове, стратегічне планування та стратегічне управління;
г) фінансове, поточне, екстраполятивне та стратегічне управління
7. Скільки фаз еволюції систем планування розвитку підприємства виділяють:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
8. Концепція підприємства як відкритої системи набула масового поширення з впровадженням на підприємстві:
а) фінансового планування;
б) довгострокового планування;
в) стратегічного планування;
г) стратегічного управління.
9.До загальних рис фінансового планування відносять:
а) довгостроковий характер за зовнішня спрямованість;
б) довгостроковий характер за внутрішня спрямованість;
в) короткостроковий характер та внутрішня спрямованість;
г) короткостроковий характер та внутрішня спрямованість з врахуванням зовнішніх чинників.
10. Планування стратегії підприємства шляхом екстраполяції його минулої діяльності використовується у системі:
а) фінансового планування;
б) довгострокового планування;
в) стратегічного планування;
г) поточного планування.
11. Довгострокове планування у вітчизняній економіці почало застосовуватись:
а) у 20 роки ХХ століття;
б) у 50 роки ХХ століття;
в) у 70 роки ХХ століття;
в) у 90 роки ХХ століття.
12.Довгострокове планування у країнах з ринковою економікою почало застосовуватись:
а) у 20 роки ХХ століття;
б) у 50 роки ХХ століття;
в) у 70 роки ХХ століття;
в) у 90 роки ХХ століття.
13. Довгострокове планування базується на гіпотезі :
а) про можливість людини передбачати та контролювати майбутнє;
б) про можливість людини передбачати однак не контролювати майбутнє;
в) про непередбачуваність майбутнього;
в) майбутнє обов’язково буде складнішим за сьогодення.
14. Для довгострокового планування було характерним:
а) створення економіко математичних моделей з використанням ЕОМ;
б) орієнтування виробничої діяльності підприємства на потреби споживачів;
в) складання бюджетів;
в) гнучке реагування та здійснення своєчасних змін.
15. У випадку передбачуваного розвитку ринку, доцільно застосовувати:
а) фінансове планування;
б) довгострокове планування;
в) стратегічне планування;
г) стратегічне управління.
16.Стратегічне планування у країнах з ринковою економікою почало застосовуватись:
а) у 20 роки ХХ століття;
б) у 50-70 роки ХХ століття;
в) у 70 -90 роки ХХ століття;
в) у 90 роки ХХ століття.
17. Стратегічне планування – це:
а) адаптивний процес, за допомогою якого здійснюється регулярне розроблення та коригування системи порівняно формалізованих планів на основі безперервного контролю та оцінювання змін, що відбуваються всередині та ззовні підприємства;
б) відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан діяльності підприємства;
в) розроблення відповідей на дії конкурентів, спрямоване на зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та використання шансів, що сприяють успіху підприємства;
г) розроблення місії підприємств та формулювання системи цілей.
18. Процес стратегічного планування передбачає такі етапи:
а) аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, вибір стратегії, аналіз шляхів диверсифікації, формулювання короткострокових і стратегічних цілей;
б) аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, аналіз шляхів диверсифікації, формулювання короткострокових і стратегічних цілей, стратегічне управління;
в) аналіз середовища підприємства; аналіз перспектив, аналіз конкурентних позицій, вибір стратегії, аналіз шляхів диверсифікації;
г) аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, аналіз шляхів диверсифікації, стратегічне управління.
19. Процес стратегічного планування не передбачає такого етапу:
а) аналіз перспектив підприємства;
б) аналіз конкурентних позицій;
в) вибір стратегії;
г) аналіз шляхів виходу з кризи.
20. На якому етапі стратегічного планування порівнюються перспективи діяльності підприємства у різних видах, встановлюються пріоритети і розприділяються ресурси між різними видами діяльності:
а)1-й етап: аналіз перспектив підприємства;
б) 2-й етап: аналіз конкурентних позицій;
в) 5-й етап: формування короткострокових і стратегічних цілей;
г) 3-й етап: вибір стратегії.
21. Стратегічне планування характерне тим, що воно:
а) оцінює необхідні витрати і ресурси для впровадження розроблених заходів підвищення ефективності діяльності підприємства;
б) розробляє цілі та альтернативні стратегії їхнього досягнення;
в) розробляє “стратегічні відповіді” на дії конкурентів і спрямоване на зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та використання шансів, що сприяють його успіху;
г) розробляє місію підприємств та формулює систему цілей.
22.Стратегічне управління - це:
а) це адаптивний процес за допомогою, якого здійснюють регулярне розроблення та корегування системи порівняно формалізованих планів на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються в середині так і зовні підприємства;
б) передбачення, що майбутнє може бути завбачене шляхом екстраполяції;
в) складання бюджетів та поточних планів;
г) це управлінський процес, який опираючись на людський потенціал орієнтує виробничу діяльність підприємства на потреби споживачів, гнучко реагує і здійснює своєчасні зміни на підприємстві, що відповідає виклику з боку оточення і дозволяє досягнути конкурентних переваг що в сукупності дозволяють підприємству вжитися у довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому поставлених цілей.
23.Стратегічне управління почало застосовуватись:
а) у 20 роки ХХ століття;
б) у 50-70 роки ХХ століття;
в) у 70 -90 роки ХХ століття;
в) у 90 роки ХХ століття.
24. Основних видів стратегічного управління існує:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
25. Головними видами стратегічного управління підприємствами є:
а) планування, організація взаємодії, мотивація і контроль;
б) на основі рангування стратегічних завдань, за слабкими сигналами, в умовах неочікуваних подій;
в) виробниче, фінансове і маркетингове;
г) на основі рангування стратегічних завдань, за сильними сигналами, в умовах неочікуваних подій.
26. Не існує таких видів стратегічного управління:
а) управління на основі рангування стратегічних завдань;
б) управління за слабкими сигналами;
в) управління в умовах неочікуваних подій;
г) управління за швидкими сигналами.
27. При стратегічному управлінні підприємством передбачається що:
а) майбутні тенденції завбачити неможливо, тому потрібно щоб усе підприємство функціонувало у стратегічному режимі реалізуючи розроблену реальну стратегію;
б) майбутні тенденції можна передбачити шляхом екстраполяції історично складених тенденцій росту з урахуванням поточного стану середовища;
в) майбутні тенденції завбачити можливо, і саме тому необхідно регулярно розробляти та коригувати плани розвитку підприємства;
г) майбутні тенденції завбачити неможливо, тому необхідно регулярно розробляти та коригувати плани розвитку підприємства.
28. Проблеми, які виявляються у ході спостереження за зовнішнім оточенням по різному забезпечені інформацією, одні з них настільки очевидні і конкретні, що підприємство може дати їм оцінку і прийняти відповідні заходи для їх вирішення називається:
а) проблемами визначеними за сильними сигналами;
б) проблемами визначеними за слабкими сигналами;
в) їх визначити неможливо;
г управління в умовах неочікуваних подій.
29. Потреба в управлінні в умовах неочікуваних подій виникає тоді, коли:
а) деякі проблеми випадають з під уваги спостерігачів, як би вони не старалися і перетворюються у стратегічні несподіванки;
б) всі проблеми випадають з під уваги спостерігачів;
в) виникають неочікувані явища;
г) поступають слабкі сигнали із зовнішнього оточення.
30. Якщо на підприємстві раптово виникають нові проблеми всупереч його прогнозам, які не відповідають його досвіду і призводять до фінансового збитку то необхідно застосувати:
а) стратегію скорочення;
б) управління за слабкими сигналами;
в) управління в умовах неочікуваних подій.
г) управління на основі рангування стратегічних завдань
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тема №3
1. Стратегічний набір це:
а) загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльності;
б) набір стратегій різного типу, які розробляє підприємство на певний проміжок часу, що показує специфіку його діяльності та рівень претендування на місце і роль у зовнішньому середовищі;
в) загальна стратегія управління підприємством, що охоплює основні напрямки його діяльності;
г) сукупність наступальних чи оборонних дій, спрямованих на створення стійкого становища в галузі, з метою успішного подолання чинників конкуренції і, гарантування максимальної віддачі від інвестованого капіталу.
2. Від чого залежить стратегічний набір кожного підприємства?
а) від керівництва підприємства,
б) від умов його функціонування та особливостей адаптації внутрішнього середовища до вимог зовнішнього оточення;
в) від галузі, на якій спеціалізується підприємство;
г) побажань трудового колективу.
3.Що не являється вимогою до стратегічного набору?
а) орієнтація на досягнення реальних взаємопов’язаних цілей;
б) баланс між прибутковими та витратними стратегіями;
в) відображення господарських процесів у їхній сукупності та взаємозв’язку;
г) відсутність ієрархічного характеру.
4. Ієрархія “стратегічного набору” однопрофільного підприємства включає:
а) конкурентну стратегію, функціональні стратегії та операційні стратегії;
б) корпоративну стратегію, стратегії бізнесу, функціональні стратегії та операційні стратегії;
в) корпоративну стратегію, стратегії бізнесу та функціональні стратегії;
г) стратегію бізнесу, конкурентну стратегію, функціональну та операційну стратегію.
5. Ієрархія “стратегічного набору” однопрофільного підприємства не включає:
а) конкурентну стратегію;
б) корпоративну стратегію;
в) функціональні стратегії;
г) операційні стратегії.
6. Ієрархія стратегій для диверсифікованого підприємства включає:
а) корпоративна стратегія, стратегії бізнесу, функціональні стратегії, операційні стратегії;
б) стратегія бізнесу, функціональні стратегії, операційні стратегії;
в) корпоративну стратегію, стратегії бізнесу та функціональні стратегії;
г) корпоративну стратегію, конкурентну стратегію, маркетингову стратегію, функціональні стратегії та операційні стратегії.
Ієрархія стратегій для диверсифікованого підприємства не включає:
а) корпоративна стратегія;
б) стратегія бізнесу;
в) виробнича стратегія;
г) операційні стратегії.
8. На диверсифікованих підприємствах стратегічний набір розробляється на:
а) 4-ох рівнях;
б) 3-ох рівнях;
в) 5-ох рівнях;
г) 2-ох рівнях.
9. На однопрофільних підприємствах стратегічний набір розробляється на:
а) 4-ох рівнях;
б) 3-ох рівнях;
в) 5-ох рівнях;
г) 2-ох рівнях.
10. Корпоративна стратегія це:
а) стратегія для управління кожним функціональним напрямком діяльності бізнесу;
б) загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльності;
в) стратегія управління кожним окремим видом діяльності підприємства;
г) стратегія для управління великими однопрофільними підприємствами
11. Загальна стратегія управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльності – це:
а) стратегія бізнесу;
б) фінансова стратегія;
в) корпоративна стратегія;
г) функціональна стратегія.
12.Типами корпоративної стратегії є :
а) стратегія зростання, стратегія стабілізації, стратегія диференціації;
б) стратегія найменших сукупних витрат, стратегія диференціації, стратегія зосередження;
в) стратегія стабілізації, стратегія диференціації, стратегія зосередження, стратегія виживання;
г) стратегія зростання, стратегія стабілізації, стратегія скорочення.
Стратегія зростання – це:
а) найефективніша стратегія стабільного збільшення підприємства, зростання обсягів виробництва і продажу, капіталу;
б) стратегія, яка полягає у інтенсифікації руху товару наступального просування та використання конкурентних цін;
в) процес проникнення в нові сфери діяльності нехарактерні раніше для підприємства;
г) розширення ринків збуту.
Стратегія стабілізації – це:
а) стратегія діяльності підприємства, яка передбачає зосередження на існуючих видах діяльності та їх підтримку;
б) стратегія, яка передбачає проведення модифікації або удосконалення традиційної продукції;
в) стратегія діяльності підприємства, яка спрямована на підтримку власного потенціалу;
г) найефективніша стратегія стабільного збільшення підприємства, зростання обсягів виробництва і продажу, капіталу.
15. Стратегія діяльності підприємства, яка передбачає зосередження на існуючих видах та їх підтримку називається:
а) стратегія зростання;
б) стратегія стабілізації;
в) стратегія скорочення (виживання);
г) стратегія диференціації.
16.Стратегія скорочення – це:
а) захисна стратегія, яка використовується під час кризового стану підприємства, її обирають і тоді, коли підприємство збирається переорієнтовувати свою діяльність;
б) процес проникнення в нові сфери діяльності нехарактерні раніше для підприємства;
в) стратегія, яка передбачає проведення модифікації або удосконалення традиційної продукції;
г) стратегія діяльності підприємства, яка спрямована на підтримку власного потенціалу.
17.Для реалізації стратегії зростання використовуються такі основні стратегії як:
а) проникнення на ринок, диверсифікації, глобалізації діяльності;
б) диференціації, паузи, обережного просування, „нічого не змінювати”, концентрації;
в) найменших сукупних витрат, диференціації, зосередження; розширення;
г) диверсифікації, диференціації, відмови від незалежності.
18.Для реалізації якої стратегії використовуються такі стратегії як „проникнення на ринок”, „диверсифікації”, „ глобалізації діяльності”:
а) зростання;
б) стабілізації;
в) диференціації;
г) зосередження.
19.Для реалізації стратегії стабілізації використовуються такі основні стратегії:
а) проникнення на ринок, диверсифікації, глобалізації діяльності;
б) диференціації, паузи, обережного просування, „нічого не змінювати”, концентрації
в) паузи, обережного просування, „нічого не змінювати”, глобалізації діяльності;
г) удосконалення продукції, здешевлення, проникнення на ринок.
20.Для реалізації якої стратегії використовуються такі основні стратегії як «диференціації», «паузи», «обережного просування», „нічого не змінювати”, «концентрації»:
а) зростання;
б) стабілізації;
в) диференціації;
г) зосередження.
21.Для реалізації стратегії скорочення використовуються такі основні стратегії:
а) проникнення на ринок, диверсифікації, глобалізації діяльності;
б) диференціації, паузи, обережного просування, „нічого не змінювати”, концентрації;
в) найменших сукупних витрат, диференціації, зосередження, відмови від незалежності;
г) „скинення жиру”, відмови від незалежності, ліквідації
22.Стратегія, яка використовується під час кризового стану, та у випадках коли підприємство збирається переорієнтувати свою діяльність – це …
а) стратегія скорочення;
б) стратегія зростання;
в) стратегія стабілізації;
г) стратегія паузи.
23. Підприємства, які домінують на ринку або діють у сформованих галузях з з відносно стабільною технологією, обирають:
а) стратегію зростання;
б) стратегію скорочення;
в) стратегію стабілізації;
г) стратегію диференціації.
24. Підприємства, які діють у динамічних галузях із швидкою зміною технологій, обирають:
а) стратегію зростання;
б) стратегію стабілізації;
в) стратегію зосередження;
г) стратегію диференціації.
25.Стратегія проникнення на ринок полягає у:
а) інтенсифікації руху товару, наступального просування та використанні конкурентоздатних цін;
б) проникненні в нові сфери діяльності не характерні раніше для підприємства, які покликані змінити, доповнити продукцію, що вже випускається;
в) входженні підприємства до міжнародних альянсів та союзів;
г) модифікації власної продукції.
26.Стратегія диверсифікації полягає у:
а) інтенсифікації руху товару, наступального просування та використання конкурентоздатних цін;
б) проникненні в нові сфери діяльності не характерні раніше для підприємства, які покликані змінити, доповнити продукцію, що вже випускається;
в) у входженні підприємства до міжнародних альянсів та союзів;
г) випуску унікальної продукції.
27.Стратегія глобалізації передбачає:
а) інтенсифікацію руху товару, наступальне просування та використання конкурентоздатних цін;
б) проникнення в нові сфери діяльності не характерні раніше для підприємства, які покликані змінити, доповнити продукцію, що вже випускається;
в) входження підприємства до міжнародних альянсів та союзів;
г) нарощування обсягів виробництва.
28.Стратегія диференціації продукції передбачає:
а) проведення модифікації або удосконалення традиційної продукції за рахунок використання нових технічних принципів;
б) інтенсифікації руху товару наступального просування та використання конкурентоздатних цін;
в) нарощування обсягів виробництва;
г) входження підприємства до міжнародних альянсів та союзів.
29. Стратегія, яка передбачає проведення модифікації або удосконалення традиційної продукції, що виробляється підприємством за рахунок використання у виробництві нових технічних принципів, додавання в продукцію таких змін, які можуть викликати нові потреби чи нові сфери використання :
а) стратегія паузи;
б) стратегія глобалізації;
+в) стратегія диференціації;
г) стратегія диверсифікації.
30.Стратегія концентрації передбачає:
а) що підприємство для захисту частини ринку виділяє специфічний сегмент ринку, використовуючи низькі ціни або унікальні пропозиції;
б) що підприємство для захисту частини ринку виділяє специфічний сегмент ринку, використовуючи високі ціни, репутацію або унікальні пропозиції;
в) що підприємство спрямоване на підтримку власного потенціалу за умов коли виробничі потужності мають надто високий рівень завантаження.
г) підтримку стабільної роботи бізнесу в сприятливій, але не зрозумілій перспективі;
31.Під стратегією «скинення жиру» розуміють:
а) підприємство використовує процеси масового розпродажу продукції за зниженими цінами;
б) сукупність наступальних чи оборонних дій спрямованих на створення стійкого становища у галузі;
в) форму виходу з ринку окремого бізнесу;
г) скорочення поточних інвестицій.
32.Входження підприємства до міжнародних альянсів та союзів передбачає :
а) стратегія глобалізації діяльності;
б) стратегія відмови від незалежності;
в) стратегія ліквідації;
г) стратегія стабілізації.
33.Навмисне призупинення виробництва або темпів росту збуту передбачає стратегія:
а) диференціації;
б) паузи;
в) обережного просування;
г) нічого не змінювати.
34.Під стратегією ліквідації слід розуміти:
а) що підприємство використовує процеси масового розпродажу продукції за зниженими цінами;
б) сукупність оборонних дій спрямованих на створення стійкого становища у галузі;
в) форму виходу з ринку окремого бізнесу;
г) закриття підприємства.
35.На що спрямована стратегія обережного просування?
а) на підготовку підприємства за різними напрямками допоміжної діяльності для створення відповідного потенціалу при умові можливого сплеску попиту;
б) проникнення в нові сфери діяльності нехарактерні раніше для підприємства, які покликані змінити, доповнити продукцію, що вже випускається;
в) проведення модифікації або удосконалення традиційної продукції;
г) навмисне призупинення виробництва або темпів росту збуту.
36.За розроблення корпоративної стратегії відповідає:
а) вище керівництво;
б) головний економіст;
в) керівники підрозділів із залученням спеціалістів;
г) керівники функціональних підрозділів.
37.Створюючи власну систему збуту продукції, підприємство використовує стратегію:
а)горизонтальної диверсифікації назад;
б)товарної диференціації;
в)вертикальної диверсифікації вперед;
г) конгломеративної диверсифікації.
38.Яка із стратегій диверсифікації ґрунтується на виробництві нових продуктів на базі існуючого бізнесу:
а) концентричної диверсифікації;
б) конгломератної диверсифікації;
в) горизонтальної диверсифікації;
г) вертикальної диверсифікації.
39.Яка із стратегій диверсифікації характеризується наміром підприємств долучитися до господарської діяльності в нових сферах з новими технологіями виробництва:
а) концентричної диверсифікації;
б) конгломератної диверсифікації;
в) горизонтальної диверсифікації;
г) вертикальної диверсифікації.
40.Яка із стратегій диверсифікації полягає в тому, що підприємство має намір займатися певною діяльністю в таких секторах, де можна використовувати уже існуючі канали розповсюдження, рекламу, позицію на ринку, щоб забезпечити успіх новим виробам:
а) концентричної диверсифікації;
б) конгломератної диверсифікації;
в) горизонтальної диверсифікації;
г) вертикальної диверсифікації.
41. Яка із стратегій диверсифікації полягає в тому, що підприємство має намір звернутися або до більш ранніх стадій діяльності, наприклад виготовлення напівфабрикатів чи складових, упаковки, або до наступних стадій діяльності, наприклад, від виробництва сировини (бавовна) до виробництва готової продукції (одяг):
а) концентричної диверсифікації;
б) конгломератної диверсифікації;
в) горизонтальної диверсифікації;
г) вертикальної диверсифікації.
ТЕМА №4
1. Стратегія конкуренції це:
а) суперництво між окремими особами, господарськими одиницями та товаровиробниками за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів;
б) сукупність наступальних чи оборонних дій, спрямованих на створення стійкого становища в галузі, з метою успішного подолання п’яти чинників конкуренції і гарантування максимальної віддачі від інвестованого капіталу;
в) план дій, спрямований на досягнення і утримання конкурентних переваг у певній області діяльності підприємства, яка є стратегічно важливою з корпоративних позицій.
г) найбільш вузька стратегія для управління головними ланками всередині функціональних напрямків при рішенні щоденних завдань, які мають стратегічну важливість.
2. Існують такі стратегії бізнесу:
а) маркетингової діяльності, НДПКР, виробництва, фінансова, екологічна та соціальна;
б) зростання, стабілізації, виживання;
в) найменших сукупних витрат, диференціації, зосередження;
г) стабілізації, диференціації, зосередження, виживання.
3. Не існує такої стратегії бізнесу:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) диверсифікації.
4.Стратегії бізнесу призначені для:
а) для управління кожним функціональним напрямком діяльності бізнесу;
б) управління кожним видом продукції;
в) управління підприємством, що охоплює всі напрямки його діяльності;
г) управління кожним окремим видом діяльності підприємства.
5.Стратегія, що передбачає зростання виробничих потужностей, зменшення витрат завдяки досвіду, політиці економії та мінімізації витрат у таких сферах, як науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи, сервіс, робота торгівельного персоналу, реклама - це:
а)стратегія економії;
б)стратегія скорочення;
в)стратегія найменших сукупних витрат;
г)фінансова стратегія.
6.Стратегія найменших сукупних витрат передбачає:
а) зростання виробничих потужностей, зменшення витрат завдяки досвіду, політиці економії та мінімізації витрат у таких сферах, як НДПКР, сервіс, робота торгівельного персоналу, реклама тощо;
б) пропозицію товару, що сприймається в межах галузі як унікальний;
в) задоволення потреб споживачів тільки з високим рівнем доходів;
г) випуск дешевої продукції низької якості.
7.Стратегія найменших сукупних витрат найбільш доцільна, коли:
а) попит є еластичним за ціною і серед продавців існує сильна цінова конкуренція;
б) попит є нееластичним за ціною, а товар може бути удосконаленим;
в) попит є нееластичним за ціною, а товар не може бути удосконаленим;
г) обсяги виробництва є незначними.
8.Стратегію найменших сукупних витрат не слід застосовувати у випадку, коли:
а) більшість покупців схильні використовувати товар однаковим способом;
б) існує сильна цінова конкуренція серед продавців;
в) існує висока ймовірність технологічного прориву, який зводить нанівець всі попередні інвестиції в удосконалення продукції;
г) покупці несуть незначні додаткові витрати у разі зміни продавця.
9.За умови, що попит є еластичним за ціною, існує сильна цінова конкуренція серед продавців, а продукт відносно стандартизований і піддається ефективному вдосконаленню, доцільно використовувати стратегію:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) вдосконалення.
10.Для якої стратегії особливо важливою умовою є володіння значною часткою ринку та сприятливий доступ до сировини:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) виробничої.
11.За умови коли більшість покупців схильні використовувати товар однаковим способом, стандартизована продукція може задовольнити їх попит, а низька ціна стає вирішальним фактором при прийнятті рішення про покупку, доцільно застосовувати стратегію:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) диверсифікації.
12.Пропозиція такого продукту, що сприймається в межах галузі як щось унікальне – це сутність стратегії:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) диверсифікації.
13.Стратегія диференціації спрямована на:
а) випуск стандартизованої продукції;
б) пропозицію товару, що сприймається в межах галузі як унікальний;
в) задоволення потреб споживачів тільки з високим рівнем доходів;
г) пропозицію багатьох видів продукції.
14.Існують такі види стратегії диференціації:
а) зростання, стабілізації, виживання;
б) корпоративна,бізнесу, функціональна,операційна;
в) вдосконалення, спеціалізації, здешевлення, звуження;
г) розширення, спеціалізації, здешевлення, звуження;
15.Проявами якої стратегії є специфічні характеристики товару, фірменне обслуговування, надійність і безпечність, забезпечення запасними частинами, інженерний дизайн і виготовлення за замовленням, технологічне лідирування в методах виготовлення, якість і екологічність виробництва та споживання, марка, ім’я виробника, продавця тощо:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зростання;
г) диверсифікації.
16.Яка стратегія гарантує захист від конкуренції завдяки прихильності покупців до певної марки товару та, як наслідок, меншої чутливості до ціни:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) диверсифікації.
17.При використанні якої стратегії зменшення витрат не є першочерговою стратегічною метою:
а) диференціації;
б) найменших сукупних витрат;
в) інтеграції;
г) диверсифікації.
18.При використанні якої стратегії підприємство має переваги, оскільки захищене (ізольоване) від стратегій суперників наявністю торгових знаків, марок або відомого імені виробника
а) диференціації;
б) найменших сукупних витрат;
в) інтеграції;
г) диверсифікації.
19.При використанні якої стратегії якість товарів дає змогу підприємству встановлювати вищі ціни, оскільки споживачі готові їх сприйняти:
а) диференціації;
б) найменших сукупних витрат;
в) інтеграції;
г) диверсифікації.
20.Стратегію диференціації слід застосовувати у випадку, коли:
а) попит на продукцію є еластичним за ціною;
б) підприємство переходить від одного виду діяльності до іншого;
в) різноманітність продукції сприймається споживачами як її цінність;
г) першочерговою стратегічною метою підприємства є зменшення витрат.
21.Яка із стратегій диференціації стосується ситуації, коли удосконалений продукт підприємства стає зауваженим і позитивно оцінений усім ринком або значною його частиною:
а) вдосконалення;
б) спеціалізації;
в) здешевленняя;
г) звуження.
22.Яка із стратегій диференціації стосується ситуації, коли на ринку пропонуються вироби підвищеної якості для певного сегменту ринку по відносно високим цінам.(наприклад, броньований автомобіль):
а) вдосконалення;
б) спеціалізації;
в) здешевленняя;
г) звуження.
23.Сутність якої із стратегій диференціації полягає в тому, що для певних груп споживачів пропонуються продукти, які характеризуються заниженими параметрами, але які мають значно нижчі ціни. Це не означає зниження цінності (якості) вказаних продуктів, але, відмовившись від оснащення їх надлишковими для даної групи споживачів елементами, можна значно знизити витрати, а також ціни цих продуктів.(наприклад, екскурсії для студентів; базовий варіант автомобіля)
а) вдосконалення;
б) спеціалізації;
в) здешевленняя;
г) звуження.
24.Метою якої стратегії є найкраще обслужити конкретну цільову групу споживачів:
а) найменших сукупних витрат;
б) диференціації;
в) зосередження;
г) диверсифікації.
25. Стратегія зосередження спрямована на:
а) випуск вузькопрофільної продукції;
б) створення у відповідних галузях унікальної продукції;
в) створення конкурентноздатної продукції з мінімальними витратами;
г) найкраще обслуговування конкретної цільової групи споживачів.
26. Концентрація уваги на конкретній цільовій групі покупців, сегменті ринку чи товарній номенклатурі, передбачено стратегією:
а) диференціації;
б) найменших сукупних витрат;
в) зосередження;
г) зростання.
Тема 5
1. Ринкові операції включають:
- виробництво та переробку;
- дослідження, купівлю, продаж, обмін;
- формування і використання грошових коштів, залучення капіталів і управління ними;
- підбір працівників, підвищення кваліфікації, мотивацію.
2. Технічні операції включають :
- виробництво та переробку;
- дослідження, купівлю, продаж, обмін;
- формування і використання грошових коштів, залучення капіталів і управління ними;
- підбір працівників, підвищення кваліфікації, мотивацію.
3. Фінансові операції включають :
- виробництво та переробку;
- дослідження, купівлю, продаж, обмін;
- формування і використання грошових коштів, залучення капіталів і управління ними;
- підбір працівників, підвищення кваліфікації, мотивацію.
4. Операції обліку й аудиту включають:
- планування, організацію, керівництво, координацію та контроль;
- інвентаризацію, баланс, статистику;
- виробництво та переробку;
- дослідження, купівлю, продаж, обмін.
5. Управління кадрами включає:
- виробництво та переробку;
- дослідження, купівлю, продаж, обмін;
- формування і використання грошових коштів, залучення капіталів і управління ними;
- підбір працівників, підвищення кваліфікації, мотивацію.
6. Адміністративні операції включають:
-планування, організація, керівництво, координація та контроль;
- дослідження, купівлю, продаж, обмін;
- формування і використання грошових коштів, залучення капіталів і управління ними;
- підбір працівників, підвищення кваліфікації, мотивацію.
7. Функціональні стратегії – це:
- стратегії для управління головними ланками в середині функціональних напрямків при рішенні щоденних оперативних завдань, які мають стратегічне значення;
- комплексна програма дій спрямована на формування і використання грошових коштів, фінансування капітальних вкладень і поточних витрат для забезпечення досягнення цілей та здійснення місії підприємства;
- стратегії для управління кожним окремим функціональним напрямком певної сфери діяльності бізнесу, які забезпечують досягнення ними цілей для здійснення місії підприємства;
- стратегії для виконання основних функцій підприємства в межах операційних та бізнес-стратегій.
8. Фізичний зміст функціональних стратегій підприємства зводиться до оптимізації функцій його підрозділу у вигляді ланцюга:
- наука – техніка – виготовлення – збут;
- ідея – виготовлення – реклама – збут;
- забезпечення – виробництво – розподіл – збут;
- технологія – економіка – стратегія – збут.
9. Найбільш поширеною класифікацією функціональних стратегії є поділ їх на:
- збутові, виробничі, наукові, природно-екологічні, економіко-соціальні…
- виробничі, маркетингові, фінансові, НДПКР, екологічні, соціальні…
- управлінські, НДПКР, фінансово-економічні, маркетингові, соціально-екологічні…
- НДПКР, економіко-екологічні, збутові, ринкові, соціально-економічні…
10. Маркетингова стратегія – це:
- комплексна програма дій, спрямована на аналіз і вибір ринків збуту, виготовлення товарів і послуг для них, встановлення цін і способів реалізації на ринку;
- комплексна програма дій спрямована на формування і використання грошових коштів, фінансування капітальних вкладень і поточних витрат для забезпечення досягнення цілей та здійснення місії підприємства;
- комплексна програма дій спрямована на розвиток і більш ефективне використання методів виготовлення існуючої продукції;
- правильної відповіді не наведено.
11. Ринкова стратегія включає в себе такі стратегії як:
- маркетингову, ринкової експансії, ринкової конкуренції;
- вибору структури ринку збуту товарів, дивідендну, інвестиційну;
- маркетингову, виробничу, фінансову;
- вибору структури ринку збуту товарів, ринкової експансії, ринкової конкуренції.
12. Стратегія, яка полягає у намаганні зайняти провідне місце на ринку, розвинути нові технології і запропонувати нові продукти, це
- стратегія напівзахисту;
- стратегія переможця;
- стратегія лідерства;
- стратегія аутсайдера.
13. Стратегія підприємства, яке слідує за лідером і використовує його як таран, що пробиває ринкові бар’єри, це
- стратегія напівзахисту;
- стратегія лідерства;
- стратегія аутсайдера;
- віце-стратегія.
14. Стратегія підприємства, яке працює «на хвостах» життєвого циклу товарів, це
- стратегія напівзахисту;
- стратегія лідерства;
- стратегія аутсайдера;
- стратегія «середнячка».
15. Які методи збуту продукції використовуються на практиці?
- прямий, дрібногуртовий, гуртовий, змішаний;
- прямий, змішаний, без посередників;
- прямий, через посередника, змішаний;
- правильної відповіді не наведено.
16. Суть стратегії «знімання вершків» полягає у…
- свідомому заниження цін на нову продукцію з метою подолання ринкового бар’єру, полегшення боротьби з конкурентами, завоювання уваги покупців;
- завищенні цін на нову продукцію з метою компенсації витрат на її маркетинг та освоєння;
- визначенні ціни на новий товар вслід за підприємством, що вже встановило ціну на цей товар першим;
- продажі одного і того ж товару в різних ринкових сегментах за різними цінами.
17. Суть стратегії «полегшеного проникнення» полягає у…
- свідомому заниження цін на нову продукцію з метою подолання ринкового бар’єру, полегшення боротьби з конкурентами, завоювання уваги покупців;
- завищенні цін на нову продукцію з метою компенсації витрат на її маркетинг та освоєння;
- визначенні ціни на новий товар вслід за підприємством, що вже встановило ціну на цей товар першим;
- продажі одного і того ж товару в різних ринкових сегментах за різними цінами.
18. Суть стратегії диференціації цін на сегментах ринку полягає у…
- свідомому заниження цін на нову продукцію з метою подолання ринкового бар’єру, полегшення боротьби з конкурентами, завоювання уваги покупців;
- завищенні цін на нову продукцію з метою компенсації витрат на її маркетинг та освоєння;
- визначенні ціни на новий товар вслід за підприємством, що вже встановило ціну на цей товар першим;
- продажі одного і того ж товару в різних ринкових сегментах за різними цінами.
19. Суть стратегії «гонки за лідером» полягає у
- свідомому заниження цін на нову продукцію з метою подолання ринкового бар’єру, полегшення боротьби з конкурентами, завоювання уваги покупців;
- завищенні цін на нову продукцію з метою компенсації витрат на її маркетинг та освоєння;
- визначенні ціни на новий товар вслід за підприємством, що вже встановило ціну на цей товар першим;
- продажі одного і того ж товару в різних ринкових сегментах за різними цінами.
20. У випадку контролю над ринком при короткотерміновій товарній інтервенції використовується стратегія…
- «полегшеного проникнення»;
- «знімання вершків»;
- «гонки за лідером»;
- диференціації цін на сегментах ринку.
21. Невеликим підприємствам, що відчувають себе не зовсім впевнено на певному сегменті ринку рекомендується використовувати стратегію…
- «полегшеного проникнення»;
- «знімання вершків»;
- «гонки за лідером»;
- диференціації цін на сегментах ринку.
22. «Персональний» підхід до ціни продукції характерний для стратегії…
- «полегшеного проникнення»;
- «знімання вершків»;
- «гонки за лідером»;
- диференціації цін на сегментах ринку.
23. Часту зміну номенклатури продукції передбачає стратегія …
- «полегшеного проникнення»;
- «знімання вершків»;
- «гонки за лідером»;
- диференціації цін на сегментах ринку.
24. Які методи збуту продукції частіше всього використовуються на практиці?
- прямий, опосередкований, зворотній;
- прямий, побічний, комбінований;
- прямий, зростаючий, мережевий;
- всі відповіді правильні.
25. Метод збуту продукції, який потребує створення збутової мережі самим виробником називається:
- комбінованим;
- мережевим;
- побічним;
- прямим.
26. Підприємства, що спеціалізуються на випуску товарів споживчого характеру з широким асортиментом частіше всього користуються ………… методом збуту продукції.
- комбінованим;
- мережевим;
- побічним;
- прямим.
27. Найбільшого поширення у світовій практиці набув ………. метод збуту продукції.
- комбінований;
- мережевий;
- побічний;
- прямий.
28. Комплексна програма дій, спрямована на розвиток і більш ефективне використання методів виготовлення існуючої продукції, а також дослідження, створення і впровадження нової продукції і відповідно техніки, технології та організації її виробництва, це -
- стратегія НДПКР;
- фінансова стратегія;
- стратегія маркетингової діяльності;
- соціальна стратегія.
29. Яка стратегія не відноситься до функціональних стратегій:
- виробнича стратегія;
- стратегія маркетингової діяльності;
- фінансова стратегія;
- стратегія зростання.
30. Які складові включає стратегія НДПКР?
- початкова підготовка, збір даних;
Раціоналізація структури за видами продукції і технологій;
Адаптація управління НДПКР до сучасних вимог;
Можливі альтернативні напрямки стратегії НДПКР підприємства.
- початкова підготовка, збір даних;
Раціоналізація структури за видами продукції і технологій;
Підготовка управлінських кадрів;
Можливі альтернативні напрямки стратегії НДПКР підприємства.
- технологічне дослідження і прогнозування (планування);
Раціоналізація структури за видами продукції і технологій;
Адаптація управління НДПКР до сучасних вимог;
Можливі альтернативні напрямки стратегії НДПКР підприємства.
- правильної відповіді не наведено.
31. Якщо на підприємстві обсяг реалізації продукції одного виду становить від 70% до 90% загального обсягу реалізації, то це підприємство…
- диверсифікованого типу;
- монономенклатурного типу;
- домінантно-продуктового типу;
- змішаного типу.
32. Якщо на підприємстві обсяг реалізації продукції одного виду становить більше 90% загального обсягу реалізації, то це підприємство…
- диверсифікованого типу;
- монономенклатурного типу;
- домінантно-продуктового типу;
- змішаного типу.
33. Якщо на підприємстві обсяг реалізації продукції одного виду становить менше 70% загального обсягу реалізації, то це підприємство…
- диверсифікованого типу;
- монономенклатурного типу;
- домінантно-продуктового типу;
- змішаного типу.
34. Завданням технологічного дослідження і прогнозування є
- розробка новітнього технологічного обладнання, отримання нової інформації,впровадження новітніх технологій;
- отримання нової інформації щодо очікуваних інновацій техніко-технологічного характеру та технологічних проривів у тій чи іншій сфері виробництва продукції чи надання послуг;
- розробка новітніх технологій з використанням досягнень сучасної науки та техніки;
- пошук оптимальних варіантів розвитку підприємства, з використанням технологічних досягнень наукового сектору.
35. Згідно матричної моделі , розробленої фірмою «Сімена», «Виграшне парі» – це …
- стратегія продовження використання існуючої технології;
- стратегія поліпшення використання існуючої технології;
- стратегія «зняття врожаю»;
- стратегія відмови від використання, ліквідація технологічного процесу.
36. Згідно матричної моделі , розробленої фірмою «Сімена», «Принада» – це …
- стратегія продовження використання існуючої технології;
- стратегія поліпшення використання існуючої технології;
- стратегія «зняття врожаю»;
- стратегія відмови від використання, ліквідація технологічного процесу.
37. Згідно матричної моделі , розробленої фірмою «Сімена», «Надійна готівка» – це …
- стратегія продовження використання існуючої технології;
- стратегія поліпшення використання існуючої технології;
- стратегія «зняття врожаю»;
- стратегія відмови від використання, ліквідація технологічного процесу.
38. Згідно матричної моделі , розробленої фірмою «Сімена», «Загін для худоби» – це …
- стратегія продовження використання існуючої технології;
- стратегія поліпшення використання існуючої технології;
- стратегія «зняття врожаю;
- стратегія відмови від використання, ліквідація технологічного процесу.
39. Субстратегіями стратегії НДПКР є…
- оборонні, контратакуючі, захоплюючі, відступальні;
- наступальні, захисні, стратегії проникнення, реакції;
- внутрішні, зовнішні, соціальні та економічні;
- абстрактні, логічні, екологічні та природні.
40. Стратегії НДПКР, спрямовані на розроблення нових технологічних рішень називаються
- наступальними;
- оборонними;
- стратегіями проникнення;
- стратегіями реакції.
41. Стратегії НДПКР, які застосовуються у випадку, коли є можливість здійснити “технологічний прорив” з боку конкурентів називаються
- наступальними;
- оборонними;
- стратегіями проникнення;
- стратегіями реакції.
42. Стратегії НДПКР, націлені на збереження позицій на ринку і охоплюють технологічні рішення для підтримання життєвого циклу продукції, це -
- наступальні стратегії;
- захисні стратегії;
- стратегії проникнення;
- стратегії реакції.
43. Стратегії НДПКР, що формуються і реалізуються за умови, коли нова технологія є найкращим способом проникнення на світовий ринок, це -
- наступальні стратегії;
- захисні стратегії;
- стратегії проникнення;
- стратегії реакції.
44. Стратегія виробництва – це
- комплексна програма дій, спрямована на успішне подолання конкурентів, через чітке функціонування виробництва;
- комплексна програма дій, спрямована на успішне подолання зовнішніх чинників, та впровадження нового виробництва;
- комплексна програма дій, спрямована на налагодження виробничого процесу підприємства та успішне його функціонування;
- правильної відповіді не наведено;
45. Якій із стратегій у ринковій економіці підпорядкована виробнича стратегія
- фінансовій;
-маркетинговій;
- операційній;
- НДПКР.
46. Ефективність виробничої стратегії залежить від:
- взаємозв’язків з фінансовою стратегією;
- взаємозв’язків з маркетинговою стратегією;
- взаємозв’язків з стратегією НДПКР;
- взаємозв’язків з іншими функціональними стратегіями.
47. Поточні бюджети є інструментом реалізації:
- стратегії маркетингу;
- виробничої стратегії;
- фінансової стратегії;
- соціальної стратегії.
48. Комплексна програма дій, спрямована на формування і використання грошових коштів, фінансування капітальних вкладень і поточних витрат для забезпечення досягнення цілей та здійснення місії підприємства – це
- стратегія маркетингу;
- виробнича стратегія;
- фінансова стратегія;
- бюджетна стратегія.
49. Бюджет – це
- інструмент реорганізації виробництва;
- інструмент для визначення потреби в матеріальних ресурсах;
- поточний план, який визначає витрати підприємства та джерела їх покриття;
- проект фінансового балансу.
50.Прикладами виробничих стратегій є:
- використання існуючого виробничого потенціалу
- стратегія змін у виробничому процесі
- стратегія змін у технологічному процесі
- всі відповіді правильні
51. Найбільш «вузькі» стратегії для управління головними ланками в середині функціональних напрямків при рішенні щоденних оперативних завдань, які мають стратегічне значення – це:
-фукціональні стратегії;
-операційні стратегії;
-виробничі стратегії;
-соціальні стратегії.
52. Отримання і ефективне використання грошових ресурсів передбачає розробку:
- загарбницької стратегії;
- стратегії «зняття вершків»
- революційної стратегії;
- фінансової стратегії
53. Прикладом виробничої стратегії є:
-маркетингова стратегія;
-найменших сукупних витрат;
-стратегія створення нового виробництва;
-стратегія лідерства.
54. Ринкова стратегія включає у себе такі стратегії:
- диверсифікації, полегшення проникнення, вибору структури ринку збуту товарів;
- вибору структури ринку збуту товарів, ринкової експансії, ринкової конкуренції;
- лідерства, аутсайдера, гонки за лідера;
- зняття вершків, управлінська, науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.
55. Фінансова стратегія розробляється у вигляді:
-планів
-заходів
-бюджетів
-графіків
56. Яка стратегія не відноситься до функціональних стратегій:
- виробнича стратегія
- соціальна стратегія
- корпоративна стратегія
- екологічна стратегія
57. Операційні стратегії – це:
- стратегії для управління головними ланками в середині функціональних напрямків при рішенні щоденних оперативних завдань, які мають стратегічне значення;
- стратегії для управління кожним окремим функціональним напрямком певної сфери діяльності бізнесу, які забезпечують досягнення ними цілей для здійснення місії підприємства;
- комплексна програма дій, спрямована на розвиток і більш ефективне використання методів виготовлення існуючої продукції, а також дослідження, створення і впровадження нової продукції і відповідно техніки, технології та організації її виробництва.
- правильної відповіді не наведено.
58. Стратегія, що передбачає захист інвестицій різними страховими компаніями, перехресними фінансовими зобов’язаннями та договорами про розподіл ризику – це:
- стратегія «черепаха»;
- стратегія «змія»;
- стратегія «все для вас»;
- стратегія «сам собі голова».
59. Стратегія одного інвестиційного проекту, що реалізується переважно через пакет двосторонніх угод, або договорів на окремий конкретний інвестиційний проект – це:
- стратегія «черепаха»;
- стратегія «змія»;
- стратегія «все для вас»;
- стратегія «сам собі голова».
60. Стратегія руху за найбільшим стабільним покупцем продукції підприємства – це:
- стратегія «черепаха»;
- стратегія «змія»;
- стратегія «все для вас»;
- стратегія «сам собі голова».
61. Стратегія, яка орієнтує керівництво підприємства на використання власних фінансових ресурсів для проведення інвестиційних заходів з розширення своєї діяльності – це:
- стратегія «черепаха»;
- стратегія «змія»;
- стратегія «все для вас»;
- стратегія «сам собі голова».
62. Стратегія, яка використовується з метою мінімізації ризику від інвестиційного проекту та вирішення проблем фінансування – це:
- стратегія «черепаха»;
- стратегія консорціуму;
- стратегія «все для вас».
- стратегія «сам собі голова».
63. Стратегія, яка характерна для підприємств, які мають в своєму розпорядженні значні кошти і є високоліквідними – це:
- стратегія консорціуму;
- стратегія «пошук нагороди»;
- стратегія «все для вас».
- стратегія «сам собі голова».
65. Який із аспектів не являється аспектом стратегії диференціації?
- якість кожної операції;
- високий рівень організації;
- високий рівень стандартизації;
- правильної відповіді не наведено.
66. Який із аспектів не являється аспектом стратегії найменших сукупних витрат?
- високий рівень стандартизації;
- контроль над витратами;
- гнучкість виробничого циклу.
- правильної відповіді не наведено.
67. Який із варіантів є складовою стратегії НДПКР?
- раціоналізація структури за видами продукції і технології;
- технологічне дослідження і прогнозування;
- раціоналізація структури за видами продукції і технології та технологічне дослідження і прогнозування;;
- правильної відповіді не наведено.
68. Яка функціональна стратегія підприємства займається проблемами охорони навколишнього середовища?
- природна;
- біологічна;
- екологічна;
- операційна.
69. Інвестиції – це
- короткострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку;
- довгострокові кредити банку , видані у іноземній валюті;
- фінансові «вливання» з метою підтримки підприємства;
- довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку.
70. Метою розробки соціальної стратегії є:
- збільшення заробітної плати працівників;
- збільшення продуктивності праці працівників;
- збільшення відтворення робочої сили;
-забезпечення нормального відтворення робочої сили, сприятливого психологічного мікроклімату і підвищення ефективності підприємницької діяльності.
71. Завершальним етапом створення бізнес-плану підприємства є формування
- виробничих стратегій;
- операційних стратегій;
- екологічних стратегій;
- соціальних стратегій.
72. З метою забезпечення нормального відтворення робочої сили та підвищення ефективності підприємницької діяльності розробляється:
а) фінансова стратегія;
б) соціальна стратегія;
в) стратегія маркетингу;
г) виробнича стратегія.
ТЕМА 6
1. Планування стратегії диверсифікованого підприємства здійснюють:
а) керівники і спеціалісти відповідних підрозділів, але затверджується вищим керівництвом;
б) вище керівництво, керівники і спеціалісти підрозділів, фахівці з планування та консультанти;
в) відділи та служби стратегічного планування під координацією керівників підрозділів та вищого керівництва;
г) керівники і спеціалісти підрозділів, що випускають диверсифіковану продукцію.
2. Процес формулювання стратегій підприємства охоплює такі етапи:
а) формування цілей, виявлення можливостей, виявлення альтернатив, аналіз наслідків, відбір стратегій, впровадження стратегій;
б) аналіз перспектив підприємства, аналіз конкурентних позицій, аналіз шляхів диверсифікації, вибір конкретних стратегій;
в) оцінка й аналіз існуючої стратегії, коригування існуючої або формування нової стратегії, прогнозування потенційно можливих господарських ризиків, обґрунтування і вибір стратегічних альтернатив.
г) аналіз середовища, аналіз можливостей підприємства, вибір стратегії, формування системи цілей.
3. Процес формулювання стратегій підприємства охоплює етапів:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
4.Процес, у ході якого керівники встановлюють місію, формують систему цілей, створюють окремі стратегії та “стратегічний набір”, а також визначають усі складові (компоненти) процесу стратегічного управління підприємством називають:
а) аналіз існуючих стратегій;
б) формулювання стратегії;
в) обґрунтування і вибір стратегічних альтернатив;
г) формування операційних стратегій.
5. Для збирання та опрацювання інформації, яка необхідна для формулювання стратегії на підприємстві, створюються:
а) стратегічна зона господарювання і стратегічний бізнес-центр;
б) стратегічний господарський центр і стратегічний бізнес-центр;
в) центральний відділ і служби стратегічного планування.
г) СЗГ, СБЦ, СГЦ.
6. Стратегічна сегментація передбачає:
а) вибір цільових стратегічних зон господарювання, які найбільше відповідають можливостям підприємства та особливостям розвитку ринку;
б) вирішення питань про технології, які будуть використовуватися;
в) визначення потреби, яку потрібно задовольнити;
г) визначення споживача, на якого буде розраховуватися продукція підприємства.
7. Стратегічна сегментація включає:
а) сегмент ринку, ринкове вікно, ринкову нішу;
б) зони стратегічних ресурсів, відділ (службу) стратегічного планування, підрозділи поточної комерційної діяльності;
в) стратегічний бізнес-центр, стратегічний господарський центр, стратегічну зону господарювання;
г) стратегічний бізнес-центр, стратегічний господарський центр, зону стратегічних ресурсів.
8. Стратегічна зона господарювання це:
а) вільна економічна зона;
б) окремий елемент оточення, на який підприємство має або хоче мати вихід;
в) окремий напрямок, який визначає перспективу і майбутній стан діяльності підприємства;
г) самостійна господарська одиниця, для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат, капіталовкладень, і яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства у певному сегменті ринку.
9. Стратегічний господарський центр – це:
а) окремий елемент оточення, на яке підприємство має або хоче мати вихід;
б) самостійна господарська одиниця, для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат та капіталовкладень і яка відповідає за реалізацію стратегії підприємства у певних сегментах ринку;
в) це організаційна одиниця підприємства, яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства в одній або декількох стратегічних зонах господарювання;
г) стратегія, яка базується на результатах виробничого аналізу діяльності підприємства та аналізі його фінансового стану.
10. Порядок виділення стратегічної зони господарювання передбачає:
а) визначення змінних параметрів, аналіз перспектив та оцінка визначаючих чинників цих перспектив;
б) визначення перспектив зростання, рентабельності, нестабільності та чинників успіху;
в) визначення потреби, технології, типу споживача та географічного району;
г) визначення змінних параметрів, аналіз перспектив зростання та оцінка визначаючих чинників цих перспектив.
11. Стратегічний бізнес-центр – це:
а) окремий елемент оточення, на яке підприємство має або хоче мати вихід;
б) самостійна господарська одиниця, для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат та капіталовкладень і яка відповідає за реалізацію стратегії підприємства у певних сегментах ринку;
в) це організаційна одиниця підприємства, яка відповідає за розроблення стратегічних позицій підприємства в одній або декількох стратегічних зонах господарювання;
г) стратегія, яка базується на результатах виробничого аналізу діяльності підприємства та аналізі його фінансового стану.
12. Синергія це:
а) комплексна програма дій спрямована на ефективну виробничу, науково-дослідну, комерційну, фінансову та іншу діяльність, що забезпечує здійснення місії та цілей підприємства;
б) об’єднання різних СГЦ, які належать одній особі (знаходяться під одним керівництвом);
в) стратегічні переваги, які виникають при об’єднанні двох чи більшої кількості підприємств і створення централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
г) об’єднання різних СГЦ, які належать різним особам.
ТЕМА 7(зовнішнє середовище)
1.Зовнішнє середовище – це
а) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість і на які воно не може впливати взагалі, або чинить незначний вплив;
б) сукупність факторів, які формують короткострокову прибутковість і на які воно не може впливати взагалі;
в) сукупність факторів непрямої дії,що впливають на підприємство через певні механізми та відносини;
г) сукупність факторів прямої дії, що безпосередньо впливають на підприємство.
2.Зовнішнє середовище поділяється на :
а) загальне середовище та операційне середовище;
б) макросередовище, загальне середовище та операційне середовище;
в) макросередовище, загальне середовище та проміжне середовище;
г) мікросередовище, загальне середовище та операційне середовище.
3.Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість підприємства і на які воно не може впливати взагалі або має незначний вплив це:
а) загальне середовище;
б) зовнішнє середовище;
в) проміжне середовище;
г) внутрішнє середовище.
4. Загальне зовнішнє середовища підприємства складають такі фактори як:
а) постачальники, конкуренти в галузі, споживачі, потенційні конкуренти, виробники замінників товарів та послуг;
б) економічні, політичні, екологічні, соціально-демографічні, рівень освіти населення, культурні традиції, складені в країні та рівень технологій;
в) конкуренти, державні закони, фінансові організації, рівень технологій, джерела трудових ресурсів;
г) міжнародне оточення, конкуренти в галузі, споживачі, фінансові організації, рівень технологій.
5. До операційного зовнішнього середовища входять такі компоненти:
а) постачальники, споживачі, потенційні конкуренти, конкуренти, що виробляють замінники – товари та послуги;
б) постачальники, споживачі, конкуренти, фінансові організації, державні закони, джерела трудових ресурсів;
в) постачальники, споживачі, конкуренти, рівень технологій;
г) економічні, екологічні, соціальні, політичні, рівень освіти населення.
6. До головних властивостей зовнішнього середовища відносяться:
а) облік, аналіз, перспективи, прогноз і планування;
б) змінність, непередбаченість, комплексність, прогресивність;
в) складність, динамічність, багатогранність, невизначеність та взаємозв’язок усіх факторів;
г) складність, динамічність, багатогранність, невизначеність та передбачуваність усіх факторів.
7. Сканування зовнішнього середовища – це:
а) пошук сформованої інформації і внесення її в базу даних підприємства;
б) комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за станом і тенденціями розвитку певних процесів;
в) виявлення процесів та передбачення розвитку подій у майбутньому;
г) дослідження ринків збуту продукції.
8. Пошук сформованої інформації і внесення її в базу даних підприємства – це
а) сканування;
б) прогнозування;
в) моніторинг;
г) планування.
9. Моніторинг - це:
а) інформаційна система, здатна швидко реагувати на змінні умови, досвід, ноу-хау;
б) комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за станом і тенденціями розвитку певних процесів;
в) наукові дослідження інновацій у виробничому процесі;
г) пошук сформованої інформації і внесення її в базу даних підприємства.
10.Комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших заходів, що забезпечують систематичний контроль за станом і тенденціями розвитку певних процесів це:
а) сканування;
б) прогнозування;
в) моніторинг;
г) планування.
11.Методи екстраполяції,експертні методи та методи моделювання використовуються при проведенні:
а) сканування;
б) прогнозування;
в) моніторингу;
г) контролю.
12.Методи екстраполяції, які використовуються при прогнозуванні зовнішнього середовища, базуються на:
а) побудові моделей об’єктів реальної дійсності;
б) знаннях і досвіді спеціалістів різної кваліфікації;
в) припущенні про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій у зовнішньому середовищі;
г) всі відповіді вірні.
13. Галузь – це:
а) сукупність підприємств на основі поєднання їх інтересів з делегуванням окремих повноважень для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
б) об’єднання капіталу підприємств для досягнення спільної мети;
в) сукупність підприємств, які випускають однорідну продукцію, використовують однотипну сировину та матеріали, характеризуються спільністю виробничо-господарської діяльності;
г) сукупність підприємств, які випускають однакову продукцію.
14. Модель Портера конкурентних сил у галузі включає такі головні чинники:
а) конкуренти, джерела енергії, трудові ресурси, фінансові організації, державні закони;
б) існуючі конкуренти, споживачі, постачальники, вплив уряду;
в) політика, економіка, екологія, соціальний стан, рівень освіти населення, традиції в країні;
г) існуючі конкуренти, потенційні конкуренти, споживачі, постачальники, товари-замінники.
15. Цінова конкуренція між підприємствами:
а) призводить до збільшення прибутку в усій галузі;
б) призводить до збільшення прибутку окремих підприємств;
в) не змінює прибутку в галузі, лише впливає на його перерозподіл між конкуруючими підприємствами;
г) призводить до зменшення прибутку в усій галузі.
16. Повільне зростання в галузі:
а) перетворюється в конкуренцію між підприємствами за збільшення частки ринку;
б) змушує підвищувати ціни і конкурувати у сфері послуг;
в) створює значний тиск на всі підприємства, що часто призводить до стрімкого падіння цін за наявності надлишкової потужності;
г) змушує знижувати ціни і конкурувати у сфері послуг.
17 . Відсутня або недостатня диференціація галузевого продукту призводить до:
а) зниження цін або підвищення якості продукції;
б) підвищення цін на продукцію;
в) зменшення обсягів реалізації;
г) зниження ціни і конкуренції у сфері послуг.
18.До потенційних конкурентів не можуть бути віднесені:
а) диверсифіковані підприємства, які працюють у суміжних галузях;
б) споживачі продукції виробничо-технічного призначення, які можуть налагодити частково чи повністю виробництво такої продукції;
в) постачальники сировини, матеріалів і комплектуючих, які здатні налагодити переробку та складання на своїх підприємствах кінцевої продукції;
г) підприємства, які працюють у тій же галузі.
19. Вхідними бар’єрами підприємництва створюються такими головними способами:
а) економія за рахунок масштабів, товарна диференціація, вимоги інвестувань, перехідні витрати, доступ до каналів розподілу, відносні перевитрати незалежно від масштабу;
б) параметри факторів виробництва, параметри факторів попиту, суперництво із галузевими підприємствами, вплив уряду, випадковий вплив;
в) повільне зростання в галузі, недостатня диференціація, численні конкуренти, значний вплив товарів-замінників;
г) відсутня або недостатня диференціація, відмінності між конкурентами, високі стратегічні ставки.
20. Вхідні бар’єри підприємництва створюються:
а) урядом, іноземними конкурентами, НТП;
б) постачальниками, споживачами, замінниками;
в) існуючими підприємствами галузі;
г) постачальниками, споживачами, урядом.
21. Економія за рахунок масштабів означає зменшення витрат на одиницю продукції:
а) за рахунок збільшення абсолютного обсягу продукції за певний час;
б) по мірі зростання знань і досвіду працівників підприємства;
в) за рахунок зменшення витрат на дослідження ринку, знижки покупцям, рекламу;
г) за рахунок більш ефективного використання ОВФ.
22.Який вхідний бар’єр постає перед підприємством-новачком, змушуючи витрачати значні кошти на завоювання авторитету у споживачів:
а) товарна диференціація;
б) доступ до каналів розподілу;
в) вимоги інвестувань;
г) перехідні витрати.
23.Який вхідний бар’єр постає перед підприємством-новачком для забезпечення збуту свого товару:
а) товарна диференціація;
б) доступ до каналів розподілу;
в) вимоги інвестувань;
г) перехідні витрати.
24. До чинників відносних перевитрат незалежно від масштабу не належать:
а) запатентована технологія або таємниця виробництва;
б) сприятливий доступ до сировини;
в) ефективність досвіду;
г) високі стратегічні ставки.
25.Сила споживачів як фактора конкуренції зростає коли:
а) споживачі є сконцентрованими або купують значні обсяги товару порівняно з обсягом збуту, товар, який споживач купує на ринку, є значною часткою його витрат чи закупок; товар, куплений споживачем на ринку, є стандартним або недиференційованим, група споживачів отримує низькі прибутки;
б) галузевий продукт має особливий вплив на якість товарів чи послуг споживачів;
в) споживачі не створюють реальну загрозу зворотної інтеграції;
г) якщо споживач не володіє повною інформацією, а товар, куплений споживачем на ринку, є диференційованим.
26.Сила постачальників як фактора конкуренції зростає коли:
а) галузь може задовольнятися іншими товарами-замінниками;
б) товари постачальників є диференційованими;
в) галузь є важливим покупцем для групи постачальників;
г) товар постачальників – неважливий ресурс для бізнесу покупця.
27. Випуск товарів-замінників:
а) стимулює галузеву конкуренцію накладаючи нижню межу на ціни;
б) обмежує прибуток галузі накладаючи нижню межу на ціни;
в) впливає лише на найбільш прибуткові галузі;
г) обмежує прибуток галузі накладаючи верхню межу на ціни.
ТЕМА 8 (Внутрішнє середовище)
1. Внутрішнє середовище підприємства це:
а) конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність;
б) сукупність факторів, які формують його довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу підприємства;
в) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість і на які воно не може впливати взагалі, або чинить незначний вплив;
г) сукупність факторів, які формують короткострокову прибутковість і на які воно не може впливати взагалі.
2. До внутрішніх змінних підприємства відносяться:
а) основні фонди, оборотні кошти, трудові ресурси;
б) цілі, організаційна структура, завдання, технологія і люди;
в) організація управління, параметри факторів виробництва, параметри факторів попиту, випадковий вплив;
г) постачальники, конкуренти в галузі, споживачі, потенційні конкуренти, виробники замінників товарів та послуг.
3. До внутрішніх змінних підприємства не відносяться:
а) основні фонди;
б) організаційна структура;
в) технологія;
г) завдання.
4. Конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність- це:
а) цілі;
б) місія;
в) технологія;
г) завдання.
5. Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін - це
а) цілі;
б) доручення;
в) технологія;
г) завдання.
6. Завдання – це:
а) конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність;
б) види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін;
в) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів;
г) засіб перетворення вихідних елементів (матеріалів, сировини тощо) у кінцеві вироби.
7. Технологія це:
а) вид робіт, який необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін;
б) засіб перетворення вихідних елементів у кінцеві вироби;
в) засіб ефективного використання усіх господарських засобів з метою збільшення прибутку, розширення виробництва, покращення культурно-соціальної сфери тощо;
г) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.
8. Організаційна структура – це:
а) конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність;
б) види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін;
в) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів;
г) засіб перетворення вихідних елементів (матеріалів, сировини тощо) у кінцеві вироби.
9.До функціональних елементів внутрішнього середовища підприємства відносяться:
а) матеріально-технічне забезпечення, виробництво, ціноутворення, реклама, збут;
б) цілі, структура, завдання, технологія, люди;
в) виробництво, фінанси, маркетинг, персонал, організація управління;
г) крива досвіду, життєвий циклу товару, сегментація ринку, цінова еластичність.
10.До функціональних елементів внутрішнього середовища підприємства не відносяться:
а) виробництво;
б) цілі;
в) фінанси;
г) маркетинг.
11. До головних методів функціонального аналізу внутрішнього середовища підприємства відносяться:
а) крива досвіду, життєвий циклу товару, сегментація ринку, цінова еластичність;
б) оцінювання платоспроможності, ліквідності, самоокупності та самофінансування;
в) визначення фондовіддачі, рентабельності, окупності матеріальних витрат, вивільнення оборотних засобів;
г) виробництво, фінанси, маркетинг, персонал, організація управління.
12. Крива досвіду – це:
а) тенденція зменшення витрат на одиницю продукції по мірі збільшення обсягів виробництва;
б) тенденція зменшення витрат на одиницю продукції по мірі зростання знань і досвіду працівників підприємства;
в) тенденція зменшення витрат на одиницю продукції за рахунок удосконалення і більш ефективного використання обладнання, підвищення кваліфікації робітників, удосконалення методів роботи тощо;
г) тенденція зменшення витрат на одиницю продукції за рахунок удосконалення і більш ефективного використання трудових ресурсів.
13. Маркетинг, як функціональний елемент внутрішнього середовища підприємства характеризують:
а) обсяг, асортимент та якість продукції, стратегія ціноутворення, частка ринку, стан системи збуту;
б) виробничі потужності, розмір і стан обладнання, рівень диверсифікації виробництва, доступність джерел сировини, переваги розташування підприємства,;
в) обсяг оборотних коштів, капіталовкладень, активи підприємства, чистий прибуток, рентабельність, доступність кредиту;
г) збут продукції, обсяг, асортимент та якість продукції, активи підприємства, чистий прибуток, розмір і стан обладнання.
14. Стратегічний баланс – це:
а) поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства загроз і можливостей зовнішнього середовища з відносно сильними та слабкими сторонами його внутрішнього середовища
б) поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства відносно сильних та слабких сторін його внутрішнього середовища;
в) поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства загроз і можливостей зовнішнього середовища;
г) поєднання негативно впливаючих на діяльність підприємства загроз зовнішнього середовища з відносно сильними сторонами його внутрішнього середовища.
15. Матриця SWOT використовується для:
а) аналізу внутрішнього середовища підприємства;
б) аналізу зовнішнього середовища підприємства;
в) аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства;
г) аналізу макросередовища.
16. Яке поле потребує стратегій подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього оточення:
а) поле С і М;
б) поле С і З;
в) поле Сл М;
г) поле Сл З .
17. Самофінансування підприємства означає:
а) що підприємство не має кредиторської заборгованості;
б) що ресурси вкладені у виробництво та реалізацію продукції окуповуються прибутком, відповідним нормативному рівню рентабельності;
в) забезпечення потреб підприємства у фінансових ресурсах з формування та ефективного використання усіх господарських засобів, розширення виробництва і покращення культурно-соціальної сфери за рахунок грошових надходжень від реалізації своєї продукції, робіт та послуг;
г) що фінансові ресурси підприємства для проведення інвестиційних заходів з розширення своєї діяльності окуповуються.
18. Самоокупність означає, що:
а) що підприємство не має кредиторської заборгованості;
б) що ресурси вкладені у виробництво та реалізацію продукції окуповуються прибутком, відповідним нормативному рівню рентабельності;
в) забезпечення потреб підприємства у фінансових ресурсах з формування та ефективного використання усіх господарських засобів, розширення виробництва і покращення культурно-соціальної сфери за рахунок грошових надходжень від реалізації своєї продукції, робіт та послуг;
г) що фінансові ресурси підприємства для проведення інвестиційних заходів з розширення своєї діяльності окуповуються.
19. Наближення підприємства до банкрутства залежить від:
а) постачальників, споживачів, конкурентів і виробництва товарів-замінників;
б) параметрів факторів виробництва, параметрів факторів попиту, суперництва із галузевими підприємствами, впливу уряду та випадкового впливу;
в) економічного, політичного, екологічного та соціально-демографічного стану;
г) стихійних лих, введення ембарго на поставку товарів підприємства, винахід товарів –замінників, раптової дестабілізації політичного та економічного становища в країні.
Тема 9
1. Цілі підприємства це:
а) конкретні види робіт, які необхідно виконати певним способом і в обумовлений час;
б) філософія, призначення, головний вид діяльності, причина існування підприємства;
в) конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність;г) основний вид діяльності підприємства, причина його існування.
2. Цілі підприємства формулюються у показниках, які характеризують:
а) доступність джерел сировини, основні фонди, оборотні кошти, стан системи збуту та частку ринку;
б) прибутковість, продуктивність, продукцію, виробничі потужності, персонал і ринок;
в) виробництво, активи підприємства, організаційну структуру підприємства, асортимент та якість продукції, кваліфікацію і досвід працівників;
г) обсяг, асортимент, ціна, систему збуту, ринок збуту.
3. Цілі повинні відповідати певним вимогам і бути:
а) економічно обґрунтованими, розрахованими на розвиток підприємства, не суперечити стратегії підприємства;
б) конкретними і кількісно вимірюваними, зорієнтованими у часі, реальними, практично досяжними, взаємно узгодженими і підтримуючими;
в) орієнтованими на потреби споживачів, гнучкими, узгодженими з ресурсами підприємства і кваліфікацією працівників;
г) орієнтованими на інтереси суспільства.
4. При визначенні місії підприємства потрібно:
а) максимально враховувати поточний стан підприємства, форми і методи його роботи;
б) максимально враховувати поточний стан підприємства, форми і методи його роботи та орієнтуватися на інтереси споживачів;
в) максимально враховувати інтереси споживачів;
г)максимально враховувати інтереси підприємства.
5. За напрямком діяльності цілі поділяються на:
а) всього підприємства, окремих підрозділів, окремих груп, індивідуальні;
б) стратегічні, тактичні, оперативні;
в) економічні, техніко-технологічні, екологічні, соціальні тощо;
г) зовнішні та внутрішні
Задачі будуть ідентичні тим що розв’язувались на практичних заняттях