Розділ 7
ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
1.Історія штрихового кодування
2. Основні терміни що застосовуються в галузі штрихового кодування.
3. Штрихові коди, що одержали найбільш широке поширення.
4. Коди країн для штрихового коду.
5. Структура коду EAN-13
6. Переваги стандартної уніфікованої етикетки EAN
7. Вид і розмір коду EAN-13
Вперше згадування про штрихове кодування припадає на тридцяті роки - в Гарвардській школі бізнесу було захищено дисертацію на таку тему, а незабаром після закінчення другої світової війни отримано патент на штрихові коди. Але на практиці їх застосували лише в 60-их роках американські залізничники при виконанні чергової Ідентифікації своїх вагонів. З розвитком мікропроцесорної техніки робота з кодами значно пришвидшилась, бо вже у 1973 США прийняли Універсальний товарний код (ІІРС), придатний до використання як у прмисловості так і у торгівлі. В Європі в 1977 році під назвою Європейської системи кодування (ЕАМ) утвердилася своя система кодування. Зараз у світі Існує немало інших кодів, але вони не мають такого поширення як коди ІІРС та БАК Адже ними кодується до 90% всіх товарів, шо виробляються у США, 80% -у ФРН, близько 70% у Франції, маже 50% -у Швеції і т.д.
Наявність штрихового коду на споживчому товарі, а якщо бути точним, то не тільки на ньому, але І на транспортному упакуванню, нормою стало вже давно. Відомо, що зараз практично 100% продукції, що випускається в розвинутих країнах світу для споживчого ринку, має на упакованні (або на етикетках, що супроводжують товар) штриховий код ЕАІЧ, котрий визначає виробника і товар. Це сприяє підвищенню конкурентноздатності, збільшенню попиту на цю продукцію і відповідає сучасним нормам торгівлі та зовнішньоторгівельного обміну. Нанесення штрихового коду на упвковання та етикетки стало обов'язковою вимогою в США, Канаді, країнах Західної Європи та Південно-Східної Азії, а в декотрих із них навіть заборонено Імпротувати і реалізовувати на ринку продукцію без штрихового коду ЕАN чи UРС.
Переваги автоматичної ідентифікації при допомозі штрихових кодів є очевидними для підприємств різних рангів та різних галузей промисловості. Вони полягають у розширенні об'ємів продаж, підвищенні продуктивності, зменшенні затрат та підвищенні рівня послуг. Економічний ефект від впровадження системи автоматичної Ідентифікації полягає в тому, що вона дає можливість відмовитись від багаточисленних паперових документів і позволяє оперативно з допомогою автоматичного зчитування отримувати інформацію про виробника продукції, її технічні характеристики, ціну та інші показники (якщо, звичайно, виробник "завантажив" таку інформацію в код). Впровадження системи кодування позволить отримувати оперативну Інформацію про рух товарів, знизити комерційні витрати, а також дасть можливість виробникам і продавцям спостерігати за реакцією ринку на поступлення різних товарів, а покупцю (при необхідності) вийти на конкретного постачальника чи виробника.
За кордоном наполегливо дотримуються принципу відповідальності виробника товарів за нанесення на товар штрихових кодів, і в умовах існуючої там конкуренції цей принцип переважно дотриманий. Більше того, для багатьох фірм нанесення штрихового коду на товар або його упакування підіймає їх престиж, часто відіграє роль реклами товару і самого підприємства.
Інформація, закладена в штриховому коді, призначена насамперед для продавців, а вже після них -для споживачів. Суть в тому, що штриховий код спочатку створювався як засіб передачі інформації вздовж товарного ланцюга: виробник, гуртовик, роздрібний продавець, покупець. На перших двох ділянках цього ланцюга штриховий код допомагає грамотно, кваліфіковано, якісно обслужити партію товару - знати, коли, кому, скільки, за якою ціною вона була відвантажена. А в підприємстві торгівлі -знати, який товар, за якою ціною в даний момент користується найбільшим попитом, куди звернутися за поповненням цього запасу І т.д. Крім того, штрих-код полегшує інвентаризацію, облік, контроль, зберігання продукції.
Що ж до споживача . Якщо куплений товар виявився неякісним, звертаючись до продавця, покупець може легко встановити фірму-постачальника цього товару і заявити їй свої претензії. У випадку, коли продавець не має необхідної інформації, він (або покупець) може звернутись з відповідним запитанням до національної асоціації автоматичного кодування продукції, а така є в кожній країні-члені ЕА. Після січня 1995 року (відколи оформився Спільний ринок), на всі товари, що поступають у Європу, повинен наноситись штриховий код. Це є одною із обов'язкових умов постачання.
В Україні було розроблено Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики, створено Національну нумерувальну організацію "ЕАК - Україна", яка рішенням Європейської Асоціації (ЕА ІпїегпаґІопаІ) 30 жовтня 1994 року була прийнята до Асоціації товарної нумерації від України. Програма робіт містила заходи щодо створення стандартів для системиітрихового кодування, технічних і програмних засобів нанесення штрих-кодів, документації, що регламентують їх застосування.
Основні терміни що застосовуються в галузі штрихового кодування^
Штрихове кодування -подання даних за допомогою штрихового коду
Штриховий код -комбінація послідовно розташованих паралельних штрихів та проміжків між ними, розміри та розта-шування яких встановлені певними правилами
Символіка штрихового коду - визначений набір знаків штрихового коду заданої структури
Знак штрихового коду - знак певної символіки штрихового коду, закодований сукуп-ністю штрихів та проміжків відповідно до встановлених правил
Структура штрихового коду - сукупність елементів у знаках та знаків у штриховому коді, взаємозв'язків між ними, що визначаються встановленими правилами
Штрихкодова позначка - сукупність даних, поданих у вигляді штрихового коду та інших елементів, побудована за певними правилами і призначена для автоматичної ідентифікації одиниць обліку
Елемент штрихового коду - окремий штрих чи проміжок у знаку штрихового коду
Штрих - елемент штрихового коду, що є частиною поверхні носія, обмеженою паралельними лініями, яка має забарвлення з меншим коефіцієнтом відбиття, ніж у поверхні носія
Проміжок штрихового коду- елемент штрихового коду, що є частиною поверхні, розташованою між двома прилеглими штрихами
Роздільний проміжок- проміжок між останнім штрихом знака і першим штрихом наступного знака дискретного штрихового коду
Інформаційний знак штрихового коду- знак штрихового коду певної символіки, який подає відний знак комп'ютерного алфавіту
Додатковий знак штрихового коду -знак штрихового коду, що використовується для обмеження І/або розділення знаків штрихового коду у штрихкодовій позначці
Знак "Старт" штрихового коду - знак штрихового коду, який передує інформаційним знакам штрихкодової позначки
Знак "Стоп" штрихового коду- знак штрихового коду, розмішений за інформаційними знаками в кінці штрихкодової позначки
Контрольний знак штрихового коду -знак, який долучається до штрихкодової позначки для здійснення математичної перевірки вірогідності її зчитування
Знак, обмежений зліва (справа) - знак штрихового коду, в якому першим (останнім) елементом є штрих
Візуально -прочитувані знаки - частина штрихкодової позначки, придатна для візуального читання людиною
Штрих-носій -прямокутна рамка, що оточує штрихкодову позначку для вирівнювання навантаження на поверхню матеріалу під час друкування
Зона стабілізації штрихового коду - частина штрихкодової позначки, що передує знаку "Старт" І наступна за знаком "Стоп", яка не містить ніяких зображень і сприяє надійному зчитуванню коду
Модуль штрихового коду - частина штриха чи проміжка, ширина якого є базовим розміром І до якого кратними є всі розміри елементів штрихового коду з модульною структурою
ДвонапрямниЙ штриховий код - штриховий код, який може зчитуватися зліва направо та справа наліво
Дискретний штриховий код - штриховий код, у якому знаки відокремлені роздільними проміжками
Безперервний штриховий код - штриховий код, у якому відсутні роздільні проміжки
Одномірний штриховий код -штриховий код, знаки якого розташовуються послідовно в один рядок
Двомірний штриховий код - штриховий код, знаки якого розташовуються на поверхні відповідно до заданої структури
Контролепридатний штриховий код - штриховий код, структура якого дозволяє виявити помилки зчитування
Штриховий код зі змінною довжиною - штриховий код, структура якого дозволяє мати довільну кількість Інформаційних, знаків у штрихкодовій позначці
Штриховий код з фіксованою довжиною -штриховий код, структура якого вимагає певної кількості інформаційних знаків у штрихкодовій позначці
Висота (ширина) елементів штрихового коду - геометричні розміри зображення елемента штрихового коду, виражені у міліметрах або в модулях (для ширини елемента)
Масштабний коефіцієнт штрихового коду -коефіцієнт, на який помножуються номінальні розміри для одержання фактичних розмірів штрихкодової позначки
Коефіцієнт відбиття елемента штрихового коду -величина, що визначається відношенням величини потоку випромінювання, дифузно відбитого від елемента штрихкодової позначки, до величини потоку випромінювання, дифузно відбитого від поверхні фотометричного стандарту
Оптична щільність елемента штрихового коду- десятковий логарифм величини, зворотньої до коефіцієнта відбиття елемента штрихового коду
Контрастність штрихкодової позначки -величина, що визначається відношенням різниці коефіцієнтів відбиття проміжків та штрихів до кое-фіцієнта відбиття проміжків
Інформаційна щільність штрихового коду - величина, що визначається кількістю інформаційних знаків штрихового коду на одиницю довжини
Зчитувальний пристрій штрихового коду - оптико-електронний пристрій, що перегворює оптичні сигнали, одержані в результаті сканування штри-хової позначки, в електричні сигнали для їх наступного декодування
Декодер штрихового коду -електричний пристрій, який перетворює електричні сигнали, одержані в результаті зчитування штрих-кодової позначки, обробленням за заданою програмою, в дані для передачі їх через інтерфейс
Контактний зчитувальний пристрій - зчитувальний пристрій, який забезпечує зчитування за умови дотику його до поверхні носія штрихкодової позначки або безпосередньої близькості від неї
Дистанційний зчитувальий пристрій - зчитувальний пристрій, який забезпечує зчитування па деякій відстані від поверхні носія штрихкодової позначки, що визначається його гехнІчними характеристками
Ручний зчитувальний пристрій - зчитувальний пристрій, призначений для експлуатації в руці оператора
Стаціонарний зчитувальний пристрій штрихового коду - зчитувальний пристрій, який забезпечує зчитування за умови доставки до нього об'єктів з нанесеними на їхню поверхню штрихкодовими позначками вручну або автоматично
Зчитувальний пристрій штри-хового коду з нерухомим променем - зчитувальний пристрій, в якому промінь є нерухомий, а сканування забезпечується переміщенням пристрою чи сканованої поверхні відносно один до одного
Зчитувальний пристрій штрихового коду з рухомим променем - зчитувальний пристрій, який забезпечує сканування світловим променем, що переміщується по поверхні носія штрихкодової позначки за допомогою приводу
Сканер -зчитувальний пристрій з рухомим променем чи електронним скануванням
Зчитувальний олівець - ручний контактний зчитувальний пристрій з нерухомим променем
Щілинний зчитувач штрихового коду -стаціонарний зчитувальний пристрій з нерухомим променем, що забезпечує зчитування штрихової позначки зі спеціальних карток
Лазерний сканер штрихового коду -дистанційний зчитувальний пристрій, що забезпечує сканування поверхні носія штрихкодової позначки лазерним променем
Стіл-сканер - стаціонарний лазерний сканер, призначений для роботи в розрахункових касових вузлах торговель-ного підприємства
Верифікатор штрихового коду -пристрій, призначений для контролю якості штрихкодових позначок за основними параметрами
Фотошаблон штрихкодової позначки - оригінал плівки з зображенням штрихкодової позначки, призначений для поліграфічного процесу її друкування
Всенапрямне зчитування штрихового коду - спосіб сканування, що дозволяє зчитувати штрихкодову позначку незалежно від орієнтації об'єкта, на поверхні якого вона нанесена, відносно зчитувального пристрою
Роздільна здатність зчиту-вального при-строю штрихо-вого коду - параметр, що визначається мінімальною шириною елементів штрихового коду, які можуть бути сприйняті зчитувальним пристроєм
Глибина поля зчитування -інтервал відстаней, на якому зчитувальний пристрій забезпечує зчитування з певною надійністю штрих-кодової позначки з заданими розмірами елементів
Північно-Амери-канська асоціація штрихового кодування UPC Міжнародна організація Північної Америки, відповідальна за присвоєння штрихових кодів товарам та іншим одиницям обліку
Національна нумерувальна організація -організація чи установа, що сприяє розвитку штрихового кодування та здійснює нумерацію одиниць обліку в конкретній державі і пред-ставляє її в Міжнародній асоціації товарної нумерації
Міжнародний товарний код; код ЕАН - числовий код , який присвоюється одиниці обліку відповідно до рекомендацій Міжнародної асоціації товарної нумерації і державних стандартів України для нанесення у вигляді штрихкодової позначки
Префікс коду ЕАN - частина коду ЕАN, що визначає нумерувальну організацію або країну виробника ми постачальника товару
Одиниця обліку –вид продукції, послуги, ідентифІкацІйної картки користувача, медичної картки чи будь-який інший обєкт, що підлягає обліку
Одиниця споживання -одиниця товару, призначена для продажу споживачам у роздрібній торгівлі
Одиниця постачання -кожне стандартне або стійке гуртовання декількох одиниць споживання, складене з метою полегшення операцій маніпулювання під час зберігання, готування замовлень, транспортування
Код виду постачання -одно чи дворозрядна частина коду одиниці постачання, що визначає особливості даної одиниці постачання
Н-мітка - знак, що використовується під час калібрування друку штрихкодової позначки та під час поточного контролю якості цієї позначки
Алфавіт комп'ютерний - впорядкований набір знаків з попередньо погодженим порядком побудови.
Комп'ютерний алфавіт може складатися з літер національної та латинськох абеток, включаючи літери з діакритичними ознаками, цифр, спеціальних та керу-вальних знаків (ДСТУ 2505)
Переважно коди країні присвоюються Міжнародною асоціацією ЕАN. Ось список декотрих кодів країн для штрихового коду