Задача 1
Визначити фактичну середньорічну виробничу потужність тресту, що спеціалізується на монтажі збірних водогосподарських конструкцій при слідуючих вихідних даних:
фактично виконаний обсяг будівельно-монтажних робіт власними силами 30 млн. грн., цілозмінні втрати часу машин – 0,05; трудових ресурсів – 0,1: внутрішньо змінні втрати часу відповідно 0,1 і 0,15; доля робіт, що виконуються механізованим способом – 0,9. Трест виконує роботи виключно у водогосподарському будівництві.
Рішення:
Коефіцієнт використання машинних ресурсів
Км=(1-0,05)*(1-0,1)=0,885
Коефіцієнт використання машинних ресурсів
Кт=(1-0,05)*(1-0,15)=0,765
Фактична середньорічна виробнича потужність
Мф=30[0,9:0,885+(1-0,9):0,765]=30(1,017+0,131)=30*1,148=34,44млн.грн
Висновок: Отримана потужність на 4,44 млн. грн. більше фактичного виконаного обсягу будівельно-монтажних робіт, що викликано неповним використанням машинних трудових ресурсів.
Задача 2
Собівартість придбаного верстата становить 18000 грн., а строк його корисної експлуатації дорівнює 5 років. Очікується, що цей верстат матиме ліквідаційну вартість 2000 грн. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань і балансову вартість верстата на кінець кожного року, використовуючи метод прямолінійного списання.
Розрахунки оформити у вигляді таблиці:
Розв’язок:
Рік
Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань
Річна сума амортизації
Знос на кінець
року
Балансова вартість на кінець року

1
2
3
4
5

1.
18000-2000/5
3200
3200
14800

2.
18000-2000/5
3200
6400
11600

3.
18000-2000/5
3200
9600
8400

4.
18000-2000/5
3200
12800
5200

5.
18000-2000/5
3200
16000
2000

Ав=Пв-Лв/Т
Де:
Ав- сума амортизаційних відрахувань
Пв – первісна вартість засобів
Лв – ліквідаційна вартість засобів
Т – термін корисного використання засобів
Ав1=Ав2=Ав3=Ав4=3200
Знос1=Ав1=3200
Знос1=Ав1+Ав2=3200+3200=6400
Бв1-Пв-Ав1= 18000-3200=14800
Бв2-Пв-Ав1-Ав2(або Бв1-Ав2) – 18000-3200-3200=11600
Задача 3
Визначити первісну вартість обладнання, якщо норма амортизаційних відрахувань 15%, річна сума амортизаційних відрахувань 4,8 тис. грн.
Рішення:
Вирішимо первісну вартість обладнання за допомогою формули
NА=Ар/Пв*100%
де NА – норма амортизаційних відрахувань
Ар – річна сума амортизаційних відрахувань
Пв – первісна вартість обладнання
Звідси , Пв=Ар/ NА*100%=4800/15*100%=32000грн.
Задача 4
Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 5030 тис. грн., у тому числі виробничий – 4320 тис. грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 4% проти минулого року. У плановому році в результаті реалізації заходів щодо поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх обертання на 1,2%. Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів та величину приросту нормативу.
Розв’язок:
Виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік: 4320*104%=4492,8 тис.грн.
Невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік: (5030-4320)*102%=724,2 тис.грн
Загальний норматив на плановий рік: 4492,8+724,2=5217 тис.грн
У зв’язку з прискоренням обертання оборотних коштів сума вивільнення з обігу оборотних коштів: 5217*1,2%=62,61 тис.грн.
Норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів: 5217-62,61=5154,39 тис.грн.
Приріст нормативу: 5154,39-5030=124,39 тис.грн.
Задача 5
Визначити вплив окремих факторів на зміну обсягу продукції підприємства за такими даними:

п/п
Показники
період
Абсолютне відхиленняМин.
Звіт.


1
Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт Q, тис. грн.
860
1100
240

2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
420
520
100

3
Вартість машин і механізмів А, тис. грн.
150
175
25

4
Фондовіддача
2,05
2,12
0,07

5
Віддача активної частини ОВФ
5,73
6,29
0,56

6
Доля активної частини засобів праці у вартості основних виробничих фондів
0,36
0,34
-0,02

Рішення:
1) Оцінюємо вплив зміни віддачі активної частини основних виробничих фондів на зміну обсягу виконаних робіт:
?Q1=(fa1-fa0)*da1*OBФ1=0,56*0,34*520000=99,01 тис.грн.
Збільшення віддачі активної частини збільшеного обсягу виконаних робіт на 99,01 тис.грн.
2) Оцінюємо вплив зміни частки активної частини на зміну обсягу виконаних робіт:
?Q2= fa0*( da1- da0))* OBФ1=
=5,73*(-0,02)*520= -59,59тис.грн.
Зменшення частки активної частини основних фондів зменшило обсяг виконаних робітнп 59,59 тис.грн.
3) Оцінюємо вплив зміни вартості основних виробничих фондів на зміну обсягу виконаних робіт:
?Q3= fa0* da0*(OBФ1- OBФ0)=5,73*0,36*100=206,28 тис.грн.
Зміна вартості основних виробничих фондів збільшила обсяг виконаних робіт на 206,28 тис. грн..
?Q=?Q1+?Q2+?Q3=99,01059,59+206,28=245,7 тис. грн..
Висновок: В цілому обсяг виконаних робіт збільшився на 245,7 тис. грн..
Задача 6
Досліджуючи результативність господарювання підприємства було встановлено наступні абсолютні показники:
1.Оборотні активи – 12000 тис. грн.
у тому числі:
запаси – 4000 тис. грн.
грошові кошти і їх еквіваленти – 750 тис. грн.
2. Поточне зобов’язання – 10500 тис. грн.
Розрахуйте показники ліквідності підприємства. Прокоментуйте отримані результати.
Розв’язок:
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття):
КЛП=ОА/ПЗ=12000/10500=1,14
Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Нормативне значення = 2,0
Коефіцієнт швидкої ліквідності
КШП=ОА-З/ПЗ=12000-4000/10500=0,76
Характеризує, скільки одиниць, найбільш ліквідних активів і дебіторської заборгованості припадає на одиницю термінових боргів.
Нормативне значення ?1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
КШП=ГрК/ПЗ=7500/10500=0,07
Характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Нормативне значення = 0,20 – 0,35
Жоден з показників ліквідності не відповідає нормативним значенням, що є негативним для діяльності підприємства, так як знижує його платоспроможність.
Задача 7
У звітному періоді планові витрати на виробництво продукції становили 1702 тис. грн., фактичні – 1659 тис. грн. З них витрати за статтею „Сировина та матеріали дорівнювали за бізнес-планом 936 тис. грн., фактично 905 тис. грн. Виробнича програма бізнес-плану була виконана на 100%. Провести аналіз витрат.
Рішення:
Як випливає з наведених даних, витрати за статтею «Сировина і матеріали» займають провідне місце серед загальних витрат на виробництво на підприємстві. Частка цієї статті у собівартості за бізнес-планом дорівнювала 55,0(936/1702*100); фактичні – 54,6%(905/1659*100).
Таким чином, економія сировини та матеріалів внаслідок їх високої питомої ваги у собівартості продукції повинна бути для підприємства основним фактором зниження загальних витрат на виробництво.
У звітному періоді абсолютна економія за статтею «Сировина і матеріали» становила в порівнянні з бізнес-планом – 31 тис. грн. (936-905), отже питома вага цієї статті у собівартості продукції у порівнянні з планом знизилась на 0,4%(55,0-54,6). Із загальної суми надпланового зниження витрат на виробництво у розмірі – 43 тис. грн.(1659-1702) на економію за статтею «Сировина та матеріали» припадає 72,1%(31/34*100).
Загальні витрати на виробництво промислової продукції були знижені на 2,65%(-43/1702*100), у тому числі за рахунок економії сировини та матеріалів – 1,8%(-31/1902*100). Аналогічні розрахунки можна проводити за кожною статтею витрат при аналізі собівартості продукції.
Задача 8
На підставі наведених вихідних даних скласти баланс підприємства у вигляді таблиці:
АКТИВ
грн.
ПАСИВ
грн.

І. Необоротні активи

І. Власний капітал


Нематеріальні активи:

Статутний капітал
27500

залишкова вартість
6303
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)
4620

первісна вартість
6303
Усього за розділом І
32120

Знос
0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Основні засоби:

Довгострокові кредити банків
16500

залишкова вартість
36839
Усього за розділом ІІІ
16500

первісна вартість
49115
ІV. Поточні зобов’язання


Знос
12276
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
12320

Усього за розділом І
43142
Поточні зобов’язання за розрахунками:


ІІ. Оборотні активи

з одержаних авансів
377

Запаси:

з бюджетом
924

виробничі запаси
16674
зі страхування
627

готова продукція
7403
з оплати праці
2706

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Усього за розділом ІV
16954

в національній валюті
3355
Баланс
65574

Усього за розділом ІІ
27432Баланс
65574Перв. Вартість Оз= буд + машини
Залиш варт= ПВ-Знос
Вир. Зап=Паливо+сиров. і мат
Баланс=зал.вар.+зал.вар.+усього за ІІ розд
Вихідні дані:
Будинки і споруди
35794

Готова продукція
7403

Довгостроковий кредит банку у національній валюті
16500

Заборгованість до бюджету
924

Заборгованість зі страхування
627

Заборгованість із заробітної плати
2706

Заборгованість перед постачальниками за товари, роботи, послуги
12320

Знос основних засобів
12276

Кошти на поточному рахунку в національній валюті
3355

Машини та обладнання
13321

Нематеріальні активи
6303

Нерозподілений прибуток
4620

Одержані аванси
377

Паливо
3028

Сировина і матеріали
8646

Статутний
27500


Задача 9
Провідний менеджер фірми повинен обрати із семи варіантів рішень, які стосуються життєдіяльності фірми.
Рішен
Ймовірність


Р1=0,35
Р2=0,25
Р3=0,3
Р4=0,1

1
2
3
4
5
6
7
65000
-15000
-18000
-13000
-55000
32000
45000
120000
-75000
63000
15000
17000
250000
-25000
-30000
200000
15000
16000
-16000
-75000
13000
25000
-19000
77000
-14000
12000
-81000
-8000

Рішення
1. 65000*0,35+120000*0,25+(-30000)*0,3+(-25000)*0,1=41 250
2. -15000*0,35+(-75000) *0,25+200000*0,3+(-19000) *0,1=34 100
3. -18000*0,35+63000*0,25+15000*0,3+77000*0,1=21 650
4. -13000*0,35+15000*0,25+16000*0,3+(-14000) *0,1=2 600
5. -55000*0,35+17000*0,25+(-16000) *0,3+12000*0,1= -18 600
6. 32000*0,35+250000*0,25+(-75000) *0,3+(-81000) *0,1=43 100
7. 45000*0,35+(-25000) *0,25+13000*0,3+(-8000) *0,1=12 600
Висновок: Згідно з критерієм математичного сподівання найкращим є варіант 6. Але такий перебіг подій не влаштовує керівника фірми. Для нього привабливішим є варіант 3. Хоча він не обіцяє великих прибутків, але гарантує від великих збитків.
Задача 10
Для виготовлення готових виробів ВАТ „Крок” має у своєму розпорядженні будівлі цехів та адміністративне приміщення загальною вартістю 14000 тис. грн. Вартість виробничого устаткування складає 4000 тис. грн. Середньооблікова чисельність працюючих на ВАТ „Крок” складає 80 осіб. Протягом року товариство реалізувало продукції на суму 36000 тис. грн.
Визначити фондомісткість виробництва, фондоозброєність праці, механомісткість виробництва та механоозброєність праці. Прокоментуйте отримані результати.
Розв’язок:
Фондомісткість виробництва:
Фвм=ОЗ/Човп=14000+4000/36000=0,5 грн/грн
Характеризує забезпеченість підприємства основними засобами
Фондоозброєність праці
Фпо=ОЗ/Ч=14000+4000/80=225 грн/чол.
Показує величину основних засобів на одного працівника
Механомісткість виробництва:
Мвм=ОЗА.Ч/Човп=4000/36000=0,11 грн/грн
Характеризує забезпеченість підприємства активною частиною основних засобів.
Механоозброєність праці
Мпо=ОЗА.Ч/Ч=4000/80=50 грн/чол.
Показує величину активної частини основних засобів на одного працівника.
Задача 11
Для ведення своєї господарської діяльності підприємство має у своєму розпорядженні основні засоби на суму 1250 тис. грн. Протягом року 55 працівників виготовило і реалізувало продукції на суму 25000 тис. грн., отримавши при цьому прибуток у розмірі 2510 тис. грн.
Розрахуйте показники ефективності використання основних засобів на підприємстві. Прокоментуйте отримані результати.
Розв’язок:
Фондовіддача:
Фв=Овп/Оф=25000/1250=20 грн/грн
Характеризує ефективність використання основних засобів, відображає суму виробленої продукції на одну грн. основ. Засобів.
2. Рентабельність основних засобів:
R=ЧП/ОФ=2510/1250=2,01 або 200,8%
Визначає рівень використання основних засобів
Розраховані показники свідчать про високі результат роботи підприємства.
Задача 12
Визначити приріст прибутку, якщо валова продукція підприємства в звітному періоді в порівняльних цінах становила 700,0 тис. грн., а собівартість 350 тис. грн. У прогнозованому періоді порівняно із звітним чисельність працюючих збільшиться на 5%, продуктивність праці підвищиться на 20%, а частка собівартості у валовій продукції зменшиться на чотири відсоткових пунктів.
Розв’язок:
Для вирішення даної задачі використаємо систему індексів. Прибуток підприємства у звітному періоді становитиме 350,0 тис.грн. (700,0-350,0).
Приріст прибутку за рахунок збільшення чисельності працівників 73,5тис.грн (350,0*1,05*(1,2-1,0)= 367,5*0,2).
Приріст прибутку за рахунок зміни частки собівартості у валовій продукції такий: у звітному періоді частка собівартості становила 0,5 (350,0/700), тобто 50%. За умовою, в прогнозованому періоді вона зменшиться на 4 відсоткових пункти, тобто стане дорівнювати 46% або 0,46.
У зв’язку з цим, частка прибутку збільшиться з 0,5 до 0,54, а його індекс становитиме 1, 08 *(0,54/0,5).
Отже приріст прибутку за рахунок зміни частки собівартості – 35,28 тис.грн. (350,0*1,05*1,2*(1,08-1,0)=350,0*0,1008).
Загальний приріст прибутку підприємства в прогнозному році становитиме суму приростів прибутку за рахунок окремих факторів 126,28 тис.грн .(17,5+73,5+35,28).