Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
з дисципліни «соціальні технології в адміністративному менеджменті»
Вступ має містити: реальні причини та актуальність вибору саме цієї адміністративної системи для системного аналізу та реальні причини та актуальність вибору саме цього процесу (діяльності) для технологізації.
Частина 1
Вибрати конкретну адміністративну систему. Впевнитись, що вона є адміністративною, тобто відповідає характеристикам адміністративної системи (див. конспект). Охарактеризувати реальну систему можна, виходячи з власного досвіду роботи в ній (або досвіду роботи когось із ваших знайомих), або аналізуючи задокументовану інформацію про цю адміністративну систему. Також можна вигадати адміністративну систему, але вона має бути такою, яка могла б функціонувати у нашому суспільстві. Можна порадитись з викладачем.
Охарактеризувати вибрану адміністративну систему у відповідності до теорії систем за структурою 1.
Описати адміністративну систему та процеси, що характеризують її діяльність у довільній формі з наведенням прикладів; можна використовувати схеми. Цей опис має бути конкретним і достатнім для характеристики адміністративної системи за структурою 1. Зайва інформація («вода») знижує якість вашої роботи.
Пункти 2 і 3 можуть виконуватись в довільному порядку або паралельно.
Частина 2
Вибрати процес для технологізації (наявний або уявний, але обов’язково той, про який Ви маєте досить повну інформацію, бажано з власного досвіду).
Визначити сферу застосування технології, її об’єкт та суб’єкт.
Затвердити тему у викладача.
Описати технологію у відповідності до структури 2, послідовно реалізувавши всі три етапи побудови соціальної технології: теоретичний, методичний та процедурний (див. конспект).
Висновки мають містити ваші реальні висновки, зроблені в процесі та в результаті виконання роботи. Якщо таких не було, то і не пишіть.
Література має містити лише реально використані джерела.
План контрольної роботи
Вступ
Частина 1
Описання адміністративної системи
Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії (структура 1)
Частина 2
Сфера застосування соціальної технології
Суспільна потреба, яку покликана задовольнити соціальна технологія
Мета, для досягнення якої створюється соціальна технологія
Проблеми, які будуть вирішені за допомогою соціальної технології
Суб'єкт, об'єкт і предмет соціальної технології
Планований підсумковий стан соціальних систем, процесів
Кваліфікація працівників, що будуть організовувати впровадження й функціонування технології
Етапи соціальної технології (структура 2)
Характеристика соціальної технології у відповідності до класифікації соціальних технології [2, с.30-32]
Методи, що були використані при розробці соціальної технології (див. [2, с.272-275, 531-533 ])
Висновки
Література
структура 1
Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії
1. Система – обрана Вами адміністративна система
Надсистема --
Підсистеми:
Основні елементи:
Системоутворюючий фактор --
Тип організаційної структури [1, С.117]--
Основні функції системи:
2. Характеристика адміністративної системи (у відповідності до класифікації систем)
За ступенем відкритості
відкрита
закрита
За характером взаємодії елементів
координаційна
ієрархічна
За ступенем організованості
недостатньо організована (хаос-система)
сумативна
організована
заорганізована
За ступенем складності
проста
складна
надскладна
За типом структури
лінійна
сотова
ієрархічна
змішана
За наявністю інформації про її будову
«чорний ящик»
«сірий ящик»
«білий ящик»
За кількістю функцій
монофункційна
поліфункційна
За рівновагою
рівноважна
нерівноважна
За метою
одноцільова
багатоцільова
За ефективністю
неефективна
середньої ефективності
ефективна
За результатом
з нульовим результатом
результативна
з високим результатом
За здатністю до пристосування
адаптивна
неадаптивна
За здатністю до руху (швидкість)
статична
динамічна
За вектором розвитку
висхідного розвитку
нисхідна
стабільна
За етапом розвитку
система-зародок
дитяча
молода
зріла
кризова
перехідна
деградуюча
За траєкторією розвитку
лінійна
нелінійна
За етапом еволюції
інноваційна
актуальна
застаріла
3. Склад адміністративної системи
Підсистеми адміністративної системи та елементи кожної з підсистем. Елементи адміністративної системи та їх характеристика. Перерахувати елементи системи та охарактеризувати 3-4 різнотипних елементи за різновидами по В.А.Карташову [1, С. 103] та у відповідності до класифікації елементів системи [1, С.104]. Можна виділити групи елементів у відповідності до класифікації.
1. Підсистема 1. _________
1) елемент 1. Характеристика елементу.

n) елемент n. Характеристика елементу.

n. Підсисетма n. ___________________
1) елемент 1. Характеристика елементу.

n) елемент n. Характеристика елементу.
4. Характеристика системоутворюючого фактору (у відповідності до класифікації [1, с.71])
5. Характеристика структури адміністративної систем (у відповідності до класифікації структур)
За рівнем складності
проста
складна
За видом зв’язків
порядкова
композиційна
топологічна
За характером зв’язків
з прямими зв’язками
зі зворотними зв’язками
зі змішаними зв’язками
За стійкістю структури
детермінована
вірогіднісна
хаотична
За композицією структури
координаційна
ієрархічна
змішана
За ступенем відкритості
відкрита
закрита
За ступенем змінності
статична
динамічна
6 Характеристика адміністративної системи як соціальної організації у відповідності до класифікації соціальних організацій [1, с.126]
7 Характеристика функцій системи
Виділити 2 групи функцій:
1) зовнішні функції:
2) внутрішні функції:
Охарактеризувати 3-4 різнотипних функції у відповідності до класифікації функцій
За ступенем впливу на зовнішнє середовище і характером взаємодії з іншими системами:
пасивна
обслуговуюча
протистояння
поглинання
перетворення
адаптивна
За складом функцій:
проста
складна
За характером прояву:
явна
латентна (прихована)
За змістом функцій:
цільова
рольова
діяльні сна
За характером часової детермінації:
постійна
тимчасова
За характером дії:
безперервніа
дискретна
За наслідками для системи:
нейтральна
конструктивна
дисфункції
За характером впливу на елементи системи:
розпорядча
координації і узгодження
субординації
контролююча
цілепокладання
8. Характеристики зовнішнього та внутрішнього середовища адміністративної системи
Визначити, що є внутрішнім середовищем та що є зовнішнім середовищем.
Окремо дати характеристики зовнішньому та внутрішньому середовищу у відповідності до типології середовища:
активне чи пасивне
благодатне, нейтральне чи агресивне
стихійне чи організоване
гомогенне чи гетерогенне
ресурсне, інформаційне, конфліктогенне, місіонерсько-реалізаторське
структура 2
Етапи соціальної технології
Вибір форми відображення етапів, процедур та операцій соціальної технології робиться в залежності від структури самої технології, з огляду на те, як краще для сприйняття.
Етапи мають часові межі (закінчується 1-й етап – починається 2-й). Процедури і операції можуть виконуватись як послідовно, так і паралельно (це обов’язково має бути відображено в технології).
варіант 1
Етап 1
1. Процедура 1. _________
1) операція 1.__________
2) операція 2.__________
n) операція n.__________
2. Процедура 2. _________
1) операція 1.__________

n) операція n.__________
n. Процедцра n. _________
1) операція 1.__________
1) операція 2.__________
1) операція 3.__________
2) операція 4.__________
2) операція 5.__________
n) операція n.__________

Етап n
1. Процедура 1. _________
1) операція 1.__________

n) операція n.__________

n. Процедура 1. _________
1) операція 1.__________

n) операція n.__________

або
варіант 2.
етапи
процедури
операції

1.
1.1.
1.1.11.1.2


1.n
1.n.11.n.2

2.
2.1.
2.1.12.1.2


2.2.
2.2.12.2.2


також варіанти зображення технології див. [2, с.478,479,493]
можна використати декілька варіантів або компонувати елементи варіантів
Основна література (є на компакт диску «Соціологія» видавництво «МУП», який можна скопіювати в заочному деканаті або у викладача)
Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368с. http://chitalka.info/n571/n571index.htm
Сурмин Ю.П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий: Учебное пособие для студ. вузов / Межрегиональная академия управления персоналом. — К. МАУП, 2004. — 608с.
(є в 534 ауд. метод. каб. філософії)
Додаткова література
Маковецький А.М. Соціальна інженерія як галузь соціології: Навч. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2004. — 67с
Социальные технологии: Толковый словарь / Ю.П. Аверин, Е.Ю.Алексеева, Ю.А. Афонин и др.; Московский гос. ун-т. Кафедра теории и методов социологических исследований / В.Н. Иванов (ред.), В.Н. Иванов (сост.). — 2. изд., доп. — М. : Луч, 1995. — 309с.
Горбунова М.Ю. Социальные технологии и инновации в социальных сервисах: Учеб. пособие для студ. гуманит.-соц. спец. / Саратовский гос. технический ун-т. — Саратов : Издательский СПбГТУ, 2000. — 36с.
Матвієнко В.Я. Соціальні технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Українські пропілеї, 2001. — 446с.
Колдин Л.Я., Колдина С.В... Практикум по дисциплине "Административный менеджмент": Учеб. пособие / Сумский гос. ун-т. — Сумы : Мрія-1, 1996. — 201с.
Колдін Л.Я. Адміністративний менеджмент (Технологія та психологія організаційно- розпорядчої діяльності керівника): Навч. посіб. для студ. та слухачів ФПФ екон. спец. вищих навч. закладів / Інститут змісту та методів навчання; Сумський держ. ун-т. — Суми : Вид-во Сумського держ. ун-ту, 1999. — 188с.
Колдін Л.Я. Практикум із дисципліни "Адміністративний менеджмент": Навч. посібник для слухачів ФПФ і студ. екон. спец. / Інститут змісту і методів навчання; Сумський держ. ун-т. — Суми, 1998. — 210с.
Бирюкова М.В. Социальные технологии и проектирование: Учеб. пособие для вузов / Народная украинская академия. — Х., 2001. — 400с.
Иванов В. Н., Патрушев В. И., Галиев Г. Н. Инновационные социальные технологии устойчивого развития: Учебное пособие / Башкирский гос. ун-т ; Академия труда и социальных отношений ; Академия наук социальных технологий и местного самоуправления ; Институт повышения квалификации профсоюзных кадров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Уфа : ООО "ДизайнПолиграфСервис", 2003. — 351 с.
Подшивалкіна В.І., Лукашевич М.П., Суїменко Є.І., Каменська Т.Г. Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум. Збірник практичних та тестових завдань: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Інститут вищої освіти АПН України ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова ; Інститут соціальних наук. — О. : Астропринт, 2001. – 234 с.
Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. — Кишинев : Центральная типография, 1997. — 352с.
Фомичев А.Н. Административный менеджмент: Учеб. пособие по спец. "Государственное и муниципальное управление". — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2003. — 227с.