КОДИ

Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський мотозавод"
Дата
2006-01-01за ЄДРПОУ
00232762за КОАТУУ
4610136300

Територія
46000
за КФВ
10

Форма власності
Приватна
за СПОДУ
д/в

Орган державного управління
д/в
за ЗКГНГ
14342за КВЕД
35.42.0

Галузь
ВИРОБНИЦТВО МОТОЦИКЛIВ I ВЕЛОСИПЕДIВ
Контрольна сума
 

Вид економічної діяльності
Виробництво велосипедiв
 
 

Одиниця виміру:
тис. грн.
 
 

Адреса
Львiв, вул.Городоцька, 174
 


БAЛAНС

на 2005-12-31 р.

 


Форма N 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
 
 
 

Нематеріальні активи:
 
 
 

залишкова вартість
010
0
0

первісна вартість
011
0
0

накопичена амортизація
012
0
0

Незавершене будівництво
020
0
1,7

Основні засоби:
 
 
 

залишкова вартість
030
9 992,9
8 729,7

первісна вартість
031
19 231,3
17 119,7

знос
032
9 238,4
8 390

Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
715,8
30

інші фінансові інвестиції
045
0
0

Довгострокова дебіторська заборгованість
050
0
0

Відстрочені податкові активи
060
0
0

Інші необоротні активи
070
0
0

Усього за розділом I
080
10 708,7
8 761,4

II. Оборотні активи
 
 
 

Запаси:
 
 
 

виробничі запаси
100
541,9
603,8

тварини на вирощуванніта відгодівлі
110
0
0

незавершене виробництво
120
2,1
12,9

готова продукція
130
408,2
332,4

товари
140
17,9
18,3

Векселі одержані
150
70
70

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 

чиста реалізаційна вартість
160
71,5
147,5

первісна вартість
161
71,5
147,5

резерв сумнівних боргів
162
0
0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 

з бюджетом
170
0,4
0,3

за виданими авансами
180
0
0

з нарахованих доходів
190
0
0

із внутрішніх розрахунків
200
330
369,3

Інша поточна дебіторська заборгованість
210
292,8
480,6

Поточні фінансові інвестиції
220
0
0

Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 

в національній валюті
230
22,8
59

в іноземній валюті
240
0
0

Інші оборотні активи
250
0
69,6

Усього за розділом II
260
1 757,6
2 163,7

III. Витрати майбутніх періодів
270
3,3
3,7

Баланс
280
12 469,6
10 928,8


Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
 
 
 

Статутний капітал
300
523
523

Пайовий капітал
310
0
0

Додатковий вкладений капітал
320
0
0

Інший додатковий капітал
330
20 685,7
20 377

Резервний капітал
340
0
0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-8 923,2
-9 874,8

Неоплачений капітал
360
0
0

Вилучений капітал
370
0
625,8

Усього за розділом I
380
12 285,5
10 399,4

Частка меншості
385
0
0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів
 
 
 

Забезпечення виплат персоналу
400
13
0

Інші забезпечення
410
0
0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів
415
0
0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
0
0

Цільове фінансування
420
0
0

Усього за розділом II
430
13
0

III. Довгострокові зобов'язання
 
 
 

Довгострокові кредити банків
440
0
0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
0
0

Відстрочені податкові зобов'язання
460
0
0

Інші довгострокові зобов'язання
470
0
0

Усього за розділом III
480
0
0

IV. Поточні зобов'язання
 
 
 

Короткострокові кредити банків
500
0
0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0

Векселі видані
520
0
0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
80,6
72,8

Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
 

з одержаних авансів
540
25,1
417,1

з бюджетом
550
25,1
7,7

з позабюджетних платежів
560
0
0

зі страхування
570
6,4
3

з оплати праці
580
14
6,9

з учасниками
590
0
0

із внутрішніх розрахунків
600
0
0

Інші поточні зобов'язання
610
19,9
21,9

Усього за розділом IV
620
171,1
529,4

V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0

Баланс
640
12 469,6
10 928,8


Примітки: д/н

 

Керівник:
Романiв Ярослав Амброзiйович

 
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:
Колтика Софiя Володимирiвна

 
(підпис, прізвище, ініціали) 
КОДИ

Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський мотозавод"
Дата
2006-01-01за ЄДРПОУ
00232762за КОАТУУ
4610136300

Територія
46000
за КФВ
 

Орган державного управління
д/в
за СПОДУ
д/вза ЗКГНГ
14342

Галузь
ВИРОБНИЦТВО МОТОЦИКЛIВ I ВЕЛОСИПЕДIВ
за КВЕД
35.42.0

Вид економічної діяльності
Виробництво велосипедiв
Контрольна сума
 

Одиниця виміру:
тис. грн.
 
 


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2005 р.

 


Форма N 2
Код за ДКУД
1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
202,9
68

Податок на додану вартість
015
( 33,8 )
( 11,3 )

Акцизний збір
020
( 0 )
( 0 )


025
( 0 )
( 0 )

Інші вирахування з доходу
030
( 0 )
( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
169,1
56,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
( 427,8 )
( 163,9 )

Валовий:
 
 
 

прибуток
050
0
0

збиток
055
( 258,7 )
( 107,2 )

Інші операційні доходи
060
166,5
159,9

Адміністративні витрати
070
( 443 )
( 482 )

Витрати на збут
080
( 6,7 )
( 4,6 )

Інші операційні витрати
090
( 446,2 )
( 656,4 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
 
 
 

прибуток
100
0
0

збиток
105
( 988,1 )
( 1 090,3 )

Доход від участі в капіталі
110
0
0

Інші фінансові доходи
120
0
0

Інші доходи
130
835,9
686,9

Фінансові витрати
140
( 0 )
( 0 )

Втрати від участі в капіталі
150
( 0 )
( 0 )

Інші витрати
160
( 799,4 )
( 1 120,5 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
 
 
 

прибуток
170
0
0

збиток
175
( 951,6 )
( 1 523,9 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
0
0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
0

Фінансові результати від звичайної діяльності:
 
 
 

прибуток
190
0
0

збиток
195
( 951,6 )
( 1 523,9 )

Надзвичайні:
 
 
 

доходи
200
0
0

витрати
205
( 0 )
( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку
210
0
0

Чистий:
 
 
 

прибуток
220
0
0

збиток
225
( 951,6 )
( 1 523,9 )


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Матеріальні затрати
230
263,7
151,9

Витрати на оплату праці
240
254,8
245,9

Відрахування на соціальні заходи
250
180,7
85,9

Амортизація
260
275,2
397,6

Інші операційні витрати
270
258,2
425,6

Разом
280
1 232,6
1 306,9


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Середньорічна кількість простих акцій
300
2 091 920
2 091 920

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
2 091 920
2 091 920

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
320
-0,455
-0,728

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
330
-0,455
-0,728

Дивіденди на одну просту акцію
340
0
0


Примітки: д/н

 

 

Керівник:
Романiв Ярослав Амброзiйович

 
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:
Колтика Софiя Володимирiвна

 
(підпис, прізвище, ініціали) 
КОДИ

Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський мотозавод"
Дата
2006-01-01за ЄДРПОУ
00232762за КОАТУУ
4610136300

Територія
46000
за КФВ
 

Орган державного управління
д/в
за СПОДУ
д/вза ЗКГНГ
14342

Галузь
ВИРОБНИЦТВО МОТОЦИКЛIВ I ВЕЛОСИПЕДIВ
за КВЕД
35.42.0

Вид економічної діяльності
Виробництво велосипедiв
Контрольна сума
 

Одиниця виміру:
тис. грн.
 
 


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2005 р.

 


Форма N 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код
За звітний період
За попередній періодНад-ходження
Видаток
Над-ходження
Видаток

1
2
3
4
5
6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
 
 
 
 
 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
010
0
951,6
0
1 523,9

Коригування на:
 
 
 
 
 

амортизацію необоротних активів
020
275,2
X
397,6
X

збільшення (зменшення) забезпечень
030
0
13
0
13,3

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
040
0
0
0
0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
050
0
36,5
433,7
0

Витрати на сплату відсотків
060
0
X
0
X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
070
0
725,9
0
705,9

Зменшення (збільшення):
 
 
 
 
 

оборотних активів
080
0
369,9
254,9
0

витрат майбутніх періодів
090
0
0,4
0
0,1

Збільшення (зменшення):
 
 
 
 
 

поточних зобов'язань
100
358,3
0
0
225

доходів майбутніх періодів
110
0
0
0
0

Грошові кошти від операційної діяльності
120
0
737,9
0
676,1

Сплачені:
 
 
 
 
 

відсотки
130
X
0
X
0

податки на прибуток
140
X
0
X
0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
0
737,9
0
676,1

Рух коштів від надзвичайних подій
160
0
0
0
0

Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
0
737,9
0
676,1

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 
 
 
 
 

Реалізація:
 
 
 
 
 

фінансових інвестицій
180
60
X
0
X

необоротних активів
190
775,9
X
665,1
X

майнових комплексів
200
0
0
0
0

Отримані:
 
 
 
 
 

відсотки
210
0
X
0
X

дивіденди
220
0
X
0
X

Інші надходження
230
0
X
0
X

Придбання:
 
 
 
 
 

фінансових інвестицій
240
X
0
X
0

необоротних активів
250
X
59,1
X
0

майнових комплексів
260
X
0
X
0

Інші платежі
270
X
2,7
X
0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
774,1
0
665,1
0

Рух коштів від надзвичайних подій
290
0
0
0
0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
774,1
0
665,1
0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
 
 
 
 

Надходження власного капіталу
310
0
X
0
X

Отримані позики
320
0
X
0
X

Інші надходження
330
0
X
0
X

Погашення позик
340
X
0
X
0

Сплачені дивіденди
350
X
0
X
0

Інші платежі
360
X
0
X
0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
0
0
0
0

Рух коштів від надзвичайних подій
380
0
0
0
0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
0
0
0
0

Чистий рух коштів за звітний період
400
36,2
0
0
11

Залишок коштів на початок року
410
22,8
X
33,8
X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
0
0
0
0

Залишок коштів на кінець року
430
59
X
22,8
X


Примітки: д/н

 

 

Керівник:
Романiв Ярослав Амброзiйович

 
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:
Колтика Софiя Володимирiвна

 
(підпис, прізвище, ініціали) 
КОДИ

Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський мотозавод"
Дата
2006-01-01за ЄДРПОУ
00232762за КОАТУУ
4610136300

Територія
46000
за КФВ
 

Орган державного управління
д/в
за СПОДУ
д/вза ЗКГНГ
14342

Галузь
ВИРОБНИЦТВО МОТОЦИКЛIВ I ВЕЛОСИПЕДIВ
за КВЕД
35.42.0

Вид економічної діяльності
Виробництво велосипедiв
Контрольна сума
 

Одиниця виміру:
тис. грн.
 
 


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2005 р.

 


Форма N 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподі-лений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Залишокна початокроку
010
523
0
0
20 685,7
0
-8 923,2
0
0
12 285,5

Коригування:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміна обліковоїполітики
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Виправленняпомилок
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Інші зміни
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Скоригований залишок напочаток року
050
523
0
0
20 685,7
0
-8 923,2
0
0
12 285,5

Переоцінка активів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дооцінкаосновних засобів
060


Уцінкаосновнихзасобів
070


Дооцінканезавершеного будівництва
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Уцінка незавершеногобудівництва
090
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Дооцінка нематеріальних активів
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Уцінка нематеріальних активів
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0

--
120
0
0
0
-308,7
0
0
0
0
-308,7

Чистий прибуток(збиток)за звітний період
130
0
0
0
0
0
-951,6
0
0
-951,6

Розподілприбутку:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виплативласникам(дивіденди)
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Спрямування прибутку до статутного капіталу
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Відрахуваннядо резервногокапіталу
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0

--
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Внески учасників:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внески до капіталу
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Погашеннязаборгованості з капіталу
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0


200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Вилучення капіталу:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Викупакцій (часток)
210
0
0
0
0
0
0
0
-625,8
-625,8

Перепродаж викуплених акцій (часток)
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Анулюваннявикупленихакцій (часток)
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Вилученнячастки в капіталі
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Зменшення номінальної вартості акцій
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Іншізміни вкапіталі:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списанняневідшкодованих збитків
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Безкоштовно отриманіактиви
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0


280
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Разом змін вкапіталі
290
0
0
0
-308,7
0
-951,6
0
-625,8
-1 886,1

Залишокна кінецьроку
300
523
0
0
20 377
0
-9 874,8
0
-625,8
10 399,4


Примітки: д/н

 

 

Керівник:
Романiв Ярослав Амброзiйович

 
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер:
Колтика Софiя Володимирiвна

 
(підпис, прізвище, ініціали)