№1
Акц. Тов. у пот. Р. здійсн. Заходи щодо поліпшення вик. Об. Засобів, що дозв. Збільшити оборотність оборотних зас. На 0,5 оберта, а Q на 6%. У звітному р. Q 7400т.грн. з тривалістю 1-го обороту об. Засобів =60днів. Визн. Коф. Об. Об. Зас. У поточному р.
Qпот=7400*1,6=7844
Ко.зв.=Д/То=360/60=6
Ко.пот.=6+0,5=6,5об.
№1
В-ть майна п-ва в порывняльних цынах за 94-96рр. Зросла в 2,3 рази, за97 00рр. На 95%. Визн. Пемп зростання в-тіп-ва за період 94-00рр.
Тзрост=2,3*1,95=4,435
№2
Акц.тов. у поточ. р.здійсн. заходи щодо поліпшення вик.об.зас., що дозволило збільшити О.О.З. на 0,5об. У звітному р. Q 7400т.грн. з тривалістю 1-го обороту об. Засобів =60днів. Визн. Потреби п-ва в об.зас. впоточ.р.
Коб.зв=365*60=6,1
Qз.пот.=(7400*0,94)/(6,4-0,5)=1242
№2
У звіті з праці ф-ма подала наступні дані:
Ч=(3000+5200+31120)/(365/2)=215роб.
№3
Акц.тов. у поточ. р.здійсн. заходи щодо поліпшення вик.об.зас., що дозволило збільшити О.О.З. на 0,5об. а Q на 6% У звітному р. Q 7400т.грн. а тривалістю 1-го обороту об. Засобів =60днів. Визн. Тривалість 1-го об. У пот.р.
Qпот.=7400*1,6=7844
Козв.=Р/То.зв.=360/60=6
Ко.пот.=6+0,5=6,5
Тоб.пот.=Д/Ко.пот.=360/6,5=55днів
№3
Визн.коеф. випередження і резерви збільшення в-ті прод. Якщо відомі:
Q=Р*ПП
?Q=(Р-Ро)*ППо
?Q=(ПП1-ППо)*r1
ППо=1500/220=6,8
Пп1=1800/210=8,6
ЗПо=450/220=2,0
ЗП1=460/210=2,1
КВ=(8,6/6,8)/(2,1/2,0)=1,3/1,1=1,2
№4
Бал.в-ть дощувальної маш. =1020т.грн. Визн. Р-ні амортизаційні відрах в 1-і 2 роки.
1р=1020*0,15=153
2р=(1020-153)*0,15=130,05
Ав=153+130,05=283,05
№4
В наслідок ефективної реалізації с-ї в-ва у п-ва літа появились кошти які можна класти в додаткові види д-ті. Піся вивч. Ринкового попиту сец. Маркетингового відділу п-ва запропоновано 2-а напрямки диверсифікації
За таких умов
За критерієм МАХ Прив.п-ку розрах і вибрати найприбутковіший напрямок капіталовкладень для диверсифікації якщо Кеф=0,15
№5
В-ти на1грн.реал.прод=0,76грн. Визп рентабельність виробничої прод.
Р=П/Св*100=0,27/0,76*100=31,6%
№5
В-во прд.на п-ві Омега х-ється такими даними:
Зметою підв.еф-тивності в-ва досягнення більш високих кінцевих результатав спеціалісти п-ва розробили заходи які не потребують додаткових кап. Вкладень.
Внаслідок їх впровадження у в-во може бути знижена Св. На виріб Б на 2%, крім того спец. Був проаналізований варіант підв.кін.результатів за рахунок збільшення ціни. Визначення п-питу на прод. П-ва показало що можуть бути підв.ціни на вироби А – 3,3%, Г – 1,2%. При цьому зниз.поп-т у таких розмірах А -65шт., Г-54шт. Визн. Наскільки зміниться п-к п-ва внаслідок впроваджених заходів, наскільки зміниться Св. П-ва в наслідок…,Рівень в-т на од. прод.
№6
У поточному році п-во здійснило заходи щодо підв.ПП які забезпечили вивільнення працівників в кількості 10 чол. Збіл. В-ва прод на 12%. У звітному р. чисельність прац. Становиза 350чол. А Q=8400т.грн. Визн. Рівень ПП в поточ.р.,
ЧП=350-10=340чол.
Q=8400*1,12=9408
ПП=Q/ЧП=9408/340=27,67
№6
На п-ві арго з метою підв. Ефект.в-ва спеціалісти пропонують придбати машину строкок придатності 6р. в-ть 58 000 грн., включаючи експлуатаційні в-ти. Машина заміняє 8роб. З ЗП 1800грн. необхідно ек.обгрентувати ефективність страт.рішення.
В-ть роб.сили за 6р.=8*1800*6=86400
Ек=(86400-58000)/6=4733
№7
У пот.р. тов. здійснило заходи щодо підв. Ефективності вик. Землі, які забезпечили підв. Урожайності на 25% на площі 600га., зниження в-т в-ва зерна на 10%, а в-т праці зменшилося на 18%. У звітному р. урожай зерна становив 20 ц.га. ВВ=680грн/га. В-ти праці 2,2л.-год. На 1ц.прод. Ц=40грн.ц. Визн. В-во прод. У вартісному виразі на 1 с/г угідь.
Впр=20*1,25*40=1000-680*0,9=388грн/га
20*40=800 грн/га
Пр=800-680=120грн/га


№7
Відомі ф-ри що можуть впливати на відхилення у ПП:
-зміна питомої ваги роб +102%
-зміна тривалості роб. Дня +50%
-зміна середньгодинної ПП -27%
Знайти збіл сер.р.ПП у %
?ПП=102+50-27=125%
?ПП=1,02*1,5*0,73=1,12або112%
№8 У пот.р. тов. здійснило заходи щодо підв. Ефективності вик. Землі, які забезпечили підв. Урожайності на 25% на площі 600га., зниження в-т в-ва зерна на 10%, а в-т праці зменшилося на 18%. У звітному р. урожай зерна становив 20 ц.га. ВВ=680грн/га. В-ти праці 2,2л.-год. На 1ц.прод. Ц=40грн.ц. Визн. В-ти на 1грн. вирощеної прод.
В-ти=680/40*20=0,85грн.
В-ти=680*0,9/40*20*1,25=0,61грн.
№8
Відомо що за зв. Період випуск ВП збіл на п-ві на 32,5%, сер.спискова числ.прац. на 6%, к-ть відправ днів скоротилась на 4 %, тривалість роб.дня знен. На 2%. Визн. Динаміку (Тр), середнього динної, середньоденної та с..місячної праці одного робітника.
Тр.год.=1,325/1,06*0,96*0,98=1,33або33%
Тр.д.=1,325/1,06*0,96=1,3або30%
Тр.м.=1,325/1,06=1,25%або25
№9
У пот.р.п-во. Здійснизо заходи щодо підв. Еф.в-ва, які доводили збіл. Обсяг в-ва і реаліз.прд. на 14%, зшиз Св. На 6%, а рівень ПП на 4%. У зв.р.обсяг і реал.прод=6100тис.грн., в-ти на 1грн реал.прод. 0,70грн., з числ.прац.205чол. Визн. ВВ на п-ві у пот.р.
Обсяг реал.прод=6100*1,14=6954
Св.п.=0,7*0,94=0,66
ВВ=6954*0,66=4589,6
№9
Вик. Прийоми елімінування розрах.резерви збіл. Середньорічної ПП працюючого якщо відома :
ПП=ПВ*N*Т*Q
ПП=Q/ПВ*R*N*T=ППб=314,5/0,7559*127*251*7,9=1,65
ППзв.=323/0,7364*129*249*7,9=1,7
№10
У пот.р. п-во здійснило заходи щодо підвищення ПП, які забезпечили вивільнення працівників в к-ті 10 чол, збіл в-ва прод. На 12%. Узв.р. чисельність=350чол., а Q=8400.Визн приріст ПП в поточному р.
ППзв.=8400/350=24000грн./чол..
Qпот.=8400*1,12=9408тис.грн.
Чпот.=350-10=340чол.
ПП=9408/340=27,67тис.грн/чол..
?ПП=27,67-24=3,64
?=(27,67-24)/24*100=15%
№10
П-во оріон щомісячно всередньому продавало 520од. за Ц14грн. за 1-ю, змінні в-ти 10грн., а постійні 1100 в місяць. Протягом останніх місяців спостерігається підвищення п-ту на прд.п-ва. В такій ситуації спец. Вважають що варто підвищити Ц на 2грн. у відділ маркетингових досліджень аналізуючи вплив ціни на динаміку п-ту визн еластичність п-ту на продукцію на рівні ЦЕ=-1,5.визн місячний обсяг продажу пр підв.Ц. та впровадити стратегію маркетингу п-ва щодо зниження ціна на прод. Визн. Як змінився обсяг продажу в наслідок зміни Ц, зміни прибутку
(Q1-Q2/Q1+Q2)/(Ц1-Ц2/Ц1+Ц2)=ЦЕ
Qр=520*14=7280
Пр=7280-520*10-1100=980
Р=980/7280=0,13або13%
(520-х/520+х)/(14-16/14+16)=-1,5
15*(520-х)=15*(520+х)
Х=425
П=425*16-425*10-1100=1450
Р=1450/6700=0,21або21%
№11
У пот.р. тов. здійснило заходи щодо підв. Ефективності вик. Землі, які забезпечили підв. Урожайності на 25% на площі 600га., зниження в-т в-ва зерна на 10%, а в-т праці зменшилося на 18%. У звітному р. урожай зерна становив 20 ц.га. ВВ=680грн/га. В-ти праці 2,2л.-год. На 1ц.прод. Ц=40грн.ц. Визн. Прямі в-ти праці на в-во 1ц зерна . У вартісному виразі на 1 ц.прод..
Вп=2,2*0,82=1,8л.-г.
№11
Спец. П-ва случ вирішили що послаблення вимог щодо розрахунків клієнтів дозволить додатково отримувати 6500грн. п-ку. Але в такому разі з обороту п-ва випаде 21800грн. за рахунок дебіторської заборгованості. Крім того, послаблення розрахункових умов може спричинити зростання безнадійних боргів із 3810 до 5480грн. існуюча ставка на залучані кошти =15%. Визн. Правильність прийняття стратегічного рішення відносно послаблення розрахункових умов
ББ=5480-3810=1670грн.
В=21800*0,15=3270грн.
П=6500-1670-3270=1560грн.
№12
У пот.р.п-во. Здійснизо заходи щодо підв. Еф.в-ва, які доводили збіл. Обсяг в-ва і реаліз.прд. на 14%, зшиз Св. На 6%, а рівень ПП на 4%. У зв.р.обсяг і реал.прод=6100тис.грн., в-ти на 1грн реал.прод. 0,70грн., з числ.прац.205чол. Визн. Рівень ПП на п-ві.
Обсяг реал.прод=6100*1,14=6954
Св.п.=0,7*0,96=0,67
ППзв.=6100/205=29,76т.грн
ППпот=2976*0,96=28,57т.грн
№12
Аукціон тов АВС має 5 застар швейних машин за Ц=1300 грн.за од
Однак для того щоб модернізувати швей маш. Потрібно дод. Затра.1000грн.Якому покупцю доцільніше продати ці машини.
В1=940*5=4700грн
В2=1050*5-1000=4260грн
Першому

№13
В наслідок ефектив реалі стратег вир-ва у п-ва Міраж появились кошти які можна вкласти в дод. Види діяльн..Після вивчення ринкового поп.спеці маркетингового від.п-ва запропоновано 2 напрямки диверсифікації які потреб. Таких капіталовклад.
1-820т.грн
2-1300т.грн
За кожним з цих напрямків діяльності можна буде виробляти дод.асорти.прод.який характеризується такими показниками
П=Q-Св.прив Св.прив.=С/в+КВ*Ен
Св.при=371+820*0,125=473,5
П1=446-475=-27,5
С2.пр.=993+1300*0,125=1155,5
П=1119-1155,5=-36,5
№13
За останні 5 р. приб фірми збільш на 50%
Абсолютне значення 1-го % приросту становить 2,8 тис.грн Визначити середньорічний абсолютний приріст прибутку фірми
?П=50*2,8/5=28 т.грн
№14
В-во прд.на п-ві Омега х-ється такими даними:
Зметою підв.еф-тивності в-ва досягнення більш фабрики Еко високих кінцевих результатав спеціалісти п-ва розробили заходи які не потребують додаткових кап. Вкладень.Внаслідок їх впровадження у в-во може бути знижена Св. На виріб Карамель на 2,9%, а Ірис 1,8 % крім того спец. Був проаналізований варіант підв.кін.результатів за рахунок збільшення ціни. Визначення п-питу на прод. П-ва показало що можуть бути підв.ціни на вироби Червоний мак – 3,1%, Ліщина – 4,4%. При цьому зниз.поп-т у таких розмірах Червоний мак до 520 кг. Ліщина до 350кг. Визн. Наскільки зміниться п-к п-ва внаслідок впроваджених заходів, Рентабельність п-ва ,Рівень в-т на од. прод.
П=Р*Св/100
Цод=П+Св
ВП=Q*Ц
ВЗ=Q*Св
Пзаг=ВП-в-ти
Р=?П/?Св*100
Рв=?Цв/?ВП
№14
Дений Ф оплати праці роб.у баз р.стан 2000грн.,а у зв.р=2200грн.Кі-ть відправ л-днів у зв р.порів з б.р.збільш на 7%.Доплати в місячи фонди ОП в б.р.=15%,у зв.р.15,5%.На скільки % зміниться місячний фонд ОП
МФОПб.р=2000*30=60000грн
МФОПб.р=60000*1,15=69000грн
МФОПзв.р=2200*30=66000*1,07*1,15=81567
(81567-69000)/69000=0,18 або 18%
№15
ЗАТ Укрдрук вирішило взяти курс на диверсифікацію зокрема дод що зявиться посередницька д-сть.Передумовою такого рішення стала можливість придбати у іншого підприємця гот вироби за ціною 12 грн. за 1 кг.в дослідження на осн.ринках показано ці спроби мможна продати за ціною 15 грн. за 1кг.всі в-ти складають1410 грн. на місяць визн. За який обсяг реалізації зявиться передумова для отримання доходу.
(15-12,5)*Q=1410
2,5*Q=1410
Q=564
№15
При Q=564кг п-во буде отримувати доход Вик. Прийоми елімінування розрах.резерви збіл. Середньорічної ПП працюючого якщо відома :
ПП=ПВ*N*Т*Q
ПП=Q/ПВ*R*N*T=ППб=314,5/0,7559*127*251*7,9=1,65
ППзв.=323/0,7364*129*249*7,9=1,7
№16
У пот.р. тов. здійснило заходи щодо підв. Ефективності вик. Землі, які забезпечили підв. Урожайності на 25% на площі 600га., а в-т праці зменшилося на 18%. У звітному р. урожай зерна становив 20 ц.га. В-ти праці 2,2л.-год. На 1ц.прод. Ц=40грн.ц.
ВП= 2,2*0,82=1,8люд-год
№16
У п-ва Кентавр яке знах.у м.Здолбунів зяв можливість відкрити пункт миття авто з постійними річними в-ми у 1000грн.,змінними в-ми розміром 1грн. за 1авто,а конкурентна ціна за підрахунками повинна складати 4грн за авто.Визн,яку к-сть авто потрібно обслуговувати за 1рік,щоб почати отримувати прибток
1000+1х=4х
4х-х=-1000
3х=1000
Х=333авто
№17
П-во Домотехніка виготовляє кофемолки і реаліз їх за ціною28 грн.за штуку.ЗВ=9,2 грн\од,Обсяг=100тис.шт.ПВ п-ва =350 тис.грн.Надійшла комерційна пропозиція дод продати 9000кофемолок за Ц=15грн\од.Виконання цього замовлення повяз лише зі зростанням ЗВна 48000грн.ПВ не зміняться.Визн. прибуток п-ва від реалізації запланованого обсягу продукції. Чи доцільно п-во прийняти пропозицію на виготовлення дод.обсягу
1. В-во=28*100000=2800000грн.
П=2800000-9,2*100000-350000=15300000
2. В-во=15*9000=135000
П=135000-48000=97000грн.
№17
Обчислити резерви зменш. Вартості втрачених матеріалів, якщо відомо
?Вмв1=(13,2-12,6)*36,8=22,08
?Вмв2=13,2(39,5-36,8)=35,64
Резерв=22,08+35,64=57,72
№18
П-во Персеп випускає 15000 од. продукції за ціною 100 грн. за штуку.Виробничі в-ти на її виготовлення складають 45 грн.\од. СЗВ=18 грн\од,.СПВп-ва=6грн\од.Надійшла комерційна пропозиція дод закупити 1000од. продукції за Ц=70грн\од Визн. прибуток п-ва у випадку в-ва такої продукції. Чи доцільно п-во прийняти пропозицію на виготовлення дод.обсягу
В-во=15000*100=1500000грн.
Взаг=(45+18+6)*15000=1125000
П=1500000-1125000=375000
Впр=1000*70=70000
Взаг=(45+18)*1000=63060
П=70000-63000=7000
№18
Визн.коеф. випередження і резерви збільшення в-ті прод. Якщо відомі:
Q=Р*ПП
?Q=(Р-Ро)*ППо
?Q=(ПП1-ППо)*r1
ППо=1450/270=5,37
Пп1=1330/203=6,55
ЗПо=440/270=1,63
ЗП1=450/203=2,2
КВ=(6,55/5,37)/(2,22/1,63)=0,4

№19
У зв.році на п-ві ФОЗП=240000грн. ФДЗП= 160000грн.Інші заохочувальні виплати 90,7тис.грн.Працівники п-ва працювали неповний роб.день. Ними відпрацьовано 340тис.люд-год.число роб.днів за рік 240 Тзміни=8год.Визн середньоспискову чисельність працівників п-ва в еквіваленті повної зайнятості.
ФОП=240+160*90,7=490,7т.грн.
Чсер=340000/240000*8=177чол.
№19
Обчислити КФМЧ та коефіцієнт зайнятості для 30 одиниць обладнання,якими було відпрацьовано за зв.рік 198,5тис.машино-год.
КФМЧ=365*30*8*3=262800
Кзм=198500/(262800/3)=2,3
N=365*30
№20
Виробнича потужність п-ва по в-ву двигунів на поч.. року=12300шт.з 1-го червня за рахунок коеф. Змінності зросла на 900шт.з 1-го листопада зменш.за рахунок вибуття частини обладнання на1350шт.Визн.ВПсер п-ва
ВП=12300+((900*7)/12)-((1350*2)/12)=12300+525-225=12600шт.
№20
У пот.році АТ Бармаки здійснило заходи щодо зниження умовно ПВ в-ва, внаслідок чого їх величина зменш. На 8%,що вплинуло на д-сть п-ва.У зв.році Q=6200т.грн.В-ти на 1грн.реалізованої прод-ї=0,72грн.З них УПВ=24%.Qпот збільш. На 12%.Визн. рентабельність в-ва
Р=П/С\в
Qпот=6200*1,12=6944
Сп=6944*0,72=4939,67
П=6944-4939,67=2074,33
Р=2074,33/4939,67=0,42 або 42%
№21
У зв.році на п-ві ФОЗП=240000грн. ФДЗП= 160000грн.Інші заохочувальні виплати 90,7тис.грн.доходи на акції 71,4т.грн. Працівники п-ва працювали неповний роб.день. Ними відпрацьовано 340тис.люд-год.число роб.днів за рік 240 Тзміни=8год.Визн. ФОП п-ва за березень
ФОПр=240+160*90,7=490,7т.грн.
ФОПден=490,7/240=2,04
КФЧб=31-2*4=23дн.
ФОПбер=23*2,04=46,92
№21
Відповідно плану на рік валова прод-я п-ва=6497т.грн. залишки напівфабрикатів на поч.року=1125т.грн.на кінець року 1180т.грн. залишки спецінструментів власного в-ва на поч..року=68000грн.на кінець=62т.грн. Визн.Q прод. За планом на рік
ТП=ВП-?ПВ
?ПВ=(1180-1125)+(62-68)=55-6=49
ТП=6497-49=6448т.грн.
№22
Визн. Всоб виробів В,С на металообробному п-ві,якщо в-ти =40000грн.
№22
Для отримання своїх конкурентних позицій на ринку п-во Коливань обрало стратегію оновлення прод-ї і перейшло на в-во нових товарів з коеф. Споживч. В-сті 0,76 і Ц=890грн\од. Найсильніше п-во конкурент пропонує подібну прод-ю з вищим коеф. Споживч. В-сті=0,92, а Ц=967грн\од.Визн. показник конкурентоспроможності прод-ї п-ва та Ц нового товару, за якою його конкурентні можливості будуть однаковими за анологічними можливостями товарів конкурента
Кр=0,76*0,92/967*0,92=0,898
Цвл=0,76*967/1*0,92=798,8
№23
Кр=(197+199+196+200+200+190+300+200)/(20+200+200+200+200+200+200+200)=1582/1600=0.99
№23
Виручка п-ва=500тис.грн. змінні в-ти 300тис., постійні 100тис. Визн. Точку беззбитковості та марзжинальний дохід, якщо постійні в-ти змен. На 20тис.
Мд=Пв+П Тб=Пв/Кв Кв=Мд/Вир.
П=500-300-80=120
Мд=80+120=200
Кв=200/500=0,4
Тб=80/0,5=40
№24
Приватно-орендне п-во у поточному році здійснило заходи щодо підв. Родючості грунту, які забезпечили збільшення обсягу в-ва продукцію на 14% та змен. В-т в-ва на 6%. У звітному році обсяги в-ва с/г прод. =4700тис.грн., рентабельність прод. 12%, а площа с/г угідь 2400га. Визн. В-во прод. З розрахунку на 1га. с/г угідь.
470=х*0,12х
СВп=4700/0,12=4196
Qп=4700*1,14=5358т.грн.
Qна 1га.=5358/2400=2,23т.грн./га.
№24
Як зміниться тривалість виг. 1-ї деталі при переході з паралельно-послідовного на паралельний вид руху деталей, якщо обробляється партія n=40 деталей а тривалість операцій становить: t1=2хв., t2=4,t3=1,t4=3.
Тпл.=?t1+(n-1)*( ?tg-?tc)=10+(40-1)*(7-1)=244
Тпар.= ?t1+(n-1)*tg=10+(40-1)*4=166хв.
№25
За рахунок впровадження спеціальних інструментів норма часу на виготовлення деталі скоротилась з 1год. До 0,6год. Визн. На скільки підвищилась ПП
1/0,6=1,67або167% ППзбіл. На 67%
№25
П-во Аладін виробляє та реалізує 2-а види товарів А і Б які користуються п-питом, на поточний час відсутність резервів виробничих потужностей на п-ві дозволяє вик. Лише 4300 маш.год. на місяць при обсязі постійних в-т 120 тис.грн. Визначити виро бничу стратегію д-ті п-в:
№26
П-во вертекс дистрибютьр виробників телевізорів з метою реалізації стратегії проникнення на ринок оголосило рекламну акцію яка полягає в наданні 30% знижки кожному 45 покупцеві СВ 1-го телевізора для п-ва 2200грн. середня норма прибутку 17%, обсяги збуту 700шт.в рік. Після акції обсяги збуту зросли на 20%. Оцінити економічну ефективність стратегічного рішення.
П1=2200*0,17*700=261800
Q=700*1,2=840 телевізорів
Q=840/45=18
Qр=(840-18)*2200*1,17=2115828грн.
Qр.зм.=18*0,7*220*1,17=32432,4грн
Qр.заг.=2115828+32432,4=2148260,4грн.
П2=2148260,4-2200*840=300260,4
Еф.=300260,4-261800=38460,4
№26
Визн цехову СВ при вик. В якості розподілу в-т на експлуатацію та утримання устаткування
Цехові в-ти 580тис.грн.
№27
Визн. Абс. Зміну СВ якщо середньорічна в-ть ОВФ в Бр.=5млн.грн. а в Пл.. передбачається її довести до 5,5млн.грн. при середній нормі амортизаційних відрахувань 12%
5*0,12=0,6
5,5*0,12=0,66
0,66-0,6=0,06
№27
Планом на рік передбачені наступні види ремонтних робіт обладнання механічної майстерні: малий ремонт 126ум.рем.од, середній 60 ум.рем.од, капітальний 44 ум.рем.од. нрми тривалості простоювання обладнання в ремонті на 1 рем.од. при роботі ремонтних робітників в одну зміну становлять: малий ремонт 6год., середній 14,4 год., капітальний 24 год. Визн тривалість простоювання обладнання в ремонті.
Тм.р.=126*6=756 год. = 31,5діб
Тс.р.=60*14,4=864год =36 діб
Тк.р.=44*24=1054год=44 діб

№28
Відповідно до річної програми на складальній дільниці потрібно скласти 35 од. виробів А та 50 од. виробів Б. Для складання одного виробу А потрібно площа 260 м2 а для виробу Б 220 м2. Час складання виробу А згідно технології =40год., Б=34год. Визн коеф. Використання виробничої потужності дільниці якщо її площа становить 500м2 . НФРЧ =2035год.
35*40*260+50*220*34=738 тис.м2/год.
Квир.пот.=738000/(500*2035)=0,73 або 73%
№28
Використовуючи прийоми елімінування розрахувати резерви збільшення середньорічної ПП працюючого, якщо відомо
ПП=ПВ*N*Т*ПП2
Пп2=Q/ПВ*R*N*T
ПП2б=320/(0,756*129*250*7,8)=1,68
ПП2зв=325/(0,72*131*245*7,9)=1,78
№29
Відомо що за зв. Період випуск валової прод збіл. На пві. На 50%, ССЧ виросла на 8%, кількість відправ. Днів скоротилась на 7%, ТРД зменшилась на 1%. Визн. Динаміку середньогдинної, …денної, … місячної ПП одного робітника.
Тр.сг.=1,5/(1,08*0,93*0,99)=1,52
Тр.сд.=1,5/(1,08*0,93)=1,5
Тр.см=1,5/1,08=1,39
№29
Результат вик. Стратегії п-ва віраж, щодо випуску прод. Характеризується даними:
Визн. Процент вик. Плану за обсягом та асортиментом прод.
Вп.о.= Qф/Qп=94,6/92,1=1,03 або 103%
Вп.а.=(12,2+0+55+9,8+0)/92,1=0,84 або 84%
№30
П-во Ікар яке займається посередницькою д-стю придбало 450 чайних сервізів за 28500грн. Внаслідок вдалої реалізації стратегії маркетингу йому вдалося придбати 230 сервізів за Ц=85грн./од.Однак подальше падіння попиту змусило понизити ц=75грн.для якого воно придбало ще 120 од. товару.Виходячи з цього ефективність операції за % зробленої знижки.
В-во=230*85+120*75=28550
?=28550-22500=6050грн.
%зн=Цф/Ц
Цф=
Зн= 100-96=4%
№30
Відомі фактори, що можуть вплинути на відхилення праці:зміна робітників +120%,зміна тривалості роб.дня+40%,зміна середнього динної ПП-15%. Знайти зменш.середньорічної ПП
120+40-15=145% або збільш. На 45%
ККЗ№31.
Визначити повну собівартість при використанні в якості бази розподілу витрат на основну заробітну плату робітників
Цехові витрати 580 тис. грн.
Розв’язок: 130+200=330
330-100
130-х, х= 130*100/330=39,4%. 100-39,4=60,6 %; ЦВа=580*0,394=228,52.
ЦВб =580*0,606=351,48
Задача 2.
Як зміниться тривалість виготовлення 1-ї деталі при зміні кількості деталей в партії з 30 до 70. Вид руху деталей – паралельно-послідовний. Тривалість операції; t1=4 хв.; t2=2хв.; t3=6 хв.; t4= 5 хв.; t5 =3 хв.
Розв’язок: Тцn1-n= ? tі+(n-1)(? tg- tk)
Тц1n1-n=20+(30-1)(10-2)=252 хв.
Тц2n1-n=20+(70-1)(10-2)=572 хв. Тц зросте на 572-252=320 хв.
ККЗ№ 32
Задача1.
Режимний фонд робочого часу верстата в дві зміни становить 4060 год. Нормативні втрати часу на ремонт верстата становлять 2,5%. Фактично при роботі в дві зміни верстат використовується 3654 год. Визначити коефіцієнт екстенсивного використання верстата.
Розвязок: К=3654/(4060*0,974)=0,92.
Задлача2.
З появою нових моделей швейних машин на фабриці з пошиття взуття «Елегант» зявилась можливість удосконалити існуючий процес виробництва. Використовуючи старі машини фабрика випускала продукції на суму 2,4 млн грн. при її собівартості 1,9 млн. грн. За рахунок придбаних машин планується підвищити продуктивність праці на 8%, а ЗП на %. Питома вага ЗП в структурі собівартості продукції складає 25%. Обґрунтувати рішення про зміну виробничої стратегії п-ва стосовно нових машин і визначити її економічну ефективність.
Розвязок: П1= 2,4-1,9=0,5 млн. грн. П2 =2,59-2,4=0,19 млн. грн.; Q2= 2,4*1,08=2,59 млн. грн. C2= 1,9+1,9*0,25*1,06=2,4 ;
Р1= 0,5/1,9*100=26,3 %; Р2 = 0,19/2,4*100=7,9%.
ККЗ№33
Задача 1.
У звітному році на п-ві фонд основної ЗП становив 240 тис. грн., фонд додаткової ЗП 160 тис. грн., інші заохочувальні виплати 90,7 тис. грн. , доходи на акції 71,4 тис.грн. Працівники п-ва працювали неповний робочий день, ними відпрацьовани 3400тис.грн. люд.год., число робочих днів за рік- 240, тривалість зміни 8 год. Визначити середньомісячну ЗП одного працівника.
Розвязок: ФЗП=240+160+90,7=490,7. Ч прац= 340000/(240*8)=177. чол. ЗП сер.=490700/(177*12)=251 грн.
Задача 2.
У кварталі 64 робочих дні. П-во працює в дві змни. Тривалість зтіни 8 год. Простоювання верстата в ремонті складає 3% номінального фонду часу. Протягом квартала на верстаті передбачено обробити 9850 деталей. Трудоємкість обробки одиниці деталі становить 0,1 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,05. Визначити коефіцієнт завантаження верстата.
Розвязок НФЧ = 64*8*2=1024 год. КФРЧ= 1024*0,97=993,3 год. Кзав =
ККЗ №34.
Задача1.
Розрахувати роздрібни ціну підакцизного товару, якщо відома оптова ціна підприємства 252 грн. , став акцизного збору – 40 %. Купівельна надбавка 30%
Розв’язок; ЦА= 252/(100-40)*100= 420. ЦР=420*1,3=546.
Задача 2.
Визначити кое6фіцієнт випередження і резерви збільшення вартості випущеної продукції, якщо відомо:
ППо = 1450/270 = 5,37. ЗПо = 440/270 = 1,63;
ПП1 =1330/203=6,55; ЗП1 = 450/203 = 2,22.
Кв =(6,55/5,37)/(2,22/1,63)=0,4. Кв<1.
№34 ККЗ №35.
Задача 1.
Приватно-орендне підприємство у поточному році здійснило заходи, щодо підвищення родючості грунту, які забезпечили збільшення обсягу виробництва продукції на 14% та зменшення витрат виробництва на 6%. У звітному році обсяги виробництва с/г продукції 4700тис. грн Рентабельність продукції 12%, а площа с/г угідь 2400га. Визначити приріст виробництва с/г продукції в поточному році.
Розвязок; Qn=4700*1.14=53.58 тис.грн. ?Q =5358-4700=658 тис.грн.
Задача 2.
Вартість майна підприємства за 93-95 рр зросла в …2,5 рази, за 96-99 рр на 80% Визначити темп зростання вартості майна підприємства за 93-99 рр.
Розвязок Тз=1,25*1,8=2,25.
ККЗ №36.
Задача1
Приватно-орендне підприємство у поточному році здійснило заходи, щодо підвищення родючості грунту, які забезпечили збільшення обсягу виробництва продукції на 14% та зменшення витрат виробництва на 6%. У звітному році обсяги виробництва с/г продукції 4700тис. грн Рентабельність продукції 12%, а площа с/г угідь 2400га. Визначити витрати виробництва у поточному році.
Розвязок: Qо=4700*1,14=53,58; В-ти=С+П. Р= П/С*100. В=С+РС/100 4700=100С+12С
Сб=4196,4 грн.Сн= 4196,4*0,94=3944,62 грн.
Задача2.
Обчислити чисельність працівників у першому півріччі.
Розвязок: Ч= (*2820+5018+29120)/(365/2)=203.
ККЗ №37.
Задача 1.
ВАТ Рівне здійснило заходи щодо підвищення ПП у поточному році, які забезпечили б економію чисельності працівників підприємства на 6 чоловік і збільшення обсягу виробництва продукції на 8%. У звітному році обсяг виробництва складав 4000 тис. грн., а чисельність працівників 210 чол. Визначити приріст ПП у поточному році.
Розв’язок: Q=4000*1,08=4320 тис.грн. Чn= 210-6=204 чол. ППn= 4320/204=21.2.
ППзв=4000/210=19. ?ПП=21,2-19=2,2 тис.грн./чол. ?ПП = (21,2-19,1)/19,1/*100=10,9%.
Задача 2.
Річний обсяг перевезень становить 100тис. т. Середня дальність перевезень 10 км. Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,8. Коефіцієнт нерівномірності перевезень 1,1. Вантажопідйомність машини 3,5 т. Простоювання машин під навантаженням і розвантаженням становить 0,001год/1т. вантажу. Режим роботи транспорту - двозмінний – тривалість зміни 7 год. КФРЧ машин в рік 220 днів. Середня швидкість руху машин 20 км/год. Визначити потребу підприємства в автотранспорті для перевезення вантажу.
Розв’язок: Nтз = машин.
ККЗ№38
Задача1.
Визначити виробничу собівартість виробів А, Б на підприємстві харчової промисловості, якщо відомо, що загальногосподарські витрати становлять 10тис. грн.
Розв’язок: ЗП =200+300=500; Для виробу А: 500-100
200-х, х=40. 10000*40/100=4000
Б: 500-100
300-х, х=60 10000*60/100=6000.
Задача2.
Визначити ритм потокової лінії , добова програма випуску якої становить 1880 деталей, а частка технологічного неминучого браку складає 6%. Режим роботи лінії двох змінний тривалість зміни 8 год.
Розвязок: КФЧ=2*8*60=960 хв. Пз=(1880*100)/(100-6)=2000 деталей. R=2000/960=2,08, T=2*8*60/2000=0.48 хв/шт.
ККЗЗ9
Задача1
Підприємство випускає 1000шт прод. за ціною 3 грн./од. Сукупні змінні витрати становлять 2000 грн. Постійні витрати 500грн. Знайдіть точку критичного обсягу, Маржинальний дохід та прибуток.
Розвязок: То=500/(3-2)=500, МД=1000*3-2000=1000. П=3000-2500=500.
Задача 2.
Використовуючи прийоми елімінування розрахувати резерви збільшення середньорічної продуктивності праці працюючого, якщо відомо:
ПП=Пв*n*t*ППz; ППz=Q/Пв*R*N*T;
Розвязок ППz=325000/(0,72*131*245*7,9)=1,78. ППzБ=320000/(0,756*129*250*7,8)=0,16.
ККЗ№40
Задача1.
Денний фонд оплати праці робітників у базовому році становив 2000 грн., а в звітному 2200грн. Кількість відпрацьованих люд.дн. у звітному періоді порівняно з базовим збільшилась на 5%. Доплати в місячному фонді оплати праці в базовому періоді становили 10% у звітному 15,5%. На скільки відсотків змінився місячний фонд оплати праці.
Розвязк: ФОПб=2000*1,1*30=66000. ФОПзв= 2200*1,155*1,05*30=80041,5.
(80041,5-66000)/66000=0,21, або 21%.
Задача 2
?
ККЗ№41
Задача 1.
Підприємство випускає 2000шт прод. за ціною 3 грн./од. Сукупні змінні витрати становлять 4000 грн. Постійні витрати 1000грн. Знайдіть точку критичного обсягу, Маржинальний дохід та прибуток.
Розвязок: То=1000/(3-2)=1000, МД=3-2=1 грн.. П=2000*3*4000-1000=1000 грн.
Задача2.
ВАТ Рівне здійснило заходи щодо підвищення ПП у поточному році, які забезпечили б економію чисельності працівників підприємства на 6 чоловік і збільшення обсягу виробництва продукції на 8%. У звітному році обсяг виробництва складав 4000 тис. грн., а чисельність працівників 210 чол. Визначити рівень ПП у поточному році.
Розв’язок: Q=4000*1,08=4320 тис.грн. Чn= 210-6=204 чол. ППn= 4320/204=21.2. тис.грн/чол.
ККЗ№42
Задача1.
ВАТ Рівне здійснило заходи щодо підвищення ПП у поточному році, які забезпечили б економію чисельності працівників підприємства на 6 чоловік і збільшення обсягу виробництва продукції на 8%. У звітному році обсяг виробництва складав 4000 тис. грн., а чисельність працівників 210 чол. Визначити приріст обсягу виробництва за рахунок росту продуктивності.
Розв’язок: Q=4000*1,08=4320 тис.грн. Чn= 210-6=204 чол. ППзв=4000/210=19,05 ?ППП=4320/204=21,18 тис.грн./чол. ?ПП = (21,18-19,05)/19,05/*100=11,18%.
Задача2.
За останні 5р прибуток фірми збільшився на 45%. Значення приросту становить 2,4 тис.грн. найти середньорічний приріст прибутку фірми.
?Прсер=45*2,4/5=102/5=21,6 тис.грн.
№43 ККЗ№43.
Задача1.
У поточному році під-во здійснило комплекс організаційно-господарських заходів щодо підвищення ефективності в-ва, які дозволили збільшити обсяг в-ва і реалізації продукції на 14%, знизити СВ продукції на 6%, а рівень прод. праці на 4%.У звітному році обсяг в-ва і реалізації продукції становили 6100,0тис.грн., витрати на 1грн. реалізованої продукції – 0,70грн., а чис. працівників – 205 чол.
Визначити: рентабельність виробництва продукції
Розвязок
Q пот = 6100*1,14= 6954т.грн.
С пот/1грн. = 0,70* 0,94= 0,66грн Рп=(6954-0,66*6954)/(066*6954)=0,52,або 52%.
Задача2.
Нормативна тривалість часу роботи верстата за зміну становить 7,5 год. Фактично верстат працював 7 год. Відповідно до норми за кожен час роботи верстата повинно виготовлятись 2 деталі. Фактично за зміну було виготовлено 17 деталей визначити коефіцієнти інтенсивного та інтегрального використання верстата.
Розвязок: Кі=17/7*2=1,21. Ке=7/7,5=0,93. Кінтег.= Кі*Ке=1,21*0,93=1,13.
ККЗ№44.
Задача1.
Визначити такт потокової лінії добове виробниче завдання становить 89000 деталей, режим роботи 2-х змінний , тривалість зміни 8 год. Регламентовані перерви 20 хв в зміну.
Рохвязок Тн= КФЧ/Пз = (2*8*60-2*20)/800=1,15 хв/шт.Задача2.
Необхідно побудувати функцію витрат методом «вищої нижчої точки» Дані про випуск продукції та витрати виробництва на ТзОВ Лотос наступні
Розвязок у= а*вх ЗВ=УПВ+УЗВ*х 1244=а+1,99*620 а=10,2 у=10,2+1,99*х.
Результат Фактичні в-ти В-ти на виробництво
Найв 620 1244
Найн 426 858
Різниця 194 386
При збільшенні обсягу на 194 пачки витрати зросли на 386 грн. ЗВ на1грн- 1,99 грн. (386/194).
№45 ККЗ№45.
Задача1.
Визначити як зменшиться собівартість 1-ці прод., якщо в наслідок падіння попиту на продукцію підприємство буде змушене зменшити обсяги випуску на 25 %. Рівень витрат базового року-0,8, обсяг виробництва -10000 грн. питома вагу УПВ=35%.
Розвязок:
Сб=10000*0,8=8000. ?Qпл=10000-(10000*0,25)=7500 УПВ=8000*0,35=2800
УЗВб=8000-2800=3200. УЗВ =5200*0,2 =1040. УЗВпл=5200-1040=4160
Спл=4160+2800=6960.
Задача2.
ЗП токаря за місяць згідно відрядних розцінок становить 97,8 грн. Визначити відсоток виконання норм токарем, якщо годинна тарифна ставка становить 47,9 коп, а кількість відпрацьованих годин за відповідний перод 171 год.
Розвязок Квм=97,8/0,479*171*100=119,4%
№53
Гуртова Ц готового виробу=200грн.,повна його С\в=160грн.,в тому числі осн.ЗП виробничих робітників=50…Цехова С/в машино-комплекта за цей виріб 7,2грн.. в тому числі осн.ЗП виробничих роб-ків 2,5грн Визначити планово-розрахункову ціну машино-комплекту.
П=200-1600=40 Пн=40/(25/50)=2
Ц=2+7,7=9,2
№53
Відомі такі дані про виробництво валової прод на пром. П-стві
Визначте відносну величину планового завдання. Хо=100, Хп=106, Х1=110
ПЗ=((100+110)/2/(90+106/2))*100=107% перенасичення плану на 7%
№54
Відомі такі дані: у 3-х магаз.
Визн. Сер.міс. З\П у 3-х маг.
ЗП=(8000+12000+10050)/(8000/870-12000/920+10050/1090)=953,97 грн.
№54
Визн. Т. безб. П-ства Тзов «Дембі» вигот. Фільтри і реал їх по 13 грн\од ЗВ на од прод=10грню а Заг пост витр=2700\міс мах потужн фірми= 30000\міс. П=30000*13-2700-30000*10=87300. Тб=Пв\(Ц-ЗВ)=2700/(13-10)=900
№55
На обр. Деталі витр. 24 хв. Норми часу переглянули і встановили для даної деталі на рівні 22 хвю На скільки % зниз трудомістк роботи і підв Т=22/24=0,9% Тзменш на 10% ПП=24/22=1,09% ПП збільш 9%. ?ПП=22-20/10=0,2 зб на 10
№55
Визн цехову сб при викор. В якості бази розподілу суми витр на ЗП та експл. Обл.. в тис грню
Цехові витр 5630 тис грн
№56
Відомі такі дані про ціни та к-сть продних прод.
Визн заг Інд фіз. Обсягу тов-об у діючих цінах: ?p1q1/?p0q0=237*4500+1660*1600/240*4000+1300*1040+120*100=1.75 підв цін тов на 75%
№76
На основі вих. Даних визн.суму ПДВ що має бути перерахована до Держ бюджету пі-вом за місяць.Вих.дані;1-реал товаон про-ції за відпускними Ц (з ПДВ)-825грн
2Св тоарної пр-ції 630грн.-В т.ч.затрати на сировину матеріали паливо інші мат.ціності та послуги (без ПДВ)-320грн.
3 Придб і ведено в експлуат ОЗ(без ПДВ)-68грн
?ПДВ=320*0,2+68*0,2=77,6грн
ПДВ до Д.Б.; ?ПДВ=137,5-77,6=59,9
825*1/6=137,5
№76
У зв’язку з невикон зобов’язань щодо поставки мат.контрагентом завод знизив в-во пр-ї на 5000грн.Ви-чі в-ти на 1грн товарної пр-ї 75коп в т.ч. змінні-65коп.Визн недоодержаний приб внаслідок невиконання контрагентом своїх зобов’язань
0,75-0,65=0,1коп
0,1*5000=500грн
№77
Трудомісткість виготов виробу в цеху знизились з 500 л-год до 400 л-год.Визначити % економії роб.часу.
Ерч=(500-400)/400=0,25 або 25%
№77
Визначити якою буде договірна Ц на буд.обєкту якщо вартість буд.монт.роб. складає 77500грн,інші роб.та затрати 14300грн в тому числі ті що відн до діяльності підрядників-11750грн.Резерв коштів на непередбачувані роб.і затрати-27100грн;Затрати, пов’язані з формуванням ринкових відноси -162300грн.
Цдог.=Цб.м.р.+Цнеп.р+Цін.в+Црез.*ПДВ=(
77500+11750+27100+162300)*1,2=334380грн
№78
Визначити якою буде договірна Ц на буд.обєкту якщо вартість буд.монт.роб. складає 77500грн,інші роб.та затрати 14300грн в тому числі ті що відн до діяльності підрядників-11750грн.Резерв коштів на непередбачувані роб.і затрати-27100грн;Затрати, пов’язані з формуванням ринкових відноси -162300грн.
Цдог.=Цб.м.р.+Цнеп.р+Цін.в+Црез.*ПДВ=(
77500+11750+27100+162300)*1,2=334380грн
№78
За даними обстеження бюдж сімей роб. Сер.річ рівень спож.молока 120кг при М=2,0кг З якою ймовірністю можна гарантувати ,що сер.рівень спож мол.не менший 114кг.і не більший 126кг
№79
Визначити ВП склад дільн.машинобудівного п-ва користуючись наступними даними;
1.Корисна площа склад дільн=200м^2
2.Зайняти під виріб площа =3,5 м^2,а роб.зона для складання одного виробу-30%від його площі
3.Тривалість складання одного виробу 12 днів
4. Режимний фонд роб.часу дільниці 265днів на рік
Рзон.=3,5*0,3=1,05 м^2
Пл.=3,5+1,05=4,55 м^2
200/4,55=43,96
ВП=(43,96*265)/12=970
№79
Яким буде тариф на перевезення вант вагою 15 т на відстань 300км(в один бік)вантажівкою вантажнопідємністю 20т.Відомо що величина Зм вит.=3,2грн/км. Пв=30грн/год Норма приб становить 20% від Св. Поступило замовлення на авто з брезентом.Націнка за терміновість 40%.Середня швидкість 60км/год.
Т=Св*П*Вдою*ПДВ
С1км=Сузв+Супв/v
С1т=L/(ВП*Квл*Квпр)=300/(20*(15/20)*0,5)=40грн/т
Т=40*1,2*1,4*1,2*1,02*1,2=98,7грн/т
№80
Кошторисна вартість Б-МР=26000тис.грн.
Обчислити величину прямих затрат на виконання робіт, накладні затрати і планові нагромадження
Цб.м.р=Пв+НВ+Пн
НВ=0,18*Пв
Нв=16949,15*0,18=3050,85
Пн=(ПВ+НВ)*0,3
Пн=0,3
№80
На дільн мех. Цеху встан і діють 20 ток верстатів.Труд обробки однієї деталі на токарному верстаті =0,25год.Дільниця прац у двоз змін реж. Тривалість одної зміни 8год.Число нероб днів у розрахунковому році 107. Регламентовані простої устаткування становлять 5% від рем.фонду часу, очікув Коеф вик.ток.вер. 0,85.Обчислити величину вир потужності дільниці й річну к-ть оброблених на верстатах деталей.
№81
Визначити тариф на перевезення 1т вантажу автомобілем вантажопідємністю 20т на відстань 200км(в 1-му напряму), якщо змінні витрати на перевезення вантажу =2грн/км,постійні=33грн.год.Середня швидкість руху50км/год.Вага вантажу 17т.Рентабельність 20%
С1км=Сузв+Супв/v
С1т=L/(ВП*Квл*Квпр)=200/(20*(17/20)0,5)=23,53
Т=С*П*Вдер*ПДВ=23,53*1,2*1,02*1,2=34,5
№81
За даними попереднього обстеження об’єктів буд.доля дефекту при виконанні бетоних робіт становить 0,10.Яка повинна бути чисельність вибірки при перевірці якості бетоних робіт,щоб помилка вибірки з ймовірністю 0,997 не перевищувала 3%.
N=(t^2*w*(1-w))/sihmy^2=(32*0,1*(1-0,1))/0,03=900од
№82
Відомі ф-ри що можуть впливати на відхилення у ПП:
-зміна питомої ваги роб +110%
-зміна тривалості роб. Дня +60%
-зміна середньгодинної ПП -30%
Знайти збіл сер.р.ПП у %
?ПП=110+60-30=140%
?ПП=1,1*1,6*0,7=1,23або123%
№82
Розрахувати Ц зрошув воду за двох стор тарифом сумар вирази по експлуат між господ мережі зрошувальноі системи 1200тис/грн.,з яких доля УПВ=25%,нормативний прибуток 30% від Соб ремонтно експлуатаційних роб.Меліоративна площа брутто 9000га.Коефземельного використання 0,93. Зрошувальна норма 3000м^3/га
Пнетто=9000*0,93=8370га
УПВ=УПВ/ПНто=900000/8370=107,5грн/га
От.з=3000*8370=25110000
УЗВм^2=300000/25110000=0,01грн
Цга=УПВ1га*Пр=107,5*1,3=139,75грн/га
Ц1м^2=УЗВ1м^2*Пр=0,01*1,3=0,013грн
Т=((Цга*Нетто)+(Ц1м^2*От.в.))/От.в.=((130,75*8370)+(0,013*25110000))/25110000=0,06
№83
Відомо, що на звітний період випуск валової продукції збільшився на підприємстві на 40%. Середньоспискова чисельність робітників зросла 14%, кількість відпрацьованих днів скоротилась на 5%, тривалість робочого дня зменшилась на 4%. Визначити динаміку (темп росту) середньо-
Годинної, середньоденної та середньомісячної ПП 1-го робітника.
Тсг=1,4/1,1*0,95*0,96=1,4або 40%
Тр.сд=1,4/1,1*,94=1,3 або 30%
Трс.м=1,4/1,1=1,3 або 30%

№83
Визн абсол. Зміну соб та з роз на 1 прод.,якщо середньорічна вартість ОВФ в баз.р.=5млн.грн,а в плановому передбачається її довести до 4,5млн.грн.Qв-ва стан 18млн.грн.При середній нормі амортизаційних відрахувань 15%.
Со=5*0,15=0,75млн.грн
Спл=4,5*0,15=0,675млн.грн
?С=0,675-0,75=-0,075млн.грн
?Сна 1 пр=-0,075/18=-0,004млн.грн
№84
Планом передбачено зростання товарообороту магазина на 7,1%.Фактичний товарооборот у Зв .р. у порівняні з базовим зріс на 8,3%.Визначте процент виконання плану товарообороту у Зв.р.
То=1,083/1,071=1,01 або 101%
№84
Вик. Прийоми елімінування розрах.резерви збіл. Середньорічної ПП працюючого якщо відома :
ПП=ПВ*N*Т*Q
ПП=Q/ПВ*R*N*T=ППб=310/0,73*120*245*7,9=1,83
ППзв.=320/0,7*125*240*7,8=1,95
№85
Відомі такі дані про товарооборот та зміну Ц
Визначити середній індекс цін
І=(190+120,1+66,7)/((190/0,901)+(120,1/0,90)+(66,7/0,97))=0,9
№85
При ціні на певний товар=1200грн,запитувалося покупцями 1000 од. даного товару.Під впливом різних факторів Ц зросла на 30грн.,а к-сть про-ї що зниж, впала на 40од.Розрахувати Кф еластичності попиту і сказати яким є попит на даний товар.
Еп= (?Q/Q)/ (?Ц/Ц)=(40/1000)/(50/1200)=1,6,оскільки Еп більше 1 то попит є відносно еластичний
№86
Приймаються два взаємовиключні проекти
№86
У Зв р. Q пр-ї =8,4млн.грн.Рівень рентабельності п-ї та основного капіталу п-ва складав відповідно 25 і 15%
№86
Визначити рівень рентабельності п-ї у поточному році який дозволивби одержати дод. 600,0тис.грн.Р=П/С
Р=П/(Q-П);0,25=П/(8,4-П)
П=1,68П=1,68+0,6=2,28
Р=2,28/(8,4-2,28)=0,37 або 37%
№87
У Зв р. Q пр-ї =8,4млн.грн.Рівень рентабельності п-ї та основного капіталу п-ва складав відповідно 25 і 15%
Визначити збиткову величину скорочення в-т в-ва для забезпечення 30% рівня Рен.прод.
П=1,68при Р 25% 0,3=1,68/С
С=1,68/0,3=5,6
?С=6,12-5,6=0,52
№87
Розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту.За підрахунками була розроблена таблиця витрат та доходів пов’язаних з реаліза проекту,тис.грн
ЧТВ=-2000/(1+0,1)^1+(1200-800)/(1+0,1)^2+(1300-900)/(1+0.1)^3+(1400-600)/(1+0.1)^4+(1500-600)/(1+0.1)^5+(1600-300)/(1+0.1)^6=714.09грн
№88