Самая свежая информация бетонный столб цена на нашем сайте.§ 101. Розмір, склад і заряд ядра. Масове і зарядове число.
101.1. Які частинки входять в склад атомного ядра?
Електрони і протони.
Протони і нейтрони.
Нуклони і гіперони.
Мезони і протони.
101.2. Що називається масовим числом?
Маса ядра.
Кількість нейтронів в ядрі.
Кількість нуклонів в ядрі.
Маса атома.
101.3. Що називається зарядовим числом ядра?
Кількість нуклонів в ядрі.
Кількість протонів в ядрі.
Кількість нейтронів в ядрі.
Електричний заряд ядра в кулонах.
101.4. Які значення характерні для ізотопів?
.
.
.
.
101.5. Які значення характерні для ізобарів?
.
.
.
.
101.6. Які значення характерні для ізотонів?
.
.
.
.
101.7. Які значення характерні для ізомерів?
.
.
.
.
101.8. Якою емпіричною формулою визначається радіус ядра?
1. . 2. .
3. . 4. .

§ 102. Дефект маси і енергія зв’язку ядра.
102.1. Яке співвідношення між масою ядра і сумою мас нуклонів, з яких воно складається?
Маса ядра дорівнює сумі мас нуклонів.
Маса ядра більша суми мас нуклонів.
Маса ядра менша суми мас нуклонів.
102.2. Яка енергія називається енергією зв’язку ядра?
Енергія спокою ядра.
Енергія, яка виділяється при утворенні ядра.
Енергія, яку треба затратити, щоб відділити один нуклон від ядра.
Енергія нуклонів у зв’язаному стані.
102.3. Який із виразів визначає дефект маси ядра?
.
.
.
.
102.4. Яке співвідношення відповідає питомій енергії зв’язку?
1. . 2. .
3. . 4. .
102.5. Які ядра мають найбільші значення питомої енергії зв’язку?
Парно – непарні.
Непарно – непарні.
Парно – парні.
Непарно – парні.
102.6. У яких ядер енергія зв’язку в розрахунку на один нуклон найбільша?
У тяжких.
У середніх.
У дуже легких.
У ядер трансуранових елементів.
§ 103. Взаємодія нуклонів і поняття про властивості і природу ядерних сил.
103.1. Які сили переважають при взаємодії нуклонів в атомному ядрі?
Електростатичні.
Гравітаційні.
Ядерні.
Молекулярні.
103.2. Яка із названих властивостей не є характерною для ядерних сил?
Короткодія.
Сили притягання.
Дуже значні сили.
Зменшуються пропорційно квадрату відстані.
Зарядова незалежність.
Не є центральними.
Властива насиченість.
Залежать від орієнтації спінів нуклонів.
103.3. Який радіус дії ядерних сил?
1. . 2. . 3. . 4. .
103.4. Як змінюється питома енергія зв’язку нуклонів у ядрі при збільшенні кількості нуклонів?
Зростає.
Зменшується.
Залишається приблизно постійною.
Спочатку зростає, а потім залишається постійною.
103.5. Якою повинна бути орієнтація спінів протона і нейтрона для утворення ядра?
Антипаралельні.
Паралельні.
Перпендикулярні.
103.6. Які із перерахованих частинок забезпечують ядерну взаємодію нуклонів в ядрах атомів?
- мезони.
- мезони.
- мезони.
мюонні нейтрони.
§ 104. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного перетворення атомних ядер.
104.1. Які радіоактивні перетворення ядер називаються радіоактивним розпадом?
Перетворення ядер атомів при бомбардуванні - частинками.
Розпад ядер під впливом - променів.
Спонтанне перетворення ядер атомів.
Перетворення ядер атомів під дією нейтронів.
104.2. Які причини впливають на швидкість радіоактивного розпаду?
Наявність електричних і магнітних полів.
Вид хімічної сполуки.
Агрегатний стан.
Внутрішні причини.
104.3. Який із виразів визначає сталу радіоактивного розпаду?
1. . 2. .
3. . 4. .
104.4. Яка із наведених формул виражає закон радіоактивного розпаду?
1. . 2. .
3. . 4. .
104.5. Вкажіть, яка відповідь може бути закінченням фрази: «Періодом піврозпаду називається час, протягом якого
… розпадаються всі атоми».
… розпадаються 50% атомів».
… кількість атомів зменшується в разів».
… розпадаються 10% атомів».
104.6. Який із виразів визначає період піврозпаду?
1. . 2. .
3. . 4. .
104.7. Якою із формул описується активність елемента?
1. . 2. .
3. . 4. .
104.8. Який із виразів відповідає закону збереження енергії при радіоактивному розпаді?
.
.
.
.
104.9. Як зміниться зарядове число ядра при - розпаді?
Зменшиться на 1.
Збільшиться на 2.
Зменшиться на 2.
Збільшиться на 4.
104.10. Як зміниться масове число ядра при - розпаді?
Зменшиться на 2.
Збільшиться на 4.
Збільшиться на 2.
Зменшиться на 4.
104.11. Як зміниться зарядове число ядра при - розпаді?
Збільшиться на 1.
Не зміниться.
Зменшиться на 1.
Зменшиться на 2.
104.12. Як зміниться масове число ядра при - розпаді?
Збільшиться на 1.
Зменшиться на 2.
Не зміниться.
Збільшиться на 2.
§ 105. Ядерні реакції.
105.1. Яка частинка утворюється в результаті ядерної реакції взаємодії швидких - частинок з ядрами азоту: ?
1. . 2. . 3. . 4. .
105.2. Яким є символічний запис ядерної реакції?
1. . 2. .
3. . 4. .
105.3. Яка реакція називається реакцією розсіяння частинки?
Якщо частинка відхиляється на певний кут після взаємодії з ядром.
Якщо змінюється в результаті реакції склад ядер.
Якщо взаємодіюча і виділена частинки є однаковими.
Якщо частинка зникає, а замість неї появляється нова частинка.
105.4. При якій кінетичній енергії частинок відбуваються прямі ядерні реакції? 1. . 2. . 3. . 4. .
105.5. При якій кінетичній енергії частинок відбуваються реакції з утворенням проміжного ядра?
1. . 2. . 3. . 4. .
105.6. При якій умові проміжне ядро переходить в основний стан, випускаючи частинку?
Якщо енергія збудження ядра менша від енергії зв’язку частинки.
Якщо енергія збудження ядра більша від енергії зв’язку частинки.
При довільній енергії збудження ядра.
105.7. Яка величина змінюється в ході ядерної реакції?
Загальна кількість нуклонів.
Сумарний заряд.
Кінетична енергія взаємодіючих частинок.
Загальний імпульс частинок.
105.8. Який із наведених виразів визначає енергію ядерної реакції?
.
.
.
.
105.9. Якою буде ядерна реакція, якщо маса продуктів реакції менша маси вихідних частинок?
Без зміни енергії.
Ендотермічною.
Екзотермічною.
§ 106. Реакція ядерного поділу. Ланцюгова реакція поділу. Ядерний реактор.
106.1. Опроміненням ядер урану якими частинками відбувається реакція ядерного поділу?
1. . 2. . 3. . 4. .
106.2. Випусканням яких частинок супроводжується реакція ядерного поділу?
1. . 2. . 3. . 4. .
106.3. Яким є масове число барію в реакції ядерного поділу
?
1. . 2. . 3. . 4. .
106.4. Яке число нейтронів припадає на кожний акт ядерного поділу?
1. 1, 2. 2. 2, 3. 3. 4. 4. 1, 2, 3.
106.5. Виділенням якої за величиною енергії супроводжується поділ ядер урану?
1. . 2. . 3. . 4. .
106.6. Ядра урану з яким масовим числом діляться нейтронами з енергією близько ?
1. . 2. . 3. .
106.7. Чому дорівнює коефіцієнт розмноження нейтронів?
Відношенню кількості нейтронів в попередньому поколінні до кількості нейтронів у даному поколінні.
Відношенню кількості нейтронів у даному поколінні до їх кількості в попередньому поколінні.
Різниця кількості нейтронів у даному поколінні до їх кількості в попередньому поколінні.
Різниця кількості нейтронів у попередньому поколінні до їх кількості у даному поколінні.
106.8. При якому значенні відбувається само підтримуюча реакція?
1. . 2. . 3. . 4. .
106.9. Чим у ядерному реакторі є твели?
Керуючі стрижні з матеріалів, що сильно поглинають нейтрони.
Блоки з радіоактивного матеріалу.
Графітові блоки.
Запобіжні або аварійні стрижні.

Самая свежая информация бетонный столб цена на нашем сайте.